Cyfarfodydd

Busnes y Senedd - Y Pwyllgor Busnes

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 21/03/2023 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5.2)

Trefniadau Cyflwyno ar gyfer Toriad y Pasg 2023

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 2

Cyfarfod: 21/03/2023 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5.)

Amserlen y Senedd


Cyfarfod: 21/03/2023 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5.1)

Dyddiadau Toriadau

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 5

Cyfarfod: 31/01/2023 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5)

Y defnydd o ddadleuon 30 munud yn ystod amser y gwrthbleidiau

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 7

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor Busnes arferion presennol yn ymwneud â threfnu dadleuon yn amser y gwrthbleidiau a chytunodd i beidio â gwneud unrhyw ddiwygiadau ar hyn o bryd. Nododd y Llywydd y byddai hi a'r Dirprwy Lywydd yn ceisio sicrhau bod modd clywed amrywiaeth o leisiau yn ystod pob dadl, a hynny drwy nifer yr Aelodau a elwir i siarad, a’r drefn y cânt eu galw i siarad.

 

 


Cyfarfod: 31/01/2023 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5)

Busnes y Senedd


Cyfarfod: 24/01/2023 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5)

Busnes y Senedd


Cyfarfod: 24/01/2023 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5)

Y defnydd o ddadleuon 30 munud yn ystod amser y gwrthbleidiau

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 14

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor Busnes yr arfer presennol ynghylch trefnu dadleuon yn amser y gwrthbleidiau a chytunodd i ymgynghori â grwpiau cyn dychwelyd at y mater yn y cyfarfod canlynol. 

 

 


Cyfarfod: 06/12/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5)

Trefniadau Cyflwyno yn ystod Toriad y Nadolig

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 17

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor Busnes ar drefniadau cyflwyno ar gyfer toriad y Nadolig, gan gynnwys ar gyfer busnes y Cyfarfod Llawn am wythnos gyntaf y tymor, Cwestiynau Ysgrifenedig a gwelliannau i’r Bil Partneriaeth Gymdeithasol (Cymru). Cytunodd y Pwyllgor hefyd ar y trefniadau ar gyfer gosod dogfennau yn ystod cyfnod y Nadolig.

 

 


Cyfarfod: 06/12/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5)

Dyddiadau’r Toriadau

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 20

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor Busnes ar y dyddiadau ar gyfer toriad hanner tymor y Sulgwyn a thoriad yr haf, a chytunodd ar y dyddiadau dros dro ar gyfer hanner tymor yr hydref a thoriad y Nadolig yn 2023.

 


Cyfarfod: 06/12/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5)

Amserlen y Senedd


Cyfarfod: 15/11/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5)

Busnes y Senedd


Cyfarfod: 15/11/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5)

Effaith Aelod yn gadael grŵp gwleidyddol ar gynrychiolaeth mewn Pwyllgorau a’r amser a neilltuir i wrthbleidiau yn y Cyfarfod Llawn

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 27

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor Busnes effaith y ffaith nad yw Rhys ab Owen bellach yn aelod o grŵp Plaid Cymru yn y Senedd ar bwyllgorau a’r Cyfarfod Llawn.

 

Cytunodd y Pwyllgor Busnes y dylid gwahodd grŵp Plaid Cymru i lenwi'r swyddi gwag sydd wedi codi ar bwyllgorau, ac i gynnig bod y Senedd yn cytuno ar yr enwebiadau canlynol:

 

 • Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a'r Cyfansoddiad - Peredur Owen Griffiths;
 • Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus - Mabon ap Gwynfor;
 • Pwyllgor y Llywydd - Llyr Gruffydd.

 

Cytunodd y Pwyllgor Busnes hefyd i gynnig lle i Rhys ab Owen ar y Pwyllgor Deisebau, yn amodol ar gytundeb y Senedd.

Cytunodd y Pwyllgor Busnes i beidio â gwneud unrhyw newidiadau pellach i aelodaeth a chadeiryddiaeth pwyllgorau, na’r dyraniad amser yn y Cyfarfod Llawn ar hyn o bryd.

