Cyfarfodydd

Materion sy'n ymwneud â chyfiawnder - Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 02/05/2023 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 7)

7 Datganiad Ysgrifenedig gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad a’r Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol: Partatoi ar gyfer datganoli cyfiawnder

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y Datganiad Ysgrifenedig gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad a’r Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol.


Cyfarfod: 24/04/2023 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol (Eitem 2)

2 Gohebiaeth gan Gadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad at yr Arglwydd Bellamy ynghylch tystiolaeth yn ymwneud â’r system gyfiawnder yng Nghymru

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 27/03/2023 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 12)

12 Cyfiawnder yng Nghymru: Gohebiaeth ynghylch tystiolaeth lafar a ddarparwyd gan yr Arglwydd Bellamy KC, yr Is-ysgrifennydd Gwladol Seneddol dros Gyfiawnder

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr ymatebion a gafodd gan randdeiliaid fel rhan o’i alwad wedi’i thargedu am farn ar y dystiolaeth lafar a gyflwynwyd gan yr Arglwydd Bellamy, yr Is-ysgrifennydd Gwladol dros Gyfiawnder, ar 5 Rhagfyr 2022. Hefyd, trafododd y Pwyllgor ymateb drafft i'r Arglwydd Bellamy a chytuno arno.


Cyfarfod: 13/03/2023 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 6)

6 Adroddiad y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol: profiadau menywod o'r system cyfiawnder troseddol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr adroddiad a’r llythyr gan y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol.


Cyfarfod: 13/03/2023 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 8)

Llywydd Tribiwnlysoedd Cymru: Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

The Committee considered the evidence it received from the President of Welsh Tribunals.


Cyfarfod: 13/03/2023 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 2)

2 Llywydd Tribiwnlysoedd Cymru: Adroddiad Blynyddol 2021-22

Sir Wyn Williams, Llywydd Tribiwnlysoedd Cymru

Rhian Davies Rees, Pennaeth Uned Tribiwnlysoedd Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Lywydd Tribiwnlysoedd Cymru.


Cyfarfod: 27/02/2023 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 5)

5 Datganiad ysgrifenedig gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad: Adroddiad ar weithredu cynigion Comisiwn y Gyfraith

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y datganiad ysgrifenedig gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad.


Cyfarfod: 05/12/2022 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 9)

Sesiwn dystiolaeth gyda’r Arglwydd Bellamy CB, yr Is-ysgrifennydd Gwladol Seneddol dros Gyfiawnder: Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a gafodd gan yr Arglwydd Bellamy CB, yr Is-ysgrifennydd Gwladol Seneddol dros Gyfiawnder.


Cyfarfod: 05/12/2022 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 2)

2 Sesiwn dystiolaeth gyda’r Arglwydd Bellamy CB, yr Is-ysgrifennydd Gwladol Seneddol dros Gyfiawnder: Cyfiawnder yng Nghymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan yr Arglwydd Bellamy CB, yr Is-ysgrifennydd Gwladol Seneddol dros Gyfiawnder yn Llywodraeth y DU.


Cyfarfod: 07/11/2022 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 7)

7 Gohebiaeth gan yr Is-ysgrifennydd Gwladol Seneddol dros Gyfiawnder: Mynediad at Gyfiawnder: Crynodeb o’r Gwaith Ymgysylltu

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan yr Is-ysgrifennydd Gwladol Seneddol dros Gyfiawnder.

 


Cyfarfod: 26/09/2022 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 9)

9 Gohebiaeth gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad: Mynediad at gyfiawnder: Crynodeb o'r gwaith ymgysylltu

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol.


Cyfarfod: 26/09/2022 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 9)

9 Gohebiaeth gan Dr Robert Jones, Canolfan Llywodraethiant Cymru: Cynnig i gynnal ymchwiliad i anghymesuredd hiliol o fewn y system cyfiawnder troseddol yng Nghymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr a chytunodd i’w drafod ymhellach mewn cyfarfod yn y dyfodol.


Cyfarfod: 20/06/2022 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 7)

7 Gohebiaeth gan yr Is-ysgrifennydd Gwladol Seneddol dros Gyfiawnder: Gwahoddiad i fynychu’r Pwyllgor

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth gan yr Is-ysgrifennydd Gwladol Seneddol dros Gyfiawnder.

 


Cyfarfod: 13/06/2022 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 7)

7 Mynediad at gyfiawnder: Crynodeb o'r gwaith ymgysylltu

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y crynodeb o’r dystiolaeth a gasglwyd fel rhan o’r gwaith grwpiau ffocws a gynhaliwyd gan Dîm Ymgysylltu â Dinasyddion y Senedd ar fater mynediad at gyfiawnder yng Nghymru a chytunodd ar y camau a ganlyn:

·         cyhoeddi'r crynodeb;

·         ysgrifennu at Lywodraeth Cymru a’r Weinyddiaeth Gyfiawnder i ofyn am eu barn am yr adroddiad.

 


Cyfarfod: 09/05/2022 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 9)

Sesiwn dystiolaeth gyda Chyngor Cyfraith Cymru - Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a gafwyd yn ystod y sesiwn gyda Chyngor Cyfraith Cymru.

 


Cyfarfod: 09/05/2022 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 2)

2 Sesiwn dystiolaeth gyda Chyngor Cyfraith Cymru - materion yn ymwneud â chyfiawnder yng Nghymru

Yr Arglwydd Lloyd-Jones, Llywydd Cyngor Cyfraith Cymru

Yr Athro Emyr Lewis, Is-lywydd Cyngor Cyfraith Cymru

Dr Nerys Llewelyn Jones, Aelod o Bwyllgor Gweithredol Cyngor Cyfraith Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Gyngor Cyfraith Cymru.

