Cyfarfodydd

Effaith pandemig COVID-19, a'i reolaeth, ar iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru - Y Chweched Senedd

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 21/09/2022 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Eitem 7)

COVID-19: Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

 

7.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 21/09/2022 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Eitem 6)

6 Llythyr gan Brif Weinidog Cymru ynghylch Ymchwiliad COVID-19 y DU

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

 

6.16 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 


Cyfarfod: 21/09/2022 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Eitem 6)

6 Llythyr at Brif Weinidog Cymru ynghylch Ymchwiliad COVID-19 y DU

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

 

6.15 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 


Cyfarfod: 21/09/2022 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Eitem 6)

6 Llythyr at y Farwnes Hallett ynghylch Ymchwiliad COVID-19 y DU

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

 

6.14 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 


Cyfarfod: 21/09/2022 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Eitem 5)

5 COVID-19: Sesiwn dystiolaeth gyda Llywodraeth Cymru

 

Syr Frank Atherton, Prif Swyddog Meddygol Cymru, Llywodraeth Cymru

Dr Rob Orford, Y Prif Ymgynghorydd Gwyddonol (Iechyd), Llywodraeth Cymru

Brendan Collins, Pennaeth Economeg Iechyd, Llywodraeth Cymru

Chris Roberts, Cyd-Arweinydd Ymchwil Gymdeithasol – Iechyd, Llywodraeth Cymru

 

 

 

Briff ymchwil

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

 

5.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Syr Frank Atherton, Prif Swyddog Meddygol Cymru; Dr Rob Orford, Prif Gynghorydd Gwyddonol (Iechyd); Brendan Collins, Pennaeth Economeg Iechyd, Llywodraeth Cymru; a Chris Roberts, Cyd-Arweinydd Ymchwil Gymdeithasol (Iechyd), Llywodraeth Cymru.

 


Cyfarfod: 19/05/2022 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Eitem 8)

8 Agweddau’r cyhoedd at ofal cymdeithasol yng Nghymru yn dilyn y pandemig COVID-19. Gwaith ymchwil a gomisiynwyd gan Senedd Cymru ac a luniwyd mewn ymgynghoriad ag Ymchwil y Senedd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.5 Nododd y Pwyllgor yr adroddiad.

 


Cyfarfod: 19/05/2022 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Eitem 8)

8 Ymateb gan y Prif Weinidog i'r Cadeirydd ynghylch cylch gorchwyl drafft ymchwiliad COVID-19 y DU

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.4 Nododd y Pwyllgor yr ymateb.

 


Cyfarfod: 19/05/2022 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Eitem 8)

8 Llythyr gan y Cadeirydd at y Prif Weinidog ynghylch cylch gorchwyl drafft ymchwiliad COVID-19 y DU

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.3 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 


Cyfarfod: 13/01/2022 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Eitem 3)

3 Llythyr gan Brif Weinidog Cymru at y Cadeirydd ynghylch Ymchwiliad Cyhoeddus COVID-19 ledled y DU

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.8 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

3.8 (a) Nododd Rhun ap Iorwerth y llythyr a gofynnodd a allai’r Pwyllgor ei drafod yn ystod eitem 6. Cytunodd y Cadeirydd.

 


Cyfarfod: 04/11/2021 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Eitem 4)

4 Llythyr gan Awdurdod Ystadegau'r DU ynghylch cyhoeddi ei adroddiad: Gwella ystadegau iechyd a gofal cymdeithasol: y gwersi a ddysgwyd o bandemig COVID-19

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.2 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 


Cyfarfod: 04/11/2021 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Eitem 9)

9 Adferiad COVID-19

Papur 11: Adferiad COVID: nodyn o'r materion a drafodwyd ag academyddion ar 7 Hydref 2021

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

9.1 Cytunodd y Pwyllgor i gyhoeddi nodiadau ynghylch y materion a drafodwyd ar dudalen we'r Pwyllgor, a chytunodd i rannu'r nodiadau hynny gyda'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol.