 

 


Cyfarfod: 08/11/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 7)

Papur ar yr adolygiad o bleidleisio drwy ddirprwy

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 30

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor Busnes bapur a chytunodd ar y dull arfaethedig a’r amserlen ar gyfer ei adolygiad o ddarpariaethau pleidleisio drwy ddirprwy, gan gynnwys y dylai’r ymarfer hwn ystyried: y trefniadau prawf dros dro presennol ar gyfer absenoldeb rhiant; a’r posibilrwydd o ymestyn y trefniadau pleidleisio drwy ddirprwy i salwch tymor hir a chyfrifoldebau gofalu eraill. Cytunodd y Pwyllgor Busnes i ymgynghori â’r Aelodau ac i ofyn am farn Aelodau presennol a chyn-Aelodau sydd wedi defnyddio pleidleisio drwy ddirprwy yn ystod y cyfnod prawf.

 

Cytunodd y Pwyllgor Busnes i ystyried papur arall sy'n ymdrin â diffiniadau posib o salwch hirdymor a chyfrifoldebau gofalu cyn dechrau'r cyfnod ymgynghori. Nododd Darren Millar ei wrthwynebiad i ddefnyddio pleidleisio drwy ddirprwy.

 

 


Cyfarfod: 08/11/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 7)

Adolygiad o Bleidleisio drwy Ddirprwy


Cyfarfod: 18/10/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5)

Busnes y Senedd


Cyfarfod: 18/10/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5)

Nodyn ar y Cadeirydd Dros Dro a rolau eraill sydd ar gael i gadeirio trafodion y Cyfarfod Llawn

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 37

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor Busnes y papur ar y gwahanol rolau sydd ar gael i gadeirio trafodion, a chytunodd i gyflwyno cynnig bod Paul Davies AS yn cael ei ethol yn Gadeirydd Dros Dro Cyfarfodydd Llawn o dan Reol Sefydlog 6.23A, i'w ystyried ar 26 Hydref.

 

 

 


Cyfarfod: 20/09/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5)

Amserlen y Senedd


Cyfarfod: 10/05/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5)

Amserlen y Senedd


Cyfarfod: 10/05/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5)

Dyddiadau toriadau

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 44

Cofnodion:

Cadarnhaodd y Pwyllgor Busnes y dyddiadau ar gyfer toriad hanner tymor yr hydref a Nadolig 2022, a chytunwyd ar ddyddiadau toriad dros dro ar gyfer hanner tymor y gwanwyn a Phasg 2023. 

 

Toriad

Dyddiadau

Hanner Tymor y Sulgwyn

 

Dydd Llun 30 Mai 2022 – dydd Sul 5 Mehefin 2022

Toriad yr Haf

Dydd Llun 18 Gorffennaf 2022 – dydd Sul 11 Medi 2022

Hanner Tymor yr Hydref

 

Dydd Llun 31 Hydref 2022 – dydd Sul 6 Tachwedd 2022

Toriad y Nadolig

 

Dydd Llun 19 Rhagfyr 2022 - dydd Sul 8 Ionawr 2022

*Toriad y Gwanwyn

Dydd Llun 20 Chwefror 2023 - Dydd Sul 26 Chwefror 2023

*Toriad y Pasg

Dydd Llun 3 Ebrill 2023 - dydd Sul 23 Ebrill 2023

 

* Dyddiadau dros dro i'w cadarnhau gan y Pwyllgor Busnes.

 

 


Cyfarfod: 15/03/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5)

Trefniadau Cyflwyno yn Ystod Toriad y Pasg, Calan Mai a Hanner Tymor y Sulgwyn 2022

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 47

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor Busnes:

 

 • ar y trefniadau ar gyfer cyflwyno busnes y Cyfarfod Llawn a gwelliannau i Filiau yn ystod toriad y Pasg;
 • i gytuno ar y trefniadau ar gyfer cyflwyno cwestiynau ysgrifenedig yn ystod toriad y Pasg.
 • i nodi’r newidiadau i’r trefniadau cyflwyno, sy’n ofynnol o ganlyniad i Ŵyl Banc Calan Mai, Gŵyl Banc y Sulgwyn a Gŵyl Banc y Jiwbilî Platinwm.

