Cyfarfodydd

Deddfwriaeth - Y Pwyllgor Busnes

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 28/11/2023 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4.1)

Diweddariad ar Femoranda Cydsyniad Deddfwriaethol

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 2

Cyfarfod: 28/11/2023 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4.2)

Ymateb gan Gadeirydd y Pwyllgor Biliau Diwygio ynghylch amserlen Bil Senedd Cymru (Rhestrau Ymgeiswyr Etholiadol)

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 4
 • Cyfyngedig 5

Cyfarfod: 28/11/2023 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4.)

Deddfwriaeth


Cyfarfod: 21/11/2023 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Ymateb gan Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ynghylch amserlen y Bil Addysg Awyr Agored Breswyl (Cymru)

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 8
 • Cyfyngedig 9

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor Busnes yr ymateb gan y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg a chytunodd ar yr amserlen arfaethedig ar gyfer y Bil Addysg Awyr Agored Breswyl (Cymru).

 

 


Cyfarfod: 21/11/2023 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Deddfwriaeth


Cyfarfod: 14/11/2023 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Amserlen ar gyfer y Bil Addysg Awyr Agored Breswyl (Cymru)

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 14

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor Busnes i gyfeirio'r Bil at y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg er mwyn ystyried yr egwyddorion cyffredinol a gohiriodd benderfyniad ar amserlen y Bil er mwyn ymgynghori â'r Pwyllgor hwnnw, a dychwelyd at y mater mewn cyfarfod yn y dyfodol.

 

 


Cyfarfod: 14/11/2023 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Amserlen ar gyfer Bil Senedd Cymru (Rhestrau Ymgeiswyr Etholiadol)

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 17

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor Busnes i gyfeirio'r Bil at y Pwyllgor Biliau Diwygio er mwyn ystyried yr egwyddorion cyffredinol a gohiriodd benderfyniad ar amserlen y Bil er mwyn ymgynghori â'r Pwyllgor hwnnw, a dychwelyd at y mater mewn cyfarfod yn y dyfodol.

 

 


Cyfarfod: 14/11/2023 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Deddfwriaeth


Cyfarfod: 14/11/2023 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Ymateb gan Gadeirydd y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai ynghylch amserlen y Bil Cyllid Llywodraeth Leol (Cymru)

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 22
 • Cyfyngedig 23

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor Busnes yr ymateb gan y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai a chytunodd ar yr amserlen arfaethedig ar gyfer craffu ar y Bil Cyllid Llywodraeth Leol (Cymru).

 

 


Cyfarfod: 24/10/2023 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Deddfwriaeth


Cyfarfod: 24/10/2023 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Amserlen ar gyfer Bil Cyllid Llywodraeth Leol (Cymru)

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 28

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor Busnes i gyfeirio'r Bil at y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai er mwyn trafod yr egwyddorion cyffredinol. Cytunodd y Pwyllgor Busnes hefyd i ohirio penderfyniad ar yr amserlen ar gyfer y Bil er mwyn ymgynghori â'r Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai ac i ddychwelyd at y mater mewn cyfarfod yn y dyfodol.  

 


Cyfarfod: 10/10/2023 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai ynghylch y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol (Rhif 5) ar y Bil Ffyniant Bro ac Adfywio.

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 31

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor Busnes nad yw'r Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai yn bwriadu adrodd ar y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol (Rhif 4) ar y Bil Ffyniant Bro ac Adfywio gan fod y gwelliannau a gaiff eu cwmpasu gan y Memorandwm hwnnw y tu allan i gylch gwaith y Pwyllgor.  Am yr un rheswm, cytunodd y Pwyllgor Busnes i beidio â chyfeirio'r Memorandwm Atodol (Rhif 5) i’r Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai.

 


Cyfarfod: 10/10/2023 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Diweddariad ar Femoranda Cydsyniad Deddfwriaethol

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 34

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor Busnes i gyfeirio’r Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol (Memorandwm Rhif 5) ar y Bil Ffyniant Bro ac Adfywio i’r Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith, Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig, a’r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad i graffu arno, gyda dyddiad cau i gyflwyno adroddiad ar 16 Hydref;

 

 


Cyfarfod: 10/10/2023 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Deddfwriaeth


Cyfarfod: 26/09/2023 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai - Amserlen Bil Etholiadau a Chyrff Etholedig (Cymru)

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 39

Cyfarfod: 26/09/2023 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Deddfwriaeth


Cyfarfod: 26/09/2023 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Biliau Diwygio - Amserlen Bil Etholiadau a Chyrff Etholedig (Cymru)

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 44

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor Busnes yr ymatebion gan y Pwyllgor Biliau Diwygio a'r Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai ynghylch trefniadau ar gyfer craffu ar y Bil Etholiadau a Chyrff Etholedig (Cymru).

 

Cytunodd y Pwyllgor Busnes y dylid cyfeirio'r Bil Etholiadau a Chyrff Etholedig (Cymru) at y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai er mwyn ystyried yr egwyddorion cyffredinol. Cytunodd y Pwyllgor hefyd ar yr amserlen arfaethedig ar gyfer gwaith craffu ar y Bil.

 


Cyfarfod: 19/09/2023 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Amserlen ar gyfer y Bil Etholiadau a Chyrff Etholedig (Cymru)

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 47

Cofnodion:

Amserlen ar gyfer y Bil Etholiadau a Chyrff Etholedig (Cymru)

Cytunodd y Pwyllgor Busnes i ysgrifennu at y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai i esbonio ei fod yn bwriadu cyfeirio'r Bil Etholiadau a Chyrff Etholedig (Cymru) at y Pwyllgor i graffu ar egwyddorion cyffredinol, a gofyn am farn y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai ar y pwynt hwnnw ac ar yr amserlen arfaethedig. Cytunodd y Pwyllgor Busnes hefyd i anfon copi o'r llythyr at y Pwyllgor Biliau Diwygio i roi cyfle iddo wneud unrhyw sylwadau y mae'n dymuno eu gwneud mewn perthynas â chyfrifoldeb dros graffu ar y Bil.

 

 


Cyfarfod: 19/09/2023 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Deddfwriaeth


Cyfarfod: 12/09/2023 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Llythyr gan y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a'r Trefnydd ynghylch Bil yr Amgylchedd (Ansawdd Aer a Seinweddau) (Cymru)

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 52

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor Busnes y llythyr ynghylch yr angen i atal Rheolau Sefydlog dros dro er mwyn caniatáu i’r ddadl ar Egwyddorion Cyffredinol Bil yr Amgylchedd (Ansawdd Aer a Seinweddau (Cymru) i gael ei chynnal.

 

 


Cyfarfod: 12/09/2023 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Llythyr gan y Gweinidog Newid Hinsawdd ynghylch y Bil Ynni

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 55

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor Busnes y llythyr.

