Cyfarfodydd

Craffu ar Gyfrifon – Llywodraeth Cymru

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 06/10/2022 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus (Eitem 4.)

4. Craffu ar Gyfrifon – Llywodraeth Cymru 2020-21

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 14/07/2022 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus (Eitem 8)

Sesiwn dystiolaeth gyda Llywodraeth Cymru: Prynu Fferm Gilestone: Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law

Cofnodion:

8.1 Trafodwyd y dystiolaeth a ddaeth i law, a chytunodd yr Aelodau i ysgrifennu at y tystion gyda nifer o gwestiynau ychwanegol.

 


Cyfarfod: 14/07/2022 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus (Eitem 6)

6 Sesiwn dystiolaeth gyda Llywodraeth Cymru Prynu Fferm Gilestone

Andrew Slade – Cyfarwyddwr Cyffredinol - Grŵp yr Economi, y Trysorlys a'r Cyfansoddiad, Llywodraeth Cymru

Jason Thomas – Cyfarwyddwr - Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth, Llywodraeth Cymru

Gerwyn Evans - Dirprwy Gyfarwyddwr - Cymru Greadigol

Tim Howard - Dirprwy Gyfarwyddwr – Eiddo, Llywodraeth Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Cynhaliodd y Pwyllgor sesiwn dystiolaeth ar brynu Fferm Gilestone gydag Andrew Slade, Jason Thomas, Gerwyn Evans a Tim Howard o Lywodraeth Cymru.

 


Cyfarfod: 29/06/2022 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 5)

Datganiad gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus - Cyfrifon Cyfunol Llywodraeth Cymru ar gyfer 2020-21

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.18


Cyfarfod: 01/12/2021 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus (Eitem 7)

7 Craffu ar Gyfrifon 2019-20 – Llywodraeth Cymru: Ymateb i'r Adroddiad ar Graffu ar Gyfrifon 2019-20

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Nodwyd y papur.

 


Cyfarfod: 03/11/2021 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus (Eitem 8)

8 Craffu ar Gyfrifon – Llywodraeth Cymru 2018-19: Llythyr gan yr Ysgrifennydd Parhaol (4 Hydref 2021)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Nododd yr Aelodau y llythyr gan yr Ysgrifennydd Parhaol.