Cyfarfodydd

Materion sy'n ymwneud â deddfwriaeth - Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 30/01/2023 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 6.4)

6.4 Gohebiaeth gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad: Bil Streiciau (Lefelau Gwasanaeth Lleiaf)

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 23/01/2023 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 7)

7 Gohebiaeth gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad: Cywiriadau i Is-ddeddfwriaeth Gymreig

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth gyda'r Cwnsler Cyffredinol a chytunodd i ysgrifennu i ofyn am eglurhad pellach.

 


Cyfarfod: 23/01/2023 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 7)

7 Gohebiaeth gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad: Papur briffio ar y goblygiadau i ddatganoli

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol at holl Aelodau Tŷ'r Arglwyddi.

 


Cyfarfod: 23/01/2023 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 7)

7 Gohebiaeth gan Y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd: Llywodraeth Cymru yn rhoi cydsyniad ar gyfer is-ddeddfwriaeth Llywodraeth y DU

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Gweinidog.

 


Cyfarfod: 23/01/2023 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 7)

7 Gohebiaeth gan yr Ysgrifennydd Gwladol ar gyfer Ffyniant Bro, Tai a Chymunedau a'r Gweinidog Cysylltiadau Rhynglywodraethol: Cysylltiadau rhynglywodraethol.

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth gan yr Ysgrifennydd Gwladol.

 


Cyfarfod: 16/01/2023 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 9)

9 Gohebiaeth gan yr Ysgrifennydd Parhaol: Memorandwm Esboniadol ar is-ddeddfwriaeth

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth â’r Ysgrifennydd Parhaol.


Cyfarfod: 16/01/2023 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 9)

9 Gohebiaeth gan y Pwyllgor Busnes at y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai: Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Pwyllgor Busnes.


Cyfarfod: 09/01/2023 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 7)

7 Gohebiaeth gan Weinidog y Gymraeg ac Addysg: Addysg gartref

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth gyda’r Gweinidog.


Cyfarfod: 09/01/2023 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 7)

7 Gohebiaeth gan y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai at y Pwyllgor Busnes: Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai.


Cyfarfod: 24/11/2022 - Y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai (Eitem 5.2)

5.2 Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad at y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol mewn cysylltiad â’r Rheoliadau Ardrethu Annomestig (Symiau a Godir) 2022.

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 16/11/2022 - Y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai (Eitem 4)

4 Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol at Gadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a'r Cyfansoddiad mewn perthynas â Rheoliadau Ardrethu Annomestig (Symiau a Godir) (Cymru) 2022

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.6.a Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol at Gadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a'r Cyfansoddiad mewn perthynas â Rheoliadau Ardrethu Annomestig (Symiau a Godir) (Cymru) 2022.

 


Cyfarfod: 14/11/2022 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 9)

9 Gohebiaeth gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad a'r Ysgrifennydd Parhaol i Lywodraeth Cymru: Gwaith dilynol i’r cyfarfod a gynhaliwyd ar 10 Hydref 2022

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad a’r Ysgrifennydd Parhaol.

 


Cyfarfod: 14/11/2022 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 9)

9 Gohebiaeth gan y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol: Rheoliadau Ardrethu Annomestig (Symiau a Godir) (Cymru) 2022

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Gweinidog a chytunodd i ymateb.


Cyfarfod: 14/11/2022 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 9)

9 Gohebiaeth gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad: Dyfodol Cyfraith Cymru: Rhaglen ar gyfer 2021 i 2026: Adroddiad Blynyddol 2021-22

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr, yr adroddiad a’r datganiad ysgrifenedig gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad.

 


Cyfarfod: 14/11/2022 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 9)

9 Gohebiaeth gan y Gweinidog Newid Hinsawdd: Rheoliadau Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016 (Diwygiadau Canlyniadol) 2022

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Gweinidog a chytunodd i ymateb.

 


Cyfarfod: 07/11/2022 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 9)

Trafodaeth am ohebiaeth ynghylch materion deddfwriaethol

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor ymhellach yr eitemau o ohebiaeth a nodwyd o dan eitem 7 a chytunwyd i ddychwelyd at y llythyr gan y Gweinidog Newid Hinsawdd mewn perthynas â Bil Diogelu'r Amgylchedd (Cynhyrchion Plastig Untro) (Cymru) yn ei gyfarfod nesaf.