 

 


Cyfarfod: 12/09/2023 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Deddfwriaeth


Cyfarfod: 12/09/2023 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Diweddariad ar Femoranda Cydsyniad Deddfwriaethol

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 60

Cofnodion:

Cafodd y Pwyllgor Busnes ddiweddariad ar y Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol cyfredol a chytunodd i:

 

 • nodi'r Memorandwm atodol (Memorandwm Rhif 2) ar y Bil Ardrethu Annomestig a chytunodd i beidio â'u cyfeirio at bwyllgorau yng ngoleuni'r ddadl cydsyniad deddfwriaethol a gynhelir heddiw.
 • nodi’r Memorandwm atodol (Memorandwm Rhif 2), y Memorandwm atodol (Memorandwm Rhif 3) a’r Memorandwm Atodol (Memorandwm Rhif 4) ar y Bil Ynni, a chytunodd i beidio â'u cyfeirio at bwyllgorau yng ngoleuni'r ddadl cydsyniad deddfwriaethol a gynhelir heddiw.
 • cyfeirio’r Memorandwm atodol (Memorandwm Rhif 4) ar y Bil Ffyniant Bro ac Adfywio i’r Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith, Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig, y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai a'r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad i graffu arno, gyda dyddiad cau i gyflwyno adroddiad ar 13 Hydref 2023;
 • cyfeirio'r Memorandwm ar Fil Gweithgarwch Economaidd Cyrff Cyhoeddus (Materion Tramor) at y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus a'r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a'r Cyfansoddiad i graffu arno, gyda dyddiad cau i gyflwyno adroddiad ar 24 Tachwedd 2023.

 

 


Cyfarfod: 11/07/2023 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Diweddariad ar Femoranda Cydsyniad Deddfwriaethol

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 63

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor Busnes ddiweddariad gan y Trefnydd ar filiau Llywodraeth y DU sy’n gofyn am gydsyniad deddfwriaethol y Senedd, neu’n debygol o fod yn gofyn am gydsyniad, yn dilyn toriad yr haf.

 

 


Cyfarfod: 11/07/2023 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Deddfwriaeth


Cyfarfod: 04/07/2023 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Bil Diwygio'r Senedd - amserlen

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 68

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor Busnes amserlen arfaethedig gan Lywodraeth Cymru ar gyfer ystyried Bil Diwygio'r Senedd, a chytunodd i ohirio’r penderfyniad ar y mater hwn nes ei fod wedi ystyried yn llawn y trefniadau ar gyfer craffu ar Filiau sy’n ymwneud â diwygio'r Senedd, ac wedi ymgynghori â'r Pwyllgor priodol ynghylch amserlen arfaethedig y Bil.

 

 


Cyfarfod: 04/07/2023 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Diweddariad ar Femoranda Cydsyniad Deddfwriaethol

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 71
 • Cyfyngedig 72

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor Busnes i gyfeirio Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol y Bil Ynni i’r Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith a'r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad graffu arno, gan nodi mai 15 Medi oedd y terfyn amser ar gyfer cyflwyno adroddiad.

 

Nododd y Pwyllgor lythyr oddi wrth Gadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a'r Cyfansoddiad Dros Dro at y Gweinidog Newid Hinsawdd yn mynegi pryder difrifol y Pwyllgor am oedi gan Lywodraeth Cymru wrth osod y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol.

 

 


Cyfarfod: 04/07/2023 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Deddfwriaeth


Cyfarfod: 04/07/2023 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Craffu ar Filiau yn ymwneud â Diwygio’r Senedd

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 77

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor Busnes opsiynau ar gyfer y dull cyffredinol o graffu ar Filiau yn ymwneud â Diwygio'r Senedd a chytunodd i sefydlu pwyllgor Biliau annibynnol, ac i gyfeirio’r ddau Fil sy’n ymwneud â diwygio'r Senedd at y Pwyllgor hwnnw ar gyfer gwaith craffu Cyfnod 1. Cytunodd y Pwyllgor Busnes y byddai'n ystyried cynnig i'r Senedd y dylai trafodion Cyfnod 2 gael eu cynnal gan Bwyllgor o'r Senedd Gyfan.

Cytunodd y Pwyllgor Busnes y byddai’n trafod ymhellach y goblygiadau posibl pe bai’r un Pwyllgor yn cael cais i fod yn gyfrifol am graffu ar Fil disgwyliedig ar weinyddiaeth etholiadol a Bil diwygio yn yr un cyfnod.

Roedd y rhan fwyaf o aelodau'r Pwyllgor Busnes yn cytuno y dylid gwahodd y grŵp Llafur i enwebu Cadeirydd ar gyfer y Pwyllgor. Cytunwyd hefyd y dylai'r Pwyllgor gynnwys pedwar aelod (dau o’r Blaid Lafur, un yr un o grwpiau’r Ceidwadwyr a Phlaid Cymru), ac y dylid ystyried ymhellach yr opsiynau ar gyfer cynnwys Jane Dodds. Cytunodd y Pwyllgor Busnes y byddai aelodaeth y Pwyllgor yn gytbwys rhwng y rhywiau.

Y tu allan i'r cyfarfod, bydd yr ysgrifenyddiaeth hefyd yn rhannu dadansoddiad â’r Rheolwyr Busnes o’r sefyllfa bresennol o ran cydbwysedd rhwng y rhywiau ymhlith cadeiryddion ac aelodau’r pwyllgorau.

        

 


Cyfarfod: 20/06/2023 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Diweddariad ar Femoranda Cydsyniad Deddfwriaethol

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 80

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor Busnes ddiweddariad ar Femoranda Cydsyniad Deddfwriaethol a chytunwyd ar achub y blaen a chyfeirio'r Memorandwm Atodol ar y Bil Caffael (Memorandwm Rhif 6) at y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus a'r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad i graffu, gan nodi bod angen cyflwyno adroddiad arno erbyn 3 Gorffennaf.

Rhoddodd y Trefnydd y wybodaeth ddiweddaraf i’r Pwyllgor Busnes am y Bil Ffyniant Bro ac Adfywio, gan nad yw Llywodraeth Cymru bellach yn ei ragweld yn cael Cydsyniad Brenhinol cyn toriad yr haf. Bydd gwelliannau y disgwylir iddynt gael eu cyflwyno cyn toriad y Senedd yn debygol o arwain at Femorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol arall ac, o ganlyniad, mae’n debygol y caiff dadl arall ar gynnig cydsyniad ei chynnal ym mis Medi. Bydd y Trefnydd yn darparu diweddariad pellach cyn y toriad os yw’r sefyllfa'n newid.

 

 


Cyfarfod: 20/06/2023 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Deddfwriaeth


Cyfarfod: 06/06/2023 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Deddfwriaeth


Cyfarfod: 06/06/2023 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Diweddariad ar Femoranda Cydsyniad Deddfwriaethol

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 87

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor Busnes ddiweddariad ar y Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol presennol a chytunodd i:

 

 • nodi'r Memorandwm atodol (Memorandwm Rhif 5) ar Fil Cyfraith yr UE a Ddargedwir (Dirymu a Diwygio) a osodwyd ar 26 Mai, a chytuno i beidio â chyfeirio i gyflwyno adroddiad arno yng ngoleuni'r ffaith y cynhelir ail ddadl cydsyniad deddfwriaethol heddiw;
 • gyfeirio'r Memorandwm Atodol (Memorandwm Rhif 5) ar y Bil Diogelwch Ar-lein a osodwyd ar 1 Mehefin at y Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon a Chysylltiadau Rhyngwladol a’r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad i graffu arno, gyda dyddiad cau ar gyfer cyflwyno adroddiad ar 26 Mehefin;
 • gyfeirio'r Memorandwm Atodol (Memorandwm Rhif 2) ar y Bil Diogelu Data a Gwybodaeth Ddigidol (Rhif 2) a osodwyd ar 25 Mai at y Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon a Chysylltiadau Rhyngwladol a’r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad i graffu arno, gyda dyddiad cau ar gyfer cyflwyno adroddiad ar gyfer y Memorandwm hwn a phob Memorandwm arall ar y Bil hwn ar 15 Medi;

 

 


Cyfarfod: 06/06/2023 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Gohebiaeth gan Gadeirydd y Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith ynghylch amserlen y Bil Seilwaith (Cymru)

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 90

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor Busnes ar yr amserlen arfaethedig ar gyfer gwaith craffu ar amserlen y Bil Seilwaith (Cymru). 

