Cyfarfodydd

Unrhyw Fusnes Arall

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 12/12/2023 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5)

Unrhyw Fusnes Arall

Cofnodion:

Gwrandawiadau Ymchwiliad Covid y DU

Rhoddodd y Trefnydd wybod i Reolwyr Busnes y gallai gwrandawiadau Ymchwiliad Covid y DU yng Nghymru, a gynhelir rhwng 27 Chwefror a 14 Mawrth 2024, effeithio ar amserlenni rhai Gweinidogion yn ystod tymor y gwanwyn.

 


Cyfarfod: 21/11/2023 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5)

Unrhyw faterion eraill

Cofnodion:

Cwestiynau’r llefarwyr

 

Gwnaeth y Llywydd atgoffa’r Rheolwyr Busnes o’r elfen o’r canllawiau ynghylch Cwestiynau’r Llefarwyr sy'n nodi y disgwylir i lefarwyr ddefnyddio eu cwestiynau i ddilyn thema eang, yn dilyn rhai enghreifftiau diweddar lle mae'r cwestiynau a ofynnwyd wedi ymdrin â sawl pwnc ar wahân.

 

Cynigion heb ddyddiad trafod

 

Cododd Heledd Fychan Gynigion Heb Ddyddiad Trafod a'r mecanweithiau posibl ar gyfer eu trafod yn y Cyfarfod Llawn.

 

 


Cyfarfod: 07/11/2023 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Unrhyw Fater Arall

Cofnodion:

Araith y Brenin

 

Dywedodd y Trefnydd wrth y Pwyllgor Busnes fod y Llywodraeth yn anelu at gyhoeddi Datganiad Ysgrifenedig yn cynnwys dadansoddiad cynnar o'r eitemau y disgwylir iddynt fod o ddiddordeb i'r Senedd cyn gynted â phosibl yn dilyn Araith y Brenin heddiw.

 

Cyhoeddi Cwestiynau Brys ac Amserol

 

Dywedodd y Llywydd wrth y Rheolwyr Busnes fod y gwaith datblygu angenrheidiol bellach wedi'i gwblhau ac y bydd yr holl Gwestiynau Brys ac Amserol, o'r wythnos hon ymlaen, yn cael eu cyhoeddi ar wefan y Cofnod erbyn diwedd yr wythnos y cawsant eu hystyried.

 

Gofynnodd y Llywydd i’r Rheolwyr Busnes atgoffa eu grwpiau bod y canllawiau diweddaraf ar y Modd Priodol o gynnal Busnes y Senedd, gan gynnwys mewn perthynas â Chwestiynau Amserol, wedi'u cyhoeddi a'u dosbarthu i'r Aelodau ar 20 Hydref.

 

 


Cyfarfod: 24/10/2023 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5)

Unrhyw Fusnes Arall

Cofnodion:

Y Bil 'Cwotâu Rhywedd'

Dywedodd y Trefnydd wrth y Rheolwyr Busnes bod y Llywodraeth, yn amodol ar benderfyniad y Llywydd, yn bwriadu cyflwyno'r Bil Cwotâu Rhywedd (Cymru) ar 4 Rhagfyr 2023.

 

Cwestiynau Arweinwyr a Llefarwyr Grwpiau

Gofynnodd Russell George a yw'r Llywydd yn disgwyl i lefarwyr ac arweinwyr ddefnyddio eu cwestiynau i weinidogion i ddilyn thema eang. Cadarnhaodd y Llywydd fod y Canllawiau ar y modd Priodol o Gynnal Busnes y Senedd yn nodi bod hyn yn ddisgwyliad o ran cwestiynau llefarwyr ond nid cwestiynau arweinwyr


Cyfarfod: 17/10/2023 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 6)

Unrhyw Fater Arall

Cofnodion:

Tynnodd y Trefnydd sylw at yr amser gorffen hwyr a ragwelir ar gyfer trafodion dydd Mawrth 21 Tachwedd. Trafododd y Pwyllgor Busnes nifer o opsiynau posibl ar gyfer lliniaru hyn a chytunodd y Trefnydd i ystyried ymhellach cyn cynnig busnes y llywodraeth ar gyfer y dyddiad hwnnw yn y cyfarfod canlynol.


