Cyfarfodydd

Amserlen busnes y Cynulliad ar gyfer y tair wythnos nesaf

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 24/01/2023 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Amserlen busnes y Senedd ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 2

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor Busnes i wneud y newidiadau a ganlyn:

 

Dydd Mercher 15 Chwefror 2023 -

 

 • Dadl Aelodau o dan Reol Sefydlog 11.21(iv) (60 munud)
 • Amser a neilltuwyd i’r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud) Wedi’i symud o 8 Chwefror
 • Amser a neilltuwyd i’r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)
 • Dadl fer: Russell George (Sir Drefaldwyn) (30 munud) Wedi’i symud o 8 Chwefror
 • Dadl fer: Sian Gwenllian (Arfon) (30 munud)

 

 


Cyfarfod: 17/01/2023 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Amserlen busnes y Senedd ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 5

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor Busnes i wneud yr ychwanegiadau a ganlyn i'r amserlen:

 

Dydd Mercher 1 Chwefror –

 

 • Cwestiynau Amserol (20 munud) Symudwyd i 31 Ionawr
 • Datganiadau 90 Eiliad (5 mun) Tynnwyd yn ôl
 • Dadl Aelodau o dan Reol Sefydlog 11.21(iv) (60 munud) Gohiriwyd tan 8 Chwefror
 • Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ar absenoldeb disgyblion (60 munud) Gohiriwyd tan 8 Chwefror
 • Amser a neilltuwyd i’r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud) Gohiriwyd tan 8 Chwefror
 • Dadl fer: Mike Hedges (Dwyrain Abertawe) (30 munud) Gohiriwyd tan 8 Chwefror

 

Dydd Mercher 8 Chwefror 2023 –

 

 • Dadl Aelodau o dan Reol Sefydlog 11.21(iv) (60 munud) Symudwyd o 1 Chwefror
 • Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ar absenoldeb disgyblion (60 munud) Symudwyd o 1 Chwefror
 • Amser a neilltuwyd i’r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud) Symudwyd o 1 Chwefror
 • Amser a neilltuwyd i Blaid Cymru (60 munud)
 • Dadl fer: Mike Hedges (Dwyrain Abertawe) (30 munud) Symudwyd o 1 Chwefror
 • Dadl fer: Russell George (Sir Drefaldwyn) (30 munud) Gohiriwyd tan 15 Chwefror

 

 


Cyfarfod: 10/01/2023 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Amserlen busnes y Senedd ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 8

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor Busnes i'r ychwanegiadau canlynol i'r amserlen:

 

Dydd Mercher 1 Chwefror 2023 -   

 

 • Dadl Aelodau o dan Reol Sefydlog 11.21(iv) (60 munud)
 • Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ar Absenoldeb Disgyblion (60 munud)
 • Amser a neilltuwyd i’r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)

 

 


Cyfarfod: 13/12/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Amserlen busnes y Senedd ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 11

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor Busnes i'r ychwanegiadau canlynol i'r amserlen:

 

Dydd Mercher 11 Ionawr 2023

 

 • Cynnig o dan Reol Sefydlog 10.5 i benodi Cadeirydd Bwrdd Swyddfa Archwilio Cymru (5 munud)

 

Dydd Mercher 25 Ionawr 2023

 

 • Dadl ar Gynnig Deddfwriaethol gan Aelod (30 munud)
 • Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon a Chysylltiadau Rhyngwladol: Costau cynyddol: yr effaith ar ddiwylliant a chwaraeon (60 munud)
 • Amser a neilltuwyd i Blaid Cymru (60 munud)

 

 


Cyfarfod: 06/12/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Amserlen busnes y Senedd ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 14

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor Busnes i'r ychwanegiadau a ganlyn i'r amserlen:

 

Dydd Mercher 18 Ionawr 2023 -

 

 • Dadl ar adroddiad Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith: Dyfodol bysiau a threnau yng Nghymru (60 munud)
 • Amser a neilltuwyd i’r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)
 • Amser a neilltuwyd i Blaid Cymru (60 munud)

 

 


Cyfarfod: 29/11/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Amserlen busnes y Senedd ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 17

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor Busnes hefyd i gais gan Mabon ap Gwynfor i gyfnewid ei ddadl fer ar 14 Rhagfyr gyda dadl fer Jack Sargeant ar 7 Rhagfyr. Felly, cytunwyd ar y newidiadau a ganlyn:

 

7 Rhagfyr 2022

 

 • Dadl fer: Jack Sargeant (Alun a Glannau Dyfrdwy) (30 munud) Wedi’i ohirio tan 14 Rhagfyr
 • Dadl fer: Mabon ap Gwynfor (Dwyfor Meirionnydd) (30 munud) Wedi’i symud ymlaen o 14 Rhagfyr

 

14 Rhagfyr 2022

 

 • Dadl fer: Mabon ap Gwynfor (Dwyfor Meirionnydd) (30 munud)
 • Dadl fer: Jack Sargeant (Alun a Glannau Dyfrdwy) (30 munud)

 

Cytunodd y Pwyllgor Busnes i'r ychwanegiadau canlynol i'r amserlen hefyd:

 

Dydd Mercher 11 Ionawr 2023

 • Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai - Asedau cymunedol (60 munud)
 • Amser a neilltuwyd i’r Ceidwadwyr Cymreig (120 munud)

 

 


Cyfarfod: 22/11/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Amserlen busnes y Senedd ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 20

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor Busnes i'r ychwanegiadau canlynol i'r amserlen:

 

Dydd Mercher 14 Rhagfyr 2022

 • Datganiad gan Peter Fox: Cyflwyno Bil Arfaethedig Aelod - Bil Bwyd (Cymru) (60 munud)
 • Dadl ar adroddiad Y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol: Trais ar sail rhywedd: Anghenion menywod mudol (60 munud)
 • Amser a neilltuwyd i Blaid Cymru (60 munud)

 

 


Cyfarfod: 15/11/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Amserlen busnes y Senedd ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 23

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor Busnes i'r ychwanegiadau canlynol i'r amserlen:

 

Dydd Mercher 23 Tachwedd 2022

 • Dadl ar Adroddiad y Pwyllgor Safonau Ymddygiad - Chweched Adroddiad i’r Chweched Senedd o dan Reol Sefydlog 22.9 (15 munud)
 • Cynnig i gymeradwyo Cyllideb Comisiwn y Senedd ar gyfer 2023-24 (30 munud) - aildrefnwyd o 16 Tachwedd

 

Ac i drefnu'r eitemau canlynol o fusnes:

 

Dydd Mercher 7 Rhagfyr 2022

 • Dadl ar Gynnig Deddfwriaethol gan Aelod (30 munud)
 • Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith: Adroddiad ar weithredu mesurau interim diogelu'r amgylchedd (30 munud)
 • Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Deisebau - Cyfraith Mark Allen - Diogelwch dŵr ac atal boddi (30 munud)
 • Amser a neilltuwyd i’r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)

 

 


Cyfarfod: 08/11/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Amserlen busnes y Senedd ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 26

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor Busnes i gynnwys yr eitemau o fusnes a ganlyn ar yr amserlen:

 

Dydd Mercher 30 Tachwedd 2022 –

 • Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Cyllid: Trefniadau ariannu ar ôl gadael yr UE (60 munud)
 • Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon a Chysylltiadau Rhyngwladol: Sicrhau chwarae teg: Adroddiad ar gymryd rhan mewn chwaraeon a gweithgarwch corfforol mewn ardaloedd difreintiedig (60 munud)
 • Dadl ar ddeiseb P-06-1302 - Rhaid gwarchod mynyddoedd unigryw Cambria yng Nghanolbarth Cymru drwy eu dynodi yn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol (30 munud)
 • Amser a neilltuwyd i’r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)

 

 


Cyfarfod: 25/10/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Amserlen busnes y Senedd ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 29

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor Busnes i gynnwys yr eitemau o fusnes a ganlyn ar yr amserlen:

 

Dydd Mercher 16 Tachwedd -

 • Cynnig i gymeradwyo Cyllideb Comisiwn y Senedd ar gyfer 2023-24 (30 munud)

 

Dydd Mercher 23 Tachwedd -

 • Dadl Aelodau o dan Reol Sefydlog 11.21(iv) (60 munud)
 • Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai: Darparu safleoedd ar gyfer cymunedau Sipsiwn, Roma a Theithwyr (60 munud)
 • Amser a neilltuwyd i Blaid Cymru (60 munud)

 

 


Cyfarfod: 18/10/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Amserlen busnes y Senedd ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 32

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor Busnes i gynnwys yr eitemau o fusnes a ganlyn ar yr amserlen:

 

Dydd Mercher 16 Tachwedd 2022 –       

 • Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith: Cysylltedd digidol - band eang (60 munud)
 • Dadl ar adroddiad Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig: Pwysau costau byw (60 munud)
 • Amser a neilltuwyd i’r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)

 

 


Cyfarfod: 11/10/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Amserlen busnes y Senedd ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 35

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor Busnes i gynnwys yr eitemau o fusnes a ganlyn ar yr amserlen:

 

Dydd Mercher 9 Tachwedd 2022 –

 • Dadl ar adroddiad Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig: Codi'r Bar - Sicrhau dyfodol y sectorau lletygarwch, twristiaeth a manwerthu (60 munud)
 • Dadl ar Adroddiad Blynyddol 2021/22 y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a'r Cyfansoddiad (60 munud)
 • Amser a neilltuwyd i Blaid Cymru (60 munud)

 

Cafodd y Pwyllgor Busnes gais gan y Pwyllgor Deisebau i gynnal dadl frys ar ddeiseb P-06-1294: Peidiwch â gadael cleifion â chanser y fron metastatig yng Nghymru ar ôl, a gafodd 14,106 o lofnodion, a chytunwyd i drefnu dadl 30 munud ddydd Mercher 19 Hydref. 

 

 

 


Cyfarfod: 04/10/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Amserlen busnes y Senedd ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 38

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor Busnes i gynnwys yr eitemau o fusnes a ganlyn ar yr amserlen:

 

Dydd Mercher 26 Hydref 2022 –           

 

 • Dadl ar Gynnig Deddfwriaethol gan Aelod (30 munud
 • Cynnig o dan Reol Sefydlog 26.91 yn gofyn am gytundeb y Senedd i gyflwyno Bil Aelod – Bil Addysg Awyr Agored (Cymru) (60 munud) 
 • Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg – Mae’n effeithio ar bawb: Aflonyddu rhywiol rhwng cyfoedion ymhlith dysgwyr (60 munud) 
 • Amser a neilltuwyd i’r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)

 

 


Cyfarfod: 27/09/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Amserlen busnes y Senedd ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 41

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor Busnes i gynnwys yr eitemau o fusnes a ganlyn ar yr amserlen:

 

Dydd Mercher 19 Hydref 2022 –

 

 • Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith: Ynni adnewyddadwy yng Nghymru (60 munud)
 • Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus – Comisiynu Cartrefi Gofal (60 munud)
 • Amser a neilltuwyd i’r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)

 

 


Cyfarfod: 20/09/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Amserlen busnes y Senedd ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 44

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor Busnes i gynnwys yr eitemau o fusnes a ganlyn ar yr amserlen, a’u hail-drefnu, yn dilyn y cyfnod o Alaru Cenedlaethol.

