Cyfarfodydd

Busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 12/09/2023 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Amserlen busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 2

Cofnodion:

Rhoddodd y Trefnydd wybod i’r Rheolwyr Busnes am y newidiadau canlynol i amserlen Busnes y Llywodraeth am y tair wythnos nesaf.

 

Dydd Mawrth 19 Medi 2023

 

·       Datganiad gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad: Bil Senedd Cymru (Aelodau ac Etholiadau) (60 munud)

·       Datganiad gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Diweddariad ar Fesurau Arbennig ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (45 munud)

·       Cynnig i gytuno ar y penderfyniad ariannol mewn perthynas ag Egwyddorion Cyffredinol Bil yr Amgylchedd (Ansawdd Aer a Seinweddau) (Cymru) (15 munud)

 

Dydd Mawrth 26 Medi 2023

 

·       Datganiad gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Cydnerthedd y System Iechyd a Gofal Cymdeithasol (30 munud)

·       Datganiad gan Weinidog y Gymraeg ac Addysg: Siarter Iaith (Siarter Iaith Gymraeg): Fframwaith Cenedlaethol (30 munud)

·       Datganiad gan y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol a’r Prif Chwip: Costau Byw (30 munud)

 

Gwnaeth Heledd Fychan gais am ddiweddariad llafar ar Gyllideb 2023-24 yn dilyn y datganiad ysgrifenedig a gyhoeddwyd gan y Prif Weinidog ar 9 Awst. Nododd y Trefnydd y byddai'r llywodraeth yn darparu diweddariad pellach unwaith y bydd y gwaith sy'n cael ei wneud gan y Cabinet wedi'i gwblhau.

 

 


Cyfarfod: 11/07/2023 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Amserlen busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 5

Cofnodion:

Nid oedd unrhyw newidiadau i amserlen busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf.

 

Gofynnodd Heledd Fychan am ddiweddariad ar amserlen dadl Cyfnod 3 ar gyfer Bil Caffael y Gwasanaeth Iechyd (Cymru). Dywedodd y Trefnydd fod dyddiad y ddadl yn dibynnu ar amserlen y Bil Caffael yn San Steffan ac y byddai'n diweddaru’r Rheolwyr Busnes cyn gynted ag y byddai rhagor o wybodaeth ar gael.

 

 


Cyfarfod: 04/07/2023 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Amserlen busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 8

Cofnodion:

Rhoddodd y Trefnydd wybod i’r Rheolwyr Busnes y byddai angen gohirio'r ddadl Cyfnod 3 ar Fil Caffael y Gwasanaeth Iechyd (Cymru) o 11 Gorffennaf tan dymor yr hydref, am fod angen cyflwyno gwelliannau yn sgil y newidiadau i'r Bil Caffael yn San Steffan.

 

Yn gysylltiedig â hynny, tynnodd y Trefnydd sylw'r Rheolwyr Busnes at y newidiadau a ganlyn:

 

Dydd Mawrth 11 Gorffennaf 2023

 

·       Datganiad gan y Gweinidog Newid Hinsawdd: Adolygiad Annibynnol ac adroddiadau 2020-21 Cyfoeth Naturiol Cymru ar lifogydd (30 munud) Gohiriwyd tan 12 Medi

·       Dadl: Adroddiad Blynyddol Llywodraeth Cymru – cyflawni blaenoriaethau a rhaglen ddeddfwriaethol y llywodraeth Amcanion Polisi a Rhaglen Ddeddfwriaethol Llywodraeth Cymru – adroddiad blynyddol Llywodraeth Cymru (60 munud) Ailenwyd

·       Dadl: Bil Caffael y Gwasanaeth Iechyd (Cymru) (60 munud) Gohiriwyd

 

Dydd Mawrth 12 Medi 2023

 

·       Datganiad gan y Gweinidog Newid Hinsawdd: Adolygiad Annibynnol ac adroddiadau 2020-21 Cyfoeth Naturiol Cymru ar lifogydd (30 munud)

 

 


Cyfarfod: 27/06/2023 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Amserlen busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 11

Cofnodion:

Tynnodd y Trefnydd sylw'r Rheolwyr Busnes at y newidiadau a ganlyn:

 

Dydd Mawrth 4 Gorffennaf 2023

 

·       Datganiad gan y Gweinidog Newid Hinsawdd: Ymateb y Llywodraeth i'r ymgynghoriad ‘Datblygu Cynllun Masnachu Allyriadau'r DU’ (30 munud)

 

Dydd Mawrth 11 Gorffennaf 2023

 

·       Datganiad gan Weinidog y Gymraeg ac Addysg: Cynnydd ar gyflwyno'r cwricwlwm newydd (30 munud)

 

 


Cyfarfod: 20/06/2023 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Amserlen busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 14

Cofnodion:

Tynnodd y Trefnydd sylw'r Rheolwyr Busnes at y newid a ganlyn:

 

Dydd Mawrth 4 Gorffennaf 2023

 

·       Datganiad gan y Gweinidog Newid Hinsawdd: Diweddariad ar Ddiogelwch Adeiladau (30 munud)

·       Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Caffael (15 munud)

 

Rhoddodd y Trefnydd y wybodaeth ddiweddaraf i’r Pwyllgor Busnes am y ddadl Cyfnod 3 ar Fil Caffael y Gwasanaeth Iechyd (Cymru), a drefnwyd ar gyfer 11 Gorffennaf, gan nodi bod angen nifer fach o ddiwygiadau technegol i’r Bil oherwydd newidiadau a wnaethpwyd i Fil Caffael y DU. Gan fod yr amserlen ar gyfer Bil Caffael y DU wedi newid ac efallai na fydd y gwaith o graffu arno’n cael ei gwblhau cyn y terfyn amser presennol ar gyfer cyflwyno gwelliannau i Fil Caffael y Gwasanaeth Iechyd (Cymru) yng Nghyfnod 3, nododd y Trefnydd y bydd y Llywodraeth yn parhau i fonitro ei hynt a bydd yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i’r Pwyllgor Busnes am unrhyw effaith y bydd hyn yn ei gael hyn ar ddadl Cyfnod 3 yn ôl yr angen. 

 

 

 


Cyfarfod: 13/06/2023 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Amserlen busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 17

Cofnodion:

Tynnodd y Trefnydd sylw'r Rheolwyr Busnes at y newid a ganlyn:

 

Dydd Mawrth 27 Mehefin 2023

 

·       Rheoliadau Sgil-gynhyrchion Anifeiliaid, Pasbortau Anifeiliaid Anwes ac Iechyd Anifeiliaid (Ffioedd) (Cymru) (Diwygio) 2023 (5 munud)wedi’i ohirio tan 4 Gorffennaf

 

 

 


Cyfarfod: 06/06/2023 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Amserlen busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 20

Cofnodion:

Tynnodd y Trefnydd sylw'r Rheolwyr Busnes at y newidiadau a ganlyn:

 

Dydd Mawrth 13 Mehefin 2023

 

·       Datganiad gan y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol a’r Prif Chwip: Wythnos Ffoaduriaid, 19-25 Mehefin – Tosturi (30 munud) – wedi’i ddwyn ymlaen o 20 Mehefin

·       Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Ffyniant Bro ac Adfywio (30 munud) – gohiriwyd

·       Cynnig i amrywio'r drefn ystyried ar gyfer gwelliannau Cyfnod Adrodd y Bil Amaethyddaieth (Cymru) (5 munud)

 

Dydd Mawrth 20 Mehefin 2023

 

·       Datganiad gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Cynllunio’r Gaeaf ar gyfer Firysau Anadlol (30 munud) – cyhoeddir fel datganiad ysgrifenedig

·       Datganiad gan y Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Lleisaint Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Lansio 111 pwyso 2 ar gyfer iechyd meddwl brys (30 munud)

·       Datganiad gan y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol a’r Prif Chwip: Wythnos Ffoaduriaid – Tosturi – wedi’i ddwyn ymlaen i 13 Mehefin

·       Dadl: Cyfnod Adrodd y Bil Amaethyddiaeth (Cymru) (90 munud)

 

 


Cyfarfod: 23/05/2023 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Amserlen busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 23

Cofnodion:

Tynnodd y Trefnydd sylw'r Rheolwyr Busnes at y newidiadau a ganlyn:

 

Dydd Mawrth 6 Mehefin 2023

 

·       Datganiad gan Weinidog y Gymraeg ac Addysg: Adolygiad o Gysylltiadau Addysg â Chyflogwyr (30 munud)gohiriwyd tan fis Gorffennaf

·       Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Ffyniant Bro ac Adfywio (30 munud) gohiriwyd tan 13 Mehefin

·       Rheoliadau Dyrannu Tai a Digartrefedd (Cymhwystra) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 2) 2023 (15 munud)

 

Dydd Mawrth 13 Mehefin 2023

 

·       Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Ffyniant Bro ac Adfywio (30 munud) – gohiriwyd o 6 Mehefin

 

Gofynnodd Darren Millar i’r Llywodraeth gyflwyno datganiad ar Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr cyn toriad yr haf.

 

 


Cyfarfod: 16/05/2023 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Amserlen busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 26

Cofnodion:

Tynnodd y Trefnydd sylw'r Rheolwyr Busnes at yr ychwanegiadau a ganlyn:

 

Dydd Mawrth 23 Mai 2023  

 

·       Datganiad gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad: Y Ddeddf Trefn Gyhoeddus – Goblygiadau i Gymru (30 munud)

 

Dydd Mawrth 6 Mehefin 2023

 

·       Datganiad gan Weinidog yr Economi: Datblygu Economaidd yng Nghanolbarth Cymru (30 munud)

·       Datganiad gan Weinidog y Gymraeg ac Addysg: Adolygiad o Gysylltiadau Addysg â Chyflogwyr (30 munud)

 

 

 


Cyfarfod: 09/05/2023 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Amserlen busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 29

Cofnodion:

Tynnodd y Trefnydd sylw'r Rheolwyr Busnes at y newidiadau a ganlyn:

 

Dydd Mawrth 16 Mai 2023

 

·       Cynnig o dan Reol Sefydlog 16.5 i sefydlu pwyllgor Senedd (5 munud)

·       Datganiad gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad: Diwygio etholiadol (30 munud)

·       Datganiad gan Weinidog y Gymraeg ac Addysg: Lleihau llwyth gwaith (30 munud)

·       Datganiad gan y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol: Gwasanaeth Gofal Cenedlaethol – Cyhoeddi Cynllun Gweithredu (Cyfnod 1) Adroddiad y Grŵp Arbenigol (30 munud)

 

Dydd Mawrth 23 Mai 2023

 

·       Datganiad gan y Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd: Diweddariad ar Wasanaethau Bysiau (45 munud)

·       Datganiad gan y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol a’r Prif Chwip: Costau Byw (30 munud)

·       Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Ffyniant Bro ac Adfywio (30 munud) – gohiriwyd tan 6 Mehefin

 

 

 


Cyfarfod: 02/05/2023 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Amserlen busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 32

Cyfarfod: 25/04/2023 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Amserlen busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 35

Cofnodion:

Tynnodd y Trefnydd sylw'r Rheolwyr Busnes at y newidiadau a ganlyn:

 

Dydd Mawrth 2 Mai 2023  

 

·       Datganiad gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad: Coroni Ei Fawrhydi Brenin Charles III (30 munud)

·       Datganiad gan y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol: Rhaglen Gwella Niwrowahaniaeth (30 munud)

·       Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Ffyniant Bro ac Adfywio (30 munud) – Gohiriwyd tan 23 Mai

 

Dydd Mawrth 9 Mai 2023  

 

·       Datganiad gan y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol: Diweddariad ar Wcráin (30 munud)

 

 


Cyfarfod: 28/03/2023 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Amserlen busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 38

Cofnodion:

Tynnodd y Trefnydd sylw'r Rheolwyr Busnes at yr ychwanegiadau a ganlyn:

 

Dydd Mawrth 25 Ebrill 2023

 

·       Datganiad gan y Gweinidog Newid Hinsawdd: Rhaglen Lifogydd 2023/24 (30 munud)

·       Datganiad gan Weinidog yr Economi: Ffyniant Cyffredin a Ffyniant Bro (30 munud)

·       Datganiad gan Weinidog y Gymraeg ac Addysg: Diweddariad ar weithredu Cynllun y Gweithlu Cymraeg mewn Addysg (30 munud)

·       Datganiad gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Y Strategaeth Ddiagnostig Genedlaethol (30 munud)

 

Dydd Mawrth 2 Mai 2023

 

·       Datganiad gan y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol: Y Wybodaeth Ddiweddaraf am Ddiwygio Trethi Lleol (30 munud)

·       Datganiad gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Y Wybodaeth Ddiweddaraf am Raglen y Chwe Nod ar gyfer Gofal mewn Argyfwng (30 munud)

·       Datganiad gan Weinidog y Gymraeg ac Addysg: Myfyrwyr fel Dinasyddion – Addysg Uwch (30 munud)

 

 

 


Cyfarfod: 21/03/2023 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Amserlen busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 41

Cofnodion:

Tynnodd y Trefnydd sylw'r Rheolwyr Busnes at yr ychwanegiadau a ganlyn: 

 

Dydd Mawrth 28 Mawrth 2023

 

·       Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ar Fil Cyfraith yr EU a Ddargedwir (Dirymu a Diwygio (30 munud)

·       Dadl: Cyfnod Terfynol Bil yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) (15 munud)

 

Dydd Mawrth 25 Ebrill 2023

 

·       Gorchymyn Contractau Adeiladu (Eithrio) (Cymru) 2023 (15 munud)

 

 


Cyfarfod: 14/03/2023 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Amserlen busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 44

Cofnodion:

Tynnodd y Trefnydd sylw'r Rheolwyr Busnes at y newidiadau a ganlyn:

 

Dydd Mawrth 21 Mawrth 2023

 

·       Datganiad gan y  Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Diweddariad ar y Chwe Nod ar gyfer y Rhaglen Gofal Brys a Gofal mewn Argyfwng (30 munud) Tynnwyd yn ôl

·       Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ar Fil Cyfraith yr EU a Ddargedwir (Dirymu a Diwygio (30 munud)

 

Dydd Mawrth 28 Mawrth 2023

 

·       Rheoliadau Diodydd Alcoholig (Diwygio) (Cymru) 2023 (5 munud)

·       Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Ffyniant Bro ac Adfywio (30 munud) Gohiriwyd tan 2 Mai

·       Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Tai Cymdeithasol (Rheoleiddio) (15 munud)

 

 


Cyfarfod: 07/03/2023 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Amserlen busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 47

Cofnodion:

Tynnodd y Trefnydd sylw'r Rheolwyr Busnes at y newidiadau a ganlyn: 

 

Dydd Mawrth 14 Mawrth 2023

 

·       Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Caffael (30 munud) - gohiriwyd tan 28 Mawrth

 

Dydd Mawrth 21 Mawrth 2023

 

·       Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Diogelwch Ar-lein (30 munud) - gohiriwyd

 

 


Cyfarfod: 28/02/2023 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Amserlen busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 50

Cofnodion:

Yn dilyn trafodaeth am weithredu diwydiannol a gyhoeddwyd ar gyfer 15 Mawrth, cytunwyd ar y newidiadau a ganlyn:

 

Dydd Mawrth 7 Mawrth 2023 

 

 • Rheoliadau Ardrethu Annomestig (Newid Rhestri ac Apelau) (Cymru) 2023 (15 munud) Gohiriwyd tan 21 Mawrth 

 

Dydd Mawrth 14 Mawrth 2023 

 • Cwestiynau i’r Gweinidog Newid Hinsawdd (45 munud) Symudwyd o 15 Mawrth
 • Cwestiynau i Weinidog y Gymraeg ac Addysg (45 munud) Symudwyd o 15 Mawrth
 • Cwestiynau Amserol (20 munud) Symudwyd o 15 Mawrth
 • Datganiad gan y Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd: Diweddariad ar y terfynau cyflymder 20mya diofyn (30 munud) Tynnwyd yn ôl 
 • Datganiad gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Diwygio Deintyddol (45 munud)

 

 


Cyfarfod: 14/02/2023 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Amserlen busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 53

Cofnodion:

Tynnodd y Trefnydd sylw'r Rheolwyr Busnes at y newidiadau a ganlyn:

 

Dydd Mercher 28 Chwefror 2023

 

·       Datganiad gan Weinidog yr Economi: Strategaeth Sgiliau Sero Net (30 munud)

·       Datganiad gan y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasoly Gymraeg ac Addysg: Cymru: cymuned o gymunedau (30 munud)

·       Dadl: Adroddiad Blynyddol Estyn 2021-22 (60 munud) Gohiriwyd tan 21 Mawrth

 

Dydd Mawrth 7 Mawrth 2023

 

·       Rheoliadau Ardrethu Annomestig (Newid Rhestri ac Apelau) (Cymru) 2023 (15 munud).

·       Dadl: Cyfraddau Treth Incwm Cymru (15 30 munud)

 

 


Cyfarfod: 07/02/2023 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Amserlen busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 56

Cofnodion:

Tynnodd y Trefnydd sylw'r Rheolwyr Busnes at y newidiadau a ganlyn:

 

Dydd Mawrth14 Chwefror 2023

 

·         Datganiad gan y Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd: Yr Adolygiad Ffyrdd a'r Cynllun Cyflenwi Trafnidiaeth Cenedlaethol (45 munud)

·         Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Tai Cymdeithasol (Rheoleiddio) – wedi'i ohirio tan 28 Chwefror

 

Dydd Mercher 28 Chwefror 2023

 

·         Rheoliadau Ardrethu Annomestig (Lluosydd) (Cymru) 2023 (15 5 munud)

·         Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Tai Cymdeithasol (Rheoleiddio) (15 munud) wedi'i ohirio o 14 Chwefror

·         Dadl: Pedwerydd Adroddiad Blynyddol Llywydd Tribiwnlysoedd Cymru  - Ebrill 2021 tan Ragfyr 2022 (30 munud) wedi'i ohirio tan 21 Mawrth

 

O ganlyniad i ohirio'r ddadl ar yr Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Tai Cymdeithasol (Rheoleiddio), cytunodd y Pwyllgor Busnes i ymestyn y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno adroddiad ar gyfer y pwyllgorau i 27 Chwefror 2023. Cytunodd y Pwyllgor hefyd mewn egwyddor i gyfeirio'r Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol pellach (Rhif 5) a ragwelir ar yr un Bil at y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai a'r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a'r Cyfansoddiad gyda'r un dyddiad cau ar gyfer cyflwyno adroddiad.

 

 


Cyfarfod: 31/01/2023 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Amserlen busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 59

Cofnodion:

Tynnodd y Trefnydd sylw'r Rheolwyr Busnes at yr ychwanegiadau a ganlyn:

 

Dydd Mawrth 7 Chwefror 2023

 

·       Datganiad gan y Dirprwy Weinidog Partneriaeth Gymdeithasol: Y Cynllun Gweithredu LHDTC+ (30 munud)

 

Dydd Mercher 14 Chwefror 2023

 

·       Datganiad gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Bil Caffael y Gwasanaeth Iechyd (Cymru) (60 munud)

·       Datganiad gan Weinidog y Gymraeg ac Addysg: Dysgu Digidol mewn Addysg Bellach (30 munud)

·       Datganiad gan y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol: Yr Ymateb Dyngarol i Wcráin (30 munud)

·       Rheoliadau Gwastraff Pecynwaith (Casglu ac Adrodd am Ddata) (Cymru) 2023 (15 munud)

·       Dadl: Setliad yr Heddlu 2023-24 (30 munud)

 

 


Cyfarfod: 24/01/2023 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Amserlen busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 62

Cofnodion:

Nid oes unrhyw newidiadau i amserlen busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf.

 

 


Cyfarfod: 17/01/2023 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Amserlen busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 65

Cofnodion:

Tynnodd y Trefnydd sylw'r Rheolwyr Busnes at y newidiadau a ganlyn:

 

Dydd Mawrth 24 Ionawr –

 

·       Datganiad gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Cynyddu nifer y gweithwyr proffesiynol perthynol i iechyd mewn gofal sylfaenol a chymunedol (30 munud)

·       Datganiad gan y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol: Diweddariad ar Wcráin (30 munud) wedi’i ohirio o 17 Ionawr

 

Cytunodd y Pwyllgor Busnes ar y newidiadau a ganlyn i fusnes ar yr amserlen:

 

Dydd Mawrth 31 Ionawr –

 

·       Cwestiynau i Weinidog yr Economi (45 munud) Symudwyd o 1 Chwefror

·       Cwestiynau i’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol (45 munud) Symudwyd o 1 Chwefror

·       Cwestiynau Amserol (20 munud) Symudwyd o 1 Chwefror

·       Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Masnach (Awstralia a Seland Newydd) (15 munud)

 

Dydd Mercher 1 Chwefror –

 

 

 


Cyfarfod: 10/01/2023 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Amserlen busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 68

Cofnodion:

Tynnodd y Trefnydd sylw'r Rheolwyr Busnes at yr ychwanegiadau a ganlyn i’r amserlen:

 

Dydd Mawrth 24 Ionawr 2023

 

·       Datganiad gan Weinidog y Gymraeg ac Addysg: Gwella Ysgolion a'r Dirwedd Wybodaeth (30 munud)

·       Datganiad gan Weinidog y Gymraeg ac Addysg: Cyfrifiad 2021 – Canlyniadau o ran y Gymraeg (30 munud)

·       Rheoliadau’r Dreth Gwarediadau Tirlenwi (Cyfraddau Treth) (Cymru) (Diwygio) 2022 (15 munud)

·       Rheoliadau Dyrannu Tai a Digartrefedd (Cymhwystra) (Cymru) (Diwygio) 2023 (15 munud)

 

Ystyriodd y Pwyllgor nodyn ar y strwythur ac amseriad ar gyfer gwrandawiad cyntaf dadl Ystyriaeth Gychwynnol ar Fil Cydgrynhoi - Bil yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru), sydd wedi’i hamserlennu ar gyfer dydd Mawrth 17 Ionawr.

 

 


Cyfarfod: 13/12/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Amserlen busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 71

Cofnodion:

Tynnodd y Trefnydd sylw'r Rheolwyr Busnes at yr ychwanegiadau a ganlyn:

 

Dydd Mawrth 10 Ionawr 2023

 

·       Datganiad gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Pwysau'r Gaeaf ar y GIG (30 munud)

·       Datganiad gan y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol: Costau Byw (30 munud)

·       Datganiad gan y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol: Amrywiaeth mewn Democratiaeth – Canlyniadau'r Arolwg (30 munud)

·       Datganiad gan y Gweinidog Newid Hinsawdd: Bioamrywiaeth (30 munud)

 

Dydd Mawrth 17 Ionawr 2023

 

·       Datganiad gan Weinidog yr Economi: Blaenoriaethau Economaidd a Chysylltiadau Llywodraeth y DU (30 munud)

·       Datganiad gan y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol: Diweddariad ar Wcráin (30 munud)

·       Datganiad gan Weinidog y Gymraeg ac Addysg: Cymunedau Cynaliadwy ar gyfer Dysgu (30 munud)

·       Rheoliadau Cynlluniau Gostyngiadau’r Dreth Gyngor (Gofynion Rhagnodedig a'r Cynllun Diofyn) (Cymru) (Diwygio) 2023 (15 munud)

·       Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Technoleg Enetig (Bridio Manwl) (45 munud)

·       Dadl Ystyriaeth Gychwynnol ar Fil yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) (45 munud)

 

 

 


Cyfarfod: 06/12/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Amserlen busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 74

Cofnodion:

Tynnodd y Trefnydd sylw'r Rheolwyr Busnes at y newidiadau a ganlyn:

 

Dydd Mawrth 13 Rhagfyr

·       Rheoliadau Ardrethu Annomestig (Symiau Taladwy) (Cymru) 2022 (5 munud)

 

Dydd Mawrth 10 Ionawr

 

·       Datganiad gan Weinidog yr Economi: Datblygu Clystyrau Technolegol yng Nghymru - cynhyrchu isotopau radio meddygol ac arbenigedd meddygaeth niwclear (30 munud)

 

 


Cyfarfod: 29/11/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Amserlen busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 77

Cofnodion:

Tynnodd y Trefnydd sylw'r Rheolwyr Busnes at y newidiadau a ganlyn:

 

Dydd Mawrth 13 Rhagfyr

 

·       Rheoliadau’r Fasnach mewn Anifeiliaid a Chynhyrchion Perthynol (Diwygio a Swyddogaethau Deddfwriaethol) ac Iechyd Anifeiliaid (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Ymadael â'r UE) 2022 (15 munud)

·       Rheoliadau Bwyd a Bwyd Anifeiliaid (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Ymadael â’r UE) 2022 (15 munud)

 

 

Dywedodd y Trefnydd wrth y Pwyllgor Busnes fod y Llywodraeth yn bwriadu gwneud cynnig heb rybudd o dan Reol Sefydlog 26.48 ar 6 Rhagfyr er mwyn cynnig bod y Senedd yn pasio'r Bil Diogelu'r Amgylchedd (Cynhyrchion Plastig Untro) (Cymru), yn syth ar ôl i drafodion Cyfnod 3 ddod i ben. Nododd y Pwyllgor Busnes ei fodlonrwydd â defnyddio’r dull hwnnw ar gyfer y Bil hwn ond mynegodd farn na ddylai fod yn arfer cyffredin.

 

 

 


Cyfarfod: 22/11/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Amserlen busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 80

Cofnodion:

Tynnodd y Trefnydd sylw'r Rheolwyr Busnes at y newidiadau a ganlyn:

 

Dydd Mawrth 29 Tachwedd

 

·       Cynnig i amrywio’r drefn o ystyried gwelliannau Cyfnod 3 i Fil Diogelu'r Amgylchedd (Plastigau Untro) (Cymru) (5 munud)

 

Dydd Mawrth 6 Rhagfyr

 

·       Datganiad gan y Gweinidog Newid Hinsawdd: Newid Hinsawdd – Datganiad Terfynol ar gyfer Cyllideb Garbon 1 (30 munud)

 

 


Cyfarfod: 15/11/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Amserlen busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 83

Cofnodion:

Tynnodd y Trefnydd sylw'r Rheolwyr Busnes at y newidiadau a ganlyn:

 

Dydd Mawrth 22 Tachwedd 2022

 

·       Datganiad gan y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol: Glasbrintiau Cyfiawnder Menywod a Chyfiawnder Ieuenctid: Adroddiad cynnydd a'r camau nesaf (30 munud)

 

Dydd Mawrth 29 Tachwedd 2022

 

·       Rheoliadau Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016 (Diwygio Atodlen 12 a Diwygio Canlyniadol) 2022 (15 munud)

·       Rheoliadau’r Cynllun Morol, Pysgodfeydd a Dyframaethu (Cymorth Ariannol) (Cymru) 2022 (15 munud)

 

 


Cyfarfod: 08/11/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Amserlen busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 86

Cofnodion:

Tynnodd y Trefnydd sylw'r Rheolwyr Busnes at y newidiadau a ganlyn:

 

Dydd Mawrth 15 Tachwedd -

·       Datganiad gan Weinidog yr Economi: Cynllun trwyddedu statudol i bob llety ymwelwyr yng Nghymru (30 munud)