Cyfarfod: 11/07/2023 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 9)

Unrhyw fater arall

Cofnodion:

Balot Bil Aelod ac adolygiad o'r broses ddethol

 

Cytunodd y Pwyllgor Busnes y dylid cynnal balot nesaf y Bil Aelod gan ddefnyddio’r gweithdrefnau presennol, cyn unrhyw adolygiad o’r broses ddethol y gall gytuno i’w gynnal wedi hynny.

 

Nododd y Pwyllgor hefyd ei bod yn fwriad gan y Llywydd i gyhoeddi yn ystod y Cyfarfod Llawn yr wythnos hon y dyddiad yn nhymor yr hydref y cynhelir y balot nesaf ar y Bil Aelod, er mwyn galluogi’r Aelodau i baratoi.

 

 


Cyfarfod: 27/06/2023 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 7)

Unrhyw faterion eraill

Cofnodion:

Cynigiodd Siân Gwenllian y dylid symud y trafodaethau ynghylch rhannu swyddi mewn swyddi ychwanegol anweithredol yn y Senedd i dymor yr hydref. Cytunodd y Pwyllgor Busnes i barhau â’i waith gweithdrefnol yn unol â’r rhaglen bresennol, gan gynnwys ystyried ymhellach rhannu swyddi yn ystod 2024, a thrafod rhaglen waith weithdrefnol wedi’i diweddaru ar ddechrau tymor yr hydref.

 

 


Cyfarfod: 13/06/2023 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5)

Unrhyw faterion eraill

Cofnodion:

Cododd y Llywydd fater y Cwestiynau Amserol, yn dilyn cynnydd diweddar yn nifer y cwestiynau a gyflwynir, a rhoddodd wybod i’r Pwyllgor Busnes ei bod yn bwriadu rhoi ystyriaeth bellach ynghylch a ddylid gwneud unrhyw newidiadau i’r canllawiau er mwyn egluro'r meini prawf ymhellach. Trafododd y Pwyllgor Busnes hefyd a ellid cyhoeddi Cwestiynau Amserol a gyflwynir yn yr un modd â Chwestiynau Brys a chytunodd hefyd i ystyried y ddau fater ymhellach, gyda'r bwriad o weithredu unrhyw newidiadau o ddechrau tymor yr hydref.

 

 


Cyfarfod: 23/05/2023 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 8)

Unrhyw faterion eraill

Cofnodion:

 

Rhoddodd y Llywydd wybod i’r Rheolwyr Busnes am y cynnig i eistedd ar y cyd â Senedd Ieuenctid Cymru ddydd Mercher 21 Mehefin am 12.45 ac y bydd rhagor o wybodaeth yn cael ei darparu ar ôl hanner tymor.

 

 


Cyfarfod: 16/05/2023 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 6)

Unrhyw Fater Arall

Cofnodion:

 

Gofynnodd Darren Millar a oes ystyriaeth bellach wedi’i rhoi i drefniadau busnes y pwyllgorau a’r Cyfarfod Llawn yng ngoleuni gwaharddiad parhaus Rhys ab Owen AS o Grŵp Plaid Cymru. Nododd y Llywydd y byddai’r Pwyllgor Busnes yn ystyried y mater hwn ymhellach ochr yn ochr ag unrhyw oblygiadau sy’n codi yn deillio o ystyriaeth y Senedd o’r cynnig i sefydlu Pwyllgor Senedd yn ystod y Cyfarfod Llawn y prynhawn yma.

 

 


Cyfarfod: 02/05/2023 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Unrhyw Fater Arall


Cyfarfod: 25/04/2023 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5)

Unrhyw faterion eraill

Cofnodion:

Trefniadau Cyflwyno

 

Atgoffodd y Llywydd y Rheolwyr Busnes am y newidiadau sy’n ofynnol i’r trefniadau cyflwyno dros y pythefnos nesaf oherwydd gŵyl y banc ar 1 Mai ac 8 Mai.

 

Yn ogystal â’r newidiadau hynny, yn sgil y streic sydd wedi’i chynllunio ar gyfer dydd Gwener 28 Ebrill, bydd y balot ar gyfer cwestiynau llafar i'r Prif Weinidog, y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol a’r Gweinidog Materion Gwledig, Gogledd Cymru a’r Trefnydd ar 9 a 10 Mai bellach yn cael ei gynnal ddydd Iau 27 Ebrill. Bydd cynigion y Llywodraeth ar gyfer dydd Mawrth 9 Mai hefyd yn cael eu cyflwyno erbyn dydd Iau 27 Ebrill.

 

 


Cyfarfod: 07/02/2023 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 6)

Unrhyw Fater Arall

Cofnodion:

Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol

 

Yn dilyn diweddariad llafar gan y Trefnydd, cytunodd y Pwyllgor Busnes i:

 

 

Trafododd y Pwyllgor Busnes y gwaith paratoadol y mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud ar oblygiadau Bil Cyfraith yr UE a Ddargedwir (Dirymu a Diwygio) ar gyfer y Llywodraeth a'r Senedd.

 

 


Cyfarfod: 17/01/2023 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 6)

Unrhyw faterion eraill

Cofnodion:

Gweithredu diwydiannol ar 1 Chwefror

 

Bu’r Pwyllgor Busnes yn trafod yr effaith ar fusnes y Senedd yn sgil gweithredu diwydiannol a drefnwyd gan aelodau Undeb PCS ar gyfer dydd Mercher 1 Chwefror.

 

Yn unol â Rheol Sefydlog 11.5(iv), pleidleisiodd mwyafrif y Pwyllgor i symud busnes y Cyfarfod Llawn a amserlennwyd yn flaenorol ar gyfer 1 Chwefror, gyda'r effaith na fyddai Cyfarfod Llawn yn cael ei gynnal ar y diwrnod hwnnw. Fe bleidleisiodd y Ceidwadwyr Cymreig yn erbyn aildrefnu busnes o 1 Chwefror.

 

Cytunodd y Pwyllgor Busnes i symud y Cwestiynau Amserol a’r Cwestiynau i Weinidog yr Economi a'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol i 31 Ionawr, ac i aildrefnu'r Ddadl Aelodau, dadl y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg, yr Amser a ddyrannwyd i'r Ceidwadwyr Cymreig a'r Ddadl Fer ar gyfer dydd Mercher 8 Chwefror. Cytunodd y Pwyllgor Busnes hefyd i amserlennu dwy Ddadl Fer ar 15 Chwefror.

 

Cytunodd y Pwyllgor Busnes i symud y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno Cwestiynau Llafar i'w hateb ar 31 Ionawr i ddydd Mawrth 24 Ionawr, ac i symud y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno Cwestiynau Llafar a chynigion i'w trafod ar 8 Chwefror i ddydd Mawrth 31 Ionawr.

 

Cytunodd y Pwyllgor Busnes y gallai’r Pwyllgor Cyllid a’r Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai gynnal eu cyfarfodydd fore Mawrth 31 Ionawr yn lle’r cyfarfodydd sydd ar yr amserlen ar gyfer 1 Chwefror.

 

Adolygiad o’r darpariaethau ar gyfer pleidleisio drwy ddirprwy

Gofynnodd y Llywydd i'r Rheolwyr Busnes atgoffa eu Haelodau y bydd yr arolwg i lywio’r adolygiad presennol o’r darpariaethau ar gyfer pleidleisio drwy ddirprwy yn cau am ganol dydd, dydd Gwener 20 Ionawr.

 

 

 


Cyfarfod: 13/12/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 6)

Unrhyw Fater Arall

Cofnodion:

Dadleuon 30 munud

 

Cododd y Llywydd y profiad diweddar o grwpiau'r gwrthbleidiau’n cyflwyno dau gynnig i'w trafod yn ystod amser y gwrthbleidiau yn y Cyfarfod Llawn, a all gyfyngu ar nifer a hyd cyfraniadau gan Aelodau ar bynciau o bwys. Nododd y Llywydd y bydd cais i'r Pwyllgor Busnes ystyried papur yn y Flwyddyn Newydd ynghylch yr amseru ar gyfer dadleuon 30 munud, yng nghyd-destun amserlennu busnes yn ehangach.

 

 


Cyfarfod: 08/11/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 7)

Unrhyw faterion eraill

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor Busnes, ar ôl ymgynghori â Fforwm y Cadeiryddion, fod y canllawiau y cytunwyd arnynt gan y Pwyllgor Busnes ar 27 Medi bellach wedi eu cyhoeddi'n llawn i’r Aelodau o dan Reol Sefydlog 6.17.

 

Cyfarfod ar 15 Tachwedd

 

Fe wnaeth y Llywydd atgoffa’r Rheolwyr Busnes am y trefniadau ar gyfer cyfarfod y Pwyllgor Busnes yr wythnos nesaf, a fydd yn cynnwys sesiwn gyhoeddus i drafod gwaith presennol y Pwyllgor ynghylch Diwygio’r Senedd.

 

 


Cyfarfod: 25/10/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5)

Unrhyw Fater Arall

Cofnodion:

Gwaith Diwygio'r Senedd

 

Cytunodd y Pwyllgor Busnes y dylai ei gyfarfod ar 15 Tachwedd ddechrau am 8.45 i alluogi busnes safonol i gael ei ystyried cyn cychwyn y sesiwn gyhoeddus ar argymhellion a wnaed gan y Pwyllgor Diben Arbennig ar Ddiwygio'r Senedd. Mynegodd y Llywydd ei dewis i'r Pwyllgor gynnal y cyfarfod hwnnw wyneb yn wyneb.

 

 


Cyfarfod: 18/10/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 6)

Unrhyw faterion eraill

Cofnodion:

Nododd y Rheolwyr Busnes y trefniadau ar gyfer briff technegol ar waith presennol y Pwyllgor Busnes ar argymhellion y Pwyllgor Diben Arbennig ar Ddiwygio’r Senedd, a fydd yn cael ei gynnal ar 19 Hydref.

 

 


Cyfarfod: 04/10/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5)

Unrhyw faterion eraill

Cofnodion:

Bil Diogelu'r Amgylchedd (Cynhyrchion Plastig Untro) (Cymru) – amserlen

 

Nododd y Pwyllgor Busnes ohebiaeth a ddaeth i law gan y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad a chytunodd i ddarparu’r wybodaeth y gofynnodd y Pwyllgor hwnnw amdani.

 

Amserlen y pwyllgorau – gwrthdaro amserlenni Aelodau

 

Fe wnaeth y Pwyllgor Busnes ddychwelyd at drafodaeth ar y mater yn ymwneud â chydamseru'r Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg a'r Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol a godwyd gan Siân Gwenllian yn y cyfarfod blaenorol. Fe wnaeth y swyddogion roi gwybod am yr ymdrechion gan dimau clercio i gydlynu busnes y ddau bwyllgor hwnnw er mwyn cyfyngu ar yr effaith ar yr Aelodau dan sylw, yn enwedig mewn perthynas â'r ymchwiliad presennol ar Gynlluniau Strategol Cymraeg mewn Addysg. Diolchodd Siân Gwenllian i swyddogion y ddau bwyllgor am eu hymdrechion.

 

Nododd y Pwyllgor Busnes nad yw'n debygol y bydd cydlynu mor agos rhwng pwyllgorau yn gynaliadwy, ac nad yw'n ateb tymor hir i'r sefyllfa.

 

 


Cyfarfod: 27/09/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 6)

Unrhyw faterion eraill

Cofnodion:

Diweddariad ar Femoranda Cydsyniad Deddfwriaethol 

 

Rhoddodd y Trefnydd ddiweddariad ar lafar ar y Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol yn ymwneud â Bil y Bil Hawliau a’r Bil Diogelu Data a Gwybodaeth Ddigidol. Dywedodd y Trefnydd wrth y Pwyllgor na fydd Llywodraeth Cymru'n cyflwyno Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Biliau hyn ar hyn o bryd oherwydd ansicrwydd ynghylch eu taith yn San Steffan, ond bydd yn rhoi diweddariad pellach unwaith y daw'r sefyllfa'n gliriach.

 

Diwygio’r Senedd

 

Dywedodd y Llywydd wrth y Rheolwyr Busnes y bydd papur yn cynnwys rhagor o fanylion am y dull arfaethedig o ystyried materion yn ymwneud â Bil Diwygio'r Senedd sydd yn yr arfaeth yn cael ei gyflwyno i'w ystyried yn y cyfarfod ar 4 Hydref, ac y rhoddir cyfle i Reolwyr Busnes gael sesiwn friffio gyda swyddogion sy'n cefnogi'r Pwyllgor Busnes cyn hynny.

 

Amserlen y Pwyllgorau

Cododd Siân Gwenllian fater yn ymwneud â chydamseru'r Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg a'r Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol a’r effaith ar aelodau grŵp Plaid Cymru, oherwydd bod y pwyllgorau'n gwneud defnydd rheolaidd o'u slotiau wrth gefn. Nododd y Pwyllgor Busnes fod y newidiadau i'r amserlen wedi eu gwneud mewn ymateb i geisiadau'r pwyllgorau am fwy o amser cyfarfod, ac nad oedd gwrthdaro ar hyn o bryd o ran aelodaeth o fewn yr amserlen. Cytunwyd y byddai swyddogion yn trafod y mater presennol yn uniongyrchol gyda'r pwyllgorau o dan sylw er mwyn nodi unrhyw ddatrysidau ymarferol.

 

 


Cyfarfod: 14/06/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 6)

Unrhyw fater arall

Cofnodion:

Pleidleisiau o ran Bil Aelod

Dywedodd y Llywydd wrth y Pwyllgor Busnes y bydd yn cyhoeddi yn y Cyfarfod Llawn y prynhawn yma y cynhelir y balot nesaf ar gyfer Biliau Aelodau ar 13 Gorffennaf. Bydd gwybodaeth am y broses yn cael ei dosbarthu i'r Aelodau cyn diwedd y dydd. 

Cynhadledd Seneddol Flynyddol y Gymanwlad (CPC)

Gwahoddodd y Llywydd y Rheolwyr Busnes i dynnu sylw eu grwpiau at y mater o bresenoldeb yng Nghynhadledd Seneddol Flynyddol y Gymanwlad a gynhelir yng Nghanada rhwng 20 a 26 Awst. Mae rheolau cangen y CPA yn nodi y dylai’r cynrychiolydd fod yn aelod benywaidd ar yr adegau hynny pan fydd y Gynhadledd yn cael ei chynnal yr un pryd â chynhadledd ac etholiad Seneddwragedd y Gymanwlad, a gaiff eu cynnal bob tair blynedd. Fodd bynnag, nid yw'r gangen wedi cael cais gan Aelod benywaidd. Caiff y Rheolwyr Busnes eu gwahodd i roi gwybod i’w grwpiau ac i fynd ar drywydd unrhyw geisiadau gan Aelodau benywaidd.

 

 


Cyfarfod: 07/06/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 6)

Unrhyw faterion eraill

Cofnodion:

Gofynnodd y Llywydd i'r Rheolwyr Busnes atgoffa eu Haelodau bod ganddynt tan ddiwedd y dydd ddydd Iau 9 Mehefin i ymateb i'r arolwg sy'n rhan o adolygiad y Pwyllgor Busnes o Reol Sefydlog 34 a chyfranogiad o bell yn nhrafodion y Senedd.

 

Gofynnodd Darren Millar pryd y bydd balot nesaf y Bil Aelod yn cael ei gynnal. Dywedodd y Llywydd y byddai'n ystyried cyngor cyn bo hir ac mai ei bwriad yw cynnal balot arall cyn gynted â phosibl. 