 

Nododd y Pwyllgor gais y Pwyllgor fod y Llywodraeth yn ystyried ymrwymiadau gwaith craffu deddfwriaethol presennol y Pwyllgor wrth gynnig amserlen ar gyfer Bil ar Ddiogelwch Tomenni Segur, os cyflwynir un yn ystod trydedd flwyddyn y rhaglen ddeddfwriaethol

 


Cyfarfod: 06/06/2023 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Papur i’w nodi - Gohebiaeth gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad at Gadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad ynghylch Bil Cyfraith yr UE a Ddargedwir (Dirymu a Diwygio)

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 93

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor Busnes y llythyr, a fyddai'n cael ei gysylltu ag agenda'r Cyfarfod Llawn i helpu i lywio'r ddadl ar y Memorandwm Atodol y prynhawn hwnnw.

 

 


Cyfarfod: 23/05/2023 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad ynghylch ei adroddiad ar y Bil Bwyd (Cymru)

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 96

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor Busnes yr argymhelliad, a chytunodd i ymateb i’r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad yn nodi ei fod yn bwriadu trafod opsiynau ar gyfer adolygiad posibl o broses Biliau Aelodau yn ystod tymor yr haf, a bydd yn ystyried argymhelliad y Pwyllgor wrth wneud hynny.

 

 


Cyfarfod: 23/05/2023 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad ynghylch y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Ffyniant Bro ac Adfywio

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 99

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor Busnes y llythyr ac nad yw’r Pwyllgor yn bwriadu cyflwyno adroddiad ar y Memorandwm Atodol.

 

 


Cyfarfod: 23/05/2023 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Papur i’w nodi - Gohebiaeth gan Gadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad ynghylch Bil Cyfraith yr UE a Ddargedwir (Dirymu a Diwygio)

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 102

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor Busnes y llythyr.

 

 


Cyfarfod: 23/05/2023 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Gohebiaeth gan Gadeirydd y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai ynghylch y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Mudo Anghyfreithlon

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 105

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor Busnes y llythyr ac nad yw’r Pwyllgor yn bwriadu cyflwyno adroddiad ar y Memorandwm.

 

 


Cyfarfod: 23/05/2023 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Diweddariad ar Femoranda Cydsyniad Deddfwriaethol

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 108

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor Busnes y wybodaeth ddiweddaraf gan y Trefnydd a chytunodd i wneud yr hyn a ganlyn:

 

 • cyfeirio’r Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Dioddefwyr a Charcharorion a osodwyd ar 19 Mai at y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol a’r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad ar gyfer craffu, gyda dyddiad cau o 14 Gorffennaf ar gyfer cyflwyno adroddiad.
 • cyfeirio ymlaen llaw’r Memorandwm Atodol (Memorandwm Rhif 2) ar y Bil Mudo Anghyfreithlon at y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg, y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol a’r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad ar gyfer craffu gyda dyddiad cau ar gyfer cyflwyno adroddiad ar 19 Mehefin.
 • ymestyn y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno adroddiad ar gyfer y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol (Memorandwm Rhif 3) a ragwelir, a’r holl Femoranda eraill ar y Bil Ffyniant Bro ac Adfywio tan 12 Mehefin.

 

Rhoddodd y Trefnydd ddiweddariad llafar hefyd ar Fil Cyfraith yr UE a Ddargedwir (Dirymu a Diwygio), y mae gwelliannau sylweddol yn cael eu gwneud iddo yn San Steffan ar hyn o bryd, a chadarnhaodd y bydd Memorandwm Atodol yn cael ei osod cyn gynted â phosibl. Nododd y Trefnydd bosibilrwydd y gallai fod angen cynnal y ddadl cydsyniad deddfwriaethol yn y Cyfarfod Llawn mor gynnar â 6 Mehefin.

 

 

 


Cyfarfod: 23/05/2023 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Deddfwriaeth


Cyfarfod: 16/05/2023 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Y Bil Seilwaith (Cymru) - amserlen

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 113

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor Busnes y dylid cyfeirio'r Bil at y Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith er mwyn trafod yr egwyddorion cyffredinol. Cytunodd y Pwyllgor hefyd i ohirio penderfyniad ar yr amserlen ar gyfer y Bil er mwyn ymgynghori â'r Pwyllgor hwnnw a dychwelyd at y mater mewn cyfarfod yn y dyfodol.

 

 


Cyfarfod: 16/05/2023 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Deddfwriaeth


Cyfarfod: 09/05/2023 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Diweddariad ar Femoranda Cydsyniad Deddfwriaethol

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 118

Cofnodion:

Cafodd y Pwyllgor Busnes y wybodaeth ddiweddaraf am y Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol cyfredol a chytunodd ar y canlynol:

 

 • i ymestyn y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno adroddiad ar gyfer y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol (Memorandwm Rhif 3)  ar y Bil Ffyniant Bro ac Adfywio tan 5 Mehefin;
 • ymestyn y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno adroddiad ar y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Gwarchodaeth rhag Aflonyddu ar sail Rhyw yn Gyhoeddus tan 8 Mehefin;
 • cyfeirio’r Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Mudo Anghyfreithlon at y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg at ddibenion craffu, gyda dyddiad cau ar gyfer cyflwyno adroddiad ar 15 Mehefin.

 

 

 


Cyfarfod: 09/05/2023 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Deddfwriaeth


Cyfarfod: 25/04/2023 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Diweddariad ar Femoranda Cydsyniad Deddfwriaethol

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 123

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor Busnes y wybodaeth ddiweddaraf gan y Trefnydd a chytunodd i wneud yr hyn a ganlyn:

 

 • ymestyn y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno adroddiad ar y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Diogelu Data a Gwybodaeth Ddigidol (Rhif 2) tan 6 Gorffennaf 2023;
 • cyfeirio'r Memorandwm ar y Bil Mewnfudo Anghyfreithlon a osodwyd ar 31 Mawrth at y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol, y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai a’r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad ar gyfer craffu gyda dyddiad cau ar gyfer cyflwyno adroddiad ar 15 Mehefin 2023;
 • cyfeirio'r Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Ardrethu Annomestig a osodwyd ar 11 Ebrill at y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai, Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig, y Pwyllgor Cyllid a'r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad, ar gyfer craffu, gyda dyddiad cau ar gyfer cyflwyno adroddiad ar 22 Mehefin 2023;
 • cyfeirio'r Memorandwm ar y Bil Gwarchodaeth rhag Aflonyddu ar sail Rhyw yn Gyhoeddus a osodwyd ar 17 Ebrill at y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol, a’r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad ar gyfer craffu, gyda dyddiad cau ar gyfer cyflwyno adroddiad ar 18 Mai;
 • cyfeirio ymlaen llaw’r Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol atodol (Memorandwm Rhif 3) ar y Bil Ffyniant Bro ac Adfywio at y Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith, Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig, y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai a'r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad ar gyfer craffu, gyda dyddiad cau ar gyfer cyflwyno adroddiad ar 22 Mai.

 

 


Cyfarfod: 25/04/2023 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Deddfwriaeth


Cyfarfod: 25/04/2023 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Gohebiaeth gan Gadeirydd Dros Dro Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig ynghylch y Memorandwm Atodol (Rhif 2) ar y Bil Troseddau Economaidd a Thryloywder Corfforaethol

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 128

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor Busnes y llythyr

 


Cyfarfod: 28/03/2023 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Papur i’w nodi - gohebiaeth gan y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol ynghylch y Bil Mewnfudo Anghyfreithlon

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 131

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor Busnes y llythyr a bwriad Llywodraeth Cymru i osod Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil y tu hwnt i’r amserlenni arferol.

 

 


Cyfarfod: 28/03/2023 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Papur i’w nodi - llythyr gan y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad at y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd ynghylch Bil Cyfraith yr UE a Ddargedwir (Dirymu a Diwygio) - Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol Llywodraeth Cymru (Memorandwm Rhif 4)

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 134

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor Busnes y llythyr a safbwynt y Pwyllgor na fyddai’n gallu cyflwyno adroddiad ar y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol atodol (Memorandwm Rhif 4) ar Fil Cyfraith yr UE a Ddargedwir (Dirymu a Diwygio). 

 

 


Cyfarfod: 28/03/2023 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Deddfwriaeth


Cyfarfod: 21/03/2023 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Deddfwriaeth


Cyfarfod: 21/03/2023 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Papur i’w nodi - Gohebiaeth gan y Gweinidog Newid Hinsawdd at y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad mewn perthynas â Rheoliadau Gwastraff Pecynwaith (Casglu ac Adrodd am Ddata) (Cymru) 2023

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 141

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor Busnes y llythyr. 

 

 


Cyfarfod: 21/03/2023 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Gohebiaeth gan Gadeirydd y Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith ynghylch amserlen Bil yr Amgylchedd (Ansawdd Aer a Seinweddau) (Cymru)

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 144
 • Cyfyngedig 145

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor Busnes ar yr amserlen arfaethedig ar gyfer craffu ar Fil yr Amgylchedd (Ansawdd Aer a Seinweddau) (Cymru). Wrth wneud hynny, nododd y Pwyllgor Busnes y pwyntiau a godwyd yn y llythyr ynghylch y potensial i gyflwyno Biliau eraill mewn meysydd o fewn cylch gwaith y Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith yn ystod yr un cyfnod.

 

Cydnabu’r Trefnydd yr angen i roi eglurder ar y materion hyn a hysbysodd y Rheolwyr Busnes fod y Llywodraeth yn bwriadu cyflwyno Bil Cydsynio Seilwaith cyn diwedd tymor yr haf, ac y bydd y Gweinidog Newid Hinsawdd yn rhoi’r diweddaraf am ddiogelwch tomenni glo ar ffurf datganiad ysgrifenedig yn ddiweddarach yr wythnos hon.

 

 


Cyfarfod: 21/03/2023 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Papur i’w nodi - Gohebiaeth gan y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd, at y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad ynghylch Bil Cyfraith yr UE a Ddargedwir (Dirymu a Diwygio)

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 148

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor Busnes y llythyr a chytunodd i ymestyn y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno adroddiadau ar y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol atodol (Memorandwm Rhif 4) ar Fil Cyfraith yr UE a Ddargedwir (Dirymu a Diwygio) i 27 Mawrth 2023, a hynny yn sgil symud y ddadl i 28 Mawrth.

 

 

 


Cyfarfod: 21/03/2023 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Papur i’w nodi - Gohebiaeth gan y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad at y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad ynghylch ymateb Llywodraeth Cymru i adroddiad y Pwyllgor ar y Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol Llywodraeth Cymru ar Fil Cyfraith yr UE a Ddargedwir (Dirymu a Diwygio).

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 151

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor Busnes y llythyr. 

 

 


Cyfarfod: 14/03/2023 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Diweddariad ar Femoranda Cydsyniad Deddfwriaethol

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 154

Cofnodion:

Cafodd y Pwyllgor Busnes y wybodaeth ddiweddaraf am y Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol cyfredol a chytunodd ar y canlynol:

 

 • cyfeirio’r Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol atodol (Memorandwm Rhif 3) ar y Bil Troseddau Economaidd a Thryloywder Corfforaethol a osodwyd ar 9 Mawrth ar gyfer craffu arno, gan nodi bod angen cyflwyno adroddiad arno erbyn 4 Mai 2023;
 • cyfeirio’r Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol atodol (Memorandwm Rhif 6) ar y Bil Tai Cymdeithasol a osodwyd ar 9 Mawrth ar gyfer craffu arno, gan nodi bod angen cyflwyno adroddiad arno erbyn 27 Mawrth 2023;
 • cyfeirio'r Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol atodol (Memorandwm Rhif 4) ar Fil Cyfraith yr UE a Ddargedwir (Dirymu a Diwygio) ar gyfer craffu arno, gan nodi bod angen cyflwyno adroddiad arno erbyn 20 Mawrth 2023; a
 • nodi’r safbwynt ynghylch y Bil Caffael.

 

Nododd y Pwyllgor Busnes ohebiaeth gan Gadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad, a gafodd ei dderbyn a’i ddosbarthu yn dilyn eu cyfarfod a gynhaliwyd ddydd Llun 13 Mawrth. Nododd y Pwyllgor Busnes safbwynt y Pwyllgor na fyddai’n gallu cyflwyno adroddiad ar y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol atodol (Memorandwm Rhif 4) ar Fil Cyfraith yr UE a Ddargedwir (Dirymu a Diwygio) oherwydd yr amser cyfyngedig iawn ar gyfer gwneud hyn.

 

 


Cyfarfod: 14/03/2023 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Papur i’w nodi - Gohebiaeth gan y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad at y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad ynghylch Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol Llywodraeth Cymru ar Fil Cyfraith yr UE a Ddargedwir (Dirymu a Diwygio).

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 157

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor Busnes y llythyr.

 

 


Cyfarfod: 14/03/2023 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Deddfwriaeth


Cyfarfod: 07/03/2023 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Gohebiaeth gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad ynghylch Bil Cyfraith yr UE a Ddargedwir (Dirymu a Diwygio)

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 162

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor Busnes lythyr ynghylch y tebygolrwydd y caiff Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol atodol pellach ar Fil Cyfraith yr UE a Ddargedwir (Dirymu a Diwygio) ei osod yn hwyr a'r diffyg amser craffu y bydd hyn yn ei olygu i bwyllgorau'r Senedd. Codwyd pryderon ynghylch y dull a gymerwyd gan y Llywodraeth yn yr achos hwn i oedi cyn gosod Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol ar nifer o welliannau a wnaed yn San Steffan sawl wythnos ynghynt.

 

Nododd y Trefnydd y byddai ystyriaeth yn cael ei rhoi o ran a fyddai'n bosibl symud y ddadl ar y Memorandwm hwn o 14 Mawrth i ddyddiad diweddarach er mwyn caniatáu amser ychwanegol i graffu, neu ymestyn yr amser ar gyfer y ddadl i 45 munud os nad yw hynny'n bosibl.

 

 

 


Cyfarfod: 07/03/2023 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Deddfwriaeth


Cyfarfod: 28/02/2023 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Ymateb gan y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a'r Trefnydd ynghylch y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Technoleg Enetig (Bridio Manwl).

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 167

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor Busnes yr ymateb a gafwyd gan y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a'r Trefnydd i'w lythyr ynghylch gosod y Memorandwm yn hwyr a'r effaith a gaiff hynny ar yr amser sydd ar gael i graffu.

 

 


Cyfarfod: 28/02/2023 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Papur i’w nodi - Llythyr gan y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru a’r Trefnydd at Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid ynghylch gwaith craffu ar oblygiadau ariannol Biliau.

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 170

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor Busnes yr ohebiaeth ddiweddaraf rhwng Llywodraeth Cymru a'r Pwyllgor Cyllid ar y mater hwn.

 

 


Cyfarfod: 28/02/2023 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Gohebiaeth gan Gadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad ynghylch ei adroddiad ar Femoranda Cydsyniad Deddfwriaethol Llywodraeth Cymru ar Fil Cyfraith yr UE a Ddargedwir (Dirymu a Diwygio).

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 173

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor Busnes argymhellion 5 a 14 a wnaed gan y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad yn ei adroddiad ar y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol. Cytunodd y Pwyllgor Busnes i ddychwelyd at y ddau fater a godwyd ar yr adeg berthnasol.  Nodwyd yn arbennig y byddai angen ystyried gofynion Bil Cyfraith yr UE a Ddargedwir (Dirymu a Diwygio) (o ran amser eistedd y pwyllgor a'r Cyfarfod Llawn) wrth gadarnhau dyddiadau ar gyfer tymor yr hydref a thoriad y Nadolig. 

 

 


Cyfarfod: 28/02/2023 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Gohebiaeth gan Gadeirydd y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai ynghylch y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol (Rhif 5) ar gyfer y Bil Tai Cymdeithasol (Rheoleiddio).

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 176

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor Busnes y llythyr a phryderon y Pwyllgor ynghylch goblygiadau diwygiadau hwyr gan Lywodraeth y DU ar allu pwyllgorau i graffu ar Femoranda Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol.

 

 


Cyfarfod: 28/02/2023 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Gohebiaeth gan Gadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad ynghylch adolygiad y Pwyllgor Busnes o’r weithdrefn Bil Aelod

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 179

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor Busnes y llythyr a chytunodd i ystyried diweddariad ar ei raglen waith gweithdrefnol dros yr wythnosau nesaf, ar ôl i'r gwaith presennol ar bleidleisio drwy ddirprwy ddod i ben, er mwyn rhoi ystyriaeth bellach i flaenoriaethu gwaith arall yn ymwneud ag adolygu ystod o faterion gweithdrefnol.

 

 

 


Cyfarfod: 28/02/2023 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Gohebiaeth gan Gadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a'r Cyfansoddiad ynghylch Rheol Sefydlog 30A - cydsyniad mewn perthynas ag offerynnau statudol a wneir gan Weinidogion y DU

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 182

Cofnodion:

Nododd Pwyllgor Busnes fod y Llywydd yn bwriadu ysgrifennu at y Prif Weinidog ynghylch ei disgwyliadau ar fater cydsyniad y Senedd mewn perthynas ag offerynnau statudol a wneir gan Weinidogion y DU.  Cydnabuwyd hefyd y byddai opsiynau ar gyfer adolygu Rheol Sefydlog 30A (ochr yn ochr â Rheolau Sefydlog cysylltiedig) yn cael eu dwyn i'r Pwyllgor Busnes maes o law fel rhan o'i raglen ehangach ar gyfer adolygiad gweithdrefnol.

 

 


Cyfarfod: 28/02/2023 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Bil yr Amgylchedd (Ansawdd Aer a Seinweddau) (Cymru) - amserlen

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 185

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor Busnes y dylid cyfeirio Bil yr Amgylchedd (Ansawdd Aer a Seinweddau) (Cymru) at y Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith i ystyried yr egwyddorion cyffredinol, a gohirio penderfyniad ar amserlen y Bil er mwyn ymgynghori â'r Pwyllgor cyn dychwelyd at y mater mewn cyfarfod yn y dyfodol. 

 

 


Cyfarfod: 28/02/2023 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Deddfwriaeth


Cyfarfod: 14/02/2023 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Gohebiaeth gan Gadeirydd Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig ynghylch amserlen y Bil Bwyd (Cymru)

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 190

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor Busnes i’r cais i ymestyn yr amserlen ar gyfer gwaith craffu Cyfnod 1 y Bil Bwyd (Cymru) o 28 Ebrill i 12 Mai ac, ar yr amod y bydd y Senedd yn cytuno ar egwyddorion cyffredinol y Bil, y dylid cwblhau trafodion Cyfnod 2 erbyn 14 Gorffennaf 2023.

 

 


Cyfarfod: 14/02/2023 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Diweddariad ar Femoranda Cydsyniad Deddfwriaethol

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 193

Cofnodion:

Cafodd y Pwyllgor Busnes ddiweddariad ar y Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol cyfredol a:

 

 • chytunodd i gyfeirio'r Memorandwm ar y Bil Streiciau (Lefelau Gwasanaeth Lleiaf) a osodwyd ar 9 Chwefror at Bwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig a'r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad i graffu arno, gan nodi y gallai'r Bil hefyd fod o ddiddordeb i nifer o bwyllgorau eraill, gyda dyddiad cau ar gyfer cyflwyno adroddiad ar 30 Mawrth 2023; a
 • nododd sefyllfa’r Memoranda a ystyriwyd gan y Pwyllgor Busnes ar 7 Chwefror 2023.

 

 


Cyfarfod: 14/02/2023 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Deddfwriaeth


Cyfarfod: 07/02/2023 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Gohebiaeth gan Gadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r cyfansoddiad ynghylch y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Technoleg Enetig (Bridio Manwl)

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 198

Cofnodion:

Nododd Pwyllgor Busnes yr argymhelliad perthnasol a wnaed gan y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r cyfansoddiad fel rhan o'i adroddiad ar Femorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol y Bil Technoleg Enetig (Bridio Manwl), sy'n cynnig adolygiad o Reolau Sefydlog y Senedd mewn perthynas ag effaith ymarferol Deddf Marchnad Fewnol y Deyrnas Unedig 2020. Cytunodd y Pwyllgor Busnes i ystyried yr argymhelliad ymhellach fel rhan o waith arfaethedig ar ddiwygiadau gweithdrefnol ar ôl-Brexit.

 

 


Cyfarfod: 07/02/2023 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Gohebiaeth gan Gadeirydd y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol ynghylch amserlen Bil Caffael y Gwasanaeth Iechyd (Cymru)

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 201
 • Cyfyngedig 202

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor Busnes ar yr amserlen arfaethedig ar gyfer gwaith craffu ar Fil Iechyd y Gwasanaeth Iechyd (Cymru)  Wrth wneud hynny, nododd y Pwyllgor bryderon y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol ynghylch y cyfnod byrrach ar gyfer craffu Cyfnod 1 a'r ffaith y bydd y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno Cyfnod 2 yn disgyn yn ystod toriad hanner tymor. Nododd y Pwyllgor Busnes y byddai hyn yn golygu bod angen dyddiad cau cynharach ar gyfer cyflwyno gwelliannau yng Nghyfnod 2.

 

 


Cyfarfod: 07/02/2023 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Deddfwriaeth


Cyfarfod: 31/01/2023 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Rheoliadau Ardrethu Annomestig (Lluosydd) (Cymru) 2023

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 207

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor Busnes i gyfeirio'r Rheoliadau at y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a'r Cyfansoddiad a'r Pwyllgor Cyllid, a gofynnwyd i'r pwyllgorau adrodd erbyn dydd Llun 27 Chwefror 2023.  

 

 


Cyfarfod: 31/01/2023 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Deddfwriaeth


Cyfarfod: 31/01/2023 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Gohebiaeth gan Gadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad ynghylch Bil Cyfraith yr UE a Ddargedwir (Dirymu a Diwygio)

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 212
 • Cyfyngedig 213

Cofnodion:

Nododd Pwyllgor Busnes yr ohebiaeth a'r atodiad a oedd yn cynnwys diweddariad ar ddull Llywodraeth Cymru o ymdrin â Bil Cyfraith yr UE a Ddargedwir (Dirymu a Diwygio), a'i bwriad y dylai'r Senedd gael cyfle i graffu ar is-ddeddfwriaeth sy'n codi o ganlyniad i'r Bil. Nododd y Pwyllgor hefyd fwriad y Llywodraeth i gysylltu â hi unwaith y bydd ganddi ddigon o wybodaeth am y goblygiadau posibl o ran amserlen y Senedd.

 

 

 


Cyfarfod: 24/01/2023 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Gohebiaeth gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad ynghylch Bil Cyfraith yr UE a Ddargedwir (Dirymu a Diwygio)

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 216

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor Busnes y llythyr ynghylch statws presennol Bil Cyfraith yr UE a Ddargedwir (Dirymu a Diwygio) a bwriad y Llywodraeth i gyflwyno Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol pellach yn cynnwys yr holl welliannau perthnasol a gyflwynwyd ar gyfer y Cyfnod Adroddiad yn Nhŷ'r Cyffredin.

 

 


Cyfarfod: 24/01/2023 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Bil Caffael y Gwasanaeth Iechyd (Cymru) - amserlen

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 219

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor Busnes i gyfeirio'r Bil at y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol er mwyn trafod yr egwyddorion cyffredinol. Cytunodd y Pwyllgor Busnes i ohirio penderfyniad ar amserlen y Bil, gan gynnwys cais y Llywodraeth am gyfnod byrrach i graffu yng Nghyfnod1, er mwyn ymgynghori â'r Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol a dychwelyd at y mater mewn cyfarfod yn y dyfodol. 

 

 


Cyfarfod: 24/01/2023 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Deddfwriaeth


Cyfarfod: 17/01/2023 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Gohebiaeth gan Gadeirydd Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig ynghylch y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Technoleg Enetig (Bridio Manwl)

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 224

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor Busnes bryderon Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig ynghylch yr amserlenni ar gyfer craffu ar y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer y Bil Technoleg Enetig (Bridio Manwl) oherwydd cafodd y Memorandwm ei osod yn hwyr.

 

Cadarnhaodd y Trefnydd y byddai’n ymateb i lythyr y Pwyllgor Busnes ar y mater hwn, ac y byddai’n anfon copi o’r ymateb hwnnw at y pwyllgorau.

 

 


Cyfarfod: 17/01/2023 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Deddfwriaeth


Cyfarfod: 10/01/2023 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Gohebiaeth gan Gadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad ynghylch Bil yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru)

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 229

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor Busnes yr argymhellion a wnaed gan y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a'r Cyfansoddiad yn ei adroddiad ar y Bil a chytunodd i ymateb i dderbyn y ddau argymhelliad a gyfeiriwyd at y Pwyllgor Busnes.

 

 

 


Cyfarfod: 10/01/2023 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Gohebiaeth gan Gadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad ynghylch Bil Cyfraith yr UE a Ddargedwir (Dirymu a Diwygio)

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 232

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor Busnes y llythyr a'r pryderon a godir gan y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a'r Cyfansoddiad ynghylch y goblygiadau posibl i'r Pwyllgor hwnnw, a busnes y Senedd, a allai godi o ganlyniad i Fil Cyfraith yr UE a Ddargedwir (Dirymu a Diwygio) a gyflwynwyd yn Senedd y DU.

 

Awgrymodd Darren Millar y gallai'r Pwyllgor Busnes fod am ystyried sefydlu pwyllgor ychwanegol er mwyn ymateb i bryderon ynghylch capasiti craffu. Cytunodd y Pwyllgor Busnes i fonitro datblygiadau a chynnal deialog gyda Llywodraeth Cymru, gan gadw pob opsiwn ar agor.

 

 


Cyfarfod: 10/01/2023 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Diweddariad ar Femoranda Cydsyniad Deddfwriaethol

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 235

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor Busnes y wybodaeth ddiweddaraf gan y Trefnydd a chytunodd i:

 

 • gyfeirio'r Memorandwm Atodol (Memorandwm Rhif 4) ar y Bil Diogelwch Ar-lein a osodwyd ar 21 Rhagfyr at y Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon a Chysylltiadau Rhyngwladol a’r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad i graffu arno, gyda dyddiad cau ar gyfer cyflwyno adroddiad ar gyfer y Memorandwm hwn a rhai blaenorol ar y Bil hwn, ar 2 Mawrth 2023;  
 • cyfeirio'r Memorandwm atodol (Memorandwm Rhif 2) ar Fil Cyfraith yr UE a Ddargedwir (Dirymu a Diwygio) a osodwyd ar 21 Rhagfyr at y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad i graffu arno, gyda dyddiad cau ar gyfer cyflwyno adroddiad ar gyfer y Memorandwm hwn a rhai blaenorol ar y Bil hwn, ar 2 Mawrth 2023;
 • cyfeirio'r Memorandwm atodol (Memorandwm Rhif 2) ar y Bil Troseddau Economaidd a Thryloywder Corfforaethol a osodwyd ar 4 Ionawr at Bwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig a’r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad i graffu arno, gyda dyddiad cau ar gyfer cyflwyno adroddiad ar gyfer y Memorandwm hwn a rhai blaenorol ar y Bil hwn, ar 9 Mawrth 2023;
 • cyfeirio'r Memorandwm atodol (Memorandwm Rhif 4) ar y Bil Caffael a osodwyd ar 19 Rhagfyr at y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus i graffu arno, a’r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad i graffu arno, gyda dyddiad cau ar gyfer cyflwyno adroddiad ar gyfer y Memorandwm hwn a rhai blaenorol ar y Bil hwn, ar 2 Mawrth 2023;

 

 

 


Cyfarfod: 10/01/2023 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Papur i’w nodi - gohebiaeth rhwng y Prif Weinidog a’r Pwyllgor Cyllid ynghylch gwaith craffu ar oblygiadau ariannol Biliau

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 238
 • Cyfyngedig 239

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor Busnes y llythyrau a chytunodd i aros am ymateb pellach gan y Prif Weinidog i'r Pwyllgor Cyllid cyn rhoi unrhyw ystyriaeth bellach i'r arfer o bleidleisio ar y cynnig ynghylch y Penderfyniad Ariannol ar gyfer Biliau ar yr un diwrnod â dadl Cyfnod 1.

 

 


Cyfarfod: 10/01/2023 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Rheoliadau’r Dreth Gwarediadau Tirlenwi (Cyfraddau Treth) (Cymru) (Diwygio) 2022

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 242

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor Busnes i gyfeirio'r Rheoliadau at y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a'r Cyfansoddiad a'r Pwyllgor Cyllid i graffu arnynt, a gofynnod i'r pwyllgorau adrodd erbyn dydd Llun 23 Ionawr 2023 i alluogi'r rheoliadau i gael eu hystyried gan y Senedd ddydd Mawrth24 Ionawr 2023. 

 

 


Cyfarfod: 10/01/2023 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Gohebiaeth gan Gadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad ynghylch Bil Diogelu’r Amgylchedd (Cynhyrchion Plastig Untro) (Cymru)

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 245

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor Busnes y llythyr a'r pryderon a fynegir mewn perthynas â hwyluso amserlen Bil Diogelu'r Amgylchedd (Cynhyrchion Plastig Untro) (Cymru). Nododd y Llywydd ei bod wedi cwrdd â Chadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad ym mis Rhagfyr a chytunodd y bydd swyddogion yn drafftio adroddiad i’r Pwyllgor Busnes yn manylu ar y gwersi a ddysgwyd o'r broses graffu ar y Bil hwn, y gellir cyfeirio atynt pe bai unrhyw gais yn y dyfodol am hwyluso amserlen i graffu ar Fil.

 

 


Cyfarfod: 10/01/2023 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Deddfwriaeth


Cyfarfod: 13/12/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Gohebiaeth gan y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai ynghylch memoranda cydsyniad deddfwriaethol:

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 250

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor Busnes y llythyr a chytunodd i ymateb i Gadeirydd y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai, yn nodi'r pryderon a godwyd ynghylch nifer y Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol a'r effaith ar waith pwyllgorau.

 

 

 


Cyfarfod: 13/12/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Diweddariad ar Femoranda Cydsyniad Deddfwriaethol

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 253

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor Busnes ddiweddariad gan y Trefnydd a chytunodd i:

 

 • gyfeirio'r Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol atodol (Memorandwm Rhif 3) ar y Bil Caffael, a osodwyd ar 6 Rhagfyr, at y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus a'r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Chyfansoddiad i graffu arno, gyda dyddiad cau ar gyfer cyflwyno adroddiad ar 16 Chwefror 2023, a nodwyd fod disgwyl i Femorandwm atodol pellach gael ei osod cyn y Nadolig;
 • cyfeirio'r Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol atodol (Memorandwm Rhif 4) ar y Bil Tai Cymdeithasol (Rheoleiddio) a osodwyd ar 6 Rhagfyr at y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai a’r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad gyda dyddiad cau ar gyfer cyflwyno adroddiad ar 13 Ionawr 2023; a
 • chyfeirio’r Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Technoleg Enetig (Bridio Manwl) a osodwyd ar 8 Rhagfyr at Bwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig a’r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad i graffu arno, gyda dyddiad cau ar gyfer cyflwyno adroddiad ar 16 Ionawr 2023. Cytunodd y Pwyllgor hefyd i ysgrifennu at y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a'r Trefnydd i fynegi pryder ynghylch gosod y Memorandwm ar y Bil hwn yn hwyr, sydd wedi arwain at gyfnod o amser cyfyngedig iawn ar gael i bwyllgorau wneud gwaith craffu ar y darpariaethau perthnasol yn y Bil.

 

 


Cyfarfod: 13/12/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Gohebiaeth gan Bwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig ynghylch amserlen y Bil Bwyd (Cymru)

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 256

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor Busnes ar yr amserlen arfaethedig ar gyfer gwaith craffu ar y Bil Bwyd (Cymru)  

 


Cyfarfod: 13/12/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Deddfwriaeth


Cyfarfod: 06/12/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Llythyr gan y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd ynghylch Cyfnod 4 Bil Diogelu’r Amgylchedd (Cynhyrchion Plastig Untro) (Cymru)

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 261

Cofnodion:

Yn dilyn yr arwydd a roddwyd yn y cyfarfod blaenorol, nododd y Pwyllgor Busnes y llythyr a’r bwriad i gynnal dadl Cyfnod 4 ar Fil Diogelu’r Amgylchedd (Cynhyrchion Plastig Untro) (Cymru) yn syth ar ôl trafodion Cyfnod 3 heddiw.

 


Cyfarfod: 06/12/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Diweddariad ar Femoranda Cydsyniad Deddfwriaethol

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 264

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor Busnes ar y canlynol: 

 

 • cyfeirio'r Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Troseddau Economaidd a Thryloywder Corfforaethol a osodwyd ar 29 Tachwedd ar gyfer craffu at Bwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig a’r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad gyda dyddiad cau ar gyfer cyflwyno adroddiad ar 2 Mawrth 2023;
 • cyfeirio'r Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol atodol (Memorandwm Rhif 2) ar y Bil Ffyniant Bro ac Adfywio a osodwyd ar 30 Tachwedd ar gyfer craffu at Bwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith, Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig, y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai a'r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad, gyda dyddiad cau ar gyfer cyflwyno adroddiad ar 16 Chwefror 2023; a
 • chyfeirio'r Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol atodol (Memorandwm Rhif 3) ar Fil Banc Seilwaith y DU a osodwyd ar 30 Tachwedd ar gyfer craffu at Bwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith, Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig, y Pwyllgor Cyllid a'r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad gyda dyddiad cau ar gyfer cyflwyno adroddiad ar 16 Ionawr 2023.

 

 


Cyfarfod: 06/12/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Deddfwriaeth


Cyfarfod: 29/11/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Bil Bwyd (Cymru) - amserlen

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 269

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor Busnes y dylid cyfeirio'r Bil at Bwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig er mwyn trafod yr egwyddorion cyffredinol.

 

Cytunodd y Pwyllgor Busnes i ohirio penderfyniad ar yr amserlen ar gyfer y Bil er mwyn ymgynghori â'r Pwyllgor hwnnw ac i ddychwelyd at y mater mewn cyfarfod yn y dyfodol.

 

 


Cyfarfod: 29/11/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad ynghylch y Gorchymyn Newid Hinsawdd (Nwyon Tŷ Gwydr wedi’u Targedu) 2022

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 272

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor Busnes y llythyr. Nododd y Llywydd ei bwriad i gwrdd â Chadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad i drafod y mater a bydd yn darparu’r wybodaeth ddiweddaraf i’r Pwyllgor Busnes yn dilyn y cyfarfod hwnnw.

 

 


Cyfarfod: 29/11/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Diweddariad ar Femoranda Cydsyniad Deddfwriaethol

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 275

Cofnodion:


Cyfarfod: 29/11/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Deddfwriaeth


Cyfarfod: 29/11/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Papur i’w nodi - llythyr gan y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd at Gadeiryddion y Pwyllgorau ynghylch Rheoliadau Anifeiliaid ac Iechyd Anifeiliaid, Bwyd Anifeiliaid a Bwyd, Planhigion ac Iechyd Planhigion (Diwygio) 2022

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 280

Cofnodion:

 

Nododd y Pwyllgor Busnes y llythyr.

 

 


Cyfarfod: 29/11/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad ynghylch Bil Diogelu’r Amgylchedd (Cynhyrchion Plastig Untro) (Cymru)

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 283
 • Cyfyngedig 284

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor Busnes y llythyr a diolchodd i’r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad am godi’r mater hwn, a chytunodd i ystyried y pwyntiau a godwyd os, a phryd, y bydd angen ystyried unrhyw gais o’r fath yn y dyfodol.

 

 


Cyfarfod: 22/11/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Diweddariad ar Femoranda Cydsyniad Deddfwriaethol

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 287

Cofnodion:

 

Trafododd y Pwyllgor Busnes y wybodaeth ddiweddaraf gan y Trefnydd a chytunodd i:

 

 • gyfeirio'r Memorandwm atodol (Memorandwm Rhif 3) ar y Bil Tai Cymdeithasol (Rheoleiddio) a osodwyd ar 17 Tachwedd at y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai a’r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad gyda dyddiad cau ar gyfer cyflwyno adroddiad ar 13 Ionawr 2023; ac
 • ymestyn y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno adroddiad ar Femorandwm ar y Bil Ffyniant Bro ac Adfywio i 16 Chwefror 2023, gan ragweld y bydd Memorandwm diwygiedig yn cael ei osod.

 

 


Cyfarfod: 22/11/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Deddfwriaeth


Cyfarfod: 15/11/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Diweddariad ar Femoranda Cydsyniad Deddfwriaethol

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 292

Cofnodion:


Cyfarfod: 15/11/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Deddfwriaeth


Cyfarfod: 08/11/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad ynghylch Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol y Bil Ffyniant Bro ac Adfywio

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 297

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor Busnes ohebiaeth a anfonwyd gan Gadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad at y Gweinidog Newid Hinsawdd, sy’n cynnig y dylai Llywodraeth Cymru osod Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol diwygiedig ar y Bil Ffyniant Bro ac Adfywio yn sgil yr hyn y mae’r Pwyllgor yn ei ystyried fel diffygion yn y Memorandwm presennol.

 

Cadarnhaodd y Trefnydd fod y Gweinidog Newid Hinsawdd wrthi’n trafod yr ohebiaeth ac y bydd yn ymateb i’r Pwyllgor yn fuan. Bydd y Trefnydd yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i’r Pwyllgor Busnes cyn gynted ag y bydd rhagor o wybodaeth ar gael, gan gynnwys a oes modd newid y dyddiad cau presennol ar gyfer cyflwyno adroddiad ar gyfer pwyllgorau.

 

 


Cyfarfod: 08/11/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Deddfwriaeth


Cyfarfod: 08/11/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Diweddariad ar Femoranda Cydsyniad Deddfwriaethol

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 302

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor Busnes y wybodaeth ddiweddaraf ar Femoranda Cydsyniad Deddfwriaethol a chytunodd i wneud yr hyn a ganlyn:

 

 • cyfeirio'r Memorandwm ar Fil Cyfraith yr UE a Ddargedwir (Dirymu a Diwygio) ar gyfer craffu at y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad gyda dyddiad cau ar gyfer cyflwyno adroddiad ar 9 Chwefror 2023;
 • ymestyn ymhellach y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno adroddiad ar gyfer y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar Fil Protocol Gogledd Iwerddon tan 21 Tachwedd 2022.

 

 


Cyfarfod: 25/10/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad ynghylch ei Adroddiad Blynyddol ar gyfer 2021/22

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 305

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor Busnes y llythyr a chytunodd i ymateb i’r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a'r Cyfansoddiad i gytuno bod asesiadau o'r amser sydd ar gael i'r Senedd ystyried deddfwriaeth yn fater i Bwyllgor Busnes, ac anfon copi o'r ymateb hwnnw at y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad a'r Trefnydd.

 

 


Cyfarfod: 25/10/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Bil yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) – Amserlen

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 308

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor Busnes yr amserlen ddiweddaraf sy'n adlewyrchu newidiadau i derfynau amser a gytunwyd yn flaenorol gan y Pwyllgor:

 

 

 


Cyfarfod: 25/10/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Deddfwriaeth


Cyfarfod: 18/10/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Deddfwriaeth


Cyfarfod: 18/10/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon a Chysylltiadau Rhyngwladol ynghylch Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol Bil Protocol Gogledd Iwerddon.

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 315

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor Busnes y cais am estyniad i'r terfyn amser ar gyfer cyflwyno adroddiad ar y Cynnig ar Fil Protocol Gogledd Iwerddon. Yn seiliedig ar drefnu dadl ar y Cynnig ar gyfer 8 Tachwedd yn sgil yr amserlen ar gyfer y Bil yn San Steffan, daeth y Pwyllgor Busnes i’r casgliad nad yw’n bosibl ymestyn y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno adroddiad ar hyn o bryd. Dywedodd y Trefnydd, os bydd yr amserlen seneddol yn newid, byddai’r Llywodraeth yn fodlon ailedrych ar yr amserlen ar gyfer craffu ar y Cynnig.

 

 


Cyfarfod: 11/10/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Rheoliadau Treth Trafodiadau Tir (Bandiau Treth a Chyfraddau Treth) (Cymru) (Diwygio) 2022

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 318

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor Busnes i gyfeirio'r Rheoliadau at y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a'r Cyfansoddiad gyda dyddiad cau ar gyfer cyflwyno adroddiad dydd Llun 7 Tachwedd 2022, er mwyn galluogi'r rheoliadau hyn i gael eu hystyried gan y Senedd ddydd Mawrth8 Tachwedd.  

 

 


Cyfarfod: 11/10/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Y Bil Diogelu'r Amgylchedd (Cynhyrchion Plastig Untro) (Cymru) - Cyfnod 2

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 321

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor Busnes mewn egwyddor i gyfeirio'r Bil at y Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith ar gyfer trafodion Cyfnod 2, pe bai'r Senedd yn cytuno ar yr egwyddorion cyffredinol.

 

 


Cyfarfod: 11/10/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Diweddariad ar Femoranda Cydsyniad Deddfwriaethol

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 324

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor Busnes ddiweddariad gan Lywodraeth Cymru a chytunodd i gyfeirio'r Memorandwm Atodol ar y Bil Tai Cymdeithasol (Rheoleiddio) at y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai a’r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad ar gyfer craffu arno, gyda dyddiad cau ar gyfer cyflwyno adroddiad ar 1 Rhagfyr;

 

 


Cyfarfod: 11/10/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol - Y Bil Partneriaeth Gymdeithasol a Chaffael Cyhoeddus (Cymru)

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 327

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor Busnes yr ymateb a gafwyd gan y Pwyllgor a chytunodd na fyddai angen addasu'r amserlen bresennol ar gyfer craffu ar y Bil.

 

 


Cyfarfod: 11/10/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Deddfwriaeth


Cyfarfod: 04/10/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Amserlen Bil yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru)

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 332

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor Busnes ohebiaeth gan y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad a chytunodd ar estyniadau byr i’r terfynau amser ar gyfer cyflwyno adroddiadau ar gyfer cyfnod Ystyriaeth Gychwynnol y Bil hyd at 23 Rhagfyr 2022, a’r cyfnod Ystyriaeth Fanwl gan Bwyllgor hyd at 10 Mawrth 2023.

 

 


Cyfarfod: 04/10/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Deddfwriaeth


Cyfarfod: 27/09/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd, a Seilwaith - Y Bil Diogelu'r Amgylchedd (Cynhyrchion Plastig Untro) (Cymru)

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 337
 • Cyfyngedig 338

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor Busnes yr ohebiaeth a dderbyniwyd gan Gadeirydd y Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith a chytunodd i ymateb i'r llythyr. Cytunodd y Pwyllgor Busnes i beidio â chyfeirio'r Bil at Bwyllgor cyfrifol i ystyried yr egwyddorion cyffredinol yn sgil y gwaith y mae'r Pwyllgor wedi gallu ei wneud yn ystod yr wythnosau diwethaf, ac i gytuno ar yr amserlen arfaethedig i ystyried y Bil.

 

 


Cyfarfod: 27/09/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Deddfwriaeth


Cyfarfod: 20/09/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Bil Diogelu'r Amgylchedd (Cynhyrchion Plastig Untro) (Cymru) - amserlen ddiwygiedig

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 343

Cofnodion:

Cyflwynodd y Trefnydd amserlen ddiwygiedig ar gyfer craffu ar y Bil, oherwydd y bu oedi o ran ei chyflwyno tan ar ôl y cyfnod o Alaru Cenedlaethol. Cytunodd y Pwyllgor Busnes i ymgynghori â’r Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith ar yr amserlen ddiwygiedig arfaethedig, ac i ddychwelyd at y mater yn y cyfarfod nesaf.  

 

 


Cyfarfod: 20/09/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Bil Amaethyddiaeth (Cymru) - amserlen

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 346

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor Busnes i gyfeirio'r Bil at Bwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig, ac i ohirio penderfyniad ar yr amserlen ar gyfer y Bil er mwyn ymgynghori â'r Pwyllgor a dychwelyd at y mater mewn cyfarfod yn y dyfodol.  

 

 


Cyfarfod: 20/09/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Diweddariad ar Femoranda Cydsyniad Deddfwriaethol

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 349

Cofnodion:

Darparodd y Trefnydd ddiweddariad ar Femoranda a biliau Llywodraeth y DU. Cytunodd y Pