Cyfarfodydd

Gwarchod y dyfodol - Y rhwystr gofal plant sy’n wynebu rhieni sy’n gweithio

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 30/03/2022 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 5)

Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol: Gwarchod y dyfodol: Y rhwystr gofal plant sy’n wynebu rhieni sy’n gweithio

NDM7970 Jenny Rathbone (Canol Caerdydd)

Cynnig bod y Senedd:

Yn nodi adroddiad y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol ‘Gwarchod y dyfodol: y rhwystr gofal plant sy’n wynebu rhieni sy’n gweithio’, a osodwyd ar 28 Ionawr 2022.

Noder: Gosodwyd ymateb Llywodraeth Cymru i'r adroddiad yn y Swyddfa Gyflwyno ar 23 Mawrth 2022.

 

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.37

NDM7970 Jenny Rathbone (Canol Caerdydd)

Cynnig bod y Senedd:

Yn nodi adroddiad y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol ‘Gwarchod y dyfodol: y rhwystr gofal plant sy’n wynebu rhieni sy’n gweithio’, a osodwyd ar 28 Ionawr 2022.

Noder: Gosodwyd ymateb Llywodraeth Cymru i'r adroddiad yn y Swyddfa Gyflwyno ar 23 Mawrth 2022.

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 


Cyfarfod: 21/03/2022 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol (Eitem 3)

3 Ymateb Llywodraeth Cymru i adroddiad y Pwyllgor: Gwarchod y dyfodol: Y rhwystr gofal plant sy'n wynebu rhieni sy'n gweithio

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 07/03/2022 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol (Eitem 4)

4 Gohebiaeth gan Sparkle: Ymateb i adroddiad y Pwyllgor ar ofal plant a chyflogaeth rhieni

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 03/02/2022 - Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig (Eitem 2)

2 Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 10/01/2022 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol (Eitem 2)

2 Gohebiaeth ynghylch gofal plant a chyflogaeth rhieni - y Cytundeb Cydweithio a chyllideb ddrafft 2022-23

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.8a Nododd yr Aelodau'r ohebiaeth.

 

 


Cyfarfod: 10/01/2022 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol (Eitem 7)

Gofal plant a chyflogaeth rhieni: trafod yr adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Trafododd yr Aelodau’r adroddiad drafft, a chytunwyd arno yn amodol ar fân newidiadau.

 


Cyfarfod: 29/11/2021 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol (Eitem 6)

6 Gwybodaeth ychwanegol o'r astudiaeth Covid a Gofal Plant - 12 Tachwedd 2021

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.2a Nododd yr Aelodau y wybodaeth ychwanegol.

 


Cyfarfod: 29/11/2021 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol (Eitem 7)

Gofal plant a chyflogaeth rhieni – trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

7.1 Trafododd yr Aelodau y dystiolaeth a gafwyd o dan eitem 5.

 


Cyfarfod: 29/11/2021 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol (Eitem 4)

Gofal plant a chyflogaeth rhieni – trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

4.1 Trafododd yr Aelodau y dystiolaeth a gafwyd o dan eitem 2.

 


Cyfarfod: 29/11/2021 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol (Eitem 5)

5 Gofal plant a chyflogaeth rhieni – sesiwn dystiolaeth

Julie Morgan AS, Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol

Nicola Edwards, Dirprwy Gyfarwyddwr, Is-adran Gofal Plant, Chwarae a'r Blynyddoedd Cynnar

Claire Bennett, Cyfarwyddwr, Cymunedau a Threchu Tlodi

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Cafodd yr Aelodau dystiolaeth yn ymwneud â gofal plant a chyflogaeth rhieni.

 


Cyfarfod: 29/11/2021 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol (Eitem 2)

2 Gofal plant a chyflogaeth rhieni – sesiwn dystiolaeth

Rachel Thomas, Pennaeth Polisi a Materion Cyhoeddus, Comisiynydd Plant Cymru

Ruth Coombs, Pennaeth y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol yng Nghymru

Martyn Jones, Cadeirydd Dros Dro Pwyllgor y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol yng Nghymru

 

Gellir gweld ymatebion unigol i'r ymgynghoriad ar wefan y Pwyllgor (cyhoeddus / cyfyngedig).