 

Nododd y Trefnydd fod diwrnod braint i staff Llywodraeth Cymru ddydd Llun 6 Mehefin 2022 a gofynnodd nad oedd sesiynau craffu pwyllgorau gyda Gweinidogion yn cael eu trefnu ar gyfer y diwrnod hwnnw.

 

 


Cyfarfod: 15/03/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5)

Dyddiadau Toriadau

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 50

Cofnodion:

Cadarnhaodd y Pwyllgor Busnes y dyddiadau ar gyfer toriad hanner tymor y Sulgwyn a thoriad yr haf, a chytunodd ar y dyddiadau dros dro ar gyfer hanner tymor yr hydref a thoriad y Nadolig yn 2022.

 

 


Cyfarfod: 15/03/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5)

Amserlen y Senedd


Cyfarfod: 01/02/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 7)

Craffu ar Aelodau Dynodedig

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 55

Cofnodion:

Datganodd Sian Gwenllian fuddiant fel Aelod Dynodedig.

 

Ystyriodd y Pwyllgor Busnes yr opsiynau posibl ar gyfer hwyluso craffu ar waith Arweinydd Plaid Cymru ac Aelodau Dynodedig ar y Cytundeb Cydweithio ymhellach, yn dilyn ymgynghoriad y Rheolwyr Busnes â’u grwpiau.

Roedd grwpiau’r Ceidwadwyr a Phlaid Cymru o blaid cyflwyno mecanweithiau ar gyfer craffu ar waith Aelodau Dynodedig ac Arweinydd Plaid Cymru yn y Cyfarfod Llawn. Nid oedd y grŵp Llafur a'r Democrat Rhyddfrydol o blaid.

Felly, nid oedd mwyafrif o blaid cynnig unrhyw newidiadau i'r Rheolau Sefydlog. Fodd bynnag, nododd y Pwyllgor Busnes y mecanweithiau presennol y gellir eu defnyddio ar gyfer craffu ar waith Aelodau Dynodedig ac Arweinydd Plaid Cymru gan bwyllgorau'r Senedd.

 

 


Cyfarfod: 01/02/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 7)

Busnes y Senedd


Cyfarfod: 25/01/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5)

Busnes y Senedd


Cyfarfod: 25/01/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5)

Craffu ar Aelodau Dynodedig

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 62

Cofnodion:

Datganodd Sian Gwenllian fuddiant fel Aelod Dynodedig.

 

Ystyriodd y Pwyllgor Busnes yr opsiynau posibl ar gyfer hwyluso craffu ar waith Arweinydd Plaid Cymru ac Aelodau Dynodedig ar y Cytundeb Cydweithredu a chytunodd y dylai Rheolwyr Busnes ymgynghori â'u grwpiau a dychwelyd i drafod y mater ymhellach yng nghyfarfod yr wythnos nesaf.

 

 


Cyfarfod: 14/12/2021 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 7)

Busnes y Senedd


Cyfarfod: 14/12/2021 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 7)

Effaith y Cytundeb Cydweithio ar Fusnes y Senedd

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 67
 • Cyfyngedig 68
 • Cyfyngedig 69

Cofnodion:

Datganodd Sian Gwenllian fuddiant gan ei bod wedi'i phenodi'n Aelod Dynodedig.

 

Dychwelodd y Pwyllgor Busnes at y goblygiadau i Fusnes y Senedd sy'n deillio o'r Cytundeb Cydweithio.

 

Roedd y Ceidwadwyr a Jane Dodds o'r farn na ddylid dyrannu'r Gadeiryddiaeth i Blaid Cymru. Roedd Llafur a Phlaid Cymru o'r farn y dylai Cadeiryddiaeth y Pwyllgor Cyllid barhau i gael ei dyrannu i Blaid Cymru. Gan nad oedd mwyafrif ar y Pwyllgor Busnes o blaid, ni fyddai unrhyw newid yn cael ei gynnig. At ddibenion cofnodi, nododd y Llywydd ei barn na ddylai Plaid Cymru gadeirio'r Pwyllgor Cyllid.

