Cyfarfodydd

Cyfarfodydd preifat - Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 17/03/2022 - Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig (Eitem 8)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

8.1 Cytunodd y Pwyllgor â’r cynnig


Cyfarfod: 17/03/2022 - Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig (Eitem 5)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o eitem 6 cyfarfod heddiw.

Cofnodion:

5.1 Cytunodd y Pwyllgor â’r cynnig


Cyfarfod: 17/03/2022 - Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig (Eitem 9)

Preifat

Trafod tystiolaeth yn dilyn y cyfarfod

Trafodaeth graffu ar Fframweithiau Cyffredin

 

 

Cofnodion:

9.1 Trafododd yr Aelodau y dystiolaeth a ddaeth i law yn ystod y sesiwn

9.2 Trafododd y Pwyllgor y ffordd ymlaen ar gyfer Fframweithiau Cyffredin a bydd yn ysgrifennu at y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd.


Cyfarfod: 03/03/2022 - Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig (Eitem 8)

8 Preifat

Trafod tystiolaeth yn dilyn y cyfarfod

Trafodaeth gychwynnol ar Fframweithiau Cyffredin

 

 

Dogfennau ategol:

  • Briff Ymchwil

Cofnodion:

8.1 Trafododd yr Aelodau y dystiolaeth a gafwyd yn ystod y sesiwn.

8.2 Trafododd y Pwyllgor y papur ar Fframweithiau Cyffredin a chytunwyd i roi blaenoriaeth i graffu ar y tri Fframwaith ar Gymorth Amaethyddol; Gwrteithiau; ac Iechyd a Lles Anifeiliaid, a chael papurau briffio technegol arnynt yn y cyfarfod dilynol.

8.3 Byddai'r Pwyllgor hefyd yn craffu ar y fframwaith Rheoli a Chefnogi Pysgodfeydd fel rhan o'i drafodaethau ar y Cyd-ddatganiad drafft ar Bysgodfeydd.


Cyfarfod: 03/03/2022 - Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig (Eitem 7)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

7.1 Cytunodd y Pwyllgor ar y cynnig


Cyfarfod: 03/02/2022 - Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig (Eitem 12)

12 Preifat

·         Trafod tystiolaeth yn dilyn y cyfarfod

·         Trafod Fframweithiau Cyffredin

·         Trafod yr Adroddiad Drafft ar y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol (Rhif 2) ar gyfer y Bil Cymwysterau Proffesiynol

·         Trafod yr Adroddiad Drafft ar y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer y Bil Rhenti Masnachol (Coronafeirws)

 

Dogfennau ategol:

  • Fframweithiau Cyffredin
  • Adroddiad ar y Bil Cymwysterau Proffesiynol SLCM (Rhif 2) (Saesneg yn unig)
  • Adroddiad ar y Bil Rhent Masnachol (Coronafeirws) LCM (Saesneg yn unig)

Cofnodion:

12.1 Trafododd yr Aelodau y dystiolaeth a glywyd yn ystod y sesiwn.

12.2 Bu'r Pwyllgor yn trafodd papur ar Fframweithiau Cyffredin a chytunodd ar ei ddull o flaenoriaethu'r Fframweithiau i graffu arnynt ac i gyhoeddi galwad agored am farn rhanddeiliaid ar y Fframweithiau pan gânt eu cyhoeddi.


Cyfarfod: 03/02/2022 - Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig (Eitem 11)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

11.1 Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig


Cyfarfod: 20/01/2022 - Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig (Eitem 5)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

5.1 Cytunodd y Pwyllgor â’r cynnig


Cyfarfod: 20/01/2022 - Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig (Eitem 6)

6 Preifat

Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2022-23: Ystyried tystiolaeth

 

Adolygiad Strategol y Pwyllgor

 

Adolygu amserlen y pwyllgor a chylchoedd gwaith y pwyllgorau

Dogfennau ategol:

  • Adolygiad Strategol y Pwyllgor (Saesneg yn unig)

Cofnodion:

6.1 Trafododd yr Aelodau y dystiolaeth a ddaeth i law yn ystod y sesiwn


Cyfarfod: 09/12/2021 - Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig (Eitem 7)

Preifat

Trafod tystiolaeth yn dilyn y cyfarfod

Adolygiad o Gynllunio Strategol

Cofnodion:

7.1 Trafododd yr Aelodau y dystiolaeth a gafwyd yn ystod sesiynau tystiolaeth 3, 4 a 5.


Cyfarfod: 09/12/2021 - Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig (Eitem 6)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod hwn.

Cofnodion:

6.1 Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig


Cyfarfod: 25/11/2021 - Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig (Eitem 7)

Preifat

Trafod y dystiolaeth yn dilyn y cyfarfod

 

Cofnodion:

7.1 Trafododd yr Aelodau y dystiolaeth a gafwyd yn ystod y sesiwn


Cyfarfod: 25/11/2021 - Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig (Eitem 6)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod hwn.

Cofnodion:

6.1 Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig


Cyfarfod: 11/11/2021 - Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig (Eitem 8)

Preifat

Trafod tystiolaeth yn dilyn y cyfarfod

 

Cofnodion:

8.1 Cytunwyd y byddai'r Cadeirydd yn ysgrifennu at Weinidog yr Economi ac at y tystion o sefydliadau ffermio a sefydliadau lles anifeiliaid i ofyn am atebion i gwestiynau nas cyrhaeddwyd yn y cyfarfod


Cyfarfod: 11/11/2021 - Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig (Eitem 7)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

7.1 Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig


Cyfarfod: 21/10/2021 - Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig (Eitem 6)

Preifat

Trafod tystiolaeth yn dilyn y cyfarfod

Cofnodion:

6.1 Bu’r Aelodau’n ystyried y dystiolaeth a glywyd yn ystod y cyfarfod sesiwn, a chytunwyd ar ddull o adrodd ar Femorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol y Bil Rheoli Cymorthdaliadau


Cyfarfod: 21/10/2021 - Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig (Eitem 5)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

5.1 Cytunodd y Pwyllgor ar y cynnig


Cyfarfod: 20/10/2021 - Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol (Eitem 5)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod hwn

Cofnodion:

5.1 The Motion was agreed.


Cyfarfod: 16/09/2021 - Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig (Eitem 4)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod hwn.

Cofnodion:

4.1 Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig


Cyfarfod: 15/07/2021 - Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig (Eitem 4)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

4.1 Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig