Cyfarfodydd

Goruchwylio Archwilio Cymru

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 12/01/2023 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 10.)

10. Cynllun Ffioedd Archwilio Cymru 2023-24

Dogfennau ategol:

FIN(6)-01-23 P6 - Cynllun Ffioedd 2023-24

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 11/01/2023 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 5)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 10.5 i benodi Cadeirydd Bwrdd Swyddfa Archwilio Cymru

NDM8169 Peredur Owen Griffiths (Dwyrain De Cymru)

Cynnig bod y Senedd, yn unol â pharagraff 5(1) o Atodlen 1 i Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013, ac o dan Reol Sefydlog 10.5:

Yn penodi Dr Kathryn Chamberlain yn Gadeirydd Swyddfa Archwilio Cymru o 16 Mawrth 2023 tan 15 Mawrth 2027.

Noder: Gosodwyd adroddiad y Pwyllgor Cyllid ar Benodi Cadeirydd ac Aelodau Anweithredol i Fwrdd Swyddfa Archwilio Cymru yn y Swyddfa Gyflwyno ar 4 Ionawr 2023.

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.42

NDM8169 Peredur Owen Griffiths (Dwyrain De Cymru)

Cynnig bod y Senedd, yn unol â pharagraff 5(1) o Atodlen 1 i Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013, ac o dan Reol Sefydlog 10.5:

Yn penodi Dr Kathryn Chamberlain yn Gadeirydd Swyddfa Archwilio Cymru o 16 Mawrth 2023 tan 15 Mawrth 2027.

Noder: Gosodwyd adroddiad y Pwyllgor Cyllid ar Benodi Cadeirydd ac Aelodau Anweithredol i Fwrdd Swyddfa Archwilio Cymru yn y Swyddfa Gyflwyno ar 4 Ionawr 2023.

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 


Cyfarfod: 01/12/2022 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 2)

2 Penodi Cadeirydd ac Aelodau Anweithredol Swyddfa Archwilio Cymru: Trafod yr adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

FIN(6)-24-22 P1 - Adroddiad drafft

FIN(6)-24-22 P2 - Llythyr gan Gyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol, Llywodraeth Cymru: Trefniadau tâl ar gyfer Aelodau Anweithredol o Swyddfa Archwilio Cymru – 7 Medi 2022

FIN(6)-24-22 P3 - Llythyr gan y Prif Weinidog: Trefniadau tâl ar gyfer Cadeirydd Swyddfa Archwilio Cymru – 24 Tachwedd 2022

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft a chytunodd arno.


Cyfarfod: 12/10/2022 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 6)

6 Gwasanaethau Archwilio Allanol i Swyddfa Archwilio Cymru

Kevin Thomas, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol, Archwilio Cymru

Laurie Davies, Pennaeth Gwasanaethau Busnes, Archwilio Cymru

 

Dogfennau ategol:

FIN(6)-20-22 P4 – Gwasanaethau Archwilio Allanol i Swyddfa Archwilio Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor y papur gan Swyddfa Archwilio Cymru ynghylch caffael gwasanaethau archwilio allanol i Swyddfa Archwilio Cymru. Cytunodd y Pwyllgor i benodi’r cyflenwr a argymhellwyd – sef RSM – am gyfnod cychwynnol o bedair blynedd, yn dechrau ar 2 Tachwedd 2022a gan  gynnwys hawl i Swyddfa Archwilio Cymru ymestyn y tymor yn flynyddol, hyd at gyfanswm hyd o 7 mlynedd.


Cyfarfod: 22/09/2022 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 9)

Archwilio Cymru - Amcangyfrif Atodol 2022-23: Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

9.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law a chytunodd mewn egwyddor i'r cais am gyllid.


Cyfarfod: 22/09/2022 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 7)

7 Archwilio Cymru – Craffu ar Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon 2021-22 a Chynllun Blynyddol 2022-23: Sesiwn dystiolaeth

Adrian Crompton, Archwilydd Cyffredinol Cymru

Lindsay Foyster, Cadeirydd Swyddfa Archwilio Cymru

Kevin Thomas, Cyfarwyddwr Gweithredol Gwasanaethau Corfforaethol

Ann-Marie Harkin, Cyfarwyddwr Gweithredol Gwasanaethau Archwilio

 

Supporting documents:

FIN(6)-17-22 P6 - Archwilio Cymru - Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon 2021-22

FIN(6)-17-22 P7 - Archwilio Cymru - Adroddiad ar Ganfyddiadau'r Archwiliad – y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2022

FIN(6)-17-22 P8 - Archwilio Cymru - Cynllun Blynyddol 2022-23

FIN(6)-17-22 P9 - Archwilio Cymru: Ymgynghoriad ar Raddau Ffioedd 2023-24

Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Cymerodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Archwilydd Cyffredinol Cymru, Cadeirydd Swyddfa Archwilio Cymru, a swyddogion Archwilio Cymru.

 

7.2 Cytunodd Archwilio Cymru i ddarparu rhagor o fanylion ar yr adeg briodol am y costau gwirioneddol am:

 

·         Archwilio cyfrifon 2020-21 Llywodraeth Cymru.


Cyfarfod: 22/09/2022 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 8)

8 Archwilio Cymru - Amcangyfrif Atodol 2022-23: Sesiwn dystiolaeth

Adrian Crompton, Archwilydd Cyffredinol Cymru

Lindsay Foyster, Cadeirydd Swyddfa Archwilio Cymru

Kevin Thomas, Cyfarwyddwr Gweithredol Gwasanaethau Corfforaethol

Laurie Davies, Pennaeth Gwasanaethau Busnes

 

Dogfennau ategol:

FIN(6)-17-22 P10 – Llythyr gan Archwilio Cymru: Ein Gweithleoedd yn y Dyfodol - 7 Medi 2022

FIN(6)-17-22 P11 - Amcangyfrif Atodol 2022-23: Memorandwm Esboniadol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Cymerodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Archwilydd Cyffredinol Cymru, Cadeirydd Swyddfa Archwilio Cymru, a swyddogion Archwilio Cymru.

 

8.2 Cytunodd Archwilio Cymru i ddarparu rhagor o fanylion ar yr adeg briodol am y costau gwirioneddol am:

 

·         dadfeilion yng nghyd-destun Heol y Gadeirlan.


Cyfarfod: 07/07/2022 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 4)

4 Penodi Cadeirydd ac Aelodau Anweithredol Swyddfa Archwilio Cymru: Dull recriwtio

Dogfennau ategol:

FIN(6)-16-22 P3 – Briff yr ymgeiswyr

FIN(6)-16-22 P4 – Penodi Cadeirydd Swyddfa Archwilio Cymru ac aelodau anweithredol: Y dull o ran recriwtio

FIN(6)-16-22 P5 - Telerau ac Amodau penodiadau

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Cytunodd y Pwyllgor ar bapurau yn ymwneud â phenodi Cadeirydd ac aelodau anweithredol Bwrdd Swyddfa Archwilio Cymru.

 


Cyfarfod: 11/05/2022 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 2)

2 PTN 6 - Llythyr gan undeb PCS: Defnydd o 'ddiswyddo ac ailgyflogi' gan gyrff sector cyhoeddus Cymru - 25 Ebrill 2022

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 11/05/2022 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 7)

7 Archwilio Cymru: Strategaeth Ystâd a Chynllun Strategol Pum Mlynedd

Adrian Crompton, Archwilydd Cyffredinol Cymru

Lindsay Foyster, Cadeirydd Swyddfa Archwilio Cymru

Kevin Thomas, Cyfarwyddwr Gweithredol Gwasanaethau Corfforaethol, Archwilio Cymru

 

Dogfennau ategol:

FIN(6)-11-22 P3 - Sleidiau cyflwyno

Papur briffio gan Ymchwil y Senedd - Llety Archwilio Cymru

 

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Rhoddodd swyddogion Archwilio Cymru’r wybodaeth ddiweddaraf i’r Pwyllgor ar Strategaeth Ystâd a Chynllun Strategol Pum Mlynedd Archwilio Cymru.

 


Cyfarfod: 11/05/2022 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 2)

2 PTN 10 - Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol: Bil Archwilio Cyhoeddus (Diwygio) (Cymru) Drafft - 6 Ebrill 2022

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 11/05/2022 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 2)

2 PTN 9 - Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol: Bil Archwilio Cyhoeddus (Diwygio) Cymru Drafft - 3 Mawrth 2022

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 28/01/2022 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 3)

3 Cynllun Ffioedd Archwilio Cymru

Dogfennau ategol:

FIN(6)-04-22 P2 - Cynllun Ffioedd 2022-23

FIN(6)-04-22 P3 – Llythyr gan Archwilio Cymru: Ymateb i waith craffu blynyddol y Pwyllgor Cyllid ar Swyddfa Archwilio Cymru – 18 Ionawr 2022

FIN(6)-04-22 P3a – Adroddiad adolygu effeithiolrwydd y Bwrdd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Cymeradwyodd y Pwyllgor Gynllun Ffioedd Archwilio Cymru ar gyfer 2022-23 o dan Reolau Sefydlog 18.10(x) yn unol ag adran 24(7) o Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013.


Cyfarfod: 24/11/2021 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 7)

Archwilio Cymru - Adolygiad Teithio a Chynhaliaeth: Trafod y sesiwn

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth.


Cyfarfod: 24/11/2021 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 6)

6 Archwilio Cymru - Adolygiad Teithio a Chynhaliaeth

Adrian Crompton, Archwilydd Cyffredinol Cymru

Lindsay Foyster, Cadeirydd Swyddfa Archwilio Cymru

Nicola Evans, Pennaeth Cyllid Archwilio Cymru

 

Dogfennau ategol:

FIN(6)-11-21 P1 - Llythyr gan Archwilio Cymru: Diweddariadau ar yr adolygiad Teithio a Chynhaliaeth a’r Cynllun Strategol Pum Mlynedd – 1 Tachwedd 2021

FIN(6)-11-21 P2 – Amcangyfrif Ategol Drafft 2021-22

Papur Briffio gan Ymchwil y Senedd

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Adrian Crompton, Archwilydd Cyffredinol Cymru; Lindsay Foyster, Cadeirydd Swyddfa Archwilio Cymru; a Nicola Evans, Pennaeth Cyllid, Archwilio Cymru ar yr adolygiad teithio a chynhaliaeth.


Cyfarfod: 13/10/2021 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 6)

6 Goruchwylio Archwilio Cymru - Gwasanaethau Archwilio Allanol Cyfrifon Swyddfa Archwilio Cymru

Kevin Thomas, Cyfarwyddwr Gweithredol Gwasanaethau Corfforaethol, Archwilio Cymru

Laurie Davies, Pennaeth Gwasanaethau Busnes, Archwilio Cymru

 

Papurau ategol:

FIN(6)-07-21 P4 - Gwasanaethau Archwilio Allanol ar gyfer Cyfrifon Swyddfa Archwilio Cymru: dull o gynnal gwaith caffael

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Cytunodd y Pwyllgor ar ei ddull o ar gyfer caffael archwilwyr allanol Swyddfa Archwilio Cymru.

 


Cyfarfod: 29/09/2021 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 8)

8 Bil Archwilio Cyhoeddus (Diwygio) (Cymru) drafft

Papurau ategol:

FIN(6)-05-21 P4 - Bil Archwilio Cyhoeddus (Diwygio) (Cymru) drafft

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Cytunodd y Pwyllgor i drafod yr eitem hon mewn cyfarfod yn y dyfodol.

 


Cyfarfod: 15/09/2021 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 2)

2 Archwilio Cymru - Briff rhagarweiniol

Adrian Crompton, Archwilydd Cyffredinol Cymru

Lindsay Foyster, Cadeirydd Swyddfa Archwilio Cymru 

Kevin Thomas, Cyfarwyddwr Gweithredol Gwasanaethau Corfforaethol

Ann-Marie Harkin, Cyfarwyddwr Gweithredol Gwasanaethau Archwilio 

Anne-Louise Clark, Cyfarwyddwr Gweithredol Cyfathrebu a Newid

 

Papurau ategol:

FIN(6)-04-21 P1 – Archwilio Cymru: Sleidiau’r cyflwyniad

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Cafodd y Pwyllgor ei friffio gan Archwilydd Cyffredinol Cymru, Cadeirydd Swyddfa Archwilio Cymru a swyddogion Archwilio Cymru.