Cyfarfodydd

Amserlen y Pwyllgorau

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 14/03/2023 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5)

Gohebiaeth gan Gadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad ynghylch slotiau cyfarfodydd amgen i’r pwyllgor ym mis Mai

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 2

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor Busnes i gais y Pwyllgor i gael cyfarfodydd ar ddydd Mawrth 2 Mai a dydd Mawrth 9 Mai yn lle yn eu slot arferol oherwydd effaith y gwyliau banc ar 1 Mai ac 8 Mai.

 

 


Cyfarfod: 14/03/2023 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5)

Amserlen y pwyllgorau


Cyfarfod: 12/01/2023 - Y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai (Eitem 6)

6 Llythyr gan y Llywydd at bob Aelod mewn perthynas â busnes pwyllgorau.

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1.a Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Llywydd at bob Aelod mewn perthynas â busnes pwyllgorau.

 


Cyfarfod: 11/01/2023 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Eitem 3)

3 Llythyr gan y Llywydd at yr holl Aelodau ynghylch blaenoriaethu busnes y Pwyllgor

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.6  Nododd y Pwyllgor y llythyr.


Cyfarfod: 08/11/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 6)

Amserlen y pwyllgorau


Cyfarfod: 24/05/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5)

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 17

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor Busnes ar y cais am slot cyfarfod ychwanegol ar 9 Mehefin 2022.

 

 


Cyfarfod: 24/05/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5)

Amserlen y Pwyllgorau


Cyfarfod: 24/05/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 6)

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a'r Cyfansoddiad

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 22

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor Busnes ar y cais i’r Pwyllgor gyfarfod y tu allan i’w slot arferol ar 13 Mehefin ac i Aelodau’r Pwyllgor gael eu hesgusodi o’r Cyfarfod Llawn ddydd Mercher 15 Mehefin er mwyn teithio i Lundain ar gyfer gwaith rhyngseneddol gyda phwyllgorau cyfatebol yn nau Dŷ Senedd San Steffan.

 

 


Cyfarfod: 29/03/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5)

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 25

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor Busnes fwriad y Pwyllgor i gynnal ei gyfarfod ychwanegol yr wythnos hon yn gyhoeddus yn hytrach na'i gais blaenorol i gwrdd yn breifat.

 

 


Cyfarfod: 29/03/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5)

Amserlen y Pwyllgorau


Cyfarfod: 24/03/2022 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 8)

8 Amserlen y Pwyllgorau

 

 

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 22/03/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Adolygiad o amserlen a chylchoedd gorchwyl y pwyllgorau - adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 34

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor Busnes yr adroddiad drafft a chytunodd arno.

 

 


Cyfarfod: 22/03/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Amserlen y Pwyllgorau


Cyfarfod: 22/03/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Llythyr gan y Cadeirydd at y Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon a Chysylltiadau Rhyngwladol

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 39
 • Cyfyngedig 40

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor Busnes ar y cais i aelodau’r pwyllgor adael y Cyfarfod Llawn yn gynnar ar 18 Mai i’w galluogi i deithio i’r gogledd Cymru ar gyfer busnes y pwyllgor.

 


Cyfarfod: 15/03/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 6)

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 43

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor Busnes ar gais y Pwyllgor am slot cyfarfod ychwanegol yn ystod yr wythnos yn dechrau ar 28 Mawrth.

 

 


Cyfarfod: 15/03/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 6)

Amserlen y Pwyllgorau


Cyfarfod: 15/03/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 6)

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Safonau Ymddygiad

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 48

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor Busnes ar gais y Pwyllgor am slot cyfarfod ychwanegol ar 28 Mawrth.

 

 


Cyfarfod: 08/03/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5)

Adolygiad o amserlen y pwyllgorau a chylchoedd gwaith y pwyllgorau

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 51
 • Cyfyngedig 52
 • Cyfyngedig 53

Cofnodion:

Adolygiad o amserlen y Pwyllgor

 

Rhoddodd y Rheolwyr Busnes adborth o’u trafodaethau gyda grwpiau a chytunwyd ar y cynigion ar gyfer amserlen ddiwygiedig i’r pwyllgorau i’w gweithredu ar ôl toriad y Pasg, gan ymgorffori un newid i’r cynnig gwreiddiol (yn ymwneud ag amserlen slot cyfarfod ar gyfer y Pwyllgor Cyllid Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus) yn dilyn ymgynghoriad â Fforwm y Cadeiryddion.

 

Bydd yr amserlen ddiwygiedig yn rhoi slot cyfarfod bob pythefnos i'r mwyafrif o bwyllgorau ond gyda slotiau wrth gefn wedi'u clustnodi ar gyfer cyfarfodydd ychwanegol lle bo angen. Nid yw bellach yn cynnwys wythnosau gwarchodedig. 

 

Bydd y Pwyllgor Busnes yn llunio adroddiad yn manylu ar y broses adolygu a’r canlyniad.

 

 

 

 


Cyfarfod: 08/03/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5)

Amserlen y Pwyllgorau


Cyfarfod: 01/03/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5)

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 58

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor Busnes ar y cais i'r Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol gynnal cyfarfod ychwanegol ar fore 28 Mawrth 2022.

 

 


Cyfarfod: 01/03/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5)

Amserlen y Pwyllgorau


Cyfarfod: 17/02/2022 - Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith (Eitem 3)

3 Adolygiad o gylchoedd gwaith ac amserlen pwyllgorau

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 17/02/2022 - Fforwm y Cadeiryddion (Eitem 3.)

Adolygiad y Pwyllgor Busnes o amserlen y pwyllgorau a chylchoedd gwaith y pwyllgorau

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 67
 • Cyfyngedig 68
 • Cyfyngedig 69

Cyfarfod: 15/02/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Adolygiad o amserlen y pwyllgorau a chylchoedd gwaith y pwyllgorau

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 71
 • Cyfyngedig 72
 • Cyfyngedig 73

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor Busnes ganlyniad ei ymgynghoriad â phwyllgorau ac aelodau'r pwyllgorau ynghylch amserlen a chylchoedd gwaith y pwyllgorau, a diwygiadau arfaethedig i amserlen y pwyllgorau.

Cytunwyd y dylid ymgynghori â Fforwm y Cadeiryddion ynghylch yr amserlen arfaethedig a'r amserlen ar gyfer gweithredu yn ei gyfarfod ar 17 Chwefror. Cytunodd y Rheolwyr Busnes hefyd i ymgynghori â'u grwpiau ac i ystyried cynnig terfynol ar ôl y toriad hanner tymor.  

 

 


Cyfarfod: 15/02/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Amserlen y Pwyllgorau


Cyfarfod: 08/02/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5)

Amserlen y Pwyllgorau


Cyfarfod: 03/02/2022 - Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig (Eitem 2)

2 Llythyr gan y Cadeirydd at y Llywydd:

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 01/02/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 6)

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 84

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 


Cyfarfod: 01/02/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 6)

Amserlen y Pwyllgorau


Cyfarfod: 27/01/2022 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Eitem 7)

7 Adolygiad y Pwyllgor Busnes o amserlen a chylchoedd gorchwyl y pwyllgorau: ystyried y llythyr drafft

Papur 7 – llythyr drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Cytunodd y Pwyllgor ar y llythyr, yn amodol ar fân ddiwygiadau i’w gytuno drwy e-bost.

 


Cyfarfod: 26/01/2022 - Y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai (Eitem 7)

7 Trafod yr ymateb i adolygiad y Pwyllgor Busnes o amserlen a chylchoedd gwaith y pwyllgorau

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1. Trafododd y Pwyllgor ei ymateb i adolygiad y Pwyllgor Busnes o amserlen a chylchoedd gwaith y pwyllgorau.

 


Cyfarfod: 26/01/2022 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus (Eitem 6.)

6. Amserlen y Pwyllgorau: Trafod y llythyr drafft

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 24/01/2022 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol (Eitem 7)

7 Adolygiad o amserlenni’r pwyllgorau: trafod yr ymateb drafft i’r Llywydd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd yr Aelodau yr ymateb drafft i’r Llywydd a chytunwyd i’w gwblhau y tu allan i’r Pwyllgor.

 


Cyfarfod: 24/01/2022 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 11)

11 Adolygiad o amserlen a chylchoedd gorchwyl y pwyllgorau

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor ar faterion i'w cynnwys mewn ymateb i lythyr y Llywydd ar yr adolygiad o amserlen a chylchoedd gorchwyl y pwyllgorau.

 


Cyfarfod: 21/01/2022 - Y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai (Eitem 6)

6 Adolygiad y Pwyllgor Busnes o amserlen a chylchoedd gwaith y pwyllgorau

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1. Trafododd y Pwyllgor adolygiad y Pwyllgor Busnes o amserlen a chylchoedd gwaith y pwyllgorau.

 


Cyfarfod: 21/01/2022 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 9)

9 Adolygiad y Pwyllgor Busnes o amserlen a chylchoedd gwaith y pwyllgorau

Dogfennau ategol

FIN(6)-03-22 P8 – Llythyr gan y Pwyllgor Busnes at Gadeiryddion Pwyllgorau – Adolygiad o amserlen y pwyllgorau a chylchoedd gwaith y pwyllgorau – 7 Ionawr 2022

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

9.1 Bu’r Pwyllgor yn trafod adolygiad y Pwyllgor Busnes o amserlen a chylchoedd gwaith y pwyllgorau.


Cyfarfod: 20/01/2022 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 7)

Trafod amserlen y Pwyllgor

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Bu'r Pwyllgor yn trafod amserlen y Pwyllgor. Bydd ymateb drafft yn cael ei drafod yng nghyfarfod yr wythnos nesaf.

 


Cyfarfod: 20/01/2022 - Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig (Eitem 2)

2 Llythyr gan y Llywydd

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 20/01/2022 - Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith (Eitem 5)

5 Amserlen ar gyfer Busnes Pwyllgorau'r Senedd

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 20/01/2022 - Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith (Eitem 10)

Trafod y llythyr gan y Llywydd ynghylch amserlen Busnes Pwyllgorau'r Senedd

Cofnodion:

10.1 Trafododd y Pwyllgor y llythyr gan y Llywydd ynghylch amserlen Busnes Pwyllgorau’r Senedd.

 


Cyfarfod: 19/01/2022 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 2)

2 PTN 1 - Llythyr gan y Pwyllgor Busnes at Gadeiryddion Pwyllgorau - Adolygiad o amserlen y pwyllgorau a chylchoedd gwaith y pwyllgorau - 7 Ionawr 2022

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 18/01/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5)

Y wybodaeth ddiweddaraf am yr adolygiad o amserlen y pwyllgorau

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 133

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor Busnes y papur.

 


Cyfarfod: 18/01/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5)

Amserlen y Pwyllgorau


Cyfarfod: 18/01/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5)

Ceisiadau pwyllgorau am gyfarfodydd ychwanegol

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 138

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor Busnes ar gyfarfod ychwanegol ar gyfer y Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith ddydd Iau 17 Chwefror. Cytunodd y Pwyllgor Busnes hefyd ar ddau gyfarfod ychwanegol ar gyfer y Pwyllgor Cyllid ddydd Gwener 11 Mawrth a dydd Gwener 28 Mawrth.

 

 


Cyfarfod: 17/01/2022 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 15)

15 Yr adolygiad o amserlen a chylchoedd gwaith y pwyllgorau.

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor i ohirio ei drafodaeth ar yr adolygiad o amserlen a chylchoedd gwaith y pwyllgorau tan y cyfarfod dilynol.

 


Cyfarfod: 13/01/2022 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Eitem 3)

3 Llythyr gan y Llywydd at Gadeiryddion Pwyllgorau’r Senedd ynghylch amserlen Busnes Pwyllgorau’r Senedd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.19 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 


Cyfarfod: 12/01/2022 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus (Eitem 3)

3 Amserlen y Pwyllgor

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Trafododd yr Aelodau amserlen y Pwyllgor. Bydd y Clerc yn paratoi ymateb drafft i'w drafod yn y cyfarfod nesaf.

 


Cyfarfod: 12/01/2022 - Y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai (Eitem 6)

6 Llythyr gan y Pwyllgor Busnes ynglŷn â'r adolygiad o amserlenni a chylchoedd gwaith pwyllgorau

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.8.a Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Pwyllgor Busnes mewn perthynas ag adolygiad o amserlen a chylchoedd gwaith y pwyllgorau.

 


Cyfarfod: 16/12/2021 - Fforwm y Cadeiryddion (Eitem 3.)