Dydd Mawrth 22 Tachwedd -

·       Rheoliadau Daliadau Amaethyddol (Ffi) 2022 (5 munud)

·       Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ar Fil Protocol Gogledd Iwerddon (45 munud) - Wedi’i ohirio o 8 Tachwedd

·       Cyfnod Pleidleisio (5 munud)

·       Datganiad gan Weinidog yr Economi: Datblygu Clystyrau Technolegol yng Nghymru - cynhyrchu isotopau radio meddygol ac arbenigedd meddygaeth niwclear (30 munud)wedi'i ohirio tan 13 Rhagfyr

·       Datganiad gan y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol: Ymateb i Ddatganiad yr Hydref a Rhagolygon Ariannol ac Economaidd Llywodraeth y DU (30 munud) – wedi'i ohirio o 8 Tachwedd

 

 


Cyfarfod: 25/10/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Amserlen busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 89

Cofnodion:

 

Dydd Mawrth 8 Tachwedd -

 

·       Datganiad gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Diweddariad ar Wella Gwasanaeth Mamolaeth a Newydd-anedig ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg (30 munud) -Tynnwyd yn ôl

 

Dydd Mawrth 15 Tachwedd -

 

 • Dadl: Adroddiad Blynyddol 2021-22 Comisiynydd y Gymraeg (60 munud)

 

 


Cyfarfod: 18/10/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Amserlen busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 92

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor Busnes i gynnwys yr eitemau o fusnes a ganlyn ar yr amserlen:

 

 

Dydd Mercher 26 Hydref –

 • Cynnig i Ethol Cadeirydd Dros Dro yn y Cyfarfodydd Llawn (5 munud)

 

 

Dydd Mercher 16 Tachwedd 2022 –       

 • Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith: Cysylltedd digidol - band eang (60 munud)
 • Dadl ar adroddiad Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig: Pwysau costau byw (60 munud)
 • Amser a neilltuwyd i’r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)

 

 

 


Cyfarfod: 11/10/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Amserlen busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 95

Cofnodion:

Tynnodd y Trefnydd sylw'r Rheolwyr Busnes at y newidiadau a ganlyn:

 

Dydd Mawrth 18 Hydref –

 

·         Datganiad gan Weinidog y Gymraeg ac Addysg: Model Addysg Gyflenwi (30 munud)  Tynnwyd yn ôl

·         Datganiad gan Weinidog y Gymraeg ac Addysg: Taith – cyflwyno rhaglen gyfnewid dysgu rhyngwladol arloesol Cymru (30 munud)

 

Dydd Mawrth 25 Hydref –

 

·         Dadl: Adroddiad Blynyddol 2021-22 Comisiynydd y Gymraeg (60 munud) wedi’i symud o 8 Tachwedd

 

 


Cyfarfod: 04/10/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Amserlen busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 98

Cofnodion:

Tynnodd y Trefnydd sylw'r Rheolwyr Busnes at y newidiadau a ganlyn:

 

Dydd Mawrth 11 Hydref –

 

·         Datganiad gan Weinidog yr Economi: Datblygu Economaidd Rhanbarthol (30 munud)symudwyd i 4 Hydref

·         Datganiad gan Weinidog y Gymraeg ac Addysg: Tai mewn Cymunedau Cymraeg (30 munud)

 

Dydd Mercher 12 Hydref –

 

·         Cwestiynau i Weinidog yr Economi (45 munud) – gohiriwyd i 19 Hydref

·         Cwestiynau i Weinidog y Gymraeg ac Addysg (45 munud) – symudwyd o 19 Hydref

 

Dydd Mawrth 18 Hydref 

 

·         Rheoliadau Gwasanaethau Rheoleiddiedig (Darparwyr Gwasanaethau ac Unigolion Cyfrifol) (Cymru) (Diwygio) a (Coronafeirws) (Dirymu) 2022 (15 munud)

 

Dydd Mercher 19 Hydref –

 

·         Cwestiynau i Weinidog y Gymraeg ac Addysg (45 munud) - symudwyd i 12 Hydref

·         Cwestiynau i Weinidog yr Economi (45 munud) – symudwyd o 12 Hydref

 

 


Cyfarfod: 27/09/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Amserlen busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 101

Cofnodion:

Tynnodd y Trefnydd sylw'r Rheolwyr Busnes at y newidiadau a ganlyn:

 

Dydd Mawrth 4 Hydref 2022 –

 

·         Datganiad gan Ddirprwy Weinidog y Celfyddydau a Chwaraeon a’r Prif Chwip: Treftadaeth y Byd yng Ngogledd-orllewin Cymru (30 munud) - gohiriwyd o 27 Medi

 

Nododd y Trefnydd fod y Llywodraeth yn ystyried a fyddai modd symud unrhyw eitemau o fusnes ymlaen o 11 Hydref i 4 Hydref er mwyn gwella cydbwysedd y busnes sydd wedi'i drefnu ar gyfer y cyfarfodydd hynny.

 

Dydd Mawrth 11 Hydref 2022 –

 

·         Rheoliadau’r Cynllun Morol, Pysgodfeydd a Dyframaethu (Cymorth Ariannol) (Cymru) 2022 (15 munud) - gohiriwyd tan 18 Hydref 

·         Gorchymyn Cynllun Masnachu Allyriadau Nwyon Tŷ Gwydr (Diwygio) (Rhif 3) 2022 (15 munud) - gohiriwyd tan 18 Hydref 

 

Cytunodd y Pwyllgor Busnes mewn egwyddor i newid y cwestiynau llafar i Weinidog yr Economi ar 12 Hydref gyda naill ai’r cwestiynau llafar i'r Gweinidog Newid Hinsawdd neu Weinidog y Gymraeg ac Addysg, a drefnwyd ar gyfer 19 Hydref, yn amodol ar gael cadarnhad gan y Llywodraeth.

 

 


Cyfarfod: 20/09/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Amserlen busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 104

Cofnodion:

Tynnodd y Trefnydd sylw'r Pwyllgor Busnes at y newidiadau a ganlyn:

 

Dydd Mawrth 27 Medi 2022 -

 

 • Datganiad gan y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd: Bil Amaethyddiaeth (Cymru) (60 munud)
 • Datganiad gan y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol: Darpariaeth y Blynyddoedd Cynnar - Ehangu Dechrau’n Deg (30 munud)
 • Datganiad gan y Gweinidog Addysg: Cefnogi’r Gweithlu'r Addysg (30 munud)
 • Datganiad gan Weinidog yr Economi: Qatar 2022 (30 munud)
 • Datganiad gan y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol: Diweddariad ar Wcráin (30 munud)
 • Datganiad gan Ddirprwy Weinidog y Celfyddydau a Chwaraeon a’r Prif Chwip: Treftadaeth y Byd yn y Gogledd-orllewin (30 munud) 

 

Dydd Mawrth 4 Hydref 2022 –

 

 • Datganiad gan Weinidog y Gymraeg ac Addysg: Cymraeg 2050 Adroddiad Blynyddol 2020-21 (30 munud)

 

Dydd Mawrth 11 Hydref 2022 –

 

 • Datganiad gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad: Cyhoeddi’r Papur Gwyn ar Weinyddu a Diwygio Etholiadol (30 munud)
 • Datganiad gan Weinidog yr Economi: Datblygu Economaidd Rhanbarthol (30 munud)
 • Datganiad gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Ymdrin â Feirysau Anadlol (30 munud)
 • Datganiad gan y Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant: Gwerthusiad o’r Strategaeth “Law yn Llaw at Iechyd Meddwl” a’r Camau Nesaf (30 munud)
 • Rheoliadau’r Cynllun Morol, Pysgodfeydd a Dyframaethu (Cymorth Ariannol) (Cymru) 2022 (15 munud)
 • Gorchymyn y Cynllun Masnachu Allyriadau Nwyon Tŷ Gwydr (Diwygio) (Rhif 3) 2022 (15 munud)
 • Cynnig o dan Reol Sefydlog 12.24 i drafod yr eitemau a ganlyn gyda'i gilydd ond gyda phleidleisiau ar wahân (60 munud):

o   Dadl ar Egwyddorion Cyffredinol y Bil Diogelu’r Amgylchedd (Cynhyrchion Plastig Untro) (Cymru)

o   Cynnig i gytuno ar y penderfyniad ariannol mewn perthynas â’r Bil Diogelu’r Amgylchedd (Cynhyrchion Plastig Untro) (Cymru)

 

Mae’r dyddiadau ar gyfer sesiynau Cwestiynau Llafar yn y dyfodol hefyd wedi'u haddasu yn dilyn y cyfnod o Alaru Cenedlaethol a byddant yn cael eu hailgyhoeddi.

 

 


Cyfarfod: 12/07/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Amserlen busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 107

Cofnodion:

Tynnodd y Trefnydd sylw'r Rheolwyr Busnes at yr ychwanegiadau a ganlyn:

 

Dydd Mawrth 13 Medi 2022 –

 

·         Datganiad gan y Gweinidog Newid Hinsawdd: Bil Diogelu'r Amgylchedd (Cynhyrchion Plastig Untro) (Cymru) (60 munud)

·         Datganiad gan y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol: Ymgynghoriad ar Ardoll Ymwelwyr (45 munud)

 

 


Cyfarfod: 05/07/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Amserlen busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 110

Cofnodion:

Ni wnaed unrhyw newidiadau i amserlen busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf. 