 


Cyfarfod: 25/04/2022 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 8)

8 Gohebiaeth gan yr Arglwydd Ganghellor a'r Ysgrifennydd Gwladol dros Gyfiawnder: Gwahoddiad i roi tystiolaeth i'r Pwyllgor

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan yr Arglwydd Ganghellor a’r Ysgrifennydd Gwladol dros Gyfiawnder.

 


Cyfarfod: 25/04/2022 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 8)

8 Gohebiaeth gan y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol: Profiadau o'r system cyfiawnder troseddol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol.

 


Cyfarfod: 10/01/2022 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 7)

7 Gohebiaeth gan Gomisiwn y Gyfraith: Adroddiad Comisiwn y Gyfraith ar Dribiwnlysoedd Datganoledig yng Nghymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth gan Gomisiwn y Gyfraith.

 


Cyfarfod: 13/12/2021 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 10)

10 Materion yn ymwneud â chyfiawnder o fewn cylch gwaith y Pwyllgor – diweddariad

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cafodd y Pwyllgor y wybodaeth ddiweddaraf am faterion yn ymwneud â chyfiawnder, yn enwedig gwaith cychwynnol sy'n cael ei wneud gan y Tîm Ymgysylltu â Dinasyddion. Cytunodd y Pwyllgor i drafod blaenraglen waith ddiwygiedig yn y flwyddyn newydd.

 


Cyfarfod: 25/11/2021 - Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig (Eitem 2)

2 Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad at y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1.1 Nododd y Pwyllgor y llythyr.


Cyfarfod: 24/11/2021 - Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol (Eitem 4)

4 Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad at Gadeirydd y Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon a Chysylltiadau Rhyngwladol ynghylch Tribiwnlys y Gymraeg: Adroddiad Blynyddol 2020-21

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 22/11/2021 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 13)

13 Cynnig ymgysylltu - Mynediad at Gyfiawnder

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Bu'r Pwyllgor yn ystyried ei ddull gweithredu cychwynnol o ran ymgysylltu, a chytunodd arno, cyn cynnal ymchwiliad posibl i fynediad at gyfiawnder.

 


Cyfarfod: 22/11/2021 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 7)

Adroddiad y Comisiwn ar Gyfiawnder yng Nghymru - trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a gafwyd yn ystod ei sesiwn gyda'r Arglwydd Thomas, ac y bydd yn ystyried ymhellach faterion allweddol a godwyd yn ystod y sesiwn wrth fynd ati â’i waith ar gyfiawnder yn y dyfodol.

 


Cyfarfod: 22/11/2021 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 2)

2 Adroddiad y Comisiwn ar Gyfiawnder yng Nghymru: Sesiwn dystiolaeth gyda'r Arglwydd Thomas

Yr Arglwydd Thomas o Gwmgïedd, cyn-Gadeirydd y Comisiwn ar Gyfiawnder yng Nghymru

 

 

Adroddiad y Comisiwn ar Gyfiawnder yng Nghymru - mis Hydref 2019 (PDF 6MB)

LJC(6)-14-21 – Papur 1 – Nodyn briffio

 

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan yr Arglwydd Thomas o Gwmgïedd.

 


Cyfarfod: 18/11/2021 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 8)

8 Materion sy'n ymwneud â chyfiawnder - Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 18/11/2021 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Eitem 4)

4 Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad at y Cadeirydd ynghylch y Tribiwnlys Adolygu Iechyd Meddwl: Adroddiad Blynyddol 2020-21

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.4 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 


Cyfarfod: 01/11/2021 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 6)

Sesiwn dystiolaeth gyda Llywydd Tribiwnlysoedd Cymru - ystyried tystiolaeth

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a gafwyd yn ystod y sesiwn gyda Llywydd Tribiwnlysoedd Cymru. Nododd y Pwyllgor fod dadl yn y Cyfarfod Llawn ar Drydydd Adroddiad Blynyddol Llywydd Tribiwnlysoedd Cymru yn debygol o ddigwydd yn ystod yr wythnosau nesaf.

 


Cyfarfod: 01/11/2021 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 2)

2 Sesiwn dystiolaeth gyda Llywydd Tribiwnlysoedd Cymru - Trydydd Adroddiad Blynyddol

Syr Wyn Williams, Llywydd Tribiwnlysoedd Cymru

Rhian Davies Rees, Pennaeth Uned Tribiwnlysoedd Cymru

 

LJC(6)-11-21 – Briff

LJC(6)-11-21 – Papur 1 - Trydydd Adroddiad Blynyddol

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Lywydd Tribiwnlysoedd Cymru.

 


Cyfarfod: 04/10/2021 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 3)

3 Gohebiaeth gan Lywydd Tribiwnlysoedd Cymru: Trydydd adroddiad blynyddol Llywydd Tribiwnlysoedd Cymru

LJC(6)-08-21 – Papur 8 – Llythyr gan y Llywydd Tribiwnlysoedd Cymru, 28 Medi 2021

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr a'r trydydd adroddiad blynyddol gan Lywydd Tribiwnlysoedd Cymru ac, yn breifat, cytunwyd i wahodd Llywydd Tribiwnlysoedd Cymru i sesiwn graffu ar y cyfle cyntaf.

 


Cyfarfod: 04/10/2021 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 3)

3 Datganiad ysgrifenedig gan Lywodraeth Cymru: Y wybodaeth ddiweddaraf am ddatblygu’r system gyfiawnder a'r sector cyfreithiol yng Nghymru.

LJC(6)-08-21 – Papur 9 – Datganiad ysgrifenedig gan Lywodraeth Cymru, 30 Medi 2021

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y datganiad ysgrifenedig.