Cyfarfodydd

Pwyllgorau - Y Pwyllgor Busnes

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 23/05/2023 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5.2)

Gohebiaeth gan Gadeirydd y Pwyllgor Safonau Ymddygiad ynghylch slotiau cyfarfodydd pwyllgor ychwanegol

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 2

Cyfarfod: 23/05/2023 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5.3)

Sefydlu Pwyllgor Diben Arbennig ar gyfer Cymru ar Ymchwiliad Covid-19

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 4

Cyfarfod: 23/05/2023 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5.1)

Gohebiaeth gan Gadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a'r Cyfansoddiad ynghylch cais i Aelodau'r Pwyllgor gynnal busnes y Pwyllgor yn ystod toriad yr haf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 6

Cyfarfod: 23/05/2023 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5.)

Pwyllgorau


Cyfarfod: 16/05/2023 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5.1)

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai ynghylch cais i ymgymryd â busnes y Pwyllgor yng Nghaeredin a Barcelona

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 9

Cyfarfod: 16/05/2023 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5.)

Pwyllgorau


Cyfarfod: 17/01/2023 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5)

Gohebiaeth gan Gadeirydd y Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon a Chysylltiadau Rhyngwladol ynghylch ymweliad y pwyllgor sydd ar y gweill

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 12

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor Busnes y cais i Aelodau’r Pwyllgor gael eu hesgusodi o'r Cyfarfod Llawn ar 26 Ebrill 2023, a chytunwyd arno.

 

 


Cyfarfod: 17/01/2023 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5)

Pwyllgorau


Cyfarfod: 08/11/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 6)

Llythyr gan Fforwm y Cadeiryddion - cais i newid dyddiadau cyfarfodydd

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 17

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor Busnes i gais gan Fforwm y Cadeiryddion i newid y slot cyfarfod a ddyrannwyd iddo, o ddydd Iau olaf pob hanner tymor i'r bore Llun olaf sydd ar gael ym mhob hanner tymor (pan nad oes gwrthdaro gyda slot naill ai'r Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol neu Gomisiwn y Senedd).

 

 


Cyfarfod: 08/11/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5)

Pwyllgorau


Cyfarfod: 08/11/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5)

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Deisebau - cais am ddadl yn y Cyfarfod Llawn

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 22

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor Busnes gais gan y Pwyllgor Deisebau am ddadl ar ddeiseb P-06-1302 - Rhaid gwarchod mynyddoedd unigryw Cambria yng Nghanolbarth Cymru drwy eu dynodi yn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol a gafodd 20,889 o lofnodion, a chytunodd i drefnu dadl 30 munud o hyd ddydd Mercher 30 Tachwedd. 

 

 


Cyfarfod: 12/07/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 6)

Pwyllgorau


Cyfarfod: 07/06/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5)

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Deisebau - cais am ddadl yn y Cyfarfod Llawn

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 27

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor Busnes i gais y Pwyllgor Deisebau am ddadl ar ddeiseb P-06-1277 Achub yr Adran Damweiniau ac Achosion Brys. Rhaid i Ysbyty Cyffredinol Llwynhelyg gadw gofal brys 24 awr, 7 diwrnod yr wythnos, dan arweiniad meddyg ymgynghorol, i'w hamserlennu ar 29 Mehefin.

 

 

 


Cyfarfod: 07/06/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5)

Pwyllgorau


Cyfarfod: 24/05/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 6)

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 32

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor Busnes ar y cais i ganiatáu i Aelodau’r Pwyllgor gael eu hesgusodi o’r Cyfarfod Llawn ddydd Mercher 15 Mehefin er mwyn teithio i’r Alban ar gyfer cyfarfod cyntaf Fforwm y Pwyllgor Cyllid Rhyngseneddol.

 

Cytunodd y Pwyllgor Busnes i drafod ymhellach, mewn cyfarfod yn y dyfodol, ei rôl mewn perthynas ag ystyried ceisiadau i Aelodau fod yn absennol o’r Cyfarfod Llawn oherwydd busnes pwyllgor.

 

 


Cyfarfod: 24/05/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 6)

Pwyllgorau


Cyfarfod: 10/05/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 6)

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Deisebau - cais am ddadl yn y Cyfarfod Llawn

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 37

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor Busnes ar gais y Pwyllgor Deisebau am ddadl ynghylch deiseb P-06-1249 Darparu llwybr clinigol, gofal meddygol, ac arbenigwyr ar gyfer pobl â syndrom Tourette yng Nghymru, i’w threfnu ar gyfer 25 Mai. 

 

 


Cyfarfod: 10/05/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 6)

Pwyllgorau


Cyfarfod: 26/04/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5)

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Diben Arbennig ar Ddiwygio'r Senedd

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 42

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor Busnes i gais Aelodau’r Pwyllgor Diben Arbennig ar Ddiwygio'r Senedd i gael eu hesgusodi o'r Cyfarfod Llawn o 15:30 ar 27 Ebrill.

 

 


Cyfarfod: 26/04/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5)

Pwyllgorau


Cyfarfod: 08/02/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5)

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon a Chysylltiadau Rhyngwladol

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 47

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor Busnes y llythyr.

 


Cyfarfod: 01/02/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5)

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Deisebau

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 50

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor Busnes i drefnu dadl ar ddeiseb P-05-949 Achub Ysgol Ganolradd i Ferched y Bont-faen dydd Mercher 16 Chwefror 2022.

 

 


Cyfarfod: 01/02/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5)

Pwyllgorau


Cyfarfod: 18/01/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth rhwng Llywodraeth y DU, Llywodraeth Cymru, Senedd Cymru ac Ofcom

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 55

Cofnodion:

 

Cytunodd y Pwyllgor Busnes i gyfeirio'r Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth at y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Seilwaith a'r Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon a Chysylltiadau Rhyngwladol i'w ystyried a rhoi sylwadau arno.  Gofynnwyd i swyddogion gysylltu â Llywodraeth Cymru am yr amserlen ar gyfer y gwaith hwn.

 

 


Cyfarfod: 18/01/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Pwyllgorau


Cyfarfod: 14/12/2021 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5)

Papur gan Gadeirydd y Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon a Chysylltiadau Rhyngwladol

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 60

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor Busnes i roi caniatâd i Aelodau'r Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon a Chysylltiadau Rhyngwladol adael y Cyfarfod Llawn yn gynnar ddydd Mercher 9 Chwefror 2022.

 

 


Cyfarfod: 14/12/2021 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5)

Pwyllgorau


Cyfarfod: 30/11/2021 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 6)

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Deisebau - Cais am ddadl yn y Cyfarfod Llawn

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 65

Cofnodion:

Gofynnodd y Rheolwyr Busnes am ragor o wybodaeth am statws presennol penderfyniadau sy'n ymwneud â dyfodol yr adeilad cyn iddynt wneud penderfyniad ynghylch a ddylid cytuno i drefnu dadl.

 

 


Cyfarfod: 30/11/2021 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 6)

Pwyllgorau


Cyfarfod: 19/10/2021 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Dadl Pwyllgor yn y Cyfarfod Llawn - Craffu ar Weithredu Cenedlaethol Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (2015)

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 70

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor Busnes i drefnu dadl ar y cyd rhwng y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus a'r Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol ar graffu ar weithredu cenedlaethol Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (2015).

 

Tynnodd y Trefnydd sylw at y ffaith bod datganiad y llywodraeth y cyfeirir ato yn y llythyr yn ychwanegol at, ac nid yn lle, ymateb i'r adroddiad ar y testun hwn a gyhoeddwyd gan y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus ar ddiwedd y Bumed Senedd.

 

 


Cyfarfod: 05/10/2021 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5)

Llythyr gan Gadeirydd Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 73

Cofnodion:

Dros dro, cytunodd y Pwyllgor Busnes ar y cais i'r Pwyllgor gwrdd ar 21 Hydref, yn amodol ar gadarnhad o ran aelodaeth y Pwyllgor Craffu ar Waith y Prif Weinidog.

 

 


Cyfarfod: 05/10/2021 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5)

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon a Chysylltiadau Rhyngwladol

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 76

Cofnodion:

Dros dro, cytunodd y Pwyllgor Busnes ar y ceisiadau a ganlyn gan y pwyllgor am slotiau cyfarfod ychwanegol:

 

·         Dydd Mercher 20 Hydref 2021;

·         Dydd Iau 18 Tachwedd 2021; a

·         Dydd Mercher 15 Rhagfyr 2021.

Cytunodd y Pwyllgor Busnes hefyd y dylai pwyllgorau anelu at wneud ceisiadau bob tymor am slotiau cyfarfodydd ychwanegol, lle bo hynny'n bosibl.

