Cyfarfodydd

Busnes yr wythnos hon

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 12/07/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Busnes yr wythnos hon

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 2

Cofnodion:

Tynnodd y Trefnydd sylw'r Rheolwyr Busnes at y newid a ganlyn:

 

Dydd Mawrth

 

 • Rheoliadau Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016 (Diwygiadau Canlyniadol) 2022 - tynnwyd yn ôl

 

 • Caiff y Cyfnod Pleidleisio ei gynnal fel yr eitem olaf o fusnes.
 • Nid yw'r Cyfarfod Llawn yn debygol o fynd y tu hwnt i 7.50pm.

 

Dydd Mercher 

 

Nododd y Pwyllgor Busnes fod grŵp Llafur yn bwriadu newid yr aelod sydd ganddo ar y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol, o Mike Hedges i Sarah Murphy. Felly, tynnodd y Llywydd sylw'r Pwyllgor Busnes at yr ychwanegiad canlynol at yr agenda ar gyfer y cyfarfod yfory:

 

 • Cynnig i ethol Aelod i bwyllgor (5 mun)

 

 • Caiff y Cyfnod Pleidleisio ei gynnal cyn y Ddadl Fer.
 • Nid yw'r Cyfarfod Llawn yn debygol o fynd y tu hwnt i 7.55pm. 

 

 


Cyfarfod: 05/07/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Busnes yr wythnos hon

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 5

Cofnodion:

Dydd Mawrth

 

Tynnodd y Trefnydd sylw'r Pwyllgor Busnes at y newid a ganlyn:

 

 • Dadl: Cyfnod 3 Bil Deddfau Trethi Cymru etc. (Pŵer i Addasu) (120 90 munud)

 

 • Ni fydd Cyfnod Pleidleisio ar wahân i drafodion Cyfnod 3 Bil Deddfau Trethi Cymru etc. (Pŵer i Addasu).
 • Nid yw'r Cyfarfod Llawn yn debygol o fynd y tu hwnt i 7.30pm.      

 

Dydd Mercher 

 

 • Caiff y Cyfnod Pleidleisio ei gynnal fel yr eitem olaf o fusnes.
 • Nid yw'r Cyfarfod Llawn yn debygol o fynd y tu hwnt i 7.10pm. 

 

 


Cyfarfod: 28/06/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Busnes yr wythnos hon

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 8

Cofnodion:

Dydd Mawrth

 

 

Nododd y Trefnydd fod y Llywodraeth wedi aildrefnu busnes dydd Mawrth ac y bydd y dadleuon a'r cyfnod pleidleisio yn cael eu cynnal ar ddiwedd y sesiwn, yn dilyn gohirio darlith gyfansoddiadol a drefnwyd yn flaenorol ar gyfer y noson hon.

 

Dydd Mercher 

 

 • Caiff y Cyfnod Pleidleisio ei gynnal fel yr eitem olaf o fusnes.
 • Nid yw'r Cyfarfod Llawn yn debygol o fynd y tu hwnt i 7.10pm. 

 

Cadarnhaodd y Llywydd amseriad Datganiad Cadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus, gan gynnwys y bydd gan y siaradwr cyntaf o'r grŵp Llafur hyd at bum munud ar gyfer eu cyfraniad.

 

 


Cyfarfod: 21/06/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Busnes yr wythnos hon

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 11

Cofnodion:

 • Ni fydd Cyfnod Pleidleisio ar wahân i drafodion Cyfnod 3 y Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru).
 • Nid yw'r Cyfarfod Llawn yn debygol o fynd y tu hwnt i 9.30pm.

Dydd Mercher 

 

 • Caiff y Cyfnod Pleidleisio ei gynnal cyn y Ddadl Fer.  
 • Nid yw'r Cyfarfod Llawn yn debygol o fynd y tu hwnt i 6.40pm. 

 

 


Cyfarfod: 14/06/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Busnes yr wythnos hon

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 14

Cofnodion:

Tynnodd y Trefnydd sylw'r Rheolwyr Busnes at y newidiadau a ganlyn i fusnes dydd Mawrth: 

                                     

 • Datganiad gan y Gweinidog Newid Hinsawdd: Diweddariad ar Ddiogelwch Adeiladau (30 munud) - tynnwyd yn ôl
 • Datganiad gan y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol: Diweddariad ar gostau byw (30 munud)

 

Dywedodd y Trefnydd y bydd y Diweddariad ar Ddiogelwch Adeiladau yn debygol o gael ei gyhoeddi fel Datganiad Ysgrifenedig yn ddiweddarach y mis hwn.

 • Caiff y Cyfnod Pleidleisio ei gynnal fel yr eitem olaf o fusnes.
 • Nid yw'r Cyfarfod Llawn yn debygol o fynd y tu hwnt i 6.05pm.

Dydd Mercher 

 

 • Caiff y Cyfnod Pleidleisio ei gynnal cyn y Ddadl Fer.  
 • Nid yw'r Cyfarfod Llawn yn debygol o fynd y tu hwnt i 6.40pm. 

 

 


Cyfarfod: 07/06/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Busnes yr wythnos hon

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 17

Cofnodion:

Tynnodd y Trefnydd sylw'r Pwyllgor Busnes at y newid a ganlyn:

                                  

Dydd Mawrth

 

 • Datganiad gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Diweddariad ar COVID-19 - Tynnwyd Yn Ôl
 • Datganiad gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Diweddariad ar Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (30 munud)

 

 • Caiff y Cyfnod Pleidleisio ei gynnal fel yr eitem olaf o fusnes.
 • Nid yw'r Cyfarfod Llawn yn debygol o fynd y tu hwnt i 7.00pm

 

Dydd Mercher 

 

Nododd y Pwyllgor Busnes fod grŵp y Ceidwadwyr yn bwriadu newid ei aelod ar y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad o Peter Fox i James Evans. Felly, tynnodd y Llywydd sylw'r Pwyllgor Busnes at yr ychwanegiad canlynol at yr agenda ar gyfer y cyfarfod yfory: 

 

 • Cynnig i ethol Aelod i bwyllgor (5 mun) 

 

 • Caiff y Cyfnod Pleidleisio ei gynnal cyn y Ddadl Fer.
 • Nid yw'r Cyfarfod Llawn yn debygol o fynd y tu hwnt i 7.40pm. 

 

Cafodd y Pwyllgor Busnes ei atgoffa gan y Llywydd o’i bwriad ynghylch amser siarad a ddyrennir i Aelodau yn ystod y ddadl 120 munud yfory ar adroddiad y Pwyllgor Diben Arbennig ar Ddiwygio’r Senedd.

 

Gorchuddion wyneb

 

Cafodd y Pwyllgor Busnes ddiweddariad ar y sefyllfa o ran gwisgo gorchuddion wyneb ar yr ystâd. Gan nad yw gwisgo gorchuddion wyneb bellach yn ofynnol wrth symud o gwmpas yr adeilad, er bod defnyddwyr adeiladau'n cael eu hannog i barhau i wneud hynny mewn sefyllfaoedd risg uwch, cytunodd y Pwyllgor y byddai defnyddio gorchuddion wyneb yn y Siambr bellach yn fater o ddewis unigol i'r Aelodau. Cytunwyd y byddai diweddariad cyffredinol ar ddefnyddio gorchuddion wyneb ar yr Ystâd yn cael ei ddosbarthu i'r Aelodau.

 

 


Cyfarfod: 24/05/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Busnes yr wythnos hon

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 20

Cofnodion:

Tynnodd y Trefnydd sylw'r Pwyllgor Busnes at y newid canlynol i gyfarfod dydd Mawrth:

 

 • Datganiad gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad: Cyfiawnder yng Nghymru (30 45 munud) 

 

 • Caiff y Cyfnod Pleidleisio ei gynnal fel yr eitem olaf o fusnes.
 • Nid yw'r Cyfarfod Llawn yn debygol o fynd y tu hwnt i 5.45pm.

