Cyfarfodydd

Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Monitro

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 20/03/2023 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 8)

8 Adroddiad Monitro

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr adroddiad monitro, a chytunodd i ysgrifennu at Lywodraeth Cymru i ofyn am ragor o wybodaeth am Fframwaith Windsor y DU a’r UE.


Cyfarfod: 23/01/2023 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 15)

15 Adroddiad monitro

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr adroddiad monitro.

 


Cyfarfod: 16/01/2023 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 18)

18 Adroddiad monitro

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor i rannu ei adroddiad ar y Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol ar Fil Protocol Gogledd Iwerddon gyda Phwyllgor Protocol Tŷ'r Arglwyddi ar Iwerddon/Is-bwyllgor Gogledd Iwerddon, a chytunodd ymhellach i ohirio ystyriaeth lawn o'r Adroddiad Monitro diweddaraf tan ei gyfarfod nesaf.


Cyfarfod: 14/11/2022 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 15)

15 Adroddiad monitro

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr adroddiad monitro.

 


Cyfarfod: 26/09/2022 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 12)

12 Adroddiad Monitro

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad monitro diweddaraf.


Cyfarfod: 11/07/2022 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 11)

11 Adroddiad monitro

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr adroddiad monitro.

 


Cyfarfod: 09/05/2022 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 10)

10 Adroddiad Monitro

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr adroddiad monitro.

 


Cyfarfod: 31/01/2022 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 11)

11 Adroddiad monitro

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr adroddiad monitro.

 


Cyfarfod: 17/11/2021 - Y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai (Eitem 2)

2 Llythyr gan y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad mewn perthynas â Thribiwnlys Eiddo Preswyl Cymru a Phanel Dyfarnu Cymru: Adroddiadau Blynyddol 2020-21

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.4.a Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad mewn perthynas â Thribiwnlys Eiddo Preswyl Cymru a Phanel Dyfarnu Cymru: Adroddiadau Blynyddol 2020-21.

 


Cyfarfod: 01/11/2021 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 9)

9 Adroddiad Monitro

LJC(6)-11-21 – Papur 18 - Adroddiad Monitro drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr adroddiad monitro. Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at y Prif Weinidog i ofyn am ragor o wybodaeth mewn perthynas â'r Cytundeb Masnach a Chydweithredu ac i dynnu sylw'r Pwyllgorau perthnasol at adroddiadau blynyddol Tribiwnlysoedd Cymru.