Cyfarfodydd

Cytundebau rhyngwladol

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 07/12/2022 - Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig (Eitem 2.1)

2.1 Llythyr gan y Cadeirydd at y Prif Weinidog

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 14/11/2022 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 17)

17 Pwyllgor Gweinyddiaeth Gyhoeddus a Materion Cyfansoddiadol Tŷ'r Cyffredin: Craffu ar Gytuniadau Rhyngwladol a chytundebau rhyngwladol eraill yn y 21ain ganrif

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor ei ymateb drafft.

 


Cyfarfod: 03/10/2022 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 10)

10 Cytundebau rhyngwladol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor ei adroddiad drafft ar y cytundebau rhyngwladol a drafodwyd ar 26 Medi 2022, a chytunodd arno.


Cyfarfod: 26/09/2022 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 11)

11 Cytundebau rhyngwladol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y cytundebau rhyngwladol a ganlyn:

·    Yr Ail Brotocol Ychwanegol i Gonfensiwn Cyngor Ewrop ar Seiberdroseddu ("Confensiwn Budapest")

·   Y Protocolau sy'n ymwneud ag ymaelodi'r Ffindir a Sweden â NATO

a chytunodd i drafod ei adroddiad drafft ar y cytundebau mewn cyfarfod yn y dyfodol. Cytunodd y Pwyllgor hefyd i dynnu sylw Pwyllgorau perthnasol y Senedd at y cytundebau rhyngwladol.


Cyfarfod: 11/07/2022 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 10)

10 Trafod cytundebau rhyngwladol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y cytundebau rhyngwladol a ganlyn:

·                Protocol yn ymwneud â diwygiad i Erthygl 56 o'r Confensiwn ar Hedfan Sifil Rhyngwladol;

·                Protocol yn ymwneud â diwygiad i Erthygl 50(a) o'r Confensiwn ar Hedfan Sifil Rhyngwladol; 

a chytunodd i ystyried ei adroddiad drafft ar y cytundebau y tu allan i'r Pwyllgor er mwyn caniatáu i'r adroddiad gael ei gyhoeddi cyn y terfynau craffu perthnasol.

 


Cyfarfod: 20/06/2022 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 11)

11 Cytundebau rhyngwladol a drafodwyd ar 6 Mehefin 2022 – trafod yr adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor ei adroddiad drafft ar y cytundebau rhyngwladol a drafodwyd ar 6 Mehefin 2022, a chytunodd arno.

 


Cyfarfod: 06/06/2022 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 6)

6 Trafod cytundebau rhyngwladol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y cytundebau rhyngwladol a ganlyn:

·         Confensiwn Cyngor Ewrop ar Atal a Threchu Trais yn erbyn Menywod a Thrais Domestig (“Confensiwn Istanbwl”)

·         Y cytundeb rhwng y DU a Ffrainc ar gydweithio ar faterion sy’n gysylltiedig â diogelwch morol a diogelwch porthladdoedd, ac yn benodol mewn perthynas â llongau sy’n cludo teithwyr yn y Sianel (“Cytuniad Diogelwch Morwrol”).

Cytunodd y Pwyllgor i drafod ei adroddiad drafft ar y cytundebau hyn yn ystod cyfarfod yn y dyfodol.

 


Cyfarfod: 06/06/2022 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 3)

3 Gohebiaeth gan Bwyllgor Cytundebau Rhyngwladol Tŷ'r Arglwyddi: Cytundeb Rhyngwladol - Confensiwn ar y Sefydliad Rhyngwladol ar gyfer Cymhorthion Mordwyaeth Forol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth gan Gadeirydd Pwyllgor Cytundebau Rhyngwladol Tŷr Arglwyddi.

 

 


Cyfarfod: 16/05/2022 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 6)

6 Gohebiaeth gan y Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd: Sefydliad Rhyngwladol ar gyfer Cymhorthion Mordwyaeth Forol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth gan y Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd ac, mewn sesiwn breifat, cytunodd i dynnu sylw Pwyllgor Cytundebau Rhyngwladol Tŷ'r Arglwyddi at yr ohebiaeth.

 


Cyfarfod: 21/03/2022 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 11)

11 Cytundebau rhyngwladol a drafodwyd ar 7 Mawrth 2022 a 14 Mawrth 2022 - trafod yr adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor ei adroddiad ar y cytundebau rhyngwladol a ystyriwyd ar 7 Mawrth 2022 a 14 Mawrth 2022, a chytunodd arno.

 


Cyfarfod: 14/03/2022 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 12)

12 Trafod cytundebau rhyngwladol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y Confensiwn ar y Sefydliad Rhyngwladol ar gyfer Cymhorthion Mordwyaeth Forol

a’r Cytundeb rhwng y DU, Ffrainc a'r Almaen ar Adeiladu a Gweithredu Adweithydd Fflwcs Niwtron Uchel Iawn, a chytunodd i ystyried adroddiad drafft yn ei gyfarfod ar 21 Mawrth 2022.

 


Cyfarfod: 07/03/2022 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 7)

7 Trafod cytundebau rhyngwladol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y cytundeb rhwng y DU a Serbia ar Aildderbyn Pobl sy'n Preswylio heb Awdurdod, a chytunwyd i drafod ei adroddiad drafft ar y cytundeb yn ei gyfarfod ar 21 Mawrth 2022.

 


Cyfarfod: 28/02/2022 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 11)

11 Cytundebau rhyngwladol a drafodwyd ar 14 Chwefror 2022 - trafod yr adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Bu'r Pwyllgor yn trafod ei adroddiad ar y cytundebau rhyngwladol a ystyriwyd yn ei gyfarfod ar 14 Chwefror 2022, a chytunodd arno.

 


Cyfarfod: 14/02/2022 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 11)

11 Trafod cytundebau rhyngwladol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y cytundebau rhyngwladol a ganlyn:

·         Trwyddedau Rheilffordd ar gyfer Cysylltiad Sefydlog y Sianel

·         Trwyddedau Gyrru Trenau ar gyfer Cysylltiad Sefydlog y Sianel

a chytunodd i drafod ei adroddiad drafft ar y cytundebau yn y cyfarfod nesaf.

 


Cyfarfod: 10/01/2022 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 11)

11 Cytundebau rhyngwladol a drafodwyd ar 13 Rhagfyr 2021 - trafod yr adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Bu'r Pwyllgor yn trafod ei adroddiad ar y cytundebau rhyngwladol a ystyriwyd yn ei gyfarfod ar 13 Rhagfyr 2021, a chytunodd arno. Nododd y Pwyllgor y byddai copi o’i adroddiad yn cael ei roi i aelodau Pwyllgor Cytundebau Rhyngwladol Tŷ'r Arglwyddi.

 


Cyfarfod: 13/12/2021 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 8)

8 Nodyn briffio ar gytundebau rhyngwladol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y cytundebau rhyngwladol a ganlyn:

 

·         Cymorth Credyd Swyddogol y DU/Wcrain ar gyfer Datblygu Galluoedd Llynges yr Wcrain;

·         Cytundeb Cydweithrediad Amddiffyn y DU/Kenya;

·         Cyfnewid Gwybodaeth rhwng y DU/Awstralia/UDA am Yriant Niwclear Llyngesol;

 

a chytunodd i drafod ei adroddiad drafft ar y cytundebau yn y cyfarfod nesaf.

 


Cyfarfod: 06/12/2021 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 15)

15 Cytundebau rhyngwladol a drafodwyd ar 29 Tachwedd 2021 - trafod yr adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Bu'r Pwyllgor yn trafod ei adroddiad ar y cytundebau rhyngwladol a ystyriwyd yn ei gyfarfod ar 29 Tachwedd 2021, a chytunodd arno. Cytunodd y Pwyllgor i dynnu sylw’r Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol at y Sefydliad Llafur Rhyngwladol: Confensiwn Trais ac Aflonyddu 2019 (Rhif 190), ac i rannu gohebiaeth gan y Prif Weinidog ar y DU / y Swistir: Confensiwn ar gydlynu nawdd cymdeithasol gyda'r Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol. Hefyd, nododd y Pwyllgor y byddai copi o’i adroddiad yn cael ei roi i aelodau Pwyllgor Cytundebau Rhyngwladol Tŷ'r Arglwyddi.

 


Cyfarfod: 29/11/2021 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 11)

11 Nodyn briffio ar gytundebau rhyngwladol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y cytundebau rhyngwladol a ganlyn:

 

·         Y Sefydliad Llafur Rhyngwladol: Confensiwn Trais ac Aflonyddu 2019 (Rhif 190);

·         Y Confensiwn Rhyngwladol ar gyfer Rheoli Dŵr Balast a Gwaddod Llongau;

 

a chytunodd i drafod ei adroddiad drafft ar y cytundebau yn ystod y cyfarfod nesaf.

 

Yn ogystal, nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Prif Weinidog mewn perthynas â Chonfensiwn y DU/Swistir ar gydlynu nawdd cymdeithasol, a chytunodd i dynnu’r llythyr hwnnw at sylw'r Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol.

 


Cyfarfod: 18/11/2021 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Eitem 4)

4 Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a'r Cyfansoddiad ynghylch Y DU/Y Swistir: Confensiwn ar gydgysylltu nawdd cymdeithasol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.8 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 


Cyfarfod: 11/11/2021 - Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig (Eitem 2)

2 Llythyr gan Weinidog yr Economi

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.5.1 Nododd y Pwyllgor y llythyr


Cyfarfod: 08/11/2021 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 8)

8 Cytundebau rhyngwladol a drafodwyd ar 1 Tachwedd 2021 - trafod yr adroddiad drafft

LJC(6)-12-21 – Papur 18 – Adroddiad drafft

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Bu'r Pwyllgor yn trafod ei adroddiad ar y cytundebau rhyngwladol a drafodwyd yn ei gyfarfod ar 1 Tachwedd 2021, a chytunodd arno. Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at Lywodraeth Cymru i ofyn am ragor o wybodaeth mewn perthynas â nifer o faterion yn ymwneud â ‘Y DU / Swistir: Confensiwn ar gydgysylltu nawdd cymdeithasol’, ac i dynnu sylw'r Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol at y cytundeb hwn. Hefyd, nododd y Pwyllgor y byddai’r adroddiad yn cael ei rannu â Phwyllgor Cytundebau Rhyngwladol Tŷ'r Arglwyddi.

 


Cyfarfod: 01/11/2021 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 8)

8 Nodyn briffio ar gytundebau rhyngwladol

LJC(6)-11-21 – Papur 17 – Nodyn briffio

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y cytundebau rhyngwladol a ganlyn:

 

      Y DU / Swistir ar gydgysylltu nawdd cymdeithasol;

      Cynnig gwelliant i Gonfensiwn 1968 ar Draffig Ffyrdd;

      Y DU / Albania ar drosglwyddo personau sydd wedi'u dedfrydu;

 

a chytunodd i drafod ei adroddiad drafft ar y cytundebau yn y cyfarfod nesaf.

 


Cyfarfod: 01/11/2021 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol (Eitem 3)

3 Gohebiaeth oddi wrth Gadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad at y Cadeirydd ynghylch cytundebau rhyngwladol.

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1a Nododd yr Aelodau yr ohebiaeth.

 


Cyfarfod: 21/10/2021 - Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig (Eitem 2)

2 Llythyr i Weinidog yr Economi ynghylch: Cytundebau rhyngwladol: Cytundeb Masnach Rydd rhwng y DU, Gwlad yr Iâ, Liechtenstein a Norwy

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.5.1 Nododd y Pwyllgor y llythyr


Cyfarfod: 11/10/2021 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 15)

15 Cytundebau rhyngwladol a drafodwyd ar 4 Hydref 2021 - trafod yr adroddiad drafft

LJC(6)-09-21 – Papur 28 – Adroddiad drafft

LJC(6)-09-21 – Papur 29 – Llythyr gan y Prif Weinidog, 4 Hydref 2021

LJC(6)-09-21 – Papur 30 – Llythyr at y Prif Weinidog, 20 Medi 2021

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Bu'r Pwyllgor yn trafod ei adroddiad ar y cytundebau rhyngwladol a drafodwyd yn ei gyfarfod ar 4 Hydref 2021, a chytunodd arno yn amodol ar fân ddiwygiadau. Cytunodd y Pwyllgor i dynnu sylw Pwyllgor Cytundebau Rhyngwladol Tŷ'r Arglwyddi ar Prif Weinidog at ei adroddiad.  Nododd y Pwyllgor hefyd y llythyr gan y Prif Weinidog ar ddiogelu gwybodaeth gyfrinachol, a chytunodd i’w rannu gyda’r Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol.

 


Cyfarfod: 07/10/2021 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 7)

7 Cytundebau rhyngwladol

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 07/10/2021 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 7)

7 Cytundebau rhyngwladol

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 04/10/2021 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 8)

8 Nodyn briffio ar gytundebau rhyngwladol

LJC(6)-08-21 – Papur 15 – Nodyn briffio

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y cytundebau rhyngwladol a ganlyn:

 

·         Y DU/Albania: Aildderbyn Pobl;

·         Y DU/Portiwgal: Cytundeb ynghylch Cyflogi Aelodau'r Teulu sy'n rhan o Aelwyd Cenadaethau Diplomyddol;

·         Y DU/Antigua a Barbuda: sefydlu Ffin Forwrol rhwng Anguilla ac Antigua a Barbuda;

 

a chytunodd i drafod ei adroddiad drafft ar y cytundebau yn y cyfarfod nesaf.

 


Cyfarfod: 30/09/2021 - Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig (Eitem 11)

11 Trafod y papur cytundeb rhyngwladol: y Cytundeb Masnach Rydd rhwng y DU, Gwlad yr Iâ, Liechtenstein a Norwy

Dogfennau ategol:

  • Briff Ymchwil (Saesneg yn unig)

Cofnodion:

11.1 Trafododd y Pwyllgor y papur ymchwil, a chytunodd i ysgrifennu at y Gweinidog gydag argymhellion.


Cyfarfod: 20/09/2021 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 11)

11 Cytundebau rhyngwladol a drafodwyd ar 13 Medi 2021 - trafod yr adroddiad drafft

LJC(6)-06-21 – Papur 18 – Adroddiad drafft

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor ar ei adroddiad drafft, a chytunodd y byddai'n cael ei osod gerbron y Senedd maes o law.

 


Cyfarfod: 13/09/2021 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 12)

12 Nodyn briffio ar gytundebau rhyngwladol

LJC(6)-05-21 – Papur 93 – Nodyn briffio

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y cytundebau rhyngwladol a ganlyn:

 

-       Y DU/Periw: Cytuniad ar gydnabyddiaeth gilyddol graddau;

-       Y DU/Japan: Protocol Diwygio'r Cytundeb ar gyfer Cydweithredu yn y Defnydd Heddychlon o Ynni Niwclear;

-       Diogelu Gwybodaeth Gyfrinachol: cytundebau y DU/Estonia, y DU/Latfia, y DU/Gwlad Belg a'r DU/yr Eidal;

-       Confensiwn Byd-eang UNESCO ar Gydnabod Cymwysterau sy'n ymwneud ag Addysg Uwch;

-        Y DU/Rwsia: Protocol Diwygio'r Cytundeb ar gyfer Atal Digwyddiadau ar y Môr;

 

a chytunodd i drafod ei adroddiad drafft ar y cytundebau yn y cyfarfod nesaf.