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Cafodd yr Aelodau dystiolaeth yn ymwneud â gofal plant a chyflogaeth rhieni.

 


Cyfarfod: 29/11/2021 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol (Eitem 6)

6 Gohebiaeth gan Gadeirydd Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig ynghylch yr ymchwiliad gofal plant a chyflogaeth rhieni - 22 Tachwedd 2021

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.3a Nododd yr Aelodau yr ohebiaeth.

 

 


Cyfarfod: 22/11/2021 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol (Eitem 3)

Trafodaethau grŵp

Cofnodion:

3.1 Ymunodd y cyfranogwyr â'r grwpiau canlynol a thrafodwyd gofal plant a chyflogaeth rhieni yn ystod y pandemig.

 

Grŵp 1

Ceri Edwards, Mudiad Meithrin

Nia Parker, Mudiad Meithrin

Eirwen Hughes, Mudiad Meithrin

Beth Watkins, Cyngor Sir Fynwy

Rachel Jones, Cyngor Gwynedd

Sarah Mutch, Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili

 

Grŵp 2

Naomi Evans, Clybiau Plant Cymru / CWLWM

Amy Baugh, Clybiau Plant Cymru

 

Grŵp 3

Delyth Evans, Mudiad Meithrin

Rhian Beynon, Gingerbread

Catherine Davies, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Sarah Rees, Oxfam Cymru

 

 


Cyfarfod: 18/11/2021 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 8)

8 Gofal plant a chyflogaeth rhieni: y pandemig a thu hwnt

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 15/11/2021 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol (Eitem 8)

Gofal plant a chyflogaeth rhieni – trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

8.1 Trafododd yr Aelodau y dystiolaeth a gafwyd o dan eitemau 4, 5 a 6.

 


Cyfarfod: 15/11/2021 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol (Eitem 4)

4 Gofal plant a chyflogaeth rhieni – sesiwn dystiolaeth 1

Catherine Fookes, Cyfarwyddwr, Rhwydwaith Cydraddoldeb Menywod Cymru

Shavanah Taj, Ysgrifennydd Cyffredinol, TUC Cymru

Cerys Furlong, Prif Weithredwr, Chwarae Teg

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Cafodd yr Aelodau dystiolaeth yn ymwneud â gofal plant a chyflogaeth rhieni.

 


Cyfarfod: 15/11/2021 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol (Eitem 6)

6 Gofal plant a chyflogaeth rhieni – sesiwn dystiolaeth 3

Johan Kaluza, Uwch Gynghorydd yr Adran Dadansoddi Polisi, Asiantaeth Tegwch rhwng y Rhywiau, Sweden

Alison Cumming, Cyfarwyddwr, Dysgu Cynnar a Gofal Plant, Llywodraeth yr Alban

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Cafodd  yr Aelodau dystiolaeth yn ymwneud â gofal plant a chyflogaeth rhieni.

 


Cyfarfod: 15/11/2021 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol (Eitem 5)

5 Gofal plant a chyflogaeth rhieni – sesiwn dystiolaeth 2

Dr Gwenllian Lansdown Davies, Prif Weithredwr, Mudiad Meithrin, CWLWM

Jane O'Toole, Prif Swyddog Gweithredol – Clybiau Plant Cymru Kids' Clubs, CWLWM

Sharon Davies, Pennaeth Addysg, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Cafodd yr Aelodau dystiolaeth yn ymwneud â gofal plant a chyflogaeth rhieni.

 


Cyfarfod: 11/11/2021 - Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig (Eitem 2)

2 Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.6.1 Nododd y Pwyllgor y llythyr


Cyfarfod: 20/09/2021 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol (Eitem 8)

8 Ystyried papur cwmpasu ar ofal plant a chyflogaeth rhieni

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Trafododd yr Aelodau y papur cwmpasu ar ofal plant a chyflogaeth rhieni ac, yn amodol ar fân newidiadau, byddant yn cytuno ar y papur yn electronig.