Cyfarfodydd

Blaenraglen waith - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 25/05/2023 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 5.)

Gwrandawiad cyn-penodi Prif Weithredwr y Comisiwn Addysg Drydyddol ac Ymchwil - ystyried y dystiolaeth


Cyfarfod: 25/05/2023 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 2.)

2. Gwrandawiad cyn-penodi Prif Weithredwr y Comisiwn Addysg Drydyddol ac Ymchwil

Simon Pirotte

 

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 25/05/2023 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 3.2)

3.2 Blaenraglen Waith

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 18/05/2023 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 8.)

Diweddariad ar weithgareddau'r Pwyllgor


Cyfarfod: 03/05/2023 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 2)

2 Blaenraglen Waith

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 03/05/2023 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 2)

2 Blaenraglen waith

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 09/03/2023 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 9)

9 Trafod y gwahoddiad i’r Bwrdd Cyflawni a Throsolwg Gweinidogol ar y Cyd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

9.1 Trafododd y Pwyllgor y gwahoddiad, a byddai llythyr yn cael ei anfon ar y cyd at Weinidog y Gymraeg ac Addysg a’r Dirprwy Weinidog gyda phenderfyniad y Pwyllgor.

 


Cyfarfod: 09/03/2023 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 1)

Mynediad at addysg i blant a phobl ifanc anabl - trafod y cwmpas a'r dull gweithredu.

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

1.1         Cytunodd y Pwyllgor ar y cwmpas a’r dull gweithredu ar gyfer yr ymchwiliad yn amodol ar y newidiadau a drafodwyd.

 


Cyfarfod: 02/02/2023 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 8)

8 Blaenraglen Waith

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 02/02/2023 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 8)

8 Blaenraglen Waith

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 02/02/2023 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 8)

8 Blaenraglen Waith

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 26/01/2023 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 5)

Blaenraglen waith - trafod y meysydd pwnc a awgrymir

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Bu'r Pwyllgor yn ystyried y flaenraglen waith a chytunodd i gynnal ymchwiliad i wasanaethau ar gyfer plant ag anabledd. Byddai'r dull o gynnal yr ymchwiliad, gan gynnwys y cylch gorchwyl drafft, yn cael ei ystyried mewn cyfarfod yn y dyfodol.

 


Cyfarfod: 11/01/2023 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 3)

3 Blaenraglen Waith

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 11/01/2023 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 3)

3 Blaenraglen Waith

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 11/01/2023 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 3)

3 Blaenraglen Waith

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 15/12/2022 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 3)

Gweithgareddau pwyllgor - diweddariad llafar

Cofnodion:

3.1 Rhoddodd yr Aelodau ddiweddariadau llafar ar weithgareddau’r Pwyllgor yr oeddent wedi’u cyflawni yn ystod y tymor. Roedd y Pwyllgor wedi gwneud gwaith ymgysylltu ar gyfer ei ymchwiliad i gymorth Iechyd Meddwl mewn Sefydliadau Addysg Uwch ac i blant sydd wedi bod mewn gofal.

3.2 Cafwyd diweddariad gan Sioned Williams AS ar y gwaith ar y cyd â'r Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon a Chysylltiadau Rhyngwladol ar y Cynlluniau Strategol Cymraeg mewn Addysg.

3.3 Cafwyd ddiweddariadau gan Aelodau am gyfarfodydd a gynhaliwyd y tu allan i’r Pwyllgor:

- Rhwydwaith Hawliau Ieuenctid Merched

- Beat Cymru

- Addysgwyr yn y cartref

- Diweddariad ar gyfarfodydd gweinidogol deufisol

- Cyfarfod â pherson ifanc a'i gweithiwr prosiect Tîm Ymyrraeth Teuluoedd Caerffili 

- UCM Cymru


Cyfarfod: 08/12/2022 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 7)

Gweithgareddau'r Pwyllgor - diweddariad ar lafar

Cofnodion:

8.1 Gan fod amser yn brin, gohiriwyd yr eitem hon i'w thrafod yn y cyfarfod nesaf.

 

 


Cyfarfod: 08/12/2022 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 6)

Trafod blaenraglen waith y Pwyllgor

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Trafododd yr Aelodau y flaenraglen waith a chytunwyd i ysgrifennu at Lywodraeth Cymru i gael y wybodaeth ddiweddaraf am faterion amrywiol yn ymwneud â theithio gan ddysgwyr; y gweithlu gofal plant, a cham-drin rhywiol. Cytunwyd hefyd ar ba feysydd yr hoffent weld rhagor o waith cwmpasu pellach ynddynt, a oedd yn cynnwys mynediad i blant a phobl ifanc anabl; ac ar gostau byw. 

 


Cyfarfod: 23/11/2022 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 3)

3 Blaenraglen Waith

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 17/11/2022 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 5)

5 Blaenraglen waith

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 17/11/2022 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 5)

5 Craffu cyffredinol ar waith y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 19/10/2022 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 5)

5 Blaenraglen Waith

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 19/10/2022 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 5)

5 Blaenraglen Waith

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 06/10/2022 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 4)

4 Blaenraglen Waith

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 06/10/2022 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 4)

4 Blaenraglen Waith

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 21/09/2022 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 4)

4 Blaenraglen Waith

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 21/09/2022 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 4)

4 Blaenraglen Waith

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 21/09/2022 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 4)

4 Blaenraglen Waith

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 21/09/2022 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 4)

4 Blaenraglen Waith

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 14/07/2022 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 7)

Blaenraglen waith yr hydref - diweddariad llafar ar y dull o gynnal gwaith
craffu blynyddol

Cofnodion:

7.1 Cytunodd y Pwyllgor i wahodd Cymwysterau Cymru a CBAC i’r Pwyllgor ar gyfer sesiwn graffu ar y cyd ar haf 2022, dyddiad y cyfarfod i’w gadarnhau. 

7.2 Bu'r Pwyllgor yn trafod a chytuno ar y dull o gynnal y sesiynau craffu blynyddol gyda Cymwysterau Cymru, Estyn a'r Comisiynydd Plant.

 


Cyfarfod: 14/07/2022 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 8)

Gweithgareddau'r Pwyllgor - diweddariad ar lafar

Cofnodion:

8.1 Rhoddodd yr Aelodau ddiweddariadau llafar ar weithgareddau’r Pwyllgor yr oeddent wedi’u cyflawni yn ystod y tymor, gan gynnwys:

- Ymweliad â Gweithredu dros Blant Caerffili

- Ymweliad ag Ysgol Gynradd Monnow

- Ymweliad â Chanolfan Bywyd Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd

- Ymweliad ag Ysgol Gynradd Rhosymedre

- Adborth am yr ymchwiliad ar y cyd â'r Pwyllgor Diwylliant ar y Cynlluniau Strategol Cymraeg mewn Addysg

- Diweddariad ar gyfarfodydd gweinidogol misol

 


Cyfarfod: 14/07/2022 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 3)

3 Blaenraglen waith

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 14/07/2022 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 3)

3 Blaenraglen waith

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 14/07/2022 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 3)

3 Blaenraglen waith

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 14/07/2022 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 3)

3 Blaenraglen waith

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 29/06/2022 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 8)

Iechyd Meddwl mewn Addysg Uwch - ystyried cwmpas a dull gweithredu

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Cytunodd y Pwyllgor ar y dull o gynnal yr ymchwiliad, yn amodol ar gael rhai rhanddeiliaid ychwanegol i roi tystiolaeth lafar.

 


Cyfarfod: 16/06/2022 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 5)

5 Blaenraglen Waith

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 16/06/2022 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 5)

5 Blaenraglen Waith

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 16/06/2022 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 5)

5 Blaenraglen waith

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 16/06/2022 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 5)

5 Blaenraglen waith

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 16/06/2022 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 5)

5 Blaenraglen waith

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 25/05/2022 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 2)

2 Blaenraglen Waith

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 25/05/2022 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 2)

2 Blaenraglen Waith

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 04/05/2022 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 3)

3 Blaenraglen waith

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

 

 Llythyr gan Gadeirydd y Grŵp Trawsbleidiol ar Awtistiaeth

 

 


Cyfarfod: 27/04/2022 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 2)

2 Blaenraglen waith

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 27/04/2022 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 2)

2 Blaenraglen waith

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 27/04/2022 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 2)

2 Blaenraglen waith

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 27/04/2022 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 2)

2 Blaenraglen waith

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 27/04/2022 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 2)

2 Blaenraglen waith

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 27/04/2022 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 2)

2 Blaenraglen waith

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 27/04/2022 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 2)

2 Blaenraglen waith

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 31/03/2022 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 3)

