Cyfarfodydd

Deddf Sgorio Hylendid Bwyd (Cymru) 2013

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 22/01/2013 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 9.)

Cynnig Cyfnod 4 o dan Reol Sefydlog 26.47 i gymeradwyo'r Bil Sgorio Hylendid Bwyd (Cymru).

Ar ddiwedd Cyfnod 3, caiff y Gweinidog gynnig bod y Bil yn cael ei basio yn unol â Rheol Sefydlog 26.47. Os cytunir ar y cynnig.

 

Cynnig Cyfnod 4 o dan Reol Sefydlog 26.47 i gymeradwyo'r Bil Sgorio Hylendid Bwyd (Cymru)

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 17.20

 

Cynnig Cyfnod 4 o dan Reol Sefydlog 26.47 i gymeradwyo'r Bil Sgorio Hylendid Bwyd (Cymru)

 

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.


Cyfarfod: 22/01/2013 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 8.)

Dadl Cyfnod 3 o dan Reol Sefydlog 26.44 ar y Bil Sgorio Hylendid Bwyd (Cymru)

Yn unol â Rheol Sefydlog 26.36, mae’r gwelliannau i gael eu gwaredu yn y drefn y mae’r adrannau a’r atodlenni y maent yn cyfeirio atynt yn codi yn y Bil.

Mae’r gwelliannau wedi cael eu grwpio at ddibenion y ddadl ac fe’u trafodir yn ôl y grwpiau a ganlyn:

1.Hysbysu am sgoriau hylendid bwyd a'u cyhoeddi

12, 1, 13, 2, 14, 3

2.Cyhoeddi sgoriau hylendid bwyd ar ddeunydd hyrwyddo

9, 21, 22, 10, 23, 11, 25, 5, 8

3. Y gofyniad i arddangos sticeri sgôr hylendid bwyd lluosog

4, 7

4. Troseddau

24, 26, 27

5. Dyletswyddau yr Asiantaeth Safonau Bwyd

15, 16, 17, 18, 19

6. Y defnydd o dderbyniadau cosb benodedig

6

7.Diwygio cyfnodau i gydymffurfio â dyletswyddau
20

Dogfennau Ategol

Bil Sgorio Hylendid Bwyd (Cymru)
Memorandwm Esboniadol
Rhestr o welliannau wedi’u didoli
Grwpio Gwelliannau

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 16.17

Yn unol â Rheol Sefydlog 26.36, mae’r gwelliannau i gael eu gwaredu yn y drefn y mae’r adrannau a’r atodlenni y maent yn cyfeirio atynt yn codi yn y Bil.

Mae’r gwelliannau wedi cael eu grwpio at ddibenion y ddadl ac fe’u trafodir yn ôl y grwpiau a ganlyn:

 

1.Hysbysu am sgoriau hylendid bwyd a'u cyhoeddi

12, 1, 13, 2, 14, 3

2.Cyhoeddi sgoriau hylendid bwyd ar ddeunydd hyrwyddo

9, 21, 22, 10, 23, 11, 25, 5, 8

3. Y gofyniad i arddangos sticeri sgôr hylendid bwyd lluosog

4, 7

4. Troseddau

24, 26, 27

5. Dyletswyddau yr Asiantaeth Safonau Bwyd

15, 16, 17, 18, 19

6. Y defnydd o dderbyniadau cosb benodedig

6

7.Diwygio cyfnodau i gydymffurfio â dyletswyddau

20

 

Cynhaliwyd y pleidleisiau yn y drefn a nodir yn y Rhestr o Welliannau wedi’u Didoli:

Tynnwyd gwelliant 12 yn ôl.

Derbyniwyd gwelliant 1 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Ni chynigwyd gwelliant 13.

Derbyniwyd gwelliant 12 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Gan fod gwelliant 2 wedi’i dderbyn, methodd gwelliant 14.

Derbyniwyd gwelliant 3 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 9:

For

Abstain

Against

Total

25

0

26

51

Gwrthodwyd gwelliant 9.

Gan fod gwelliant 9 wedi’i wrthod, methodd gwelliannau 10 ac 11.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 21:

For

Abstain

Against

Total

25

0

26

51

Gwrthodwyd gwelliant 21.

Gan fod gwelliant 21 wedi’i wrthod, methodd gwelliannau 22, 23 a 25.

Derbyniwyd gwelliant 4 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 24:

For

Abstain

Against

Total

21

0

31

52

Gwrthodwyd gwelliant 24.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 26:

For

Abstain

Against

Total

21

0

31

52

Gwrthodwyd gwelliant 26.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 27:

For

Abstain

Against

Total

21

0

31

52

Gwrthodwyd gwelliant 27.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 5:

For

Abstain

Against

Total

52

0

0

52

Derbyniwyd gwelliant 5.

Tynnwyd gwelliant 15 yn ôl.

Derbyniwyd gwelliant 16 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 17 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 18 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 19 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 6 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 20:

For

Abstain

Against

Total

26

0

27

53

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Llywydd ei phleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Derbyniwyd gwelliant 7 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 8 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Barnwyd bod holl adrannau ac atodlenni’r Bil wedi’u derbyn, gan ddod â thrafodion Cyfnod 3 i ben.


Cyfarfod: 10/01/2013 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 12)

Y Bil Sgorio Hylendid Bwyd (Cymru): trafod y rheoliadau drafft

Cofnodion:

12.1 Bu’r Aelodau’n trafod y Rheoliadau drafft a chytunodd y Cadeirydd i ysgrifennu at y Gweinidog i godi’r materion a nodwyd.


Cyfarfod: 07/11/2012 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

2 Bil Sgorio Hylendid Bwyd (Cymru): Cyfnod 2 - Ystyried y Gwelliannau

 

Yn unol â Rheol Sefydlog 26.21, bydd y Pwyllgor yn gwaredu’r gwelliannau i’r Bil yn y drefn a ganlyn:

 

Adrannau 1 – 26

Atodiad

   

Dogfennau Atodol:

Rhestr o welliannau wedi’u didoli, 7 Tachwedd 2012

Gwelliannau wedi’u grwpio, 7 Tachwedd 2012

 

Lesley Griffiths AC, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Christopher Brereton – Pennaeth Deddfwriaeth Iechyd Cyhoeddus Amgylcheddol, Llywodraeth Cymru

Christopher Humphreys – Adran Gwasanaethau Cyfreithiol, Llywodraeth Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Yn unol â Rheol Sefydlog 26.21, bydd y Pwyllgor yn gwaredu â gwelliannau i’r Bil yn y drefn ganlynol:

 

Adrannau 1 – 26

Atodlen

 

2.2 Ystyriodd y Pwyllgor y gwelliannau canlynol a’u gwaredu:

 

Adran 1:
Ni chafodd gwelliannau eu cyflwyno i’r adran hon, felly bernir ei bod wedi’i derbyn.

 

Adran 2:
Derbyniwyd Gwelliannau 1, 2 a 3 (Lesley Griffiths), yn unol â Rheol Sefydlog 17.34 (i).

 

Adrannau 3 a 4:
Ni chafodd gwelliannau eu cyflwyno i’r adran hon, felly bernir ei bod wedi’i derbyn.

 

Adran 5:
Gwelliant 28 (Darren Millar)

 

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

William Graham
Elin Jones
Darren Millar
Lindsay Whittle
Kirsty Williams 

Mick Antoniw
Mark Drakeford
Rebecca Evans
Vaughan Gething
Lynne Neagle

5

5

0

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â RhS 6.20 (ii)), a gwrthodwyd Gwelliant 5.

 

Gan y gwrthodwyd Gwelliant 28, methodd Gwelliant 29 (Darren Millar).

 

Derbyniwyd Gwelliannau 4 a 5 (Lesley Griffiths), yn unol â Rheol Sefydlog 17.34 (i).

 

Gwelliant 6 (Lesley Griffiths)

 

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Mick Antoniw
Mark Drakeford
Rebecca Evans
Vaughan Gething
Lynne Neagle
Elin Jones
Lindsay Whittle
Kirsty Williams 

William Graham
Darren Millar

 

 

8

2

0

Derbyniwyd gwelliant 6.

 

Derbyniwyd Gwelliannau 7, 8 a 9 (Lesley Griffiths), yn unol â Rheol Sefydlog 17.34 (i).

 

Adran 6:
Gwelliant 33 (Kirsty Williams)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

William Graham
Elin Jones
Darren Millar
Lindsay Whittle
Kirsty Williams 

Mick Antoniw
Mark Drakeford
Rebecca Evans
Vaughan Gething
Lynne Neagle

5

5

0

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â RhS 6.20 (ii)), a gwrthodwyd Gwelliant 33.

 

Gwelliant 34 (Kirsty Williams)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

William Graham
Elin Jones
Darren Millar
Lindsay Whittle
Kirsty Williams 

Mick Antoniw
Mark Drakeford
Rebecca Evans
Vaughan Gething
Lynne Neagle

5

5

0

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â RhS 6.20 (ii)), a gwrthodwyd Gwelliant 34.

 

Gwelliant 10 (Lesley Griffiths)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Mick Antoniw
Mark Drakeford
Rebecca Evans
Vaughan Gething
Lynne Neagle

William Graham
Elin Jones
Darren Millar
Lindsay Whittle
Kirsty Williams 

5

5

0

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â RhS 6.20 (ii)), a gwrthodwyd Gwelliant 10.

 

Gwelliant 35 (Kirsty Williams)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

William Graham
Elin Jones
Darren Millar
Lindsay Whittle
Kirsty Williams 

Mick Antoniw
Mark Drakeford
Rebecca Evans
Vaughan Gething
Lynne Neagle

5

5

0

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â RhS 6.20 (ii)), a gwrthodwyd Gwelliant 35.

 

Derbyniwyd Gwelliant 11 (Lesley Griffiths), yn unol â Rheol Sefydlog 17.34 (i).

 

Adran 7:

Gwelliant 23 (Elin Jones)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

William Graham
Elin Jones
Darren Millar
Lindsay Whittle
Kirsty Williams 

Mick Antoniw
Mark Drakeford
Rebecca Evans
Vaughan Gething
Lynne Neagle

5

5

0

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â RhS 6.20 (ii)), a gwrthodwyd Gwelliant 23.

 

Ni symudwyd gwelliant 26 (Elin Jones).

 

Gwelliant 30 (Darren Millar)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

William Graham
Darren Millar
Kirsty Williams

 

 

Mick Antoniw
Mark Drakeford
Rebecca Evans
Vaughan Gething
Elin Jones
Lynne Neagle
Lindsay Whittle

3

7

0

Gwrthodwyd Gwelliant 30.

 

Gan y gwrthodwyd Gwelliant 23, methodd Gwelliant 24 (Elin Jones).

 

Gan y gwrthodwyd Gwelliant 30, methodd Gwelliant 31 (Darren Millar).

 

Adran 8:

Derbyniwyd Gwelliant 12 (Lesley Griffiths), yn unol â Rheol Sefydlog 17.34 (i).

 

Adran 9:

 

Gan y gwrthodwyd Gwelliant 23, methodd Gwelliant 25 (Elin Jones).

 

Gan na symudwyd gwelliant 26, methodd Gwelliant 27 (Elin Jones).

 

Gan y gwrthodwyd Gwelliant 30, methodd Gwelliant 32 (Darren Millar).

 

Derbyniwyd Gwelliannau 13 a 14 (Lesley Griffiths), yn unol â Rheol Sefydlog 17.34 (i).

 

Adran 10:
Ni chafodd gwelliannau eu cyflwyno i’r adran hon, felly bernir ei bod wedi’i derbyn.

 

Adran 11:

Derbyniwyd Gwelliannau 15, 16 a 17 (Lesley Griffiths), yn unol â Rheol Sefydlog 17.34 (i).

 

Adrannau 14 – 21:

Ni chafodd gwelliannau eu cyflwyno i’r adrannau hyn, felly bernir eu bod wedi’u derbyn.

 

Adran 22:

Derbyniwyd Gwelliant 18 (Lesley Griffiths), yn unol â Rheol Sefydlog 17.34 (i).

 

Adran Newydd:

Derbyniwyd Gwelliant 19 (Lesley Griffiths), yn unol â Rheol Sefydlog 17.34 (i).

 

Adran 23:
Ni chafodd gwelliannau eu cyflwyno i’r adran hon, felly bernir ei bod wedi’i derbyn.

 

Adran 24:

Derbyniwyd Gwelliannau 20 a 21 (Lesley Griffiths), yn unol â Rheol Sefydlog 17.34 (i).

 

Adran 25:

Derbyniwyd Gwelliant 22 (Lesley Griffiths), yn unol â Rheol Sefydlog 17.34 (i).

 

Adran  26:
Ni chafodd gwelliannau eu cyflwyno i’r adran hon, felly bernir ei bod wedi’i derbyn.

 

Atodlen
Ni chafodd gwelliannau eu cyflwyno i’r atodlen, felly bernir ei bod wedi’i derbyn.

 

2.3 Dywedodd y Cadeirydd y derbyniodd y Pwyllgor bob adran o’r Bil, a chan y gwaredwyd pob gwelliant bydd Cyfnod 3 yn dechrau o 8 Tachwedd 2012.

 

2.4 O dan Reol Sefydlog 26.27, cytunodd yr Aelodau y dylai Llywodraeth Cymru baratoi Memorandwm Esboniadol diwygiedig.

 

 

 

 


Cyfarfod: 23/10/2012 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 6.)

Penderfyniad Ariannol ynghylch Bil Sgorio Hylendid Bwyd (Cymru)

NNDM5065 Jane Hutt (Bro Morgannwg)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, at ddibenion unrhyw ddarpariaethau sy’n deillio o Fil Sgorio Hylendid Bwyd (Cymru), yn cytuno i unrhyw gynnydd mewn gwariant o’r math y cyfeirwyd ato yn Rheol Sefydlog 26.69(ii) sy’n codi o ganlyniad i’r Bil.

Gosodwyd Bil Sgorio Hylendid Bwyd (Cymru) a'r Memorandwm Esboniadol gerbron y Cynulliad ar 28 Mai 2012.

Dogfennau Ategol
Bil Sgorio Hylendid Bwyd (Cymru)
Memorandwm Esboniadol

Adroddiad y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol

Adroddiad y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol
Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 16.49

NNDM5065 Jane Hutt (Bro Morgannwg)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, at ddibenion unrhyw ddarpariaethau sy’n deillio o Fil Sgorio Hylendid Bwyd (Cymru), yn cytuno i unrhyw gynnydd mewn gwariant o’r math y cyfeirwyd ato yn Rheol Sefydlog 26.69(ii) sy’n codi o ganlyniad i’r Bil.

Gosodwyd Bil Sgorio Hylendid Bwyd (Cymru) a’r Memorandwm Esboniadol gerbron y Cynulliad ar 28 Mai 2012.

 

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.


Cyfarfod: 16/10/2012 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 6.)

Cynnig i gymeradwyo Egwyddorion Cyffredinol Bil Sgorio Hylendid Bwyd (Cymru)

NDM5063 Lesley Griffiths (Wrecsam)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 26.11:

Yn cytuno i egwyddorion cyffredinol  Bil Sgorio Hylendid Bwyd (Cymru).

Gosodwyd Bil Sgorio Hylendid Bwyd (Cymru) a'r Memorandwm Esboniadol gerbron y Cynulliad ar 28 Mai 2012.

Gosodwyd adroddiad Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol ar Fil Sgorio Hylendid Bwyd (Cymru) gerbron y Cynulliad ar 4 Hydref 2012.

Dogfennau Ategol
Bil Sgorio Hylendid Bwyd (Cymru)
Memorandwm Esboniodol
Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol Adroddiad
Adroddiad y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol

 

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 16.13


NDM5063 Lesley Griffiths (Wrecsam)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 26.11:

Yn cytuno i egwyddorion cyffredinol  Bil Sgorio Hylendid Bwyd (Cymru).