 

 


Cyfarfod: 24/05/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 7)

Unrhyw Fater Arall

Cofnodion:

Adolygiad o gymryd rhan o bell ac adolygu Rheol Sefydlog 34

 

Dywedodd y Llywydd wrth y Pwyllgor Busnes y byddai holiadur yr Aelodau yn ymwneud ag adolygiad y Pwyllgor Busnes o Reol Sefydlog 34 (Gweithdrefnau Brys) a chymryd rhan o bell ym musnes y Senedd yn cael ei ddosbarthu ar ôl y cyfarfod, a bod angen ymatebion erbyn 9 Mehefin, ac y byddai Fforwm y Cadeiryddion yn trafod ei ymateb i'r adolygiad yn ei gyfarfod ar 26 Mai.

 

 


Cyfarfod: 10/05/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 7)

Unrhyw fater arall

Cofnodion:

Cynulliad Partneriaeth Seneddol

Nododd y Pwyllgor Busnes y byddai Alun Davies AS a Samuel Kurtz AS yn cynrychioli’r Senedd yng nghyfarfod cyntaf Cynulliad Partneriaeth Seneddol y DU a’r UE ar 12-13 Mai. Cytunodd y Pwyllgor y byddai’n dychwelyd at drafodaeth ynghylch aelodaeth barhaol mewn cyfarfod yn y dyfodol.

 

 


Cyfarfod: 26/04/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 6)

Unrhyw faterion eraill

Cofnodion:

Cynulliad Partneriaeth Seneddol

Rhoddodd y Llywydd wybod i'r Pwyllgor Busnes am ei dull arfaethedig o benodi dirprwyaeth dros dro o'r Senedd i gyfarfod y Cynulliad Partneriaeth Seneddol ar 12-13 Mai ym Mrwsel ac esboniodd y bydd, o ystyried yr amseru ar gyfer y cyfarfod hwn yn unig, yn cysylltu â Chadeiryddion dau bwyllgor sydd â chylchoedd gwaith perthnasol i gynrychioli'r Senedd fel arsylwyr: Huw Irranca-Davies, Cadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad; a Paul Davies, Cadeirydd Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig. Unwaith y bydd y ddirprwyaeth wedi'i chadarnhau, byddai'r Llywydd yn hysbysu'r Pwyllgor Busnes.

Dywedodd y Llywydd y bydd yn cychwyn sgwrs yn ddiweddarach yn y tymor gyda'r Pwyllgor Busnes a Fforwm y Cadeiryddion ynghylch cyfansoddiad dirprwyaethau'r Senedd i'r CPA ac i'r Fforwm Rhyngseneddol yn y tymor hwy.

Rhoddodd y Llywydd ddiweddariad i'r Pwyllgor hefyd am y sefyllfa bresennol o ran enwebiadau'r Senedd ar gyfer dirprwyaeth y DU i Gyngres yr Awdurdodau Lleol a Rhanbarthol yng Nghyngor Ewrop, nad ydynt wedi'u cadarnhau eto. Bydd y mater yn cael ei ddwyn yn ôl i'w drafod pe bai angen i'r Pwyllgor Busnes ei ystyried ymhellach.

 

 


Cyfarfod: 15/02/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5)

Unrhyw faterion eraill

Cofnodion:

 

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol ar y Bil Lles Anifeiliaid (Anifeiliaid a Gedwir)

 

Ar gynnig y Trefnydd, cytunodd y Pwyllgor Busnes i adolygu'r dyddiad cau ar gyfer cyflwyno adroddiad ar gyfer y Memorandwm Atodol ar y Bil Lles Anifeiliaid (Anifeiliaid a Gedwir) o 3 Mawrth i 17 Mawrth.

 

 


Cyfarfod: 08/02/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 6)

Unrhyw faterion eraill

Cofnodion:

Fformat cyfranogiad yn y Cyfarfod Llawn

 

Yn y cyfarfod nesaf, byddai'r Pwyllgor Busnes yn ystyried fformat y Cyfarfod Llawn ar ôl y toriad hanner tymor.  Cytunodd y Pwyllgor Busnes hefyd i drafod safbwyntiau cychwynnol ar gyfranogiad hybrid ar gyfer y tymor hir, a fyddai'n llywio papur i'w ystyried ar ôl yr hanner tymor.

 

 


Cyfarfod: 16/11/2021 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5)

Unrhyw faterion eraill

Cofnodion:

Enwebiadau ar gyfer Cyngres Awdurdodau Lleol a Rhanbarthol Cyngor Ewrop a Phwyllgor y Rhanbarthau - Grŵp Cyswllt y DU.

 

Cynghorodd y Llywydd y Rheolwyr Busnes y byddai'n gwneud yr enwebiadau a ganlyn:

 

Cyngres Awdurdodau Lleol a Rhanbarthol:

 

  • Aelod llawn: Mabon ap Gwynfor AS
  • Aelod sy'n dirprwyo: Buffy Williams AS

 

Pwyllgor y Rhanbarthau – Grŵp Cyswllt:

 

  • Alun Davies AS
  • Laura Anne Jones AS

 

 


Cyfarfod: 09/11/2021 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5)

Unrhyw faterion eraill

Cofnodion:

Enwebiadau ar gyfer Cyngres Awdurdodau Lleol a Rhanbarthol Cyngor Ewrop a Grŵp Cyswllt Pwyllgor y Rhanbarthau - y DU.

 

Rhoddodd y Llywydd wybod i’r Rheolwyr Busnes ei bod wedi ysgrifennu at yr Aelodau a gynigwyd i'w henwebu, i drafod eu dewisiadau.

 

 

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol ar Fil yr Heddlu, Troseddu, Dedfrydu a’r Llysoedd

 

Rhoddodd y Trefnydd wybod i’r Pwyllgor Busnes fod y llywodraeth wedi gosod Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol atodol mewn perthynas â Bil yr Heddlu, Troseddu, Dedfrydu a’r Llysoedd ar 5 Tachwedd, a bod y ddadl ar Femoranda Cydsyniad Deddfwriaethol sy’n ymwneud â'r Bil hwn wedi'i threfnu ar gyfer 30 Tachwedd. 

 

Cytunodd y Pwyllgor Busnes i gyfeirio’r Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol atodol at y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad gyda dyddiad terfyn ar gyfer cyflwyno adroddiad, sef 25 Tachwedd.


Cyfarfod: 02/11/2021 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 7)

Unrhyw Fater Arall

Cofnodion:

COP-26

 

Cododd Darren Millar bryderon am gydbwysedd gwleidyddol y ddirprwyaeth o'r Senedd a aeth i gynhadledd COP-26. Bydd nodyn ar hyn yn cael ei anfon at Reolwyr Busnes.

 

 


Cyfarfod: 27/05/2021 - Bwrdd Taliadau (Eitem 5)

Unrhyw Fusnes Arall

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Bwrdd hawliad eithriadol am dreuliau gan Aelod i ariannu diffyg ei gyfran o fil ardrethi annomestig y swyddfa ar gyfer 2020-21.  Trafododd y Bwrdd yr hawliad a'r dystiolaeth a ddarparwyd. Cytunodd y Bwrdd y dylai'r ysgrifenyddiaeth ymchwilio i'r posibilrwydd y gallai'r Aelod adhawlio'r gwariant drwy ei lwfans Swyddfa a Chysylltu â’r Etholwyr ar gyfer 2021-22. Roedd y Bwrdd o'r farn gadarn na fyddai'n cymeradwyo hawliad o'r fath yn y dyfodol.

Camau i’w cymryd: Bydd yr ysgrifenyddiaeth yn:

-       Drafftio ymateb i'r Aelod mewn perthynas â'r hawliad eithriadol am dreuliau i’r Bwrdd gytuno arno.

-       Ystyried ffyrdd amgen o rannu hawliadau eithriadol am dreuliau, gan ystyried materion seiberddiogelwch a diogelu data.