 

 


Cyfarfod: 28/06/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Amserlen busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 113

Cofnodion:

Tynnodd y Trefnydd sylw'r Pwyllgor Busnes at y newidiadau a ganlyn:

 

Dydd Mawrth 12 Gorffennaf 2022 -

 

·         Cynnig o dan Reol Sefydlog 12.24 i drafod yr eitemau a ganlyn gyda'i gilydd ond gyda phleidleisiau ar wahân (30 munud)

o   Rheoliadau Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016 (Tenantiaethau Cymdeithasau Tai: Darpariaethau Sylfaenol) 2022

o   Rheoliadau Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016 (Diwygiadau Canlyniadol) 2022

o   Rheoliadau Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016 (Diwygio Atodlen 12) 2022

o   Rheoliadau Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016 (Diwygio) 2022

·         Rheoliadau Cyd-bwyllgorau Corfforedig (Cyffredinol) (Rhif 2) (Cymru) 2022 (10 munud)

·         Gorchymyn Ffyrdd Cyfyngedig (Terfyn Cyflymder 20 mya) (Cymru) 2022 (30 munud)

·         Rheoliadau Iechyd Planhigion etc. (Ffioedd) (Diwygio) (Cymru) (Ymadael â'r UE) (Rhif 2) 2022 (15 munud)

·         Rheoliadau Gwasanaethau Rheoleiddiedig (Darparwyr Gwasanaethau ac Unigolion Cyfrifol) (Cymru) (Diwygio) 2022 (10 munud)

 

 


Cyfarfod: 21/06/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Amserlen busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 116

Cofnodion:

Tynnodd y Trefnydd sylw'r Rheolwyr Busnes at y newidiadau a ganlyn: 

 

Dydd Mawrth 28 Mehefin -

 

·         Datganiad gan y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol: Cynllun Peilot Incwm Sylfaenol ar gyfer Pobl sy’n Gadael Gofal (30 munud) - aildrefnwyd

·         Datganiad gan y Gweinidog Newid Hinsawdd: Diogelwch Adeiladu (30 munud)

·         Datganiad gan Weinidog yr Economi: Mesurau Rheoli Ffiniau (30 munud)

 

Dydd Mawrth 5 Gorffennaf -

 

·         Datganiad gan y Prif Weinidog: Y Rhaglen Lywodraethu (60 munud)

·         Datganiad gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad: Bil yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) (45 munud)

 

 


Cyfarfod: 14/06/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Amserlen busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 119

Cofnodion:

Ni wnaed unrhyw newidiadau i amserlen busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf.

 

 


Cyfarfod: 07/06/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Amserlen busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 122

Cofnodion:


Cyfarfod: 24/05/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Amserlen busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 125

Cofnodion:

Tynnodd y Trefnydd sylw'r Rheolwyr Busnes at y newid a ganlyn:

 

Dydd Mawrth 14 Mehefin 2022 –

 

·         Datganiad gan y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol: Diweddariad ar Wcráin (30 munud)

 

 


Cyfarfod: 17/05/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Amserlen busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 128

Cofnodion:

Tynnodd y Trefnydd sylw'r Pwyllgor Busnes at yr ychwanegiad a ganlyn:

 

Dydd Mawrth 24 Mai 2022

 

·         Datganiad gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad: Cyfiawnder yng Nghymru (30 munud)

 

 


Cyfarfod: 10/05/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Amserlen busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 131

Cofnodion:

Tynnodd y Trefnydd sylw'r Pwyllgor Busnes at y newidiadau a ganlyn:

 

Dydd Mawrth 17 Mai 2022 -

 

·         Datganiad gan y Gweinidog Newid Hinsawdd: Lleihau’r risg o fod yn agored i lifogydd a’r adolygiad annibynnol o lifogydd 2020-21 (30 munud)

·         Datganiad gan y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol: Diweddariad ar Wcráin (30 munud)

·         Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 10) 2022 (15 munud)

 

 


Cyfarfod: 03/05/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 134

Cofnodion:

Tynnodd y Trefnydd sylw'r Pwyllgor Busnes at y newidiadau a ganlyn:

 

Dydd Mawrth 10 Mai -

 

 • Datganiad gan y Gweinidog Newid Hinsawdd: Safon Ansawdd Tai Cymru 2
 • Datganiad gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Y Fframwaith Canlyniadau Iechyd a Gofal Cymdeithasol

 

Dydd Mawrth 17 Mai -

 

 

Nododd y Pwyllgor Busnes fod trefn y cwestiynau i weinidogion ar 11 Mai wedi'i haddasu, gyda chwestiynau i'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol yn dod cyn cwestiynau i Weinidog yr Economi.

 


Cyfarfod: 26/04/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Amserlen busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 137

Cofnodion:

Tynnodd y Trefnydd sylw'r Pwyllgor Busnes at y newidiadau a ganlyn:

 

Dydd Mawrth 3 Mai 2022

 

·         Datganiad gan y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol: Diweddariad ar Wcráin (30 munud)

·         Datganiad gan Weinidog y Gymraeg ac Addysg: Presenoldeb Ysgol (30 munud)

·         Dadl:  Hawliau Dynol (60 munud)

 

Dydd Mawrth 10 Mai 2022

 

·         Datganiad gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Y wybodaeth ddiweddaraf am Covid-19 (30 munud)

·         Rheoliadau Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021 (Diwygiadau Canlyniadol) (Rhannu Swydd a Chynorthwywyr Gweithrediaeth) 2022 (15 munud)

 

Gwnaeth Sian Gwenllian gais am wybodaeth bellach ynghylch Rheoliadau Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021 (Diwygiadau Canlyniadol) (Rhannu Swydd a Chynorthwywyr Gweithrediaeth) 2022. Cytunodd y Trefnydd i ddarparu hyn yn dilyn y cyfarfod.

 

 


Cyfarfod: 29/03/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Amserlen busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 140

Cofnodion:

Tynnodd y Trefnydd sylw'r Pwyllgor Busnes at y newidiadau a ganlyn:

 

Dydd Mawrth 26 Ebrill 2022 -

 

 • Datganiad gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Diweddariad ar Covid-19
 • Datganiad gan y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol: Diweddariad ar Wcráin
 • Datganiad gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Cynllun Adfer Gofal wedi'i Gynllunio
 • Datganiad gan y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol: Cyflawni ymrwymiad y Rhaglen Lywodraethu i ariannu Swyddogion ychwanegol Cymorth Cymunedol yr Heddlu
 • Datganiad gan y Dirprwy Weinidog Partneriaeth Gymdeithasol: Therapi Trosi
 • Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Iechyd a Gofal
 • Dadl:  Adroddiad Blynyddol Estyn 2020-21

 

 

 


Cyfarfod: 22/03/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Amserlen busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 143

Cofnodion:

Tynnodd y Trefnydd sylw'r Pwyllgor Busnes at y newidiadau a ganlyn:

 

Dydd Mawrth 29 Mawrth 2022 –

·         Datganiad gan y Dirprwy Weinidog Partneriaeth Gymdeithasol: Gwaith Teg: diweddariad cynnydd blynyddol (45 30 munud)

·         Datganiad gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Cymru Iach (45 munud) - tynnwyd yn ôl

·         Rheoliadau Deddf y Coronafeirws 2020 (Newid Dyddiad Dod i Ben) (Cymru) 2022 (15 munud)

·         Cynnig i atal Rheolau Sefydlog dros dro (5 munud)

·         Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Etholiadau (15 munud)

 

Dywedodd y Llywydd wrth y Rheolwyr Busnes ei bod yn debygol y bydd Cwestiynau i’r Prif Weinidog yn cael eu cynnal yn hwyrach na’r arfer yn ystod y cyfarfod ar 29 Mawrth oherwydd argaeledd y Prif Weinidog.

Dywedodd y Trefnydd fod y llywodraeth yn bwriadu cynnal dadl ar reoliadau Deddf y Coronafeirws 2020 (Newid Dyddiad Dod i Ben) (Cymru) 2022 ar 29 Mawrth. Cytunodd y Pwyllgor Busnes i gyfeirio’r Rheoliadau at y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad er mwyn craffu arno a’r dyddiad cau ar gyfer adrodd fydd bore 28 Mawrth.

Dydd Mawrth 26 Ebrill 2022 -

 

 • Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Iaith Arwyddion Prydain (15 munud)
 • Cynnig o dan Reol Sefydlog 12.24 i drafod yr eitemau a ganlyn gyda'i gilydd ond gyda phleidleisiau ar wahân (60 munud)

o   Dadl ar Egwyddorion Cyffredinol Bil Deddfau Trethi Cymru etc. (Pŵer i Addasu)

o   Cynnig i gytuno ar y penderfyniad ariannol mewn perthynas â Bil Deddfau Trethi Cymru etc. (Pŵer i Addasu)

 

Cafodd y Pwyllgor Busnes y wybodaeth ddiweddaraf gan y Trefnydd ar y Cynigion Cydsyniad Deddfwriaethol cyfredol:

 

 • Bydd Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol ar y Bil Etholiadau yn cael ei osod heddiw.  Cytunwyd y dylid pennu dyddiad cau ar gyfer adrodd, sef bore 29 Mawrth.  Byddai’r cynigion cydsyniad deddfwriaethol sy’n ymwneud â’r Bil hwn yn cael eu trafod yn ddiweddarach y diwrnod hwnnw. 
 • Cytunodd y Pwyllgor Busnes i adolygu’r dyddiad cau ar gyfer adrodd ar y Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ar Fil Iaith Arwyddion Prydain i 26 Ebrill oherwydd bod amserlen y Bil yn San Steffan wedi cyflymu.
 • Disgwylir i Gynnig Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol (rhif 5) ar y Bil Diogelwch Adeiladau gael ei osod yr wythnos hon, a bwriedir cynnal y ddadl ar 29 Mawrth. Cytunodd y Pwyllgor Busnes i ymestyn y dyddiad cau ar gyfer adrodd ar bob Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil hwn i 29 Mawrth er mwyn rhoi pob cyfle i’r pwyllgor graffu arno.

 

 


Cyfarfod: 15/03/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 146

Cofnodion:

Tynnodd y Trefnydd sylw'r Pwyllgor Busnes at y newidiadau a ganlyn:

 

Dydd Mawrth 22 Mawrth 2022 -

·         Datganiad gan y Gweinidog Newid Hinsawdd: Y Gronfa Tai â Gofal (45 munud) – tynnwyd yn ôl

·         Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Diogelwch Adeiladau (30 munud) - gohiriwyd tan 29 Mawrth

 

Dydd Mawrth 29 Mawrth 2022 –

·         Datganiad gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Diweddariad ar Covid-19 (45 30 mins)

·         Datganiad gan y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol: Diwygio Ardrethi Annomestig (30 munud)

·         Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Diwygiadau sy’n Ymwneud â Chyhoeddi Gwybodaeth) (Cymru) 2022 (15 munud)

·         Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Diogelwch Adeiladau (30 munud)

 

 


Cyfarfod: 08/03/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Amserlen busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 149

Cofnodion:

Tynnodd y Trefnydd sylw'r Pwyllgor Busnes at y newidiadau a ganlyn:

 

Dydd Mawrth 15 Mawrth 2022 -

·         Datganiad gan y Gweinidog Newid Hinsawdd: Datblygu Cynllun Masnachu Allyriadau Net Sero Cyson y DU (45 munud)

 

Dydd Mawrth 22 Mawrth 2022 -

·         Datganiad gan y Gweinidog Newid Hinsawdd: Y Gronfa Tai â Gofal (45 munud)

·         Cynnig o dan Reol Sefydlog 12.24 i drafod yr eitemau a ganlyn gyda'i gilydd ond gyda phleidleisiau ar wahân (15 munud)

 • Rheoliadau Cyd-bwyllgorau Corfforedig (Cyffredinol) (Cymru) 2022
 • Gorchymyn Deddf Trosedd ac Anhrefn 1998 (Awdurdod Ychwanegol) (Cymru) 2022

·         Rheoliadau’r Dreth Gyngor (Anheddau Gwag Hirdymor ac Anheddau a Feddiennir yn Gyfnodol) (Cymru) 2022 (30 munud)

·         Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Diogelwch Adeiladau (30 15 munud)

 

Yng ngoleuni’r ffaith y rhagwelir nifer o achosion pan fydd y Cyfarfod Llawn yn gorffen yn hwyr ar ddydd Mawrth, cynigiodd Darren Millar y gallai fod yn fuddiol dychwelyd at amserlennu datganiadau’r llywodraeth fel mater o drefn am 30 munud ac eithrio pan fydd diddordeb sylweddol gan Aelodau.  Trafododd y Pwyllgor Busnes oblygiadau hyn i nifer yr Aelodau y byddai modd eu galw a chytunwyd y dylai'r Llywodraeth ystyried hyn wrth iddi amserlennu busnes.

 

 


Cyfarfod: 01/03/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Amserlen busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 152

Cofnodion:

Tynnodd y Trefnydd sylw'r Pwyllgor Busnes at y newidiadau a ganlyn:

 

Dydd Mawrth 8 Mawrth 2022 -

 • Datganiad gan Weinidog yr Economi: Cymru Gryfach, Decach, Wyrddach: Cynllun ar gyfer Cyflogadwyedd a Sgiliau (45 munud)
 • Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Rhent Masnachol (Coronafeirws) (15 munud)

 

Dydd Mawrth 15 Mawrth 2022 -

·         Dadl:  Ail Gyllideb Atodol 2021-22 (30 munud)

·         Dadl:  Diwygiad i Setliad Llywodraeth Leol 2021-2022 (15 munud)

 

Gofynnodd Darren Millar a yw'n fwriad gan Lywodraeth Cymru i wneud datganiad llafar ar y trefniadau ar gyfer erthyliad meddygol cynnar gartref, yn dilyn y datganiad ysgrifenedig a gyhoeddwyd ar 24 Chwefror. Cytunodd y Trefnydd i ddarparu rhagor o wybodaeth ar ffurf nodyn i Aelodau'r Pwyllgor Busnes.

 

 


Cyfarfod: 15/02/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Amserlen busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 155

Cofnodion:

Tynnodd y Trefnydd sylw'r Pwyllgor Busnes at y newidiadau a ganlyn:

 

Dydd Mercher 1 Mawrth 2022 -

 

 • Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 5) 2022 (20 munud)

Dydd Mawrth 8 Mawrth 2022 -

 

 • Rheoliadau Etholiadau Lleol (Diwygiadau Amrywiol a Chanlyniadol) (Cymru) 2022 (15 munud)

 

 


Cyfarfod: 08/02/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Amserlen busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 158

Cofnodion:

Tynnodd y Trefnydd sylw'r Pwyllgor Busnes at y newidiadau a ganlyn:

 

Dydd Mercher 1 Mawrth 2022 -

 

 • Datganiad gan Weinidog y Gymraeg ac Addysg: Cymraeg 2050 – y camau nesaf (45 munud)
 • Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Rheoli Cymorthdaliadau (15 munud)
 • Dadl:  Cymraeg 2050 Adroddiad Blynyddol 2020-21 (60 munud)

 

Cytunodd y Pwyllgor Busnes i adolygu'r dyddiad cau ar gyfer cyflwyno adroddiadau ar y Memorandwm Atodol (Rhif 2) ar y Bil Rheoli Cymorthdaliadau hyd at fore 1 Mawrth 2022, yn hytrach na 3 Mawrth, yng ngoleuni'r dyddiad a bennwyd ar gyfer y ddadl.

 

 


Cyfarfod: 01/02/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Amserlen busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 161

Cofnodion:

Tynnodd y Trefnydd sylw'r Pwyllgor Busnes at y newidiadau a ganlyn:

 

Dydd Mawrth 8 Chwefror 2022 -

 

·         Datganiad gan y Gweinidog Newid Hinsawdd: Arloesedd mewn Ynni Adnewyddadwy (45 munud) – caiff ei gyhoeddi fel datganiad ysgrifenedig

·         Datganiad gan y Gweinidog Newid Hinsawdd: Ansawdd Dŵr (45 munud) – caiff ei gyhoeddi fel datganiad ysgrifenedig

·         Datganiad gan y Gweinidog Newid Hinsawdd: Cap ar Brisiau Ynni (45 munud)

 

Dydd Mawrth 15 Chwefror 2022 -

 

·         Rheoliadau Cyd-bwyllgor Corfforedig y De-ddwyrain (Cymru) (Diwygio) 2022 (15 munud)

·         Rheoliadau Cyd-bwyllgorau Corfforedig (Swyddogaethau Trafnidiaeth) (Addasiadau Canlyniadol a Darpariaethau Trosiannol) (Cymru) 2022 (15 munud)

·         Rheoliadau Iechyd Planhigion etc. (Ffioedd) (Diwygio) (Cymru) (Ymadael â'r UE) 2022 (15 munud)

·         Rheoliadau Ardrethu Annomestig (Lluosydd) (Cymru) 2022 (15 munud)

 

 


Cyfarfod: 25/01/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Amserlen busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 164

Cofnodion:

Tynnodd y Trefnydd sylw'r Pwyllgor Busnes at y newidiadau a ganlyn:

 

Dydd Mawrth 1 Chwefror 2022 -

 

·         Dadl:  Adroddiad Effaith Blynyddol y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol (60 munud) Wedi’i ohirio gan dymor yr haf

 

Dydd Mawrth 8 Chwefror 2022 -

 

·         Cynnig Cydsyniad Deddfwiaethol ar Fil Pensiynau’r Gwasanaeth Cyhoeddus a Swyddi Barnwrol (15 munud)

 

 

 


Cyfarfod: 18/01/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Amserlen busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 167

Cofnodion:

Tynnodd y Trefnydd sylw'r Pwyllgor Busnes at y newidiadau a ganlyn:

 

Dydd Mawrth 25 Ionawr 2022 -

 

·         Datganiad gan y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol: Y Wybodaeth Ddiweddaraf am Gaffael (45 munud)

·         Datganiad gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Diwygio Cyllid Hosbisau (45 munud)

·         Datganiad gan y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol: Diwrnod Cofio'r Holocost (45 munud)