Trafod ffyrdd o weithio, cynllun strategol a blaenraglen waith y Pwyllgor

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Trafododd yr Aelodau y flaenraglen waith a chytunwyd i ysgrifennu at Lywodraeth Cymru i gael y wybodaeth ddiweddaraf am faterion amrywiol. Cytunwyd hefyd i ba feysydd yr hoffent gynnal yr ymchwiliadau polisi nesaf. Dyma hwy:

·       Absenoldeb disgyblion

·       Gweithredu diwygiadau addysg

·       Iechyd Meddwl ym maes Addysg Uwch

·       Cynlluniau Strategol Cymraeg mewn Addysg, gweithio ar y cyd â’r Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon a Chysylltiadau Rhyngwladol

3.2 Trafododd yr Aelodau'r ffyrdd o weithio a chytunwyd sut yr hoffent ddefnyddio'r slotiau cyfarfod ar gadw yn yr amserlen newydd. Cytunwyd hefyd y byddai cyfarfodydd yn cael eu cynnal ar ffurf hybrid yn bennaf.

3.3 Yn dilyn canfyddiadau'r gwaith ymgysylltu â phlant a phobl ifanc, cytunodd yr Aelodau i ddiweddaru'r cynllun strategol i adlewyrchu prif flaenoriaeth plant a phobl ifanc ar yr amgylchedd.

 


Cyfarfod: 24/03/2022 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 8)

8 Blaenraglen Waith

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 10/03/2022 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 6)

6 Mae papurau i'w nodi 17 - 22 mewn ymateb i lythyr gan y Pwyllgor yn gofyn am wybodaeth am ymweliadau Ymwelwyr Iechyd

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 10/03/2022 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 6)

6 Blaenraglen Waith

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 10/03/2022 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Eitem 4)

4 Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg at Gadeiryddion Pwyllgorau'r Senedd ynghylch canfyddiadau ei waith ymgysylltu â phlant a phobl ifanc ar ei flaenoriaethau yn y Chweched Senedd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.8 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 


Cyfarfod: 10/02/2022 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 3)

3 Blaenraglen Waith

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 10/02/2022 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 3)

3 Blaenraglen Waith

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 10/02/2022 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 3)

3 Blaenraglen Waith

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 10/02/2022 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 3)

3 Blaenraglen Waith

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 27/01/2022 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 3)

Sesiwn gynllunio strategol y Pwyllgor

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Cafodd yr Aelodau sesiwn cynllunio strategol.

 


Cyfarfod: 20/01/2022 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 3)

3 Blaenraglen waith – Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 20/01/2022 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 3)

3 Blaenraglen waith

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 13/01/2022 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 6)

6 Blaenraglen waith

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 13/01/2022 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 6)

6 Blaenraglen waith

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 13/01/2022 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 6)

6 Blaenraglen waith

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 13/01/2022 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 6)

6 Blaenraglen waith

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 13/12/2021 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 8)

Trafod blaenraglen waith y Pwyllgor

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Trafododd y Pwyllgor yr opsiynau posibl ar gyfer ei ymchwiliad polisi nesaf. Cytunodd yr aelodau i gynnal ymchwiliad i aflonyddu rhywiol rhwng cyfoedion mewn ysgolion. Byddai papur ar y dull a'r cylch gorchwyl yn cael ei ystyried mewn cyfarfod yn y dyfodol.

8.2 Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at Lywodraeth Cymru i gael y wybodaeth ddiweddaraf am blant sy'n derbyn gofal ac yn benodol y gefnogaeth i blant sy'n gadael gofal; ac iechyd meddwl amenedigol.

8.3 Cytunodd y Pwyllgor i archwilio’r posibilrwydd o gynnal gwaith yn y dyfodol ar effaith y cyfryngau cymdeithasol ar blant a phobl ifanc.

 


Cyfarfod: 18/11/2021 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 12)

Trafod Gweledigaeth Strategol y Pwyllgor

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

12.1 Cytunodd y Pwyllgor ar ei weledigaeth strategol.

12.2 Trafododd yr Aelodau bynciau posibl ar gyfer ymchwiliad yn nhymor y gwanwyn, a chaiff papur cwmpasu ei drafod mewn cyfarfod yn y dyfodol.

 


Cyfarfod: 04/11/2021 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 2)

2 Blaenraglen Waith y Pwyllgor

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 04/11/2021 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 2)

2 Blaenraglen Waith y Pwyllgor

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 04/11/2021 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 2)

2 Blaenraglen waith y Pwyllgor

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 18/10/2021 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 1)

Sesiwn cynllunio strategol y Pwyllgor

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau, cafwyd ymddiheuriadau gan Laura Anne Jones AS a Buffy Williams AS.