Adolygiad y Pwyllgor Busnes o amserlen y pwyllgorau a chylch gwaith pwyllgorau

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 157

Cyfarfod: 14/12/2021 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 6)

Ceisiadau o ran Amserlen y Pwyllgorau

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 159
 • Cyfyngedig 160
 • Cyfyngedig 161

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor Busnes i ganiatáu i’r Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol gynnal cyfarfod ychwanegol ar brynhawn 14 Chwefror 2022 er mwyn cymryd tystiolaeth fel rhan o'i ymchwiliad i dlodi tanwydd a'r rhaglen cartrefi cynhesach.

 

Cytunodd y Pwyllgor Busnes hefyd i ganiatáu i'r Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus gynnal cyfarfod ychwanegol ar fore 17 Chwefror 2022 i ystyried Cyfrifon Blynyddol 2020-21 Llywodraeth Cymru, yn amodol ar osgoi gwrthdaro â chyfarfod Fforwm y Cadeiryddion ar yr un diwrnod.

 

 


Cyfarfod: 14/12/2021 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 6)

Adolygiad o amserlen y pwyllgorau a chylchoedd gwaith y pwyllgorau:

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 164

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor Busnes ar gylch gorchwyl ac amserlen ar gyfer yr adolygiad, yn amodol ar y safbwyntiau a fynegwyd gan Fforwm y Cadeiryddion yn ei gyfarfod ar 16 Rhagfyr 2021.

 

 


Cyfarfod: 14/12/2021 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 6)

Amserlen y Pwyllgorau


Cyfarfod: 23/11/2021 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5)

Ceisiadau am gyfarfodydd ychwanegol

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 169

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor Busnes i roi caniatâd i'r Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai gynnal cyfarfod ychwanegol yn ymwneud â'r Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Diwygio Cyfraith Lesddaliad rhwng 1 a 9 Rhagfyr, yng ngoleuni'r oedi wrth osod Memorandwm Atodol.

 

Cytunodd y Pwyllgor Busnes ar y cyfarfodydd ychwanegol canlynol ar gyfer pwyllgorau:

 

 • Y Pwyllgor Cyllid - Dydd Iau 16 Rhagfyr 2021;
 • Y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai – Dydd Gwener 21 Ionawr; a’r
 • Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - dydd Llun 14 Chwefror;

Nododd y Pwyllgor Busnes hefyd y dyddiadau cyfarfodydd ychwanegol canlynol ar gyfer y Pwyllgor Cyllid at ddibenion craffu ar y gyllideb a'r Bil Treth:

 

 • Dydd Mercher 22 Rhagfyr 2021.
 • Dydd Gwener 14 Ionawr
 • Dydd Gwener 21 Ionawr
 • Dydd Gwener 28 Ionawr
 • Dydd Gwener 11 Chwefror; a
 • Dydd Mercher 16 Chwefror.

 

Cytunodd y Pwyllgor Busnes hefyd y gall y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol gynnal cyfarfod ychwanegol ym mis Chwefror neu fis Mawrth 2022 ar gyfer gwrandawiad cyn penodi ar gyfer rôl Cadeirydd Ymddiriedolaeth Gwasanaeth Ambiwlans Cymru, a gall y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg drefnu cyfarfod ychwanegol yn ystod wythnos warchodedig mis Chwefror 2022 i gytuno ar ei adroddiad ar y Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru), ar yr amod nad yw’r cyfarfodydd hynny yn achosi unrhyw wrthdaro o ran aelodaeth.

 

 

 


Cyfarfod: 23/11/2021 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5)

Amserlen y Pwyllgorau


Cyfarfod: 12/10/2021 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5)

Amserlen y Pwyllgorau


Cyfarfod: 12/10/2021 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5)

Amserlennu ar gyfer y Pwyllgor Diben Arbennig ar Ddiwygio'r Senedd

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 176

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor Busnes i ddyrannu’r slot cyfarfod cyntaf i’r Pwyllgor Diben Arbennig ar Ddiwygio'r Senedd ar brynhawn dydd Iau 21 Hydref. Cytunwyd y dylai'r Pwyllgor drafod ei ddull dewisol o ymdrin ag amlder ac amseriad cyfarfodydd a chytuno ar hynny, gan osgoi gwrthdaro aelodaeth â Busnes arall y Senedd.

 

 


Cyfarfod: 20/09/2021 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol (Eitem 4)

4 Gohebiaeth gan y Llywydd at y Cadeirydd ynghylch amserlen y pwyllgorau - 14 Gorffennaf 2021

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.3a Nododd yr Aelodau yr ohebiaeth.