·         Datganiad gan y Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant: Y Wybodaeth Ddiweddaraf am y Cynllun Cyflawni ar gyfer Camddefnyddio Sylweddau 2019/22 (45 munud)

 

Dydd Mawrth 1 Chwefror 2022 -

 

·         Datganiad gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Lansio Cronfa newydd Integreiddio Rhanbarthol Iechyd a Gofal Cymdeithasol (45 munud)

·         Datganiad gan Weinidog y Gymraeg ac Addysg: Archwilio diwygio'r diwrnod ysgol a'r flwyddyn ysgol (45 munud)

·         Datganiad gan y Dirprwy Weinidog Partneriaeth Gymdeithasol: Mis Hanes LHDTC+ (45 munud)

·         Datganiad gan Weinidog yr Economi: Cymru ac Ewrop – rheoli perthynas newydd (45 munud)

·         Gorchymyn Cynllun Masnachu Allyriadau Nwyon Tŷ Gwydr (Diwygio) 2022 (5 15 munud)

·         Rheoliadau Rheolaethau Swyddogol (Estyn Cyfnodau Trosiannol a Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Ymadael â’r UE) 2021 (5 10 munud)

·         Dadl:  Adroddiad Effaith Blynyddol y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol (60 munud)

 

 

 


Cyfarfod: 11/01/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Amserlen busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 170

Cofnodion:

Tynnodd y Trefnydd sylw'r Pwyllgor Busnes at y newidiadau a ganlyn:

 

Dydd Mawrth 18 Ionawr 2022 -

 

·         Datganiad gan Weinidog yr Economi: Economïau Rhanbarthol Cryfach (45 munud)

·         Datganiad gan Ddirprwy Weinidog y Celfyddydau a Chwaraeon a’r Prif Chwip Y wybodaeth ddiweddaraf am y cynnydd yn dilyn cyhoeddi 'Y Fasnach Gaethweision a'r Ymerodraeth Brydeinig: Archwiliad o goffáu yng Nghymru’ (45 munud)

·         Datganiad gan y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd: BlasCymru/TasteWales – hyrwyddo bwyd a diod o Gymru i’r byd (45 munud)

·         Datganiad gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad: Cymorth Cyfreithiol a Mynediad at Gyfiawnder (45 munud)

·         Cynnig o dan Reol Sefydlog 12.24 i drafod y canlynol gyda'i gilydd ond gyda phleidleisiau ar wahân: (30 munud)

o   Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ar Fil yr Heddlu, Troseddu, Dedfrydu a’r Llysoedd: Cynnig 1

o   Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ar Fil yr Heddlu, Troseddu, Dedfrydu a’r Llysoedd: Cynnig 2

 

 

 


Cyfarfod: 14/12/2021 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Amserlen busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 173

Cofnodion:

Tynnodd y Trefnydd sylw'r Pwyllgor Busnes at y newidiadau a ganlyn:

 

Dydd Mawrth 11 Ionawr 2022 -

 

·         Datganiad gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Cymru Iachach (45 munud) - tynnwyd yn ôl

·         Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 22) 2021 (30 munud)

 

 


Cyfarfod: 07/12/2021 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Amserlen busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 176

Cofnodion:

Tynnodd y Trefnydd sylw'r Pwyllgor Busnes at y newidiadau a ganlyn:

 

Dydd Mawrth 14 Rhagfyr 2021 –

 

·         Datganiad gan y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol: Llunio Dyfodol Cymru – Gosod cerrig milltir cenedlaethol, dangosyddion cenedlaethol diwygiedig a chyhoeddi adroddiad Tueddiadau’r Dyfodol (45 munud)

·         Datganiad gan Ddirprwy Weinidog y Celfyddydau a Chwaraeon, a'r Prif Chwip: Diweddariad ar y cynnydd yn dilyn cyhoeddi 'The Slave Trade and the British Empire: An audit of commemoration in Wales' (45 munud)gohirio

·         Datganiad gan y Gweinidog Newid Hinsawdd: Diogelwch Adeiladu (45 munud)

·         Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 21) 2021 (30 munud)

 

Nododd y Pwyllgor Busnes fod disgwyl i'r adolygiad tair wythnos diweddaraf o’r Rheoliadau Coronafeirws gael ei gynnal yn ddiweddarach yr wythnos hon, a bod posibilrwydd o newidiadau i’r Rheoliadau Coronafeirws o ganlyniad. Cododd Rheolwyr Busnes gyda'r Trefnydd y byddent yn dymuno cael pleidlais ddangosol yn y Cyfarfod Llawn cyn toriad y Nadolig pe bai newidiadau sylweddol yn cael eu gwneud.

 

 


Cyfarfod: 23/11/2021 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Amserlen busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 179

Cofnodion:

Tynnodd y Trefnydd sylw'r Pwyllgor Busnes at y newidiadau a ganlyn:

 

Dydd Mawrth 30 Tachwedd 2021 –

 

·         Datganiad gan y Gweinidog Newid Hinsawdd: Y Cynllun Gweithredu Digartrefedd (45 munud)

·         Datganiad gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Trawsnewid Proffesiynau Iechyd Perthynol (45 munud) - wedi'i dynnu'n ôl

 

Dydd Mawrth 7 Rhagfyr 2021 –

 

·         Datganiad gan y Dirprwy Weinidog Newid  Hinsawdd: Ymchwil Manwl ar Ynni Adnewyddadwy (45 munud)

·         Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Diwygio Cyfraith Lesddaliad (Rhenti Tir) (15 munud) – gohiriwyd tan 14 Rhagfyr

 

Tynnodd y Llywydd sylw at y Cytundeb Cydweithredu rhwng Llywodraeth Cymru a Phlaid Cymru a gofynnodd i'r Trefnydd a fydd datganiad yn cael ei drefnu cyn i'r Cytundeb ddod i rym ar 1 Rhagfyr. Dywedodd y Trefnydd y bydd y Rhaglen Lywodraethu yn cael ei diweddaru ac y bydd y Prif Weinidog yn gwneud datganiad cyn y Nadolig.

 

 


Cyfarfod: 16/11/2021 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Amserlen busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 182

Cofnodion:

Cynghorodd y Trefnydd y Pwyllgor Busnes nad oedd unrhyw newidiadau i amserlen busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf.

 


Cyfarfod: 09/11/2021 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Amserlen busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 185

Cofnodion:

Tynnodd y Trefnydd sylw'r Rheolwyr Busnes at y newidiadau a ganlyn:

 

Dydd Mawrth 16 Tachwedd 2021 -

 

·         Datganiad gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad: Diweddariad ar y Comisiwn Cyfansoddiadol (30 munud)

 

Dydd Mawrth 23 Tachwedd 2021 -

 

·         LCM ar y Bil Diwygio Cyfraith Lesddaliad (Rhent Tir) (15 munud) - gohirio tan 7 Rhagfyr

 

Cadarnhaodd y Trefnydd fod y Rheoliadau y cynigir eu grwpio ar gyfer un ddadl ar 30 Tachwedd i gyd yn ymwneud â sefydlu Cyd-bwyllgorau Corfforaethol.

 

 


Cyfarfod: 02/11/2021 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 188

Cofnodion:

Tynnodd y Trefnydd sylw'r Rheolwyr Busnes at y newidiadau a ganlyn:

 

Dydd Mawrth 9 Tachwedd 2021 –

 

·         Datganiad gan y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol: Cymru ac Affrica (45 munud)

·         Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 19) 2021 (20 munud)

·         Rheoliadau Cynrychiolaeth y Bobl (Diwygio) (Cymru) (Coronafeirws) (Rhif 2) 2021 (15 mun)

 

Dydd Mawrth 16 Tachwedd 2021 –

 

·         Datganiad gan Weinidog y Gymraeg ac Addysg: Llafaredd a Darllen Plant Y Rhaglen Cyfnewid Dysgu Rhyngwladol (45 munud)

 

 

 


Cyfarfod: 19/10/2021 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Amserlen busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 191

Cofnodion:

Tynnodd y Trefnydd sylw'r Rheolwyr Busnes at y newidiadau a ganlyn:

 

Dydd Mercher 2 Tachwedd 2021 –

 

·         Datganiad gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Y wybodaeth ddiweddaraf am Covid-19 (45 munud)

·         Datganiad gan y Gweinidog Newid Hinsawdd: Strategaeth Sero-Net (60 munud)

·         Datganiad gan y Gweinidog Newid Hinsawdd: Lleihau allyriadau o gynhyrchu ynni (45 munud)

·         Datganiad gan y Gweinidog Newid Hinsawdd: Rhaglen Ôl–osod er mwyn Optimeiddio 2 – Cynhesrwydd Fforddiadwy Arbennig (45 munud)

 

Dydd Mercher 9 Tachwedd 2021 –

 

·         Datganiad gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Y wybodaeth ddiweddaraf am Covid-19 (45 munud)

 

 


Cyfarfod: 12/10/2021 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Amserlen busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 194

Cofnodion:

Tynnodd y Trefnydd sylw'r Rheolwyr Busnes at y newidiadau a ganlyn:

 

Dydd Mawrth 19 Hydref 2021 –

 

·         Datganiad gan Weinidog yr Economi: Symud Economi Cymru Ymlaen (45 munud)

