Cyfarfodydd

Blaenraglen waith – Y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 27/10/2022 - Y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai (Eitem 7)

Briff technegol gan swyddogion Llywodraeth Cymru mewn perthynas â fformiwla gyllido llywodraeth leol

Judith Cole, Dirprwy Gyfarwyddwr Polisi Cyllid Llywodraeth Leol a Chynaliadwyedd Llywodraeth Cymru

Emma Smith, Pennaeth Polisi Cyllid Llywodraeth Leol, Llywodraeth Cymru

Tim Evans, Pennaeth Cyllid Llywodraeth Leol, Llywodraeth Cymru

James Koe, Uwch-swyddog Ystadegol, Rheolwr Ariannu yn y Dyfodol a’r Setliad, Llywodraeth Cymru

Leah Whitty, Swyddog Polisi Cyllid, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

 

Cofnodion:

7.1. Cafodd y Pwyllgor frîff technegol gan:

Judith Cole, Dirprwy Gyfarwyddwr Polisi Cyllid Llywodraeth Leol a Chynaliadwyedd Llywodraeth Cymru

Emma Smith, Pennaeth Polisi Cyllid Llywodraeth Leol, Llywodraeth Cymru

Tim Evans, Pennaeth Cyllid Llywodraeth Leol, Llywodraeth Cymru

Leah Whitty, Swyddog Polisi Cyllid (Cyllid a Buddiannau), Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

 


Cyfarfod: 27/10/2022 - Y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai (Eitem 3)

3 Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad mewn perthynas â moderneiddio gweinyddu etholiadaol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1.a Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad mewn perthynas â moderneiddio gweinyddu etholiadol.

 


Cyfarfod: 29/09/2022 - Y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai (Eitem 4)

4 Llythyr gan Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru mewn perthynas ag arferion awdurdodau lleol yng Nghymru wrth ymdrin â chwynion

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1.a Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru mewn perthynas ag arferion awdurdodau lleol yng Nghymru wrth ymdrin â chwynion.

 


Cyfarfod: 29/09/2022 - Y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai (Eitem 4)

4 Llythyr ar y cyd gan Cartrefi Cymunedol Cymru, Sefydliad Tai Siartredig Cymru ac Arweinyddiaeth Tai Cymru ynghylch Safon Ansawdd Tai Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.3.a Nododd y Pwyllgor y llythyr ar y cyd gan Cartrefi Cymunedol Cymru, Sefydliad Tai Siartredig Cymru ac Arweinyddiaeth Tai Cymru ynghylch Safon Ansawdd Tai Cymru.

 


Cyfarfod: 29/09/2022 - Y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai (Eitem 4)

4 Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad ynghylch cynlluniau peilot etholiadol llywodraeth leol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.2.a Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad ynghylch cynlluniau peilot etholiadol llywodraeth leol.

 


Cyfarfod: 13/07/2022 - Y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai (Eitem 7)

7 Trafod y flaenraglen waith ar gyfer tymor yr hydref 2022

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1. Ystyriodd y Pwyllgor ei flaenraglen waith a chytunodd i fynd ar drywydd nifer o faterion yn nhymor yr hydref.

 


Cyfarfod: 18/05/2022 - Y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai (Eitem 6)

6 Trafod y flaenraglen waith

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1. Bu'r Pwyllgor yn ystyried a chytuno ar ei flaenraglen waith tan ddiwedd Tymor yr Haf, ac ar gyfer dau gyfarfod cyntaf tymor yr Hydref.

 


Cyfarfod: 30/03/2022 - Y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai (Eitem 2)

2 Adroddiad gan y Sefydliad Bevan ar yr argyfwng tai yng Nghymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.2.a Nododd y Pwyllgor yr adroddiad gan y Sefydliad Bevan ar yr argyfwng tai yng Nghymru, a chytunodd i ysgrifennu at y Gweinidog Newid Hinsawdd ynghylch y materion a godwyd.

 


Cyfarfod: 30/03/2022 - Y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai (Eitem 5)

5 Trafod y flaenraglen waith

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1. Trafododd y Pwyllgor y flaenraglen waith.

 


Cyfarfod: 23/03/2022 - Y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai (Eitem 7)

7 Trafod y flaenraglen waith

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1. Trafododd y Pwyllgor ei flaenraglen waith.

 


Cyfarfod: 23/03/2022 - Y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai (Eitem 2)

2 Llythyr gan Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru mewn perthynas â chwynion yr ymdriniwyd â hwy gan Awdurdodau Lleol Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1.a Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru mewn perthynas â chwynion yr ymdriniwyd â hwy gan Awdurdodau Lleol Cymru.

 


Cyfarfod: 09/03/2022 - Y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai (Eitem 5)

5 Llythyr gan Brif Weithredwr Senedd Cymru at Gadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus ynghylch defnydd o'r acronym B.A.M.E. gan Gomisiwn y Senedd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.7.a. Nododd y Pwyllgor Busnes y llythyr gan Brif Weithredwr Senedd Cymru at Gadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus ynghylch defnydd o'r acronym B.A.M.E. gan Gomisiwn y Senedd.

 


Cyfarfod: 09/02/2022 - Y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai (Eitem 7)

7 Trafod y flaenraglen waith

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1. Bu’r Pwyllgor yn trafod ei flaenraglen waith.

 


Cyfarfod: 26/01/2022 - Y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai (Eitem 8)

8 Trafod y flaenraglen waith

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1. Cytunodd y Pwyllgor i drafod y flaenraglen waith yn ei gyfarfod nesaf gan fod amser yn brin.