 

1.2 Rhoddwyd cyflwyniad i’r Aelodau gan y clerc a'r tîm ymchwil ynghylch cynllunio strategol a'r themâu allweddol a ddaeth i'r amlwg o'r ymgynghoriad ar flaenoriaethau.

 

1.3 Cytunodd yr Aelodau ar weledigaeth ac amcanion y Pwyllgor; a gwnaethant nodi y byddent yn dod yn ôl atynt ac yn eu hadolygu yn y flwyddyn newydd. Cytunodd yr Aelodau i gyhoeddi gweledigaeth y Pwyllgor.


Cyfarfod: 07/10/2021 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 4)

Trafod blaenraglen waith y Pwyllgor

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Bu’r Pwyllgor yn trafod ei flaenraglen waith.

 


Cyfarfod: 07/10/2021 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 3)

Trafod dull cynllunio strategol y Pwyllgor

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Trafododd y Pwyllgor y dull cynllunio strategol.

3.2 Cytunodd yr Aelodau i gynnal y sesiynau cynllunio strategol dros ddau gyfarfod, gyda’r cyntaf o'r rhain yn cael ei gynnal ddydd Llun 18 Hydref, a’r cyfarfod arall yn cael ei gynnal yn y flwyddyn newydd fel bod y Pwyllgor yn gallu ystyried yr ymgysylltiad â phlant a phobl ifanc.

3.3 Nododd yr Aelodau yr hyn yr hoffent ganolbwyntio arno yn ystod y sesiynau.

 


Cyfarfod: 23/09/2021 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 2)

2 Blaenraglen waith y Pwyllgor

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 14/07/2021 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 7)

Gweithgarwch cynnar y Pwyllgor

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Cytunodd yr Aelodau i lansio ymgynghoriad â rhanddeiliaid dros yr haf gan wahodd safbwyntiau ar beth ddylai blaenoriaethau'r pwyllgor fod, i lywio ei gynllun strategol a'i raglennu gwaith tymor hwy. Byddai'r dyddiad cau ar ôl gwyliau'r ysgol gan ganiatáu cyfle i bobl mewn ysgolion gyfrannu.

7.2 Cytunodd yr Aelodau hefyd i gynnal gweithgarwch ymgysylltu wedi'i deilwra gyda phlant a phobl ifanc yn nhymor yr hydref, i ofyn am eu safbwyntiau ar flaenoriaethau ar gyfer y Chweched Senedd.

7.3 Bu'r Aelodau'n trafod ac yn cytuno i wahodd y Gweinidog Addysg a'r Gweinidog/Dirprwy Weinidog Iechyd i gyfarfod cyntaf tymor yr hydref, i drafod eu blaenoriaethau. Nododd yr Aelodau yr angen i gysylltu â'r Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol er mwyn osgoi unrhyw wrthdaro a achosir gan amserlen y pwyllgor. Gofynnir am bapur ysgrifenedig ymlaen llaw i lywio'r sesiwn.

7.4 Cytunodd yr Aelodau i gyhoeddi prif raglen waith ar sail dreigl.

 

 


Cyfarfod: 14/07/2021 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 6)

Dull gweithredu strategol o ran cylch gwaith y Pwyllgor

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Cytunodd yr Aelodau i ymgymryd â gweithgarwch yn nhymor yr hydref i ddatblygu a mabwysiadu dull strategol o wneud gwaith pwyllgor.

6.2 Nododd yr Aelodau bwysigrwydd:

- Sicrhau bod lleisiau plant a phobl ifanc yn cael eu clywed mewn gwaith pwyllgor.

- Mynd ar drywydd cyfleoedd i weithio ar y cyd â phwyllgorau eraill, lle bo hynny'n briodol. 

 

 


Cyfarfod: 14/07/2021 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 5)

Gweithdrefnau'r pwyllgor a ffyrdd o weithio

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Nododd yr Aelodau'r Rheolau Sefydlog sy'n llywodraethu busnes pwyllgor a'r adnoddau sydd ar gael i gefnogi'r Pwyllgor yn ei waith.

5.2 Bu'r Aelodau'n trafod ac yn cytuno ar ddull cychwynnol o:

- Drefnu busnes, gan gynnwys amseroedd a fformatau’r cyfarfod.

- Cyfleoedd hyfforddi a datblygu.

- Briffiau pwyllgor a dewisiadau iaith.