·         Datganiad gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Cynllun Diogelu'r Gaeaf Iechyd a Gofal Cymdeithasol 2021-22 (45 munud)

 

 


Cyfarfod: 05/10/2021 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Amserlen busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 197

Cofnodion:

Tynnodd y Trefnydd sylw'r Rheolwyr Busnes at y newidiadau a ganlyn:

 

Dydd Mawrth 19 Hydref 2021 –

 

·         Datganiad gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad: Y Comisiwn Cyfansoddiadol (45 munud)

·         Rheoliadau'r Fasnach mewn Anifeiliaid a Chynhyrchion Perthynol (Cymru) (Diwygio) (Ymadael â'r UE) (Rhif 3) 2021 (10 munud)

Dydd Mercher 20 Hydref 2021 –

 

·         Datganiad gan y Dirprwy Weinidog Newid  Hinsawdd: Diweddariad ar y Metro (45 munud)

 

 


Cyfarfod: 28/09/2021 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Amserlen busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 200

Cofnodion:

Tynnodd y Trefnydd sylw'r Rheolwyr Busnes at y newidiadau a ganlyn:

 

Dydd Mercher 5 Hydref 2021 –

 

·         Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 17) 2021 (45 munud)

Dydd Mercher 12 Hydref 2021 –

 

·         Datganiad gan Weinidog y Gymraeg ac Addysg: Cefnogi llesiant meddwl mewn addysg (45 munud)

·         Datganiad gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Y wybodaeth ddiweddaraf am Covid-19 (45 munud)

·         Dadl:  Adroddiad Blynyddol Comisiynydd Plant Cymru 2020-21 (60 munud)

 

Cytunodd y llywodraeth i ymestyn faint o amser a amserlennwyd ar gyfer dadl ar Reoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 17) 2021 o 30 i 45 munud.

 

 


Cyfarfod: 21/09/2021 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Amserlen busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 203

Cofnodion:

Tynnodd y Trefnydd sylw'r Rheolwyr Busnes at y newidiadau a ganlyn:

 

Dydd Mawrth 28 Medi 2021 -

 

·         Datganiad gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad: Y Comisiwn Cyfansoddiadol (45 munud) - Gohiriwyd

Dydd Mawrth 5 Hydref 2021 -

 

·         Datganiad gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Diweddariad ar Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg (45 mun)

·         Datganiad gan y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol: Ymateb i Adroddiad y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus ‘Cyflawni ar gyfer Cenedlaethau'r Dyfodol: Y Stori Hyd yma’ (45 munud)

·         Dadl: Datganoli Pwerau Trethu Newydd (60 munud)

 

Gofynnodd y Rheolwyr Busnes i’r Trefnydd drefnu cyfle i’r Aelodau drafod cyflwyno pasys COVID a gofynnwyd pa mor aml y mae'r Llywodraeth yn bwriadu gwneud datganiadau ar COVID yn y dyfodol. Dywedodd y Trefnydd y byddai’n ymgynghori â’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynghylch y materion hyn.

 

 


Cyfarfod: 14/09/2021 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Amserlen busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 206

Cofnodion:

Tynnodd y Trefnydd sylw'r Rheolwyr Busnes at y newidiadau a ganlyn:

 

Dydd Mawrth 21 Medi 2021 -

 

·         Datganiad gan y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd: Polisi Ffermio'r Dyfodol a'r Cynllun Ffermio Cynaliadwy (45 munud)

·         Datganiad gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Ymagwedd at wasanaethau optometreg yn y dyfodol (45 munud)

·         Datganiad gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad: Codau cyfraith Cymru: rhaglen i wella hygyrchedd cyfraith Cymru (45 munud)

·         Cynnig o dan Reol Sefydlog 12.24 i drafod yr eitemau a ganlyn gyda'i gilydd ond gyda phleidleisiau ar wahân (30 munud)

o   Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 14) 2021

o   Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 15) 2021

o   Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 16) 2021

·         Rheoliadau'r Fasnach mewn Anifeiliaid a Chynhyrchion Perthynol (Cymru) (Diwygio) (Ymadael â'r UE) (Rhif 2) 2021 (15 munud)

 

Dydd Mawrth 28 Medi 2021 -

 

·         Datganiad gan y Prif Weinidog: Cysylltiadau Rhynglywodraethol (45 munud)

·         Datganiad gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad: Y Comisiwn Cyfansoddiadol (45 munud)

·         Datganiad gan Weinidog yr Economi: Cronfa Codi’r Gwastad a Chronfa Ffyniant Gyffredin y DU (45 munud)

·         Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Amgylchedd (45 munud

·         Dadl:  Defnyddio’r Adolygiad o Wariant Llywodraeth y DU i fynd i'r afael â diogelwch tipiau glo yng Nghymru (60 munud)

 

 


Cyfarfod: 13/07/2021 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Amserlen busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 209

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor Busnes i weithio ar y sail na fyddai unrhyw adalw dros doriad yr haf, oni bai bod consensws gwleidyddol i wneud hynny. Byddai unrhyw Gyfarfod Llawn a gaiff ei adalw yn gyfarfod rhithwir.

 

 


Cyfarfod: 06/07/2021 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Amserlen busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 212

Cofnodion:

Tynnodd y Trefnydd sylw'r Rheolwyr Busnes at y newidiadau a ganlyn:

 

Dydd Mawrth 13 Gorffennaf 2021

 

·         Datganiad gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad: Confensiwn ar ein Dyfodol Cyfansoddiadol (30 munud)

·         Datganiad gan Weinidog y Gymraeg ac Addysg: Cymraeg 2050 (30 munud)

·         Datganiad gan y Dirprwy Weinidog Newid  Hinsawdd: Coed a Phren (30 munud)

 

Dydd Mercher 14 Gorffennaf 2021

 

·         Datganiad gan y Prif Weinidog: Cynllun Rheoli Coronafeirws (45 munud)

Dydd Mawrth 14 Medi 2021

 

·                     Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ar Fil yr Amgylchedd (145 munud) 

 

Cododd Darren Millar a Sian Gwenllian bryderon am gyhoeddiadau polisi sylweddol gan Lywodraeth Cymru sy'n cael eu gwneud i'r cyfryngau yn hytrach nag i'r Senedd.

 

Dywedodd y Llywydd mai ei barn hi ers tro oedd y dylai cyhoeddiadau polisi sylweddol gael eu gwneud yn y Cyfarfod Llawn, ac y byddai'n parhau i ddefnyddio ei disgresiwn i dderbyn Cwestiynau Amserol yn ymwneud â materion o'r fath. Diolchodd y Trefnydd i'r Rheolwyr Busnes am godi'r mater a chytunodd i gyflwyno eu pryderon i Weinidogion.

 

 


Cyfarfod: 29/06/2021 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Amserlen busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 215

Cofnodion:

Tynnodd y Trefnydd sylw'r Rheolwyr Busnes at y newidiadau a ganlyn:

 

Dydd Mawrth 6 Gorffannaf 2021

 

·         Datganiad gan Weinidog yr Economi: Dyfodol y Diwydiant Dur (45 munud)

·         Datganiad gan y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol: Y Papur Gwyn ar Ailgydbwyso Gofal a Chymorth - y camau nesaf (45 munud)

 

Dydd Mawrth 13 Gorffannaf 2021

 

·         Dadl:  Blaenoriaethau ar gyfer Paratoadau Cyllideb 2022-23 (60 munud)

 

 


Cyfarfod: 15/06/2021 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Amserlen busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 218

Cofnodion:

Tynnodd y Trefnydd sylw'r Rheolwyr Busnes at y newidiadau a ganlyn:

 

Dydd Mawrth 22 Mehefin 2021

 

·         Datganiad gan y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol: Cael gwared â hiliaeth a chreu Cymru wrth-hiliol (45 munud)

 

Dydd Mawrth 29 Mehefin 2021

 

·         Datganiad gan y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol: Hybu Cydraddoldeb LGBTQ+ yng Nghymru (45 munud)

 

 

 


Cyfarfod: 08/06/2021 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Amserlen busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 221

Cofnodion:

Tynnodd y Trefnydd sylw'r Rheolwyr Busnes at y newidiadau a ganlyn:

 

Dydd Mawrth 15 Mehefin 2021

 

·         Datganiad gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Gwasanaethau sy’n helpu pobl i wella o COVID-19 (45 munud)

·        Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 11) 2021 (30 munud)

·         Dadl:  Cronfa Codi’r Gwastad a Chronfa Ffyniant Gyffredin y DU (60 munud)

 

Dydd Mawrth 22 Mehefin 2021

 

·         Datganiad gan y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol: Cael gwared â hiliaeth a chreu Cymru wrth-hiliol (45 munud)

 

Dydd Mawrth 29 Mehefin 2021

 

·         Datganiad gan y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol: Hybu Cydraddoldeb LGBTQ+ yng Nghymru (45 munud)

 

 


Cyfarfod: 25/05/2021 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Amserlen busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 224

Cofnodion:

Gofynnodd y Rheolwyr Busnes pryd y byddai eitemau pellach yn cael eu hychwanegu at yr amserlen 3 wythnos. Eglurodd y Trefnydd y bydd datganiadau'n cael eu hychwanegu at yr agenda ar gyfer 8 Mehefin yn ddiweddarach yr wythnos nesaf.