 

Dydd Mercher 28 Medi 2022 –  

 

 • Cwestiynau i Gomisiwn y Senedd (30 munud) Gohiriwyd tan 5 Hydref 
 • Dadl Aelodau o dan Reol Sefydlog 11.21(iv) (60 munud) Gohiriwyd tan 5 Hydref 
 • Cynnig i gymeradwyo’r Cynllun Ieithoedd Swyddogol ar gyfer y Chweched Senedd a nodi’r adroddiad blynyddol ar y Cynllun Ieithoedd Swyddogol ar gyfer 2021-22 (60 munud) Gohiriwyd o 21 Medi 
 • Dadl fer: Joel James (Canol De Cymru) (30 munud) Gohiriwyd o 21 Medi 
 • Dadl fer: Rhun ap Iorwerth (Ynys Môn) (30 munud) 

 

Dydd Mercher 5 Hydref 2022 –  

 

 • Cwestiynau i Gomisiwn y Senedd (30 munud) Gohiriwyd o 28 Medi 
 • Dadl Aelodau o dan Reol Sefydlog 11.21(iv) (60 munud) Gohiriwyd o 28 Medi 
 • Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai ar ail gartrefi (60 munud)  
 • Amser a neilltuwyd i’r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)  
 • Dadl fer: Sam Rowlands (Gogledd Cymru) (30 munud)  

 

Dydd Mercher 12 Hydref 2022 –           

 

 • Dadl ar adroddiad Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig: Adolygiad o Reoliadau Adnoddau Dŵr (Rheoli Llygredd Amaethyddol) (Cymru) 2021 (60 munud) Gohiriwyd o 21 Medi 
 • Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Rhyddhau cleifion o ysbytai ac effaith hynny ar y llif cleifion drwy ysbytai (60 munud) 
 • Amser a neilltuwyd i Blaid Cymru (60 munud)  
 • Dadl fer: Luke Fletcher (Gorllewin De Cymru) (30 munud)  

 

Hysbysodd y Llywydd y Pwyllgor Busnes mai'r dyddiad cau newydd i Aelodau ar gyfer cyflwyno cynigion i’w dethol ar gyfer y Ddadl Aelodau a drefnwyd ar gyfer 5 Hydref fydd 5pm ddydd Iau 22 Medi. Oherwydd Gŵyl y Banc, bydd y balot ar gyfer sesiynau Cwestiynau Llafar yr wythnos nesaf yn cael eu cynnal ddydd Mawrth 20 Medi.

 

 


Cyfarfod: 12/07/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Amserlen busnes y Senedd ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 47

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor Busnes i gynnwys yr eitemau o fusnes a ganlyn ar yr amserlen:

 

Dydd Mercher 28 Gorffennaf 2022 –

 

 • Dadl Aelodau o dan Reol Sefydlog 11.21(iv) (60 munud)
 • Dadl ar Ddeiseb P-06-1276: Ymestyn adran 25B o Ddeddf Lefelau Staff Nyrsio (Cymru) 2016 (30 munud)
 • Amser a neilltuwyd i’r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)

 

 


Cyfarfod: 05/07/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Amserlen busnes y Senedd ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 50

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor Busnes i gynnwys yr eitemau o fusnes a ganlyn ar yr amserlen:

 

Dydd Mercher 21 Medi 2022 –

 

 • Dadl ar adroddiad Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig: Adolygiad o Reoliadau Adnoddau Dŵr (Rheoli Llygredd Amaethyddol) (Cymru) 2021 (60 munud)
 • Cynnig i gymeradwyo’r Cynllun Ieithoedd Swyddogol ar gyfer y Chweched Senedd a nodi’r adroddiad blynyddol ar y Cynllun Ieithoedd Swyddogol ar gyfer 2021-22 (60 munud)
 • Amser a neilltuwyd i’r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)

 

 


Cyfarfod: 28/06/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Amserlen busnes y Senedd ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 53

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor Busnes i gynnwys yr eitemau o fusnes a ganlyn ar yr amserlen:

 

Dydd Mercher 12 Medi 2022 –

 

 • Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol: Tlodi tanwydd a’r Rhaglen Cartrefi Clyd (60 munud)
 • Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith: Ynni adnewyddadwy yng Nghymru (60 munud)
 • Amser a neilltuwyd i Blaid Cymru (60 munud)

 

 

 


Cyfarfod: 21/06/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Amserlen busnes y Senedd ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 56

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor Busnes i gynnwys yr eitemau o fusnes a ganlyn ar yr amserlen:

 

Dydd Mercher 6 Gorffennaf 2022 –

 • Cynnig i Ddirymu Gorchymyn Ardrethu Annomestig (Diwygio'r Diffiniad o Eiddo Domestig) (Cymru) 2022 (30 munud)