 


Cyfarfod: 07/10/2021 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Eitem 1)

1 Adferiad COVID-19: sesiwn dystiolaeth gyda Dr Angharad Shaw a Dr Simon Williams

Dr Angharad Shaw, Darlithydd, Adran Cyfrifiadureg, Prifysgol Aberystwyth
Dr Simon Williams, Uwch-ddarlithydd ym maes Pobl a Sefydliadau, Prifysgol Abertawe

 

 

Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

Papur 1 - bywgraffiadau’r tystion

Papur 2 - tystiolaeth ysgrifenedig gan Dr Angharad Shaw

Papur 3 - tystiolaeth ysgrifenedig gan Dr Simon Williams

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

1.1 Yn absenoldeb y Cadeirydd, etholodd y Pwyllgor Mike Hedges AS yn Gadeirydd dros dro am gyfnod y cyfarfod.

1.2 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Dr Angharad Shaw a Dr Simon Williams.

 


Cyfarfod: 07/10/2021 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Eitem 4)

Adferiad Covid-19: Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

4.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a gafodd a chytunodd i rannu crynodeb o'r materion a drafodwyd â'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol.

 


Cyfarfod: 07/10/2021 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Eitem 3)

3 Adferiad COVID-19: sesiwn dystiolaeth gyda'r Athro Nicola Gray a'r Athro Mark Llewellyn

Yr Athro Nicola Gray, Athro Seicoleg Glinigol a Fforensig, Prifysgol Abertawe

Yr Athro Mark Llewellyn, Athro Polisi Iechyd a Gofal, Cyfarwyddwr Athrofa Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Prifysgol De Cymru

 

 

Papur 6 - tystiolaeth ysgrifenedig gan yr Athro Nicola Gray

Papur 7 - tystiolaeth ysgrifenedig gan yr Athro Mark Llewellyn

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan yr Athro Nicola Gray a’r Athro Mark Llewellyn.

 


Cyfarfod: 07/10/2021 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Eitem 2)

2 Adferiad COVID-19: sesiwn dystiolaeth gyda'r Athro Gwyneth Davies a Dr Matt Morgan

Yr Athro Gwyneth Davies, Athro Meddygaeth Anadlol ac Ymgynghorydd Anadlol Gwyddor Data Poblogaeth, Ysgol Feddygol Prifysgol Abertawe
Dr Matt Morgan, Ymgynghorydd Meddygaeth Gofal Dwys, Arweinydd Gofal Critigol Oedolion ar gyfer Ymchwil a Datblygu, Uwch-gymrawd Ymchwil er Anrhydedd, Ysbyty Athrofaol Cymru, Caerdydd

 

 

Papur 4 - tystiolaeth ysgrifenedig gan yr Athro Gwyneth Davies

Papur 5 - tystiolaeth ysgrifenedig gan Dr Matt Morgan

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan yr Athro Gwyneth Davies a Dr Matt Morgan.

 


Cyfarfod: 23/09/2021 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Eitem 6)

COVID-19 and general scrutiny: Consideration of evidence

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a gafwyd, a chytunodd i ysgrifennu at y Gweinidogion i fynd ar drywydd amryw faterion.

 


Cyfarfod: 23/09/2021 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Eitem 2)

2 COVID-19: update on current situation from the Chief Medical Officer for Wales, Chief Scientific Adviser for Health and the Welsh Government's Technical Advisory Cell

Dr Frank Atherton, Prif Swyddog Meddygol

Dr Rob Orford, Prif Gynghorydd Gwyddonol dros Iechyd

Fliss Bennée, Cydgadeirydd y Gell Cyngor Technegol

 

Briff Ymchwil

Papur 1 – Llywodraeth Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Brif Swyddog Meddygol Cymru, y Prif Gynghorydd Gwyddonol dros Iechyd a Chell Cyngor Technegol Llywodraeth Cymru.