Cyfarfodydd

Materion sy'n ymwneud â materion allanol- Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 04/07/2022 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 6.1)

6.1 Datganiad ysgrifenedig gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad: Dangosfwrdd Rhyngweithiol Cyfraith yr UE a Ddargedwir

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 27/06/2022 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 10)

10 Cytundeb Masnach a Chydweithredu y DU a’r UE

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor ei ymateb i ymchwiliad Pwyllgor Craffu Ewropeaidd Tŷr Cyffredin ynghylch Cynrychiolaeth y DU yn yr UE: beth sydd wedi newid a sut mae’n gweithio?’, a chytunodd arno yn amodol ar fân ddiwygiadau.

 


Cyfarfod: 20/06/2022 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 10)

10 Cytundeb Masnach a Chydweithredu y DU a’r UE

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor faterion allweddol yn ymwneud â Chytundeb Masnach a Chydweithredu y DU a’r UE, a thrafododd ei ganfyddiadau cynnar yn sgil blwyddyn gyntaf y Pwyllgor ar waith. Yn ogystal, cytunodd y Pwyllgor i gyflwyno ymateb i ymchwiliad Pwyllgor Craffu Ewropeaidd Tŷr Cyffredin ynghylch ‘Cynrychiolaeth y DU yn yr UE: beth sydd wedi newid a sut mae’n gweithio?’

 


Cyfarfod: 13/06/2022 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 4)

4 Datganiad Ysgrifenedig gan y Gweinidog Newid Hinsawdd: Deddf Marchnad Fewnol y Deyrnas Unedig 2020: Gwaharddiadau o Egwyddorion Mynediad i'r Farchnad - Rheoliadau Plastigau Untro 2022

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y datganiad ysgrifenedig gan y Gweinidog Newid Hinsawdd.

 


Cyfarfod: 06/06/2022 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 3)

3 Gohebiaeth â'r Llywydd a'r Gwir Anrhydeddus Syr Oliver Heald QC AS: cyfarfod cyntaf Cynulliad Partneriaeth Seneddol y DU-UE

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth rhwng y Llywydd ac Arweinydd a Chyd-gadeirydd Dirprwyaeth y DU i Gynulliad Partneriaeth Seneddol y DU-UE.

 

 


Cyfarfod: 06/06/2022 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 3)

3 Gohebiaeth rhwng y Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith a'r Gweinidog Newid Hinsawdd: Gwaharddiad i Ddeddf Marchnad Fewnol y DU ar gyfer plastigau untro

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth rhwng Cadeirydd y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Seilwaith a'r Gweinidog Newid Hinsawdd.

 

 


Cyfarfod: 16/05/2022 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 6)

6 Gohebiaeth gan y Llywydd at Arweinydd a Chyd-gadeirydd Dirprwyaeth y DU i Gynulliad Partneriaeth Seneddol y DU a'r UE: Cynulliad Partneriaeth Seneddol y DU yr UE, Brwsel 12-13 Mai 2022

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth rhwng y Llywydd ac Arweinydd a Chyd-gadeirydd Dirprwyaeth y DU i Gynulliad Partneriaeth Seneddol y DU a'r UE ynghylch cyfarfod cyntaf Cynulliad Partneriaeth Seneddol y DU-UE, lle cynrychiolwyd y Senedd gan Alun Davies AS ar ran y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad, a Sam Kurtz AS ar ran Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig.

 

 


Cyfarfod: 16/05/2022 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 6)

6 Gohebiaeth gan Gadeirydd y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Seilwaith i’r Gweinidog Newid Hinsawdd: Eithriad i Ddeddf Marchnad Fewnol y DU ar gyfer plastigau untro

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth gan Gadeirydd y Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith i’r Gweinidog Newid Hinsawdd:

 


Cyfarfod: 09/05/2022 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 7)

7 Datganiad ysgrifenedig gan Weinidog yr Economi: Y wybodaeth ddiweddaraf am fesurau rheoli ffiniau

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth gan Weinidog yr Economi.

 


Cyfarfod: 14/03/2022 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 9)

9 Datganiad Ysgrifenedig gan Weinidog yr Economi: Y Diweddaraf am Safleoedd Rheoli Ffin

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y datganiad ysgrifenedig gan Weinidog yr Economi.

 


Cyfarfod: 24/01/2022 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 6)

6 Gohebiaeth gan y Prif Weinidog: Cytundeb Masnach a Chydweithredu

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Prif Weinidog, a chytunodd i ystyried llythyr drafft yn gofyn am ragor o wybodaeth yn ei gyfarfod nesaf.

 


Cyfarfod: 15/11/2021 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 5)

5 Gohebiaeth oddi wrth Weinidog yr Economi: Cytundeb Masnach Rydd rhwng y DU, Gwlad yr Iâ, Liechtenstein a Norwy

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr oddi wrth Weinidog yr Economi.

 


Cyfarfod: 30/09/2021 - Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith (Eitem 7)

7 Y DU/Japan: Protocol ar Ddiwygio'r Cytundeb ar gyfer Cydweithredu o ran y Defnydd Heddychlon o Ynni Niwclear

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 20/09/2021 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 5)

5 Gohebiaeth â’r Prif Weinidog: Craffu ar reoliadau sy'n deillio o ymadawiad y DU â'r Undeb Ewropeaidd - Protocol rhwng Llywodraeth Cymru a Phwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad Senedd Cymru

LJC(6)-06-21 – Papur 5 – Llythyr oddi wrth y Prif Weinidog, 10 Medi 2021

LJC(6)-06-21 – Papur 6 – Llythyr at y Prif Weinidog, 16 Gorffennaf 2021

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth â’r Prif Weinidog.