 

Dydd Mercher 13 Gorffennaf 2022 –

 

·         Dadl Aelodau o dan Reol Sefydlog 11.21(iv): Jane Dodds - Incwm Sylfaenol a'r newid i economi ddi-garbon (60 munud)

·         Dadl y Pwyllgor Cyllid ar flaenoriaethau gwariant Llywodraeth Cymru ar gyfer 2023-24 (60 munud)

·         Dadl ar adroddiad Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig: Adnewyddu Rhaglen Ddileu TB Buchol Cymru (30 munud)

·         Amser a neilltuwyd i’r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)

 

 


Cyfarfod: 14/06/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Amserlen busnes y Senedd ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 59

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor Busnes i gynnwys yr eitemau o fusnes a ganlyn ar yr amserlen:

 

Dydd Mercher 22 Mehefin 2022 -

 

 • Dadl ar Adroddiad y Pwyllgor Safonau Ymddygiad - Pedwerydd Adroddiad i’r Chweched Senedd o dan Reol Sefydlog 22.9 (15 munud)

 

Dydd Mercher 6 Gorffennaf 2022 -

 

·         Dadl ar Gynnig Deddfwriaethol gan Aelod (30 munud)

·         Datganiad gan Gadeirydd y Pwyllgor Safonau Ymddygiad: Y weithdrefn ar gyfer delio â chwynion yn erbyn Aelodau'r Senedd (30 munud)

·         Amser a neilltuwyd i Blaid Cymru (60 munud)

 

 


Cyfarfod: 07/06/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Amserlen busnes y Senedd ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 62

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor Busnes i gynnwys yr eitemau o fusnes a ganlyn ar yr amserlen:

                     

Dydd Mercher 29 Mehefin 2022 -

 

·         Datganiad Cadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus: Cyfrifon Cyfunol Llywodraeth Cymru 2020/21 (30 munud)

·         Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Aros yn iach? Effaith yr ôl-groniad o ran amseroedd aros ar bobl yng Nghymru (60 munud)

·         Dadl ar Ddeiseb P-06-1277: Achub yr Adran Damweiniau ac Achosion Brys. Rhaid i Ysbyty Cyffredinol Llwynhelyg gadw gofal brys 24 awr, 7 diwrnod yr wythnos, dan arweiniad meddyg ymgynghorol

·         Amser a neilltuwyd i’r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)

 

 

 


Cyfarfod: 24/05/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Amserlen busnes y Senedd ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 65

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor Busnes i gynnwys yr eitemau o fusnes a ganlyn ar yr amserlen:

 

Dydd Mercher 22 Mehefin 2022 –

 

 • Dadl Aelodau o dan Reol Sefydlog 11.21(iv) (60 munud)
 • Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Materion Gwledig: Adroddiad Blynyddol ar Cyfoeth Naturiol Cymru (30 munud)
 • Amser a neilltuwyd i’r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)

 

Dywedodd y Llywydd wrth y Pwyllgor Busnes am ei bwriad o ran ymestyn yr amser siarad a ddyrennir i Aelodau yn ystod y ddadl 120 munud ar adroddiad y Pwyllgor Diben Arbennig ar Ddiwygio’r Senedd ar 8 Mehefin.

 

 


Cyfarfod: 17/05/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Amserlen busnes y Senedd ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 68

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor Busnes i gynnwys yr eitemau o fusnes a ganlyn ar yr amserlen:

 

Dydd Mercher 8 Mehefin 2022 -

 

·         Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Diben Arbennig ar Ddiwygio’r Senedd (120 munud)

·         Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith: Adroddiad ar orlifoedd stormydd yng Nghymru (30 munud)

·         Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol: Craffu blynyddol ar waith Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol: Y wybodaeth ddiweddaraf (60 mun)

 

Dydd Mercher 15 Mehefin 2022 -

 • Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith: Adroddiad ar orlifoedd stormydd yng Nghymru (30 munud)
 • Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol: Craffu blynyddol ar waith Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol: Y wybodaeth ddiweddaraf (60 mun)
 • Amser a neilltuwyd i Blaid Cymru (60 munud) 

 

 

 


Cyfarfod: 10/05/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Amserlen busnes y Senedd ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 71

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor Busnes ar y diwygiad a ganlyn i’r busnes ar yr amserlen:

 

Dydd Mercher 25 Mai 2022 –

 

·         Dadl ar Ddeiseb P-06-1249: Darparu llwybr clinigol, gofal meddygol, ac arbenigwyr i bobl â syndrom tourette yng Nghymru (30 munud)

·         Amser a neilltuwyd i’r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)

 

Cytunodd y Pwyllgor Busnes i gynnwys yr eitemau o fusnes a ganlyn ar yr amserlen:

 

Dydd Mercher 8 Mehefin 2022 -

·         Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith: Adroddiad ar orlifoedd stormydd yng Nghymru (30 munud)

·         Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol: Craffu blynyddol ar waith Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol: Y wybodaeth ddiweddaraf (60 munud)

·         Amser a neilltuwyd i’r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)

 

 

 

 


Cyfarfod: 03/05/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Amserlen busnes y Senedd ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 74

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor Busnes i gynnwys yr eitemau o fusnes a ganlyn ar yr amserlen:

 

Dydd Mercher 25 Mai 2022 –

 