 


Cyfarfod: 07/11/2022 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 7)

7 Datganiad Ysgrifenedig a gohebiaeth gan Weinidog yr Economi: Rheoliadau Rheoli Ffiniau

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y Datganiad Ysgrifenedig a’r llythyr gan y Gweinidog.

 


Cyfarfod: 24/10/2022 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 8)

8 Gohebiaeth gan Bwyllgor Craffu ar Is-ddeddfwriaeth Tŷ'r Arglwyddi: Colli Effaith: pam mae system asesiad effaith y Llywodraeth yn gwneud cam â’r Senedd a’r cyhoedd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Bwyllgor Craffu ar Is-ddeddfwriaeth Tŷr Arglwyddi.

 


Cyfarfod: 17/10/2022 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 6)

6 Gohebiaeth gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad: Y Papur Gwyn ar Weinyddu a Diwygio Etholiadol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad.

 


Cyfarfod: 10/10/2022 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 10)

10 Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor bapur briffio ar nifer y memoranda cydsyniad deddfwriaethol a osodwyd hyd yma yn ystod y Chweched Senedd a thrafododd ei waith parhaus.


Cyfarfod: 10/10/2022 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 8)

Sesiwn graffu gyda'r Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad a'r Ysgrifennydd Parhaol i Lywodraeth Cymru: Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

Bu'r Pwyllgor yn ystyried y dystiolaeth a ddaeth i law gan y Cwnsler Cyffredinol a'r Ysgrifennydd Parhaol ar ddull Llywodraeth Cymru o Ddeddfu.

 


Cyfarfod: 10/10/2022 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 2)

2 Sesiwn graffu gyda’r Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad a’r Ysgrifennydd Parhaol i Lywodraeth Cymru

Mick Antoniw AS, y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad

Dr Andrew Goodall CBE, Ysgrifennydd Parhaol, Llywodraeth Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad a’r Ysgrifennydd Parhaol i Lywodraeth Cymru ar ddull Llywodraeth Cymru o ddeddfu.


Cyfarfod: 10/10/2022 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 6)

6 Datganiad Ysgrifenedig gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad: Ymgynghoriad ar Fil Cyfraith Statud (Diddymiadau) (Cymru)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y Datganiad Ysgrifenedig gan y Cwnsler Cyffredinol.


Cyfarfod: 26/09/2022 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 9)

9 Gohebiaeth gan y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol a'r Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad: Y Bil Hawliau

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Gweinidog at y Llywydd.


Cyfarfod: 26/09/2022 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 9)

9 Gohebiaeth gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad: Offerynnau Statudol sy’n Deillio o Ymadael â’r UE

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol.

 


Cyfarfod: 04/07/2022 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 6)

6 Gohebiaeth gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad a’r Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol: Bil Hawliau Llywodraeth y DU

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad a’r Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol at y Llywydd.

 


Cyfarfod: 04/07/2022 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 6)

6 Gohebiaeth gan y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Seilwaith i’r Prif Weinidog: Datganiad deddfwriaethol y Prif Weinidog: Bil llywodraethu amgylcheddol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth gan y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig at y Prif Weinidog.

 


Cyfarfod: 27/06/2022 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 8)

8 Deddfau Cydgrynhoi'r Senedd: Rôl y pwyllgor cyfrifol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cafodd yr Aelodau sesiwn friffio am rôl y pwyllgor cyfrifol wrth graffu ar Ddeddfau Cydgrynhoi'r Senedd.

 


Cyfarfod: 27/06/2022 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 6)

6 Mesur Hawliau Llywodraeth y DU

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y datganiad ysgrifenedig gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad a’r Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol, a’r ohebiaeth gan yr Arglwydd Ganghellor ac Ysgrifennydd Gwladol dros Gyfiawnder.