 

Nododd y Pwyllgor Busnes y byddai enw, cyfrifoldebau a phortffolios yr Aelodau Dynodedig yn cael eu cyhoeddi.  Trafododd y Pwyllgor sut i ddarparu ar gyfer rôl Aelodau Dynodedig o fewn trefniadau busnes presennol y Senedd gan gynnwys: cwestiynau, datganiadau, dadleuon; dyrannu amser nad yw'n amser y llywodraeth; pwyllgorau'r Senedd; a'r cyfle i graffu ar Aelodau Dynodedig. Dywedodd y Llywydd ei bod yn bwriadu cyhoeddi datganiad pellach ddydd Mercher yn amlinellu ei phenderfyniadau ar faterion o fewn ei disgresiwn.

 

Byddai'r Pwyllgor Busnes yn ystyried opsiynau ar gyfer craffu ar waith Arweinydd Plaid Cymru ac Aelodau Dynodedig ar faterion yn ymwneud â'r Cytundeb Cydweithio mewn cyfarfod yn y dyfodol.

 

Cytunodd y Pwyllgor Busnes i barhau i adolygu gweithrediad y Cytundeb ac unrhyw newidiadau a wneir wrth symud ymlaen ac i ddychwelyd atynt maes o law.

 

 


Cyfarfod: 07/12/2021 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 6)

Y Cytundeb Cydweithio: Goblygiadau i Fusnes y Senedd?

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 72
 • Cyfyngedig 73
 • Cyfyngedig 74

Cofnodion:

Datganodd Sian Gwenllian fuddiant gan ei bod wedi'i phenodi'n Aelod Dynodedig.

 

Nododd y Pwyllgor Busnes y farn gyfreithiol allanol a ddarparwyd gan yr Arglwydd Pannick CF ar y Cytundeb Cydweithio rhwng Llywodraeth Cymru a Phlaid Cymru, ac y byddai'r farn gyfreithiol yn cael ei rhannu gyda'r holl Aelodau. Roedd y cyngor yn cefnogi barn ragarweiniol y Llywydd nad oedd Plaid Cymru yn grŵp ag iddo rôl weithredol. Nododd y Pwyllgor Busnes fod barn y Llywydd ar y mater yn ddigyfnewid a'i bod yn derfynol.

Cynhaliodd y Pwyllgor Busnes drafodaeth gychwynnol ar y goblygiadau posibl ar gyfer gweithredu Busnes y Senedd o ganlyniad i’r Cytundeb. Cytunodd Rheolwyr Busnes y byddent yn ceisio barn eu grwpiau cyn dychwelyd at y mater yn y cyfarfod nesaf.

 

 


Cyfarfod: 07/12/2021 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 6)

Busnes y Senedd


Cyfarfod: 02/11/2021 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 6)

Busnes y Senedd


Cyfarfod: 02/11/2021 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 6)

Llythyr gan y Prif Weinidog

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 81

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor Busnes y llythyr a nododd fod Comisiwn y Senedd yn cymryd camau i gyfyngu ar nifer y staff sy'n gweithio ar ystâd y Senedd mewn ymateb i'r niferoedd uchel presennol o achosion o Covid-19 ledled Cymru. Cytunodd y Rheolwyr Busnes i drafod cymryd camau tebyg gyda'u grwpiau ac i annog Aelodau nad ydynt yn mynychu'r Cyfarfod Llawn yn bersonol i ymuno â'r cyfarfod oddi ar y safle. Gofynnodd y Llywydd hefyd i Reolwyr Busnes annog Aelodau i ystyried mwy o ddefnydd o orchuddion wyneb yn y Siambr pan nad ydynt yn gwneud cyfraniad.

 

 


Cyfarfod: 19/10/2021 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Busnes y Senedd


Cyfarfod: 14/09/2021 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 8)

Busnes y Senedd


Cyfarfod: 14/09/2021 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 8)

Canllawiau Diwygiedig ar Gynnal Busnes y Senedd yn Briodol

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 88

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor Busnes y newidiadau i'r canllawiau ar gyfer dethol Cynigion Deddfwriaethol yr Aelodau a chytuno arnynt.