·         Dadl Aelodau o dan Reol Sefydlog 11.21(iv) (60 munud)

·         Amser a neilltuwyd i’r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)

·         Amser a neilltuwyd i Blaid Cymru (60 munud)

 


Cyfarfod: 26/04/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Amserlen busnes y Senedd ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 77

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor Busnes i ddileu’r eitem o fusnes a ganlyn:

                     

Dydd Mercher 4 Mai 2022 –

 

 • Dadl ar Gynnig Deddfwriaethol gan Aelod (30 munud)

 

Roedd hyn ar y sail nad oedd unrhyw gynigion wedi dod i law i'r Pwyllgor Busnes ddewis ohonynt erbyn y terfyn amser diweddar. Cytunodd y Pwyllgor Busnes y byddai'n ceisio osgoi pennu terfynau amser ar gyfer cyflwyno cynigion arfaethedig gan Aelodau yn ystod cyfnodau toriadau yn y dyfodol.

 

Cytunodd y Pwyllgor Busnes i gynnwys yr eitemau o fusnes a ganlyn ar yr amserlen:

 

Dydd Mercher 18 Mai 2022 –

 

·         Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith: Adroddiad ar bolisïau morol Llywodraeth Cymru (60 munud)

·         Amser a neilltuwyd i’r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)

·         Amser a neilltuwyd i Blaid Cymru (60 munud)

 

 


Cyfarfod: 29/03/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Amserlen busnes y Senedd ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 80

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor Busnes i gynnwys yr eitemau o fusnes a ganlyn ar yr amserlen:

 

Dydd Mercher 11 Mai 2022 –

 

·         Dadl Aelodau o dan Reol Sefydlog 11.21(iv): (60 munud)

·         Amser a neilltuwyd i’r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)

·         Amser a neilltuwyd i Blaid Cymru (60 munud)

·         Dadl Fer (30 munud)

 

Nododd y Pwyllgor Busnes ddyddiadau dros dro ar gyfer Dadleuon Aelodau a Chynigion Deddfwriaethol yr Aelodau ar gyfer tymor yr haf.

 

 


Cyfarfod: 22/03/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Amserlen busnes y Senedd ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 83

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor Busnes i gynnwys yr eitemau o fusnes a ganlyn ar yr amserlen:

 

Dydd Mercher 5 Mai 2022 –

 

·         Dadl ar Gynnig Deddfwriaethol gan Aelod (30 munud)

·         Amser a neilltuwyd i’r Ceidwadwyr Cymreig (120 munud)

·         Dadl Fer (30 munud)

 

 


Cyfarfod: 15/03/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Amserlen busnes y Senedd ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 86

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor Busnes i gynnwys yr eitemau o fusnes a ganlyn ar yr amserlen:

 

Dydd Mercher 27 Ebrill 2022 –

 

·         Amser a neilltuwyd i’r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)

·         Amser a neilltuwyd i Blaid Cymru (60 munud)

·         Dadl Fer (30 munud)

 

 


Cyfarfod: 08/03/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Amserlen busnes y Senedd ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 89

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor Busnes i gynnwys yr eitemau o fusnes a ganlyn ar yr amserlen:

 

Dydd Mercher 30 Mawrth 2022 -

 

·         Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol: 'Gwarchod y Dyfodol: Y rhwystr gofal plant sy’n wynebu rhieni sy’n gweithio’ (60 munud)

·         Amser a neilltuwyd i’r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)

·         Amser a neilltuwyd i Blaid Cymru (60 munud)

·         Dadl fer - Adam Price (Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr) (30 munud)

 

 

 


Cyfarfod: 01/03/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Amserlen busnes y Senedd ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 92

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor Busnes i gynnwys yr eitemau o fusnes a ganlyn ar yr amserlen:

 

Dydd Mercher 23 Mawrth 2022 -

 

 • Dadl Aelodau o dan Reol Sefydlog 11.21(iv): (60 munud)
 • Dadl ar adroddiad Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig: Cyfeiriad newydd ar gyfer gyrwyr cerbydau nwyddau trwm – Mynd i'r afael â diffyg gyrwyr cerbydau nwyddau trwm a phroblemau cysylltiedig â’r gadwyn gyflenwi (60 munud)
 • Amser a neilltuwyd i’r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud) 
 • Dadl Fer – Heledd Fychan (Canol De Cymru) (30 munud)

 

 


Cyfarfod: 15/02/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Amserlen busnes y Senedd ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 95

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor Busnes i gynnwys yr eitemau o fusnes a ganlyn ar yr amserlen:

 

Dydd Mercher 2 Mawrth 2022 -

 

 • Dadl Fer – Rhys ab Owen (Canol De Cymru) (30 munud) Symudwyd i 9 Mawrth
 • Dadl Fer – John Griffiths (Dwyrain Casnewydd) (30 munud)

 

Dydd Mercher 9 Mawrth 2022 -

 

 • Dadl Fer – John Griffiths (Dwyrain Casnewydd) (30 munud) Symudwyd i 2 Mawrth
 • Dadl Fer – Rhys ab Owen (Canol De Cymru) (30 munud)

 

Dydd Mercher 16 Mawrth 2022 -

 

 • Dadl ar Gynnig Deddfwriaethol gan Aelod: Janet Finch-Saunders (Aberconwy) - Cynllunio morol yng Nghymru (30 munud)
 • Amser a neilltuwyd i’r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)
 • Amser a neilltuwyd i Blaid Cymru (60 munud)
 • Dadl Fer – Gareth Davies (Dyffryn Clwyd) (30 munud)