Gosodwyd Bil Sgorio Hylendid Bwyd (Cymru) a'r Memorandwm Esboniadol gerbron y Cynulliad ar 28 Mai 2012.

Gosodwyd adroddiad y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol ar Fil Sgorio Hylendid Bwyd (Cymru) gerbron y Cynulliad ar 4 Hydref 2012.

 

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.


Cyfarfod: 27/09/2012 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5)

Bil Sgorio Hylendid Bwyd (Cymru): Cyfnod 1 - Ystyried yr adroddiad drafft

Cofnodion:

5.1 Cytunodd y Pwyllgor ar yr adroddiad drafft, yn amodol ar fan newidiadau yn dilyn y sesiwn dystiolaeth a gynhaliwyd yn gynharach gyda’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol.

 

5.2 Gohiriwyd y cyfarfod rhwng 10.44 a 13.00.


Cyfarfod: 27/09/2012 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

Bil Sgorio Hylendid Bwyd (Cymru): Cyfnod 1 - Sesiwn Dystiolaeth 5

Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

 

Lesley Griffiths AC, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Christopher Brereton - Pennaeth Deddfwriaeth ynghylch Iechyd Amgylcheddol y Cyhoedd, Llywodraeth Cymru

Christopher Humphreys - Yr Adran Gwasanaethau Cyfreithiol, Llywodraeth Cymru

 

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol.


Cyfarfod: 27/09/2012 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

3 Bil Sgorio Hylendid Bwyd (Cymru): Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol at y Cadeirydd (8 Awst 2012)

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 27/09/2012 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

3 Bil Sgorio Hylendid Bwyd (Cymru): Llythyr gan y Cadeirydd at y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol (19 Gorffennaf 2012)

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 27/09/2012 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

3 Bil Sgorio Hylendid Bwyd (Cymru): Nodyn ar dudalennau sgorio hylendid bwyd gwefannau Cyngor Dinas Norwich a Chyngor Dosbarth Lichfield (31 Gorffennaf 2012)

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 27/09/2012 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

3 Bil Sgorio Hylendid Bwyd (Cymru): Llythyr gan y Ffederasiwn Busnesau Bach (30 Gorffennaf 2012)

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 27/09/2012 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

3 Bil Sgorio Hylendid Bwyd (Cymru): Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol at y Cadeirydd (17 Gorffennaf 2012)

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 18/07/2012 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 7)

Bil Sgorio Hylendid Bwyd (Cymru): y prif faterion

Cofnodion:

7.1 Ystyriodd y Pwyllgor y papur materion allweddol a chytunodd arnynt a gwnaeth rhai awgrymiadau ar gyfer yr adroddiad.


Cyfarfod: 18/07/2012 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4)

4 Bil Sgorio Hylendid Bwyd (Cymru): Cyfnod 1 - Sesiwn dystiolaeth 4

Cymdeithas y Siopau Cyfleus

Shane Brennan - Cyfarwyddwr Cysylltiadau Cyhoeddus, Cymdeithas y Siopau Cyfleus

HSC(4)-23-12 papur 2

 

Cymdeithas Cwrw a Thafardnai Prydain

Brigid Simmonds – Prif Weithredwr, Cymdeithas Cwrw a Thafarndai Prydain

HSC(4)-23-12 papur 3

 

Cymdeithas Lletygarwch Prydain

John Dyson – Cynghorydd Bwyd a Materion Technegol, Cymdeithas Lletygarwch Prydain

HSC(4)-23-12 papur 4

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Gymdeithas y Siopau Cyfleus, Cymdeithas Cwrw a Thafarndai Prydain a Chymdeithas Lletygarwch Prydain.


Cyfarfod: 18/07/2012 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

Bil Sgorio Hylendid Bwyd (Cymru): Cyfnod 1 - Sesiwn dystiolaeth 4

Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

 

Lesley Griffiths AC, Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Christopher Brereton - Pennaeth Deddfwriaeth Iechyd y Cyhoedd yr Amgylchedd, Llywodraeth Cymru

Christopher Humphreys - Yr Adran Gwasanaethau Cyfreithiol, Llywodraeth Cymru

Cofnodion:

3.1 Oherwydd y problemau technegol yn gynharach a’r cyfyngiadau amser, cytunodd y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol i’r Cadeirydd ysgrifennu ati gyda'r cwestiynau y byddai’r Aelodau wedi eu gofyn a bydd yn ymateb i’r Pwyllgor yn ysgrifenedig.