 

Nododd y Pwyllgor Busnes fod grŵp Llafur yn bwriadu newid yr aelod sydd ganddo ar y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai, o Alun Davies i Jane Bryant. Felly, tynnodd y Llywydd sylw'r Pwyllgor Busnes at yr ychwanegiad canlynol at yr agenda ar gyfer cyfarfod dydd Mercher:

 

 • Cynnig i ethol Aelod i bwyllgor (5 mun)

 

 • Caiff y Cyfnod Pleidleisio ei gynnal cyn y Ddadl Fer.
 • Nid yw'r Cyfarfod Llawn yn debygol o fynd y tu hwnt i 6.40pm.

 

 


Cyfarfod: 17/05/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Busnes yr wythnos hon

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 23

Cofnodion:

Dydd Mawrth

 

Dywedodd y Llywydd wrth y Pwyllgor Busnes y bydd y Prif Weinidog yn ateb Cwestiynau i'r Prif Weinidog yn rhithwir, gan ei fod yn teithio ar fusnes swyddogol.

 

 • Caiff y Cyfnod Pleidleisio ei gynnal fel yr eitem olaf o fusnes.
 • Nid yw'r Cyfarfod Llawn yn debygol o fynd y tu hwnt i 5.45pm.

 

Dydd Mercher 

 

 • Caiff y Cyfnod Pleidleisio ei gynnal cyn y Ddadl Fer.
 • Nid yw'r Cyfarfod Llawn yn debygol o fynd y tu hwnt i 7.10pm. 

 

Nododd y Pwyllgor Busnes mai dim ond 9 cwestiwn a gyflwynwyd i'r Gweinidog Newid Hinsawdd i’w hateb yr wythnos hon.

 

Cytunodd y Pwyllgor Busnes i gais gan aelodau’r Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon a Chysylltiadau Rhyngwladol i newid trefn y dadleuon ddydd Mercher fel y gall Aelodau gyfrannu at ddadl Plaid Cymru ar Iechyd Menywod, cyn teithio i ogledd Cymru ar gyfer busnes pwyllgor. Byddai’r Pwyllgor Busnes yn dychwelyd at y drafodaeth ynghylch egwyddorion absenoldeb Aelodau o’r Cyfarfod Llawn er mwyn gallu bod yn bresennol ym musnes arall y Senedd mewn cyfarfod yn y dyfodol.

 

Dywedodd y Trefnydd ei bod wedi codi mater yn ymwneud â Gweinidogion yn bod yn bresennol yn y Siambr ar amser ar gyfer eu heitemau busnes yn y Cabinet.

 

 

 


Cyfarfod: 10/05/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Busnes yr wythnos hon

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 26

Cofnodion:

Tynnodd y Trefnydd sylw'r Pwyllgor Busnes at y newidiadau a ganlyn:

                                  

Dydd Mawrth

 

 • Datganiad gan y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol: Etholiadau Llywodraeth Leol (30 munud)

 

 • Caiff y Cyfnod Pleidleisio ei gynnal fel yr eitem olaf o fusnes.
 • Nid yw'r Cyfarfod Llawn yn debygol o fynd y tu hwnt i 5.15pm.

 

Dydd Mercher 

 

Nododd y Pwyllgor Busnes bod Plaid Cymru yn bwriadu newid ei haelod ar y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus o Cefin Campbell i Rhys ab Owen. Hefyd, cytunodd y Pwyllgor Busnes i drefnu Cynnig i atal Rheolau Sefydlog dros dro i ganiatáu i’r Ddadl Fer gael ei chynnal gan nad oedd y pwnc ar gyfer y ddadl wedi’i gyflwyno erbyn y terfyn amser.

 

Felly, tynnodd y Llywydd sylw'r Pwyllgor Busnes at yr ychwanegiad canlynol at yr agenda ar gyfer y cyfarfod yfory:

 

 • Cynnig i ethol Aelod i bwyllgor (5 mun)
 • Cynnig i atal Rheolau Sefydlog dros dro (5 munud)

 

 • Caiff y Cyfnod Pleidleisio ei gynnal cyn y Ddadl Fer.
 • Nid yw'r Cyfarfod Llawn yn debygol o fynd y tu hwnt i 7.20pm. 

 

 


Cyfarfod: 03/05/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Busnes yr wythnos hon

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 29

Cofnodion:

Dydd Mawrth

 

 • Datganiad gan Weinidog yr Economi: Mesurau Rheoli Ffin (30 munud)

 

 • Caiff y Cyfnod Pleidleisio ei gynnal fel yr eitem olaf o fusnes.
 • Nid yw'r Cyfarfod Llawn yn debygol o fynd y tu hwnt i 5.30pm.

Dydd Mercher 

 

 • Cwestiynau i Gomisiwn y Senedd (30 15 munud)
 • Dadl fer:  Llyr Gruffydd (Gogledd Cymru) (30 munud)

 

 • Caiff y Cyfnod Pleidleisio ei gynnal fel yr eitem olaf o fusnes.
 • Nid yw'r Cyfarfod Llawn yn debygol o fynd y tu hwnt i 6.10pm. 

 


Cyfarfod: 26/04/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Busnes yr wythnos hon

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 32

Cofnodion:

Tynnodd y Trefnydd sylw'r Pwyllgor Busnes at y newidiadau a ganlyn:

                                  

Dydd Mawrth

 

 • Datganiad gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Diweddariad ar COVID-19 - Tynnwyd yn ôl
 • Cynnig i atal Rheolau Sefydlog dros dro (5 munud)
 • Rheoliadau Dyrannu Tai a Digartrefedd (Cymhwystra) (Cymru) (Diwygio) 2022 (15 munud)
 • Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 9) 2022 (15 munud)

 

 • Caiff y Cyfnod Pleidleisio ei gynnal fel yr eitem olaf o fusnes.
 • Nid yw'r Cyfarfod Llawn yn debygol o fynd y tu hwnt i 8.05pm.

 

Dydd Mercher 

 

 • Caiff y Cyfnod Pleidleisio ei gynnal cyn y Ddadl Fer.
 • Nid yw'r Cyfarfod Llawn yn debygol o fynd y tu hwnt i 6.10pm. 

 

Trafododd y Pwyllgor y sefyllfa o ran gwisgo gorchuddion wyneb. Dywedodd y Llywydd y bydd y defnydd o orchuddion wyneb yn cael ei annog yn y Siambr.

 

 

 


Cyfarfod: 29/03/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Busnes yr wythnos hon

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 35

Cofnodion:

Tynnodd y Trefnydd sylw'r Pwyllgor Busnes at y newidiadau a ganlyn:

                                  

Dydd Mawrth

 

 • Datganiad gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Diweddariad ar
 • Covid-19 (30 munud) - tynnwyd yn ôl
 • Datganiad gan y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol: Y wybodaeth ddiweddaraf am y cynllun Cartrefi i Ffoaduriaid Wcráin (30 munud)
 • Datganiad gan y Gweinidog Newid Hinsawdd: Diweddariad ar Ddiogelwch Adeiladau (45 munud) - tynnwyd yn ôl
 • Cynnig i atal Rheolau Sefydlog dros dro (5 munud)
 • Cynnig o dan Reol Sefydlog 12.24 i drafod yr eitemau a ganlyn

gyda’i gilydd ond gyda phleidleisiau ar wahân (30 munud)

o   Rheoliadau Deddf Coronafeirws 2020 (Newid Dyddiad Dod i Ben) (Cymru) 2022

o   Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 7) 2022

o   Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws)

 

 • Caiff y Cyfnod Pleidleisio ei gynnal fel yr eitem olaf o fusnes.
 • Nid yw'r Cyfarfod Llawn yn debygol o fynd y tu hwnt i 6.55pm.

Cafodd y Rheolwyr Busnes eu hatgoffa gan y Dirprwy Lywydd fod amseriad y Cwestiynau i’r Prif Weinidog wedi'i newid oherwydd bod y Prif Weinidog yn mynd i Wasanaeth Diolchgarwch i’r Tywysog Philip yn Llundain. Bydd yn digwydd fel eitem 2 yn dilyn y Datganiad a Chyhoeddiad Busnes.

 

Dydd Mercher 

 

Dywedodd y Trefnydd wrth y Pwyllgor Busnes y bydd y Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd yn ateb cwestiynau llafar ar ran y Gweinidog Newid Hinsawdd.

 

Nododd y Pwyllgor Busnes gais gan Blaid Cymru i newid ei haelod ar y Pwyllgor Safonau Ymddygiad o Heledd Fychan i Peredur Owen Griffiths. Dywedodd Darren Millar y gallai'r grŵp Ceidwadol hefyd wneud cais i newid ei aelodaeth o'r Pwyllgor Safonau Ymddygiad ar yr un pryd ac y byddai hyn yn cael ei gadarnhau y tu allan i'r cyfarfod.

 

Felly, tynnodd y Dirprwy Lywydd sylw'r Pwyllgor Busnes at yr ychwanegiad canlynol at yr agenda ar gyfer y cyfarfod yfory:

 

 • Cynnig i ethol Aelod i bwyllgor (5 mun)

 

 • Caiff y Cyfnod Pleidleisio ei gynnal cyn y Ddadl Fer.
 • Nid yw'r Cyfarfod Llawn yn debygol o fynd y tu hwnt i 7.10pm. 

 

Gofynnodd y Dirprwy Lywydd i'r Rheolwyr Busnes atgoffa eu Haelodau y disgwylir iddynt, fel y cytunwyd yr wythnos diwethaf, barhau i wisgo gorchuddion wyneb yn y Siambr yr wythnos hon, ac eithrio wrth siarad. Bydd nodyn hefyd yn cael ei ddosbarthu i bob Aelod.

 

 

 


Cyfarfod: 22/03/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Busnes yr wythnos hon

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 38

Cofnodion:

 

Tynnodd y Trefnydd sylw'r Pwyllgor Busnes at y newidiad a ganlyn:

Dydd Mawrth

 

 • Datganiad gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad: Bwrw ymlaen ag argymhellion y Comisiwn ar Gyfiawnder yng Nghymru ac adroddiad Comisiwn y Gyfraith ar dribiwnlysoedd Cymru - Gohiriwyd

 

 • Caiff y Cyfnod Pleidleisio ei gynnal fel yr eitem olaf o fusnes.
 • Nid yw’r Cyfarfod Llawn yn debygol o fynd y tu hwnt i 6.00pm.

Atgoffodd y Llywydd y Rheolwyr Busnes fod grid seddi sefydlog bellach ar waith yn y Siambr ac mai dim ond y sedd a neilltuwyd iddynt y dylai Aelodau ei defnyddio. Yn ogystal, gofynnwyd i Reolwyr Busnes atgoffa eu Haelodau i beidio ag addasu’r meicroffonau a sicrhau eu bod yn sefyll yn union o’u blaenau, fel y gellir clywed eu cyfraniadau.

Dywedodd y Llywydd hefyd y bydd y disgwyl i Aelodau wisgo gorchuddion wyneb yn y Siambr, ac eithrio pan fyddant yn siarad, tan o leiaf doriad y Pasg.

Dydd Mercher 

 

 • Caiff y Cyfnod Pleidleisio ei gynnal cyn y Ddadl Fer.
 • Nid yw'r Cyfarfod Llawn yn debygol o fynd y tu hwnt i 7.10pm. 

 

 


Cyfarfod: 15/03/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Busnes yr wythnos hon

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 41

Cofnodion:

Dydd Mawrth

 

 • Caiff y Cyfnod Pleidleisio ei gynnal fel yr eitem olaf o fusnes.
 • Nid yw'r Cyfarfod Llawn yn debygol o fynd y tu hwnt i 7.05pm.

 

Dydd Mercher 

 

 • Cwestiynau i'r Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad (45 30 mins)
 • Caiff y Cyfnod Pleidleisio ei gynnal cyn y Ddadl Fer.
 • Nid yw'r Cyfarfod Llawn yn debygol o fynd y tu hwnt i 6.55pm. 

 

Trafododd y Pwyllgor Busnes ymhellach y posibilrwydd o wneud 30 munud yn amseriad diofyn ar gyfer datganiadau’r llywodraeth. Dywedodd y Trefnydd fod y llywodraeth wedi cwtogi'r amser a neilltuwyd i rai datganiadau yn ystod yr wythnosau nesaf ac y byddai'n parhau i adolygu hyn hyd nes doriad y Pasg.

 

 

 


Cyfarfod: 08/03/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Busnes yr wythnos hon

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 44

Cofnodion:

Dydd Mawrth

 

Tynnodd y Trefnydd sylw'r Pwyllgor Busnes at y newidiadau a ganlyn i fusnes dydd Mawrth:

 

 • Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Rhent Masnachol (Coronafeirws) Tynnwyd yn ôl
 • Cynnig i atal Rheolau Sefydlog dros dro (5 munud)
 • Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Rhent Masnachol (Coronafeirws) (15 munud)

 

Esboniodd y Trefnydd fod Llywodraeth Cymru wedi gosod Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol (Rhif 2) ar y Bil Rhent Masnachol (Coronafeirws) ar 3 Mawrth, ar ôl i'r cynnig gwreiddiol ar gyfer y ddadl gael ei gyflwyno. Felly, er mwyn sicrhau eglurder i'r Senedd, cafodd y cynnig ei dynnu yn ôl a'i ddisodli ar 7 Mawrth ac mae angen cynnig i atal y Rheolau Sefydlog er mwyn gallu trafod y cynnig newydd.

 

 • Caiff y Cyfnod Pleidleisio ei gynnal fel yr eitem olaf o fusnes.
 • Nid yw'r Cyfarfod Llawn yn debygol o fynd y tu hwnt i 8.00pm.    

 

Dydd Mercher 

 

 • Caiff y Cyfnod Pleidleisio ei gynnal cyn y Ddadl Fer.
 • Nid yw'r Cyfarfod Llawn yn debygol o fynd y tu hwnt i 7.10pm. 

 

 


Cyfarfod: 01/03/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Busnes yr wythnos hon

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 47

Cofnodion:

Dydd Mawrth

 

 

 •   Datganiad gan y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol: Y Cynllun Gweithredu newydd ar Anabledd Dysgu (45 munud)– Tynnwyd yn ôl
 • Cynnig i atal Rheolau Sefydlog dros dro
 • Cynnig o dan Reol Sefydlog 12.24 i gynnal dadl ar yr eitemau a ganlyn gyda'i gilydd ond gyda phleidleisiau ar wahân (15 munud)
  • Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ar Fil yr Heddlu, Troseddu, Dedfrydu a’r Llysoedd - cynnig 1
  • Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ar Fil yr Heddlu, Troseddu, Dedfrydu a’r Llysoedd - cynnig 2

 

Yn dilyn gohebiaeth a dderbyniwyd gan y Trefnydd, nododd y Llywydd ei bod wedi rhoi ei chytundeb, yn unol â Rheol Sefydlog 33.8, y gallai'r Senedd ystyried y Cynnig i Atal Rheolau Sefydlog heddiw yng ngoleuni'r amserlenni ynghylch ystyried Bil yr Heddlu, Troseddu, Dedfrydu a Llysoedd yn Senedd y DU.

 

Cadarnhaodd y Llywydd ei bod wedi derbyn Cwestiwn Brys i'w ofyn ar ddechrau'r Cyfarfod Llawn ar Wcrain.

 

Dywedodd y Llywydd hefyd y byddai ffotograffydd yn bresennol yn y Siambr am gyfnod byr ar ddechrau’r Cwestiynau i'r Prif Weinidog.

 

Dydd Mercher 

 

 • Caiff y Cyfnod Pleidleisio ei gynnal cyn y Ddadl Fer.
 • Nid yw'r Cyfarfod Llawn yn debygol o fynd y tu hwnt i 6.40pm. 

 

Fformat y Cyfarfod Llawn

 

 

Cadarnhaodd y Llywydd y bydd cynllun eistedd sefydlog ar waith ar gyfer y Cyfarfod Llawn o heddiw ymlaen, ar ôl dileu'r cyfyngiadau ar nifer yr Aelodau sy'n gallu bod yn y Siambr ar unrhyw adeg.

 

 


Cyfarfod: 15/02/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Busnes yr wythnos hon

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 50

Cofnodion:

Dydd Mawrth

 

Cytunodd y Pwyllgor Busnes y bydd y Llywydd yn arwain teyrngedau i Aled Roberts ar ddechrau'r Cyfarfod Llawn ddydd Mawrth gyda'r Prif Weinidog a chynrychiolwyr y pleidiau yn cael eu galw i wneud cyfraniadau.

 

 

Dydd Mercher 

 

 • Caiff y Cyfnod Pleidleisio ei gynnal cyn y Ddadl Fer.
 • Nid yw'r Cyfarfod Llawn yn debygol o fynd y tu hwnt i 6.50pm. 

 

 


Cyfarfod: 08/02/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Busnes yr wythnos hon

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 53

Cofnodion:

Dydd Mawrth

 

 

Dydd Mercher 

 

 • Caiff y Cyfnod Pleidleisio ei gynnal cyn y Ddadl Fer.
 • Nid yw'r Cyfarfod Llawn yn debygol o fynd y tu hwnt i 7.05pm. 

 

 


Cyfarfod: 01/02/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Busnes yr wythnos hon

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Dydd Mawrth

 

 

Dydd Mercher 

 

Tynnodd y Llywydd sylw'r Pwyllgor Busnes at y newid canlynol i fusnes dydd Mercher:

 

Dadl Fer – James Evans (Brycheiniog a Sir Faesyfed) (Tynnwyd yn ôl)

 

 • Caiff y Cyfnod Pleidleisio ei gynnal fel yr eitem olaf o fusnes.
 • Nid yw'r Cyfarfod Llawn yn debygol o fynd y tu hwnt i 6.50pm. 

 

Trafododd y Pwyllgor Busnes ailddechrau trafodion hybrid yn y Cyfarfod Llawn a'r trefniadau mewn perthynas ag egwyl ac ymyriadau. Gofynnodd y Llywydd i Reolwyr Busnes atgoffa eu Haelodau eu bod yn cael eu cynghori'n gryf i wisgo masgiau yn y Siambr ar wahân i pan maent yn siarad, ac i gymryd Profion Llif Unffordd cyn dod i ystâd y Senedd.

 

Gofynnodd y Llywydd hefyd i Reolwyr Busnes atgoffa eu Haelodau i gadw at derfynau amser o ran cyfraniadau yn y Cyfarfod Llawn.

 

 

 


Cyfarfod: 25/01/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Busnes yr wythnos hon

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 59

Cofnodion:

Dydd Mawrth

 

Tynnodd y Trefnydd sylw'r Rheolwyr Busnes at y newidiadau a ganlyn i fusnes dydd Mawrth:

 

 • Cynnig i atal Rheolau Sefydlog dros dro (5 munud)
 • Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ar Fil yr Heddlu, Troseddu, Dedfrydu a’r Llysoedd (15 munud)
 • Ni fydd Cyfnod Pleidleisio.
 • Nid yw'r Cyfarfod Llawn yn debygol o fynd y tu hwnt i 5.45pm.      

 

Tynnodd y Llywydd sylw'r Rheolwyr Busnes at y gwelliant a gyflwynwyd i’r Ddadl Aelodau, a dywedodd y byddai'n gwneud penderfyniad ar ddethol yfory.

 

Dydd Mercher  

 

 • Caiff y Cyfnod Pleidleisio ei gynnal cyn y Ddadl Fer.
 • Nid yw'r Cyfarfod Llawn yn debygol o fynd y tu hwnt i 7.00pm. 

 

Datganiadau o fuddiant ôl-weithredol

 

Gofynnodd y Llywydd i'r Rheolwyr Busnes atgoffa'r Aelodau mai eu cyfrifoldeb hwy yw gwneud unrhyw ddatganiadau angenrheidiol yn ystod eu cyfraniadau.

 

Fformat y Cyfarfod Llawn

 

Cytunodd y rhan fwyaf o'r Pwyllgor Busnes y dylai'r Cyfarfod Llawn ddychwelyd i gyfarfodydd hybrid gydag uchafswm o 30 o Aelodau ar y tro yn y Siambr o 1 Chwefror os yw'r gofyniad i weithio gartref, yn ôl y disgwyl, wedi'i godi.

 

Cytunodd y Pwyllgor Busnes i ddychwelyd i drafod y trefniadau a ddylai fod yn gymwys, gan gynnwys cynnydd posibl i 60 o Aelodau, ar ôl y toriad hanner tymor mewn cyfarfod yn y dyfodol. Gofynnodd y Trefnydd am weld yr Asesiad Risg ar gyfer y Cyfarfod Llawn.

 

 


Cyfarfod: 18/01/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Busnes yr wythnos hon

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 62

Cofnodion:

Tynnodd y Trefnydd sylw'r Rheolwyr Busnes at yr ychwanegiad a ganlyn i fusnes dydd Mawrth:

 

 • Datganiad gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol - Diweddariad ar COVID-19 (45 munud)
 • Caiff y Cyfnod Pleidleisio ei gynnal fel yr eitem olaf o fusnes.
 • Nid yw'r Cyfarfod Llawn yn debygol o fynd y tu hwnt i 7.30pm.      

Dydd Mercher  

 

 • Caiff y Cyfnod Pleidleisio ei gynnal cyn y Ddadl Fer.
 • Nid yw'r Cyfarfod Llawn yn debygol o fynd y tu hwnt i 7.10pm. 

 

Fformat y Cyfarfod Llawn

 

Cytunodd y rhan fwyaf o'r Pwyllgor Busnes y dylai'r Cyfarfod Llawn barhau i gael ei gynnal yn rhithwir yn ystod yr wythnos yn cychwyn 24 Ionawr a dychwelyd i gyfarfodydd hybrid o 1 Chwefror os caiff y gofyniad i weithio gartref ei ddileu, fel y disgwylir, cyn hynny.

 

 


Cyfarfod: 11/01/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Busnes yr wythnos hon

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 65

Cofnodion:

Dydd Mawrth

 

Tynnodd y Trefnydd sylw'r Rheolwyr Busnes at y newidiadau a ganlyn i fusnes dydd Mawrth:

 

 • Cynnig i atal Rheolau Sefydlog dros dro (5 munud)
 • Cynnig o dan Reol Sefydlog 12.24 i drafod yr eitemau a ganlyn gyda'i gilydd ond gyda phleidleisiau ar wahân (45 munud)
  • Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 22) 2021
  • Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 23) 2021
  • Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 25) 2021
 • Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ar Fil yr Heddlu, Troseddu, Dedfrydu a’r Llysoedd - gohiriwyd tan 18 Ionawr

 

Cytunodd y Trefnydd hefyd i ymestyn yr amser a neilltuwyd i'r Ddadl ar Ddatganiad: Cyllideb Ddrafft 2022-23 o 60 munud i 90 munud.

 

 • Caiff y Cyfnod Pleidleisio ei gynnal fel yr eitem olaf o fusnes.
 • Nid yw'r Cyfarfod Llawn yn debygol o fynd y tu hwnt i 6.20pm.      

Dydd Mercher  

 

 • Caiff y Cyfnod Pleidleisio ei gynnal cyn y Ddadl Fer.
 • Nid yw'r Cyfarfod Llawn yn debygol o fynd y tu hwnt i 6.15pm. 

 

Cytunodd y Pwyllgor Busnes i gyflwyno cynnig i ethol Sioned Williams yn aelod o'r Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg yn lle Sian Gwenllian, yn dilyn ei phenodiad yn Aelod Dynodedig.

 

Fformat y Cyfarfod Llawn

 

Trafododd y Pwyllgor Busnes fformat y Cyfarfodydd Llawn ar gyfer yr wythnosau nesaf. Cytunodd mwyafrif y bydd y Cyfarfod Llawn yn parhau'n rhithwir yr wythnos nesaf, gyda'r sefyllfa ar gyfer wythnosau i ddod yn cael ei hadolygu'n gyson.

 

 


Cyfarfod: 14/12/2021 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Busnes yr wythnos hon

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 68

Cofnodion:

Dydd Mawrth

 

 • Caiff y Cyfnod Pleidleisio ei gynnal fel yr eitem olaf o fusnes.
 • Nid yw'r Cyfarfod Llawn yn debygol o fynd y tu hwnt i 8.15pm.

 

Gofynnodd Darren Millar i'r amser ar gyfer Cod Addysg Cydberthynas a Rhywioldeb Cwricwlwm Cymru, gael ei ymestyn o ystyried nifer yr Aelodau a allai fod yn dymuno siarad arno. Dywedodd y Llywydd y bydd yn defnyddio ei disgresiwn i geisio sicrhau bod pob Aelod sy'n dymuno siarad yn gallu gwneud hynny.      

 

Dydd Mercher  

 

 • Caiff y Cyfnod Pleidleisio ei gynnal cyn y Ddadl Fer.
 • Nid yw'r Cyfarfod Llawn yn debygol o fynd y tu hwnt i 6.45pm. 

 

Cyfarfod llawn rhithwir

 

Dywedodd y Llywydd ei bod, ar ôl ymgynghori ag arweinwyr grwpiau, wedi penderfynu y cynhelir y Cyfarfod Llawn mewn fformat rhithwir yr wythnos hon oherwydd y sefyllfa bresennol mewn perthynas â Coronafeirws, ond bod Aelodau a'u staff yn parhau i allu cael mynediad i Dŷ Hywel at ddibenion busnes, pan fydd angen hynny o ran llesiant neu os nad yw eu hamgylchiadau'n caniatáu iddynt weithio'n effeithiol gartref.

 

Gofynnodd y Llywydd i Reolwyr Busnes roi gwybod i'r Aelodau nad oes unrhyw seibiannau wedi'u trefnu felly yn ystod y trafodion ac y bydd ymyriadau yn y Cyfarfod Llawn rhithwir yr wythnos hon yn aros yr un fath ag y buont mewn trafodion hybrid diweddar – dylai Aelodau godi llaw yn gorfforol i nodi pryd y maent yn dymuno ymyrryd.

 

Adalw

 

Nododd y Llywydd y byddai unrhyw achos o adalw’r Senedd a fyddai’n ofynnol dros doriad y Nadolig yn digwydd yn rhithwir.

 

 


Cyfarfod: 07/12/2021 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Busnes yr wythnos hon

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 71

Cofnodion:

Dydd Mawrth

 

·         Caiff y Cyfnod Pleidleisio ei gynnal fel yr eitem olaf o fusnes.

·         Nid yw'r Cyfarfod Llawn yn debygol o fynd y tu hwnt i 6.40pm.

Tynnodd y Trefnydd sylw'r Pwyllgor Busnes at y newid canlynol i agenda dydd Mawrth:

 

·         Datganiad gan y Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd: Gwaith Ymchwil Manwl ar Ynni Adnewyddadwy (45 munud) datganiad ysgrifenedig i'w gyhoeddi yr wythnos hon gyda datganiad llafar o bosibl i'w ddilyn yn y flwyddyn newydd unwaith y bydd yr Aelodau wedi cael cyfle i ddarllen yr adroddiad llawn

 

Hysbysodd y Llywydd Rheolwyr Busnes y bydd artist yn braslunio Cyfarfod Llawn o'r oriel gyhoeddus fel rhan o brosiect am 'sut mae democratiaeth i’w weld’.  Nid yw hwn yn un o brosiectau’r Comisiwn.

 

Dydd Mercher  

 

·         Caiff y Cyfnod Pleidleisio ei gynnal cyn y Ddadl Fer.

·         Nid yw'r Cyfarfod Llawn yn debygol o fynd y tu hwnt i 6.50pm. 

 

 


Cyfarfod: 30/11/2021 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Busnes yr wythnos hon

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 74

Cofnodion:

Dydd Mawrth

 

 • Caiff y Cyfnod Pleidleisio ei gynnal fel yr eitem olaf o fusnes.
 • Nid yw'r Cyfarfod Llawn yn debygol o fynd y tu hwnt i 7.15pm.

 

Tynnodd y Trefnydd sylw'r Pwyllgor Busnes at yr ychwanegiadau a ganlyn i agenda heddiw:

 

 • Datganiad gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol - Diweddariad ar COVID-19 (45 munud)
 • Datganiad gan y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol - Diwrnod Rhyngwladol Pobl Anabl (45 munud)

 

Mae'r datganiad ar 'Cymru Iachach' a'r Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ar Fil yr Heddlu, Troseddu, Dedfrydu a’r Llysoedd ill dau wedi'u gohirio tan 11 Ionawr.

 

Dydd Mercher 

 

 • Caiff y Cyfnod Pleidleisio ei gynnal cyn y Ddadl Fer.
 • Nid yw'r Cyfarfod Llawn yn debygol o fynd y tu hwnt i 7.20pm. 

 

Rhoddodd y Llywydd wybod i'r Rheolwyr Busnes am ei bwriad i gyhoeddi canlyniadau etholiad Senedd Ieuenctid Cymru ar ddechrau'r Cyfarfod Llawn ddydd Mercher, cyn galw’r busnes ffurfiol.

 

Nododd y Llywydd y bwriedir i’r Cytundeb Cydweithredu rhwng Llywodraeth Cymru a Phlaid Cymru ddechrau ar 1 Rhagfyr. Dywedodd y Llywydd wrth y Rheolwyr Busnes ei bod wedi bod yn gohebu â'r Prif Weinidog am fanylion y cytundeb ac wedi gofyn am i wybodaeth am sut y bydd yn gweithio'n ymarferol gael ei rhannu ag Aelodau'r Senedd cyn gynted â phosibl. Unwaith y bydd y wybodaeth hon ar gael, dywedodd y Llywydd ei bod yn bwriadu gwneud datganiad i'r Cyfarfod Llawn ar unrhyw effaith y gallai'r trefniadau ei chael ar weithrediad Busnes y Senedd.

 

 


Cyfarfod: 23/11/2021 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Busnes yr wythnos hon

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 77

Cofnodion:

Dydd Mawrth

 

 • Caiff y Cyfnod Pleidleisio ei gynnal fel yr eitem olaf o fusnes.
 • Nid yw'r Cyfarfod Llawn yn debygol o fynd y tu hwnt i 8.00pm.

Dydd Mercher  

 

 • Caiff y Cyfnod Pleidleisio ei gynnal cyn y Ddadl Fer.
 • Nid yw'r Cyfarfod Llawn yn debygol o fynd y tu hwnt i 7.00pm. 

 

Tynnodd y Trefnydd sylw'r Pwyllgor Busnes at yr ychwanegiadau a ganlyn i agenda heddiw:

 

 • Datganiad gan y Gweinidog Newid Hinsawdd - Ail Gartrefi a Fforddiadwyedd (30 munud)
 • Datganiad gan Weinidog y Gymraeg ac Addysg - Cynllun Tai Cymunedau Cymraeg (30 munud)

 

Dywedodd Darren Millar wrth y Pwyllgor Busnes mai ef fydd yn gofyn cwestiynau Arweinwyr y Pleidiau ar ran arweinydd grŵp y Ceidwadwyr heddiw.

 

 


Cyfarfod: 16/11/2021 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Busnes yr wythnos hon

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 80

Cofnodion:

Dydd Mawrth

 

 • Caiff y Cyfnod Pleidleisio ei gynnal fel yr eitem olaf o fusnes.
 • Nid yw'r Cyfarfod Llawn yn debygol o fynd y tu hwnt i 18.25.

Dydd Mercher  

 

 • Caiff y Cyfnod Pleidleisio ei gynnal cyn y Ddadl Fer.
 • Nid yw'r Cyfarfod Llawn yn debygol o fynd y tu hwnt i 18.55. 

 

Tynnodd y Trefnydd sylw'r Pwyllgor Busnes at ychwanegu'r Datganiad ar COP26, a gyflwynir gan y Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd. Mae datganiad ar Ail Gartrefi a Fforddiadwyedd a datganiad ar Gynllun Tai Cymunedau Cymraeg a ychwanegwyd yn flaenorol at agenda heddiw, wedi’u gohirio.

 

Egwyliau

 

Gofynnodd y Llywydd i Reolwyr Busnes atgoffa'r Aelodau i adael y Siambr yn ystod yr egwyliau, fel y gall staff gyflawni'r paratoadau angenrheidiol wrth gadw pellter addas.

 

Bil Aelod - defnyddio'r bleidlais fwrw

 

Hysbysodd y Llywydd y Pwyllgor Busnes, pe bai pleidlais gyfartal ar y cynnig yn ceisio cytundeb y Senedd i gyflwyno Bil Aelod yr wythnos hon, y byddai'r bleidlais fwrw yn cael ei defnyddio o blaid yn unol â'r canllawiau cyfredol. Fodd bynnag, mae'r Llywydd yn bwriadu adolygu'r canllawiau i sicrhau ei fod yn gyson ar draws pob math o gynigion a bydd yn sicrhau bod Rheolwyr Busnes yn ymwybodol o unrhyw ddiwygiadau.

 

 


Cyfarfod: 09/11/2021 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Busnes yr wythnos hon

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 83

Cofnodion:

Busnes yr wythnos hon

 

Dydd Mawrth

 

 • Caiff y Cyfnod Pleidleisio ei gynnal fel yr eitem olaf o fusnes.
 • Nid yw'r Cyfarfod Llawn yn debygol o fynd y tu hwnt i 7.15pm.

Dydd Mercher  

 

 • Caiff y Cyfnod Pleidleisio ei gynnal cyn y Ddadl Fer.
 • Nid yw'r Cyfarfod Llawn yn debygol o fynd y tu hwnt i 6.20pm. 

 

Nododd y Pwyllgor Busnes drefniadau diogelwch ar gyfer protestiadau posibl y prynhawn yma ynghylch y diwygiad diweddaraf i Reoliadau Coronafeirws, yn ymwneud â'r estyniad arfaethedig o basys Covid-19 i gynnwys lleoliadau ychwanegol.

 

 


Cyfarfod: 02/11/2021 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Busnes yr wythnos hon

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 86

Cofnodion:

Dydd Mawrth

 

 • Caiff y Cyfnod Pleidleisio ei gynnal fel yr eitem olaf o fusnes.
 • Nid yw'r Cyfarfod Llawn yn debygol o fynd y tu hwnt i 7.30pm.

Dydd Mercher  

 

 • Caiff y Cyfnod Pleidleisio ei gynnal cyn y Ddadl Fer.
 • Nid yw'r Cyfarfod Llawn yn debygol o fynd y tu hwnt i 7.20pm. 

 

Tynnodd y Trefnydd sylw'r Rheolwyr Busnes at aildrefnu'r datganiad gan Weinidog yr Economi: Economi Wyrddach a’r datganiad gan Weinidog y Gymraeg ac Addysg: Gweithredu carbon sero-net a rhaglen ysgolion a cholegau'r 21ain ganrif.

 

Tynnodd y Trefnydd sylw'r Rheolwyr Busnes at yr ychwanegiadau a ganlyn i agenda dydd Mawrth:

 

Dydd Mawrth 2 Tachwedd 2021

·         Cynnig i atal Rheolau Sefydlog dros dro (5 munud)

·         Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol ar Fil yr Amgylchedd (15 munud)

·         Cyfnod Pleidleisio (15 munud)

 

Nododd y Llywydd fod datganiad gan y llywodraeth ar y Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru) wedi'i drefnu ddydd Mercher. Esboniodd y Trefnydd fod hyn o ganlyniad i hyd agenda dydd Mawrth, ac y byddai'r llywodraeth yn parhau i osgoi trefnu eitemau ar ddydd Mercher oni bai bod hynny'n gwbl angenrheidiol.

 

 


Cyfarfod: 19/10/2021 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Busnes yr wythnos hon

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 89

Cofnodion:

Dydd Mawrth

 

·         Caiff y Cyfnod Pleidleisio ei gynnal fel yr eitem olaf o fusnes.

·         Nid yw'r Cyfarfod Llawn yn debygol o fynd y tu hwnt i 7.50pm.

Dydd Mercher  

 

·         Caiff y Cyfnod Pleidleisio ei gynnal cyn y Ddadl Fer.

·         Nid yw'r Cyfarfod Llawn yn debygol o fynd y tu hwnt i 6.55pm. 

 

Dywedodd y Llywydd wrth y Pwyllgor Busnes ei bod yn bwriadu gwneud datganiad o gydymdeimlad yn dilyn marwolaeth Syr David Amess AS ar ddechrau'r Cyfarfod Llawn heddiw, wedi’i ddilyn gan funud o dawelwch. Cytunodd y Pwyllgor Busnes y bydd Arweinwyr y Pleidiau a Jane Dodds hefyd yn talu teyrnged yn dilyn y funud o dawelwch.

 

 


Cyfarfod: 12/10/2021 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Busnes yr wythnos hon

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 92

Cofnodion:

Dydd Mawrth

 

·         Caiff y Cyfnod Pleidleisio ei gynnal fel yr eitem olaf o fusnes.

·         Nid yw'r Cyfarfod Llawn yn debygol o fynd y tu hwnt i 7.25pm.

Dydd Mercher 

 

·         Caiff y Cyfnod Pleidleisio ei gynnal cyn y Ddadl Fer.

·         Nid yw'r Cyfarfod Llawn yn debygol o fynd y tu hwnt i 6.25pm. 

 

Tynnodd y Llywydd sylw'r Pwyllgor Busnes at ychwanegu'r eitem ganlynol ddydd Mercher, er mwyn caniatáu i Lafur newid eu haelod ar y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad:

 

·         Cynnig i ethol Aelod i bwyllgor (5 mun)

Dywedodd y Llywydd wrth y Pwyllgor Busnes y bydd y Prif Weinidog yn ateb Cwestiynau i'r Prif Weinidog yn rhithwir heddiw, ac y bydd y Trefnydd wrth gefn rhag ofn y bydd problemau technegol.

 

Nododd y Pwyllgor Busnes fod Paul Davies yn gweithredu fel Arweinydd dros dro Grŵp y Ceidwadwyr. Dywedodd Darren Millar y byddai cwestiwn 5 i'r Prif Weinidog heddiw yn cael ei dynnu'n ôl, yn unol â chytundeb blaenorol y Pwyllgor Busnes nad yw arweinwyr y pleidiau yn rhan o’r balot ar gyfer Cwestiynau i’r Prif Weinidog. Bydd Paul Davies hefyd yn tynnu ei hun allan dros dro o'r balot ar gyfer Cwestiynau i’r Prif Weinidog tra mae'n Arweinydd Dros Dro.

 

Cyfarfod Llawn yr wythnos diwethaf

 

Gofynnodd y Llywydd i Reolwyr Busnes atgoffa Aelodau o'r Canllaw i'r Cyfarfod Llawn Rhithwir a Hybrid, yn enwedig mewn perthynas â'r cyfnod pleidleisio. 

 

Gofynnodd y Llywydd i'r Trefnydd atgoffa'r Gweinidogion i fod yn bresennol ar amser ar gyfer eu heitemau, yn dilyn yr angen i atal dros dro cyn eitem o fusnes yr wythnos flaenorol.

 

 


Cyfarfod: 05/10/2021 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Busnes yr wythnos hon

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 95

Cofnodion:

Dydd Mawrth

 

·         Caiff y Cyfnod Pleidleisio ei gynnal fel yr eitem olaf o fusnes.

·         Nid yw'r Cyfarfod Llawn yn debygol o fynd y tu hwnt i 6.55pm.

Dydd Mercher 

 

·         Caiff y Cyfnod Pleidleisio ei gynnal cyn y Ddadl Fer.

·         Nid yw'r Cyfarfod Llawn yn debygol o fynd y tu hwnt i 6.20pm. 

 

Tynnodd y Trefnydd sylw'r Pwyllgor Busnes at newid teitl eitem ddydd Mawrth:

 

·         Datganiad gan y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol: Ymateb i Adroddiad y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus ‘Cyflawni ar gyfer Cenedlaethau'r Dyfodol: Y Stori Hyd Yma ' Rhoi Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol ar waith yn genedlaethol  (45 munud)

 

Dywedodd y Llywydd wrth y Pwyllgor Busnes ei bod yn bwriadu caniatáu amser ychwanegol i Gadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus gyfrannu yn ystod yr eitem, yng ngoleuni'r ffaith bod y datganiad yn cynnwys cyfeiriad at adroddiad gan Bwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus y Bumed Senedd.

 

 


Cyfarfod: 28/09/2021 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Busnes yr wythnos hon

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 98

Cofnodion:

Dydd Mawrth

 

·         Caiff y Cyfnod Pleidleisio ei gynnal fel yr eitem olaf o fusnes.

·         Nid yw'r Cyfarfod Llawn yn debygol o fynd y tu hwnt i 6.25pm.

Dydd Mercher  

 

·         Caiff y Cyfnod Pleidleisio ei gynnal cyn y Ddadl Fer.

·         Nid yw'r Cyfarfod Llawn yn debygol o fynd y tu hwnt i 6.20pm. 

 

Yn dilyn cadarnhad bod y llywodraeth wedi gosod Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 17) 2021 ac wedi trefnu dadl a phleidlais ar 5 Hydref, dywedodd Darren Millar wrth y Pwyllgor Busnes na fydd grŵp y Ceidwadwyr yn gwneud eu cynnig ar basys COVID a gyflwynwyd i'w drafod ar 29 Medi. Cytunodd y Pwyllgor Busnes i ymestyn dadl y Ceidwadwyr ar Drafnidiaeth y diwrnod hwnnw i awr.

 

 


Cyfarfod: 21/09/2021 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Busnes yr wythnos hon

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 101

Cofnodion:

Dydd Mawrth

 

·         Caiff y Cyfnod Pleidleisio ei gynnal fel yr eitem olaf o fusnes.

·         Nid yw'r Cyfarfod Llawn yn debygol o fynd y tu hwnt i 6.10pm.

Dydd Mercher 

 

·         Caiff y Cyfnod Pleidleisio ei gynnal cyn y Ddadl Fer.

·         Nid yw'r Cyfarfod Llawn yn debygol o fynd y tu hwnt i 6.40pm. 

 

Gofynnodd y Llywydd i’r Rheolwyr Busnes sicrhau, os bydd yr Aelodau’n bresennol yn y Siambr cyn ac ar ôl y toriad, y dylent barhau i ddefnyddio’r un sedd.

 

Gofynnodd y Llywydd i'r Rheolwyr Busnes atgoffa'r Aelodau o’r gofynion i ddatgan buddiannau perthnasol, lle bo hynny’n briodol, cyn cyfrannu at y trafodion. Bydd y Swyddfa Gyflwyno hefyd yn cyhoeddi nodyn i'r holl Aelodau.

 

Dywedodd y Llywydd wrth y Pwyllgor Busnes y bydd canlyniad balot cyntaf y Chweched Senedd ar gyfer Bil Aelod yn cael ei gyhoeddi ar ddechrau’r Cyfarfod Llawn ddydd Mercher.

 

 


Cyfarfod: 14/09/2021 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Busnes yr wythnos hon

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 104

Cofnodion:

Dydd Mawrth

 

·         Ni fydd Cyfnod Pleidleisio.

·         Nid yw'r Cyfarfod Llawn yn debygol o fynd y tu hwnt i 5.10pm.

Dydd Mercher  

 

·         Caiff y Cyfnod Pleidleisio ei gynnal cyn y Ddadl Fer.

·         Nid yw'r Cyfarfod Llawn yn debygol o fynd y tu hwnt i 6.30pm. 

 

Tynnodd y Trefnydd sylw'r Rheolwyr Busnes at y newidiadau a ganlyn i agenda dydd Mawrth:

 

·         Datganiad gan y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol: Affganistan (45 munud)

·         Datganiad gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Y wybodaeth ddiweddaraf am Covid-19 (45 munud)

·         Datganiad gan y Dirprwy Weinidog Partneriaeth Gymdeithasol: Y wybodaeth ddiweddaraf am y Bil Partneriaeth Gymdeithasol a Chaffael Cyhoeddus (Cymru) (45 munud)

·         Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Amgylchedd (45 munud) - gohiriwyd tan 28 Medi

 

Cytunodd y Pwyllgor Busnes y byddai egwyl ar ôl y datganiad ar Affganistan ddydd Mawrth, ac ar ôl y Datganiadau 90 Eiliad dydd Mercher.

 

Nododd y Rheolwyr Busnes fod uchafswm o 30 o Aelodau bellach yn gallu bod yn bresennol yn gorfforol yn y Siambr yn ystod y trafodion, a bod Aelodau'n cael eu hannog i wisgo gorchuddion wyneb wrth fynd i mewn i'r Siambr a'i gadael a chânt eu hannog yn gryf i gymryd Prawf Llif Unffordd cyn bod yn bresennol. Trafododd y Rheolwyr Busnes hefyd agweddau ymarferol ynghylch cyflwyno ymyriadau mewn sesiynau hybrid a lleihau’r cyfnodau o egwyl i un ym mhob sesiwn. Cytunodd y Llywydd y dylai'r wythnos hon fod yn gyfle i brofi’r gweithdrefnau hyn, ac y dylai'r Pwyllgor ddychwelyd at y materion hyn yr wythnos nesaf.

 

 


Cyfarfod: 13/07/2021 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Busnes yr wythnos hon

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 107

Cofnodion:

 

Busnes yr wythnos hon

 

 

Dydd Mawrth

 

·         Caiff y Cyfnod Pleidleisio ei gynnal fel yr eitem olaf o fusnes.

·         Nid yw'r Cyfarfod Llawn yn debygol o fynd y tu hwnt i 7.05pm.

Dydd Mercher  

 

·         Caiff y Cyfnod Pleidleisio ei gynnal cyn y Ddadl Fer.  

·         Nid yw'r Cyfarfod Llawn yn debygol o fynd y tu hwnt i 7.50pm. 

 

Cododd y Rheolwyr Busnes bryderon eto am gyhoeddiadau polisi sylweddol gan Lywodraeth Cymru sy'n cael eu gwneud i'r cyfryngau yn hytrach nag i'r Senedd.

 

Ailadroddodd y Llywydd mai ei barn hi ers tro oedd y dylai cyhoeddiadau polisi sylweddol gael eu gwneud yn y Cyfarfod Llawn, ac y byddai'n parhau i ddefnyddio ei disgresiwn i dderbyn Cwestiynau Amserol yn ymwneud â materion o'r fath.

 

 


Cyfarfod: 06/07/2021 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Busnes yr wythnos hon

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 110

Cofnodion:

Tynnodd y Trefnydd sylw'r Rheolwyr Busnes at ychwanegu dau ddatganiad at agenda dydd Mawrth:

 

·         Datganiad gan y Gweinidog Newid Hinsawdd: Fforddiadwyedd, Ail Gartrefi a'r Gymraeg (45 munud)

·         Datganiad gan Weinidog y Gymraeg ac Addysg: Diwygio'r Cwricwlwm – Y Camau Nesaf (45 munud)

Tynnodd y Trefnydd sylw'r Rheolwyr Busnes hefyd at y ffaith mai hi fyddai'n ateb cwestiynau'r Prif Weinidog yr wythnos hon, a byddai'r datganiad ar y Rhaglen Ddeddfwriaethol yn cael ei gyflwyno gan y Cwnsler Cyffredinol, yn absenoldeb y Prif Weinidog.

 

Dydd Mawrth

 

·         Ni fydd Cyfnod Pleidleisio.

·         Nid yw'r Cyfarfod Llawn yn debygol o fynd y tu hwnt i 7.05pm.

Dydd Mercher  

 

·         Caiff y Cyfnod Pleidleisio ei gynnal cyn y Ddadl Fer gyntaf.  

·         Nid yw'r Cyfarfod Llawn yn debygol o fynd y tu hwnt i 6.30pm. 

 

 


Cyfarfod: 29/06/2021 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Busnes yr wythnos hon

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 113

Cofnodion:

Tynnodd y Llywydd sylw'r Rheolwyr Busnes at ychwanegu'r enwebiadau ar gyfer cadeiryddion pwyllgorau at agenda dydd Mawrth.

 

Dydd Mawrth

 

·         Caiff y Cyfnod Pleidleisio ei gynnal fel yr eitem olaf o fusnes.

·         Nid yw'r Cyfarfod Llawn yn debygol o fynd y tu hwnt i 7.05pm.

Dydd Mercher

 

·         Caiff y Cyfnod Pleidleisio ei gynnal cyn y Ddadl Fer gyntaf.  

·         Nid yw'r Cyfarfod Llawn yn debygol o fynd y tu hwnt i 6.30pm. 

 

Cefndiroedd ar Zoom

 

Gofynnodd y Llywydd i'r Rheolwyr Busnes atgoffa'r Aelodau y dylai cefndiroedd fod yn blaen fel bod Aelodau sy'n cyfrannu o'r Siambr a thrwy Zoom yn cael eu trin yn deg. Mae'r canllawiau a roddir i Aelodau hefyd yn gofyn i Aelodau sicrhau bod ganddynt gefndir plaen, heb unrhyw beth i dynnu sylw, am resymau technegol.

 

Dehongliad BSL

 

Dywedodd y Llywydd wrth y Pwyllgor Busnes y bydd dehongliad Iaith Arwyddion Prydain ar gael ar Senedd.tv ar gyfer cwestiynau i'r Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol ddydd Mercher, i’w dreialu i ddechrau. Bydd y dehongliad yn cael ei ychwanegu at y recordiad 'fel i fod yn fyw' i'w gyhoeddi ar Senedd.tv y diwrnod canlynol, fel sy'n digwydd ar hyn o bryd gyda Chwestiynau'r Prif Weinidog.

 

Oriel gyhoeddus - egwyliau

 

Cafodd y Rheolwyr Busnes eu hatgoffa gan y Llywydd y bydd yr oriel gyhoeddus ar agor am y tro cyntaf yr wythnos hon, a gofynnodd iddynt hysbysu'r Aelodau y bydd angen iddynt fod yn ymwybodol o'r ffaith y gellir eu gweld a'u clywed yn ystod egwyliau. 

 

 


Cyfarfod: 22/06/2021 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Busnes yr wythnos hon

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 116

Cofnodion:

Tynnodd y Trefnydd sylw'r Rheolwyr Busnes at ychwanegu’r datganiadau canlynol:

 

Dydd Mawrth 22 Mehefin 2021

 

·         Datganiad gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Diweddariad ar Coronafeirws (45 munud)

·         Datganiad gan y Dirprwy Weinidog Newid  Hinsawdd: Adolygiad o Ffyrdd (45 munud)

 

Dydd Mawrth

 

·         Ni fydd Cyfnod Pleidleisio.

·         Nid yw'r Cyfarfod Llawn yn debygol o fynd y tu hwnt i 6.05pm.

 

Dydd Mercher 

 

·         Caiff y Cyfnod Pleidleisio ei gynnal cyn y Ddadl Fer gyntaf.  

·         Nid yw'r Cyfarfod Llawn yn debygol o fynd y tu hwnt i 7.00pm. 

 

Dywedodd y Llywydd wrth y Pwyllgor Busnes y bydd yn rhannu'r Siambr yn 4 'bloc': Gweinidogion, Aelodau meinciau cefn Llafur, y Ceidwadwyr a Plaid/Jane Dodds. Os bydd un Aelod mewn unrhyw floc yn newid yn ystod egwyl, yna bydd y Llywydd yn gofyn i'r bloc cyfan adael, ac yna ni ddylai unrhyw Aelodau fynd i mewn i'r Siambr nes bod y gloch wedi'i chanu.

 

 


Cyfarfod: 15/06/2021 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Busnes yr wythnos hon

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 119

Cofnodion:

Busnes yr wythnos hon

 

Tynnodd y Trefnydd sylw'r Rheolwyr Busnes at ychwanegu’r datganiadau canlynol:

 

Dydd Mawrth 15 Mehefin 2021

 

·         Datganiad gan y Prif Weinidog: Y Rhaglen Lywodraethu (60 munud)

Dydd Mercher 16 Mehefin 2021

 

·         Datganiad gan y Dirprwy Weinidog Newid  Hinsawdd: Newid yn yr Hinsawdd (45 munud)

 

Dydd Mawrth

 

·         Caiff y Cyfnod Pleidleisio ei gynnal fel yr eitem olaf o fusnes.

·         Nid yw'r Cyfarfod Llawn yn debygol o fynd y tu hwnt i 6.50pm.

Dydd Mercher 

 

·         Caiff y Cyfnod Pleidleisio ei gynnal fel yr eitem olaf o fusnes.

·         Nid yw'r Cyfarfod Llawn yn debygol o fynd y tu hwnt i 5.45pm. 

 

Cytunodd y Pwyllgor Busnes i ddechrau Cyfarfod Llawn dydd Mercher am 12.30 ac i ohirio Dadl Fer Jack Sargeant tan ddydd Mercher nesaf.

 

 


Cyfarfod: 08/06/2021 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Busnes yr wythnos hon

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 122

Cofnodion:

Tynnodd y Trefnydd sylw'r Rheolwyr Busnes at ychwanegu’r datganiadau canlynol:

 

·         Datganiad gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Diweddariad ar Coronafeirws (45 munud)

·         Datganiad gan y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol: Statws Preswylydd Sefydlog yr UE (45 munud)

·         Datganiad gan y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol: Cronfa i roi seibiant neu egwyl fer i ofalwyr di-dâl (45 munud)

 

Cytunodd y Trefnydd i adfer hyd y Datganiad a Chyhoeddiad Busnes i 30 munud o'r wythnos hon ymlaen.

 

Dydd Mawrth

 

·         Ni fydd Cyfnod Pleidleisio.

·         Nid yw'r Cyfarfod Llawn yn debygol o fynd y tu hwnt i 5.10pm.

Dydd Mercher

 

·         Caiff y Cyfnod Pleidleisio ei gynnal cyn y Ddadl Fer.  

Nid yw'r Cyfarfod Llawn yn debygol o fynd y tu hwnt i 6.30pm. 

 


Cyfarfod: 25/05/2021 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Busnes yr wythnos hon

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 125

Cofnodion:

Tynnodd y Trefnydd sylw'r Rheolwyr Busnes at ychwanegu’r datganiad canlynol:

 

·         Datganiad gan Weinidog y Gymraeg ac Addysg: Adnewyddu a diwygio: cefnogi lles a chynnydd dysgwyr (45 Munud)

 

Cytunodd y Trefnydd i ymestyn yr eitem rheoliadau coronafeirws i 30 munud.

 

Cytunodd y Pwyllgor Busnes i'r un cyfle arfaethedig i newid drosodd. Gofynnodd y Llywydd i'r Rheolwyr Busnes atgoffa'r Aelodau i adael y Siambr yn gyflym, ac i'r rhai sy'n dod i mewn i beidio â gwneud hynny nes bod y gloch wedi'i chanu.

 

Dywedodd y Llywydd wrth y Pwyllgor Busnes y bydd Aelodau'n parhau i gael 1 funud fesul cwestiwn atodol, a bydd gan arweinwyr y pleidiau 3 x 1 funud ar gyfer eu cwestiynau, fel o'r blaen.

 

Dydd Mercher

 

·         Caiff y Cyfnod Pleidleisio ei gynnal fel yr eitem olaf o fusnes.

·         Nid yw'r Cyfarfod Llawn yn debygol o fynd y tu hwnt i 4.30pm.