 

 

Fformat y Cyfarfod Llawn

Trafododd y Pwyllgor Busnes y trefniadau ar gyfer y Cyfarfod Llawn ar ôl toriad hanner tymor mis Chwefror ac ystyriodd Asesiad Risg wedi'i ddiweddaru. Ar ôl ystyried barn grwpiau pleidiau a mesurau i liniaru risgiau, penderfynodd y Llywydd y gallai pob un o'r 60 Aelod fod yn y Siambr yn bersonol ar unrhyw adeg o 1 Mawrth ymlaen. Roedd hyn yn unol ag arwydd gan y Prif Weinidog o lacio nifer o gyfyngiadau eraill ddiwedd mis Chwefror. Byddai cyfranogiad rhithwir a phleidleisio electronig yn parhau fel y gallai Aelodau barhau i gymryd rhan o bell.

Cytunodd y Pwyllgor Busnes y byddai'r Aelodau'n cael eu cynghori'n gryf i wisgo masgiau wyneb yn y Siambr ac eithrio wrth wneud cyfraniad. Gofynnodd y Llywydd i'r Aelodau gael gwybod mai dyna oedd ei disgwyliad hi. Dylai pob Aelod hefyd gymryd prawf llif unffordd cyn bod yn bresennol yn bersonol.

 

 


Cyfarfod: 08/02/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Amserlen busnes y Senedd ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 98

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor Busnes i gynnwys yr eitemau o fusnes a ganlyn ar yr amserlen:

 

Dydd Mercher 9 Mawrth 2022 -

 

 • Dadl Aelodau o dan Reol Sefydlog 11.21(iv): (60 munud)
 • Amser a neilltuwyd i’r Ceidwadwyr Cymreig (120 munud)

 

Cytunodd y Pwyllgor Busnes hefyd i drefnu Dadl Aelodau arall dros dro ar 23 Mawrth 2022.

 

 


Cyfarfod: 01/02/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Amserlen busnes y Senedd ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor Busnes i gynnwys yr eitemau o fusnes a ganlyn ar yr amserlen:

 

Dydd Mercher 16 Chwefror 2022 -

 

 • Dadl ar ddeiseb P-05-949 Arbed yr Ysgol Ganolradd i Ferched y Bont-faen (30 munud)
 • Amser a neilltuwyd i’r Ceidwadwyr Cymreig (120 60 munud)

 

Dydd Mercher 2 Mawrth 2022 -

 

 • Dadl ar Gynnig Deddfwriaethol gan Aelod: Alun Davies (Blaenau Gwent) – Effaith gorlifoedd stormydd (30 munud)
 • Amser a neilltuwyd i’r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)
 • Amser a neilltuwyd i Blaid Cymru (60 munud)

 

 

 


Cyfarfod: 25/01/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Amserlen busnes y Senedd ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 104

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor Busnes i gynnwys yr eitemau o fusnes a ganlyn ar yr amserlen:

 

Dydd Mercher 16 Chwefror 2022 -

 

 • Dadl Aelodau o dan Reol Sefydlog 11.21(iv): (60 munud)
 • Amser a neilltuwyd i’r Ceidwadwyr Cymreig (120 munud)

 

Trafododd y Pwyllgor Busnes fusnes ar brynhawn dydd Mercher a gofynwyd i swyddogion ddrafftio papur opsiynau gyda'r bwriad o wella amrywiaeth y dadleuon.

 

 


Cyfarfod: 18/01/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Amserlen busnes y Senedd ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 107

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor Busnes i gynnwys yr eitemau o fusnes a ganlyn ar yr amserlen:

 

Dydd Mercher 9 Chwefror 2022 -

 

 • Dadl ar Gynnig Deddfwriaethol gan Aelod (30 munud)
 • Amser a neilltuwyd i’r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)
 • Amser a neilltuwyd i Blaid Cymru (60 munud)

 

 


Cyfarfod: 11/01/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Amserlen busnes y Senedd ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 110

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor Busnes i ychwanegu dadl y Pwyllgor Deisebau ar 'Ddeiseb P-06-1243 Adfer sgrinio serfigol i bob tair blynedd' i 19 Ionawr yn lle 60 munud o'r 120 munud a neilltuir ar hyn o bryd i'r Ceidwadwyr Cymreig.

 

Cytunodd y Pwyllgor Busnes hefyd i gynnwys yr eitemau o fusnes a ganlyn ar yr amserlen:

 

Dydd Mercher 26 Ionawr 2022 -

 

 • Cynnig o dan Reol Sefydlog 10.5 i benodi Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru (5 munud)

Dydd Mercher 2 Chwefror 2022 -

 

 • Amser a neilltuwyd i’r Ceidwadwyr Cymreig (120 munud)
 • Amser a neilltuwyd i Blaid Cymru (60 munud)

 

 

 


Cyfarfod: 14/12/2021 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Amserlen busnes y Senedd ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 113

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor Busnes i gynnwys yr eitemau o fusnes a ganlyn ar yr amserlen:

 

Dydd Mercher 26 Ionawr 2022 -

 

·        Dadl Aelodau o dan Reol Sefydlog 11.21(iv): (60 munud)

 • Amser a neilltuwyd i’r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)
 • Amser a neilltuwyd i Blaid Cymru (60 munud)