Cyfarfod: 12/07/2012 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4)

Bil Sgorio Hylendid Bwyd (Cymru): Cyfnod 1 - Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

4.1 Nododd Aelodau faterion allweddol a godwyd o’r dystiolaeth a gafwyd wrth graffu ar Fil Sgorio Hylendid Bwyd (Cymru).


Cyfarfod: 12/07/2012 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

3 Bil Sgorio Hylendid Bwyd (Cymru): Cyfnod 1 - Sesiwn dystiolaeth 3

Sefydliad Siartredig Iechyd yr Amgylchedd

Julie Barratt – Cyfarwyddwr Sefydliad Siartredig Iechyd yr Amgylchedd (Cymru)

HSC(4)-22-12(p2)

 

Iechyd Cyhoeddus Cymru

Dr Marion Lyons – Cyfarwyddwr Diogelu Iechyd, Iechyd Cyhoeddus Cymru

HSC(4)-22-12(p3)

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Bu’r Pwyllgor yn clywed tystiolaeth gan Sefydliad Siartredig Iechyd yr Amgylchedd Cymru ac Iechyd Cyhoeddus Cymru.


Cyfarfod: 12/07/2012 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

2 Bil Sgorio Hylendid Bwyd (Cymru): Cyfnod 1 - Sesiwn dystiolaeth 3

Ffederasiwn Busnesau Bach

Iestyn Davies – Pennaeth Materion Allanol, Ffederasiwn Busnesau Bach Cymru

Mike Jones, Aelod o Ffederasiwn Busnesau Bach Cymru

Dean Bolton, Aelod o Ffederasiwn Busnesau Bach Cymru

HSC(4)-22-12(p1)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Bu’r Pwyllgor yn clywed tystiolaeth gan y Ffederasiwn Busnesau Bach.

 

2.2 Cytunodd y ffederasiwn i ysgrifennu at y Pwyllgor gyda manylion penodol am niferoedd a busnesau sy’n gwneud yn dda a ddim cystal gyda hylendid bwyd o’r grŵp ffocws o aelodau’r ffederasiwn a gynorthwyodd â’r dystiolaeth ysgrifenedig a gyflwynwyd i’r Pwyllgor.


Cyfarfod: 12/07/2012 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5)

5 Bil Sgorio Hylendid Bwyd (Cymru): Cyfnod 1 - Sesiwn dystiolaeth 2

Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru a Chyfarwyddwyr Diogelu’r Cyhoedd

 

Simon Wilkinson – Swyddog Polisi - Gwasanaethau Rheoliadol, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Graham Perry – Cyngor Sir Fynwy / Cyfarwyddwyr Diogelu’r Cyhoedd

HSC(4)-21-12(p4)

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Bu’r Pwyllgor yn clywed tystiolaeth gan Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru a Chyfarwyddwyr Diogelu'r Cyhoedd Cymru.

 


Cyfarfod: 12/07/2012 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4)

4 Bil Sgorio Hylendid Bwyd (Cymru): Cyfnod 1 - Sesiwn dystiolaeth 1

Yr Asiantaeth Safonau Bwyd yng Nghymru

Steve Wearne – Cyfarwyddwr yr Asiantaeth Safonau Bwyd yng Nghymru

HSC(4)-21-12(p2)

 

Llais Defnyddwyr Cymru

Liz Withers – Pennaeth Polisi, Llais Defnyddwyr Cymru

HSC(4)-21-12(p3)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Bu’r Pwyllgor yn clywed tystiolaeth gan yr Asiantaeth Safonau Bwyd a Llais Defnyddwyr Cymru.

 

4.2 Cytunodd Steve Wearne (ASB) i anfon copi o’r astudiaeth ansoddol i’r Pwyllgor ar waith pellach a gomisiynwyd yn dilyn astudiaeth defnyddwyr Llais Defnyddwyr Cymru pan gaiff ei gyhoeddi ddiwedd mis Gorffennaf.

 


Cyfarfod: 02/07/2012 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 8.2)

Trafod y dystiolaeth ynghylch Bil Sgorio Hylendid Bwyd (Cymru)


Cyfarfod: 02/07/2012 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 6.)

Bil Sgorio Hylendid Bwyd (Cymru)


Cyfarfod: 02/07/2012 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 6.1)

6.1 Sesiwn dystiolaeth gyda Lesley Griffiths AC, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

 

Yn bresennol:

·       Lesley Griffiths AC, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Llywodraeth Cymru

·       Mr Christopher Humphreys
Yr Adran Gwasanaethau Cyfreithiol, Llywodraeth Cymru

·       Mr Christopher Brereton
Pennaeth Deddfwriaeth ynghylch Iechyd Amgylcheddol y Cyhoedd, Llywodraeth Cymru

 

Papurau:

CLA(4)-16-12(p4) – Bil Sgorio Hylendid Bwyd (Cymru)

CLA(4)-16-11(p5) Memorandwm Esboniadol

CLA(4)-16-11(p6) Adroddiad y Cynghorwyr Cyfreithiol

CLA(4)-16-11(p7) – Llythyr oddi wrth y Cadeirydd at Lesley Griffiths AC, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol (Saesneg yn unig)

CLA(4)-16-11(p8) – Ymateb y Gweinidog (Saesneg yn unig)

CLA(4)-16-11(p8) – Atodiad i ymateb y Gweinidog (Saesneg yn unig)

 

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 20/06/2012 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4)

Bil Sgorio Hylendid Bwyd (Cymru) : Cyfnod 1 - Sesiwn dystiolaeth 1

Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Lesley Griffiths AC

David Worthington - Pennaeth yr Is-adran Diogelu Iechyd, Llywodraeth Cymru

Christopher Humphreys - Yr Adran Gwasanaethau Cyfreithiol, Llywodraeth Cymru

 

 

Cofnodion:

4.1 Cymerodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol.

 

4.2 Cytunodd y Gweinidog i ysgrifennu at y Cadeirydd i egluro pam mae’r manylion ynghylch yr hysbysiadau cost benodedig wedi’u cynnwys yn y Bil a pham nad yw’r esemptiadau posibl i’r cynllun wedi’u cynnwys ar y cam hwn.   

 


Cyfarfod: 30/05/2012 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4)

4 Bil Sgorio Hylendid Bwyd (Cymru): Cyfnod 1 - dull o graffu

HSC(4)-16-12 papur 5

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Cytunodd y Pwyllgor ar y dull o graffu ar Fil Sgorio Hylendid Bwyd (Cymru) yn amodol ar gynnwys rhai ymgyngoreion ychwanegol.

 

4.2 Cytunodd y Cadeirydd i ysgrifennu at y Gweinidog Iechyd a Gofal Cymdeithasol i ofyn am gopi cynnar o’r rheoliadau drafft a ddarparwyd ar eu cyfer gan y Bil.

 


Cyfarfod: 29/05/2012 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5.)

Datganiad gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Cyflwyno Bil Sgorio Hylendid Bwyd (Cymru)

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 16:00

 


Cyfarfod: 15/03/2012 - Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5)

5 Papur 5

Gohebiaeth ar y Bil Sgorio Hylendid Bwyd (Cymru)

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 25/01/2012 - Y Pwyllgor Menter a Busnes - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4)

4 Y Bil Drafft ynghylch Sgorio Hylendid Bwyd (Cymru) - trafod y dull o ystyried y Bil drafft

Dogfennau ategol:

  • Y Bil Drafft ynghylch Sgorio Hylendid Bwyd (Cymru) - trafod y dull o ystyried y Bil drafft (Saesneg yn Unig)

Cofnodion:

4.1 Bu’r Pwyllgor yn trafod y dull y dylai ei fabwysiadu ar gyfer ystyried y Bil drafft.