 


Cyfarfod: 27/06/2022 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 6)

6 Gohebiaeth gan Cyswllt Amgylchedd Cymru, Awyr Iach Cymru a Greener UK at y Prif Weinidog: Mae Cymru angen mynediad at gyfiawnder amgylcheddol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth gan Cyswllt Amgylchedd Cymru, Awyr Iach Cymru a Greener UK at y Prif Weinidog.

 


Cyfarfod: 13/06/2022 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 5)

5 Gohebiaeth oddi wrth y Prif Weinidog: Rhaglen a blaenoriaethau Llywodraeth Cymru ar gyfer deddfu i Gymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Prif Weinidog.

 


Cyfarfod: 09/06/2022 - Y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai (Eitem 5)

5 Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad at Gadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a'r Cyfansoddiad ynghylch goblygiadau rhaglen deddfwriaeth arfaethedig Llywodraeth y DU i'r Senedd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1.a. Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad at Gadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad mewn perthynas â goblygiadau rhaglen ddeddfwriaethol arfaethedig Llywodraeth y DU ar gyfer y Senedd.

 


Cyfarfod: 08/06/2022 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Eitem 3)

3 Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad at Gadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a'r Cyfansoddiad ynghylch deddfwriaeth arfaethedig Llywodraeth y DU

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.3 Nododd y Pwyllgor y llythyr.


Cyfarfod: 16/05/2022 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 6)

6 Gohebiaeth gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad: Araith y Frenhines 2022

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth a'r Datganiad Ysgrifenedig gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad ac, mewn sesiwn breifat, cytunodd i ymateb i'r Cwnsler Cyffredinol yn gofyn am ragor o wybodaeth cyn iddo ddod i’r Pwyllgor ar 20 Mehefin.

 


Cyfarfod: 16/05/2022 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 8)

8 Araith y Frenhines 2022

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y papur briffio ymchwil ar Araith y Frenhines 2022.


Cyfarfod: 09/05/2022 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 7)

7 Gohebiaeth gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad: Canllawiau Llywodraeth Cymru ar 'Datrysiadau deddfwriaethol cyffredin: canllaw i ymgodymu â materion polisi cylchol mewn deddfwriaeth'

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad.

 


Cyfarfod: 25/04/2022 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 8)

8 Adroddiad Llywodraeth Cymru: Ymateb deddfwriaethol Gweinidogion Cymru i bandemig y coronafeirws

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor Ddatganiad Ysgrifenedig ac adroddiad Llywodraeth Cymru.

 


Cyfarfod: 28/03/2022 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 7)

7 Gohebiaeth gan y Gweinidog Newid Hinsawdd: Cynllun Masnachu Allyriadau y DU

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth gan y Gweinidog Newid Hinsawdd.


Cyfarfod: 28/02/2022 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 8)

8 Gohebiaeth gan y Pwyllgor Pwerau Dirprwyedig a Diwygio'r Gyfraith, Senedd yr Alban: Ymchwiliad i ddefnyddio’r weithdrefn gwneud cadarnhaol yn ystod pandemig y coronafeirws.

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth gan y Bwyllgor Pwerau Dirprwyedig a Diwygio'r Gyfraith, Senedd yr Alban.

 


Cyfarfod: 28/02/2022 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 8)

8 Datganiad ysgrifenedig gan y Prif Weinidog: Adroddiad ar weithredu cynigion Comisiwn y Gyfraith

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y Datganiad Ysgrifenedig gan y Prif Weinidog.

 


Cyfarfod: 28/02/2022 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 10)

Sesiwn graffu gyda’r Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad - trafod y dystiolaeth - Gohiriwyd tan 14 Mawrth 2022

Cofnodion:

Gohiriwyd y sesiwn graffu gyda’r Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad tan 14 Mawrth 2022.

 


Cyfarfod: 24/01/2022 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 6)

6 Gohebiaeth gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad: Hygyrchedd cyfraith Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad.

 


Cyfarfod: 06/12/2021 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 9)

9 Gohebiaeth gan y Pwyllgor Pŵer Dirprwyedig a Diwygio'r Gyfraith, Senedd yr Alban: Ymchwiliad i ddefnyddio’r weithdrefn gwneud cadarnhaol yn ystod pandemig y coronafeirws.

