Cyfarfodydd

Y Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol: Blaenoriaethau ar gyfer y Chweched Senedd

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 06/10/2022 - Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol (Eitem 5.2)

5.2 Llythyr ar y cyd gan Oxfam Cymru a Rhwydwaith Cydraddoldeb Menywod (WEN) Cymru at Gadeirydd y Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon a Chysylltiadau Rhyngwladol ynghylch y Cerdyn Sgorio Ffeministaidd ar gyfer 2022

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 14/07/2022 - Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol (Eitem 6)

6 Adroddiad Blynyddol: Trafod yr adroddiad drafft (2)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Trafododd y Pwyllgor yr Adroddiad drafft a chytuno arno.

 


Cyfarfod: 06/07/2022 - Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol (Eitem 7)

7 Adroddiad Blynyddol: Trafod yr adroddiad drafft 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft a chytunodd i ystyried gwelliannau yn ei gyfarfod nesaf.

 


Cyfarfod: 19/05/2022 - Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol (Eitem 1.)

1. Ymweliad y Pwyllgor

Bydd y Pwyllgor yn cynnal cyfres o ymweliadau yng ngogledd Cymru yn gysylltiedig â’i waith. Mae’r gweithgareddau hyn yn gysylltiedig â’i ymchwiliad i gymryd rhan mewn chwaraeon mewn ardaloedd difreintiedig, yn ogystal ag ymweliadau eraill â lleoliadau cerddoriaeth a safleoedd treftadaeth yn yr ardal.

 

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 02/03/2022 - Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol (Eitem 8)

8 Strategaeth a blaenoriaethau drafft ar gyfer y Chweched Senedd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Tafododd y Pwyllgor y ddogfen strategaeth a blaenoriaethau ddrafft a chytunodd i'w chyhoeddi.

 

8.2 Cytunodd y Pwyllgor hefyd i ysgrifennu at Weinidog y Gymraeg ac Addysg ynghylch Cynlluniau Strategol Cymraeg mewn Addysg.

 


Cyfarfod: 15/12/2021 - Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol (Eitem 1)

1 Digwyddiad cynllunio strategol

Agenda ar gyfer y digwyddiad cynllunio strategol

Papur cwmpasu drafft ar ymchwiliad ynghylch chwaraeon yn y dyfodol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

1.1        Trafododd y Pwyllgor ei ffyrdd o weithio a'i flaenoriaethau strategol ar gyfer ei raglen waith yn ystod y Chweched Senedd.

 

1.2        Trafododd y Pwyllgor bapur cwmpasu drafft ar gyfer yr ymchwiliad i chwaraeon yn y dyfodol. Cytunodd y Pwyllgor i drafod y mater hwn eto mewn cyfarfod yn y dyfodol.

 


Cyfarfod: 08/12/2021 - Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol (Eitem 10)

10 Ymweld â’r Gogledd ar gyfer busnes y Pwyllgor.

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

10.1 Trafododd y Pwyllgor y papur a chytunodd i ysgrifennu at y Llywydd a Chadeirydd y Pwyllgor Busnes i ofyn am ganiatâd i adael y Cyfarfod Llawn yn gynnar ddydd Mercher 9 Chwefror 2022, i ganiatáu i’r Aelodau deithio i’r Gogledd i gynnal cyfres o ymweliadau mewn perthynas â'i bortffolio a’i ymchwiliad i chwaraeon y bydd yn ei gynnal.

 


Cyfarfod: 08/12/2021 - Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol (Eitem 9)

9 Agenda ddrafft ar gyfer digwyddiad cynllunio strategol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

9.1 Trafododd y Pwyllgor yr agenda ddrafft ar gyfer y digwyddiad cynllunio strategol a drefnwyd ar gyfer ei gyfarfod nesaf, a chytunodd ar yr agenda hon.

 


Cyfarfod: 08/12/2021 - Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol (Eitem 8)

8 Strategaeth a blaenoriaethau drafft ar gyfer y Chweched Senedd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Trafododd y Pwyllgor y papur a chytuno mewn egwyddor ar y braslun arfaethedig ar gyfer yr adroddiad ar flaenoriaethau’r Chweched Senedd, a’r amserlen arfaethedig ar gyfer cwblhau’r gwaith hwn a chyhoeddi’r adroddiad, yn amodol ar drafodaethau ychwanegol mewn cyfarfod yn y dyfodol.

 


Cyfarfod: 04/10/2021 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol (Eitem 6)

6 Ymateb i ymgynghoriad Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol gan Gyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru a Chanolfan Llywodraethiant Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.4a Nododd yr Aelodau yr ymateb i'r ymgynghoriad.

 


Cyfarfod: 29/09/2021 - Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol (Eitem 5)

5 Llythyr gan Gomisiynydd y Gymraeg at Gadeirydd y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai.

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 13/09/2021 - Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol (Eitem 1.)

Digwyddiad cynllunio strategol