 

 


Cyfarfod: 05/10/2021 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5)

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Deisebau

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 79

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor Busnes i amserlennu dadl ar ddeiseb ‘P-06-1208: Deddfau newydd i amddiffyn gwiwerod coch prin rhag colli cynefinoedd sy'n achosi dirywiad yn eu poblogaeth’.

 

 


Cyfarfod: 05/10/2021 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5)

Pwyllgorau


Cyfarfod: 21/09/2021 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Deisebau

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 84

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor Busnes i drefnu’r ddadl ar y ddeiseb.

 

 


Cyfarfod: 21/09/2021 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus a Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 87

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor Busnes ar ei ymateb i’r Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus i nodi ei ddull o fynd i’r afael â’r argymhellion a wnaed gan Bwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus y Bumed Senedd. 

 

 


Cyfarfod: 21/09/2021 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Ceisiadau o ran amserlen pwyllgorau

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 90
 • Cyfyngedig 91
 • Cyfyngedig 92
 • Cyfyngedig 93
 • Cyfyngedig 94
 • Cyfyngedig 95
 • Cyfyngedig 96
 • Cyfyngedig 97

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor Busnes geisiadau o ran amserlen gan nifer o bwyllgorau ac effaith yr Agoriad Swyddogol ar fusnes y Senedd. Nododd y llythyrau gan y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol a’r Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon a Chysylltiadau Rhyngwladol, a chytunodd ar y camau gweithredu canlynol:

 

·         Pwyllgor Cyllid – cyfarfodydd ychwanegol fore dydd Gwener 8 Hydref, bore dydd Llun 18 Hydref, bore dydd Gwener 19 Tachwedd a bore dydd Mercher 22 Rhagfyr;

·         Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc, ac Addysg - cyfarfodydd ychwanegol fore dydd Llun 18 Hydref a naill ai bore dydd Llun 13 Rhagfyr neu ddydd Gwener 17 Rhagfyr (bore a/neu brynhawn);

·         Pwyllgor y Llywydd – cyfarfod ychwanegol fore dydd Llun 11 Hydref;

·         Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol – cyfarfod ychwanegol fore dydd Mercher 20 Hydref;

·         Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith – slot cyfarfod amgen fore dydd Mercher 20 Hydref;

·         Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig – slot cyfarfod amgen brynhawn dydd Llun 18 Hydref neu ddydd Gwener 22 Hydref (bore a/neu brynhawn);

·         Pwyllgor Safonau – hyblygrwydd i gwrdd fore dydd Mawrth os oes angen gwneud hynny er mwyn ystyried cwyn; a

·         Pwyllgor Deisebau - gofyn am symud yn barhaol o slot fore Llun i slot brynhawn Llun.

 


Cyfarfod: 21/09/2021 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Pwyllgorau


Cyfarfod: 14/09/2021 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 6)

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Deisebau

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 102

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor Busnes y llythyr a chytunodd i barhau â'r trefniadau blaenorol mewn perthynas â deisebau a drafodir yn y Cyfarfod Llawn.

 

 


Cyfarfod: 14/09/2021 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 6)

Pwyllgorau


Cyfarfod: 20/05/2021 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 6)

Sefydlu pwyllgor interim at ddibenion Rheol Sefydlog 21

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 107

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor Busnes y bydd Nodiadau Cyngor Cyfreithiol yn cael eu paratoi er mwyn helpu i lywio dadleuon ar 26 Mai ar gynigion i gymeradwyo offerynnau statudol gwneud cadarnhaol a chytunwyd mewn egwyddor i sefydlu pwyllgor interim ar gyfer craffu ar offerynnau statudol o dan Reol Sefydlog 21.

Cytunodd y Pwyllgor Busnes i sefydlu Pwyllgor Offerynnau Statudol interim gyda phedwar aelod (gan gynnwys y Cadeirydd), gydag un aelod o'r Grŵp Llafur, un o grŵp y Ceidwadwyr ac un o grŵp Plaid Cymru, yn ogystal â'r Dirprwy Lywydd fel Cadeirydd. Cytunodd y Pwyllgor Busnes i gyflwyno'r cynigion perthnasol i'w hystyried yn y Cyfarfod Llawn ar 26 Mai.

 

 

 


Cyfarfod: 20/05/2021 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 6)

Pwyllgorau