 

 

 


Cyfarfod: 07/12/2021 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Amserlen busnes y Senedd ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 116

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor Busnes i gynnwys yr eitemau o fusnes a ganlyn ar yr amserlen:

 

Dydd Mercher 19 Ionawr 2022 –

 

 • Amser a neilltuwyd i’r Ceidwadwyr Cymreig (120 munud)
 • Amser a neilltuwyd i Blaid Cymru (60 munud)

 

 


Cyfarfod: 30/11/2021 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Amserlen busnes y Senedd ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 119

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor Busnes i gynnwys yr eitemau o fusnes a ganlyn ar yr amserlen:

 

Dydd Mercher 12 Ionawr 2022 -

 

 • Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol: Dyled a'r pandemig (60 munud)
 • Amser a neilltuwyd i Blaid Cymru (60 munud)

 

 

 


Cyfarfod: 23/11/2021 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Amserlen busnes y Senedd ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 122

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor Busnes i gynnwys yr eitemau o fusnes a ganlyn ar yr amserlen:

 

Dydd Mercher 15 Rhagfyr 2021 -

 

 • Dadl Aelodau o dan Reol Sefydlog 11.21(iv): (60 munud)
 • Dadl ar Adroddiad y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad ar y Cytundeb Cysylltiadau Rhyng-Sefydliadol Rhwng Senedd Cymru a Llywodraeth Cymru (30 munud)
 • Amser a neilltuwyd i’r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)

 

 


Cyfarfod: 16/11/2021 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Amserlen busnes y Senedd ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 125

Cofnodion:

Amserlen busnes y Senedd ar gyfer y tair wythnos nesaf

 

Cytunodd y Pwyllgor Busnes i gynnwys yr eitemau o fusnes a ganlyn ar yr amserlen:

 

Dydd Mercher 1 Rhagfyr 2021 –

 

 • Dadl ar ddeiseb P-06-1208: Deddfau newydd i amddiffyn gwiwerod coch prin rhag colli cynefinoedd sy'n achosi dirywiad yn eu poblogaeth (30 munud) gohiriwyd i 8 Rhagfyr 2021
 • Amser a neilltuwyd i’r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)

 

Dydd Mercher 8 Rhagfyr 2021 –

 

 • Dadl ar ddeiseb P-06-1208: Deddfau newydd i amddiffyn gwiwerod coch prin rhag colli cynefinoedd sy'n achosi dirywiad yn eu poblogaeth (30 munud) gohiriwyd o 1 Rhagfyr 2021
 • Amser a neilltuwyd i’r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)
 • Amser a neilltuwyd i Blaid Cymru (60 munud)

 

 


Cyfarfod: 09/11/2021 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Amserlen busnes y Senedd ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 128

Cofnodion:

Amserlen busnes y Senedd ar gyfer y tair wythnos nesaf

 

Cytunodd y Pwyllgor Busnes i gynnwys yr eitemau o fusnes a ganlyn ar yr amserlen:

 

Dydd Mercher 1 Rhagfyr 2021

 

 • Dadl Aelodau o dan Reol Sefydlog 11.21(iv): (60 munud)
 • Dadl ar ddeiseb P-06-1208: Deddfau newydd i amddiffyn gwiwerod coch prin rhag colli cynefinoedd sy'n achosi dirywiad yn eu poblogaeth (30 munud)
 • Amser a neilltuwyd i Blaid Cymru (60 munud)

 

 

 


Cyfarfod: 02/11/2021 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Busnes y Senedd ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 131

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor Busnes i gynnwys yr eitemau o fusnes a ganlyn ar yr amserlen:

 

Dydd Mercher 24 Tachwedd 2021 –

 

 • Dadl ar Gynnig Deddfwriaethol gan Aelod (30 munud)
 • Dadl y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus a'r Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol: Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 2015: Craffu ar weithredu (60 munud)
 • Amser a neilltuwyd i’r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)

 

 


Cyfarfod: 19/10/2021 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Amserlen busnes y Senedd ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 134

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor Busnes i gynnwys yr eitemau o fusnes a ganlyn ar yr amserlen:

 

Dydd Mercher 17 Tachwedd 2021 –

 

·         Cynnig i gymeradwyo Cyllideb Comisiwn y Senedd ar gyfer 2022-23 (30 munud)

·         Cynnig o dan Reol Sefydlog 26.91 yn gofyn am gytundeb y Senedd i gyflwyno Bil Aelod – Bil Bwyd (Cymru) (60 munud)

·         Amser a neilltuwyd i Blaid Cymru (60 munud)

 

 


Cyfarfod: 12/10/2021 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Amserlen busnes y Senedd ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 137

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor Busnes i gynnwys yr eitemau o fusnes a ganlyn ar yr amserlen:

 

Dydd Mercher 10 Tachwedd 2021 –

 

·         Amser a neilltuwyd i’r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)

·         Amser a neilltuwyd i Blaid Cymru (60 munud)

 

 


Cyfarfod: 05/10/2021 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Amserlen busnes y Senedd ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 140

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor Busnes i gynnwys yr eitemau o fusnes a ganlyn ar yr amserlen:

 

Dydd Mercher 3 Tachwedd 2021 –

 

 • Dadl ar ddeiseb P-05-912 Cynorthwyo Teuluoedd sy’n Colli Plant a Phobl Ifanc yn Sydyn ac yn Annisgwyl (60 munud)
 • Amser a neilltuwyd i’r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)