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Gynullydd Pwyllgor Pŵer Dirprwyedig a Diwygio'r Gyfraith Senedd yr Alban ac, yn breifat, cytunwyd i ymateb maes o law.

 


Cyfarfod: 29/11/2021 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 7)

Rhaglen codau cyfraith Cymru a chynigion o ran hygyrchedd cyfraith Cymru: Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a gafwyd yn ystod ei sesiwn gyda'r Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad, a thrafododd sut y byddai'r dystiolaeth hon yn llywio’r broses o gynllunio gwaith y Pwyllgor yn y dyfodol.

 


Cyfarfod: 29/11/2021 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 2)

2 Rhaglen codau cyfraith Cymru a chynigion o ran hygyrchedd cyfraith Cymru: Sesiwn dystiolaeth gyda’r Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad

Mick Antoniw AS, Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad

Claire Fife, Cynghorydd Polisi i'r Cwnsler Cyffredinol

Dylan Hughes, y Prif Gwnsler Deddfwriaethol

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad mewn perthynas â rhaglen codau cyfraith Cymru a chynigion o ran hygyrchedd cyfraith Cymru.

 


Cyfarfod: 15/11/2021 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 5)

5 Gohebiaeth oddi wrth y Prif Weinidog: Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 19) a (Rhif 20) 2021 a Datganiad Ysgrifenedig

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr oddi wrth y Prif Weinidog.

 


Cyfarfod: 08/11/2021 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 7)

7 Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol - papur briffio

LJC(6)-12-21 – Papur 16 – Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

LJC(6)-12-21 – Papur 17 – Llythyr at y Pwyllgor Busnes, 29 Hydref 2021

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y papur briffio ar Femoranda Cydsyniad Deddfwriaethol a chytunodd i barhau i fonitro’r Memoranda y mae Llywodraeth Cymru yn eu gosod gerbron y Senedd.

 


Cyfarfod: 01/11/2021 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 4)

4 Gohebiaeth gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad: Gwahoddiad i roi tystiolaeth

LJC(6)-11-21 – Papur 14 – Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad, 28 Hydref 2021

LJC(6)-11-21 – Papur 15 – Llythyr at y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad, 22 Hydref 2021

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad, ac y byddai'n rhoi tystiolaeth i'r Pwyllgor ar 29 Tachwedd 2021 mewn perthynas â rhaglen Codau Cyfraith Cymru.

 


Cyfarfod: 11/10/2021 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 6)

6 Gohebiaeth gan y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd: Rheoliadau Rheolaethau Swyddogol (Estyn Cyfnodau Trosiannol) (Cymru a Lloegr) 2021

LJC(6)-09-21 – Papur 15 – Llythyr gan y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd, 27 Medi 2021

LJC(6)-09-21 – Papur 16 – Llythyr gan y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd at Gadeirydd y Pwyllgor yr Economi, Masnach, a Materion Gwledig, 27 Medi 2021

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd.

 


Cyfarfod: 11/10/2021 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 6)

6 Adroddiad Llywodraeth Cymru: Ymateb deddfwriaethol Gweinidogion Cymru i bandemig y coronafeirws

LJC(6)-09-21 – Papur 11 – Datganiad ysgrifenedig gan Lywodraeth Cymru, 4 Hydref 2021

LJC(6)-09-21 – Papur 12 – Adroddiad Llywodraeth Cymru: Ymateb deddfwriaethol Gweinidogion Cymru i bandemig y coronafeirws

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor ddatganiad ysgrifenedig ac adroddiad Llywodraeth Cymru.

 


Cyfarfod: 13/09/2021 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 6)

6 Gohebiaeth gan y Gweinidog Newid Hinsawdd: Cynllun Masnachu Allyriadau’r DU

LJC(6)-05-21 – Papur 72 – Llythyr gan y Gweinidog Newid Hinsawdd, 28 Gorffennaf 2021

LJC(6)-05-21 – Papur 73 – Datganiad Ysgrifenedig gan Lywodraeth Cymru, 28 Gorffennaf 2021

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Gweinidog Newid Hinsawdd.