 


Cyfarfod: 21/01/2022 - Y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai (Eitem 3)

3 Llythyr gan y Gweinidog Newid Hinsawdd ynghylch materion tai a godwyd gan y Gymdeithas Genedlaethol Landlordiaid Preswyl (NRLA)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.2.a Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Gweinidog Newid Hinsawdd ynghylch y materion tai a godwyd gan y Gymdeithas Genedlaethol Landlordiaid Preswyl (NRLA).

 


Cyfarfod: 12/01/2022 - Y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai (Eitem 6)

6 Adroddiad gan Sefydliad Bevan: "A snapshot of poverty in Winter 2021"

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.5.a Nododd y Pwyllgor yr adroddiad gan Sefydliad Bevan: “A snapshot of poverty in Winter 2021”.

 


Cyfarfod: 12/01/2022 - Y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai (Eitem 6)

6 Llythyr at y Gweinidog Newid Hinsawdd mewn perthynas â'r sector rhentu preifat yng Nghymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1.a Nododd y Pwyllgor y llythyr at y Gweinidog Newid Hinsawdd mewn perthynas â'r sector rhentu preifat yng Nghymru.

 


Cyfarfod: 01/12/2021 - Y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai (Eitem 6)

6 Llythyr gan Jonathan Edwards AS ynghylch ystadau o dai anorffenedig ac allanoli rheoli adeiladu

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.3.a Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Jonathan Edwards AS mewn perthynas ag ystadau o dai anorffenedig a rhoi’r broses o reoli adeiladau ar gontract allanol.

 


Cyfarfod: 03/11/2021 - Y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai (Eitem 2)

2 Llythyr gan Make UK mewn perthynas â gweithgynhyrchu yng Nghymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.11.a Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Make UK mewn perthynas â gweithgynhyrchu yng Nghymru a chytunodd i ymateb iddo.

 


Cyfarfod: 03/11/2021 - Y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai (Eitem 2)

2 Papur briffio gan y Comisiwn Etholiadol ar Fil Etholiadau Llywodraeth y DU

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.4a Nododd y Pwyllgor y papur briffio gan y Comisiwn Etholiadol ar Fil Etholiadau Llywodraeth y DU

 


Cyfarfod: 06/10/2021 - Y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai (Eitem 4)

4 Sesiwn gynllunio strategol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Cynhaliodd y Pwyllgor sesiwn gynllunio strategol.

 


Cyfarfod: 22/09/2021 - Y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai (Eitem 6)

6 Llythyr gan y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol ynghylch cydweithio rhwng y pwyllgorau

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.9.a Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol mewn perthynas â chydweithio rhwng y pwyllgorau.

 


Cyfarfod: 22/09/2021 - Y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai (Eitem 6)

6 Papur briffio seneddol gan y Comisiwn Etholiadol ynghylch y Bil Etholiadau

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.8.a Nododd y Pwyllgor y papur briffio seneddol gan y Comisiwn Etholiadol mewn perthynas â'r Bil Etholiadau.

 


Cyfarfod: 22/09/2021 - Y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai (Eitem 6)

6 Llythyr gan Llyr Gruffydd AS at y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol ynghylch ffiniau etholiadol awdurdodau lleol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.7.a Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Llyr Gruffydd AS at y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol mewn perthynas â ffiniau etholiadol awdurdodau lleol.

 


Cyfarfod: 22/09/2021 - Y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai (Eitem 6)

6 Llythyr gan Sefydliad Bevan ynghylch meysydd polisi o ran tlodi ac anghydraddoldeb

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.6.a Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Sefydliad Bevan mewn perthynas â meysydd polisi o ran tlodi ac anghydraddoldeb.

 


Cyfarfod: 22/09/2021 - Y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai (Eitem 6)

6 Llythyr gan y Cyngor Cenedlaethol Adeiladu Tai (NHBC) ynghylch y sector tai ac "NHBC Accepts"

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.5.a Nododd y Pwyllgor y llythyr gan yr NHBC mewn perthynas â'r sector tai ac "NHBC Accepts".

 


Cyfarfod: 22/09/2021 - Y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai (Eitem 6)

6 Adroddiad gan Gomisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru, "Cartrefi addas ar gyfer y Dyfodol: Yr Her Ôl-osod”

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.4.a Nododd y Pwyllgor yr adroddiad gan Gomisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru, "Cartrefi addas ar gyfer y Dyfodol: Yr Her Ôl-osod”.

 


Cyfarfod: 22/09/2021 - Y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai (Eitem 6)

6 Llythyr gan Gomisiynydd y Gymraeg ynghylch gwaith y Pwyllgor

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.2.a Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Gomisiynydd y Gymraeg mewn perthynas â gwaith y Pwyllgor.

 


Cyfarfod: 15/07/2021 - Y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai (Eitem 3)

3 Llythyr gan yr Archwilydd Cyffredinol yn ymwneud â gwaith Archwilio Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.4a Nododd y Pwyllgor y llythyr gan yr Archwilydd Cyffredinol yn ymwneud â gwaith Archwilio Cymru.

 


Cyfarfod: 15/07/2021 - Y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai (Eitem 7)

7 Trafod gwaith cynnar y Pwyllgor

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor y papur ar ei fusnes cynnar a chytunodd i lansio ymgynghoriad cyhoeddus dros doriad yr haf i gael barn am ei flaenoriaethau.

 


Cyfarfod: 15/07/2021 - Y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai (Eitem 6)

6 Ystyried dull strategol o ymdrin â chylch gwaith y Pwyllgor

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor y papur ar ei ddull strategol o weithredu a chytunodd i drafod hyn eto yn nhymor yr hydref.

 


Cyfarfod: 15/07/2021 - Y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai (Eitem 5)

5 Ystyried gweithdrefnau'r Pwyllgor a'i ffyrdd o weithio

Dogfennau ategol:

  • Papur 5

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor y papurau ar weithdrefnau’r Pwyllgor a’i ffyrdd o weithio.