 

 

 


Cyfarfod: 28/09/2021 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Amserlen busnes y Senedd ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 143

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor Busnes i gynnwys yr eitemau o fusnes a ganlyn ar yr amserlen:

 

Dydd Mercher 20 Hydref 2021 –

 

·         Dadl ar Gynnig Deddfwriaethol gan Aelod (30 munud)

·         Amser a neilltuwyd i’r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)

 

 


Cyfarfod: 21/09/2021 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Amserlen busnes y Senedd ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 146

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor Busnes i gynnwys yr eitemau o fusnes a ganlyn ar yr amserlen:

 

Dydd Mercher 13 Hydref –

 

·         Dadl Aelodau o dan Reol Sefydlog 11.21(iv) (60 munud)

·         Amser a neilltuwyd i Blaid Cymru (60 munud)

 

 


Cyfarfod: 14/09/2021 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Amserlen busnes y Senedd ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 149

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor Busnes i gynnwys yr eitemau o fusnes a ganlyn ar yr amserlen:

 

Dydd Mercher 6 Hydref 2021 –

 

·         Amser a neilltuwyd i’r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)

·         Amser a neilltuwyd i Blaid Cymru (60 munud)

 

 


Cyfarfod: 13/07/2021 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Amserlen busnes y Senedd ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 152

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor Busnes i gynnwys yr eitemau o fusnes a ganlyn ar yr amserlen:

 

Dydd Mercher 29 Medi 2021 –

 

·         Dadl Aelodau o dan Reol Sefydlog 11.21(iv): (60 munud)

·         Amser a neilltuwyd i’r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)

 

 


Cyfarfod: 06/07/2021 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Amserlen busnes y Senedd ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 155

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor Busnes i gynnwys yr eitemau o fusnes a ganlyn ar yr amserlen:

 

Dydd Mercher 22 Medi 2021 –

 

·         Amser a neilltuwyd i’r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)

·         Amser a neilltuwyd i Blaid Cymru (60 munud)

 

 


Cyfarfod: 29/06/2021 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Amserlen busnes y Senedd ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 158

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor Busnes i gynnwys yr eitemau o fusnes a ganlyn ar yr amserlen:

 

Dydd Mercher 15 Medi 2021 –

 

·         Amser a neilltuwyd i’r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)

·         Amser a neilltuwyd i Blaid Cymru (60 munud)

 

 

 


Cyfarfod: 22/06/2021 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Amserlen busnes y Senedd ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 161

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor Busnes i gynnwys yr eitemau o fusnes a ganlyn ar yr amserlen:

 

Dydd Mercher 14 Gorffennaf 2021 –

 

·         Dadl ar Gynnig Deddfwriaethol gan Aelod (30 munud)

·         Amser a neilltuwyd i’r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)

·         Amser a neilltuwyd i Blaid Cymru (60 munud)

 

 


Cyfarfod: 15/06/2021 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Amserlen busnes y Senedd ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 164

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor Busnes i gynnwys yr eitemau o fusnes a ganlyn ar yr amserlen:

 

Dydd Mercher 7 Gorffennaf 2021 –

 

·         Dadl Aelodau o dan Reol Sefydlog 11.21(iv): (60 munud)

·         Amser a neilltuwyd i’r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)

 

 


Cyfarfod: 08/06/2021 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Amserlen busnes y Senedd ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 167

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor Busnes i gynnwys yr eitemau o fusnes a ganlyn ar yr amserlen:

 

Dydd Mercher 30 Mehefin 2021 -

 

·         Dadl ar Gynnig Deddfwriaethol gan Aelod (30 munud)

·         Amser a neilltuwyd i Blaid Cymru (60 munud)

 

 


Cyfarfod: 25/05/2021 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Amserlen busnes y Senedd ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 170

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor Busnes i gynnwys yr eitemau o fusnes a ganlyn ar yr amserlen:

 

Dydd Mercher 9 Mehefin 2021 -

 

·                     Cwestiynau Amserol (20 mun)

·                     Datganiadau 90 Eiliad (5 mun)

·                     Amser a neilltuwyd i’r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)

·                     Amser a neilltuwyd i Blaid Cymru (60 munud)

·                     Dadl Fer (30 munud)

 

Dydd Mercher 16 Mehefin 2021 -

 

·                     Cwestiynau Amserol (20 mun)

·                     Datganiadau 90 Eiliad (5 mun)

·                     Dadl Aelodau o dan Reol Sefydlog 11.21(iv): (60 munud)

·                     Amser a neilltuwyd i’r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)

·                     Amser a neilltuwyd i Blaid Cymru (60 munud)

·                     Dadl Fer (30 munud)

 

Dydd Mercher 23 Mehefin 2021 -

 

·                     Cwestiynau Amserol (20 mun)

·                     Datganiadau 90 Eiliad (5 mun)

·                     Dadl Aelodau o dan Reol Sefydlog 11.21(iv): (60 munud)

·                     Dadl ar Gynnig Deddfwriaethol gan Aelod (30 munud) - gohiriwyd tan 30 Mehefin 2021

·                     Amser a neilltuwyd i Blaid Cymru (30 munud) – gohiriwyd tan 30 Mehefin 2021

·                     Amser a neilltuwyd i’r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)

·                     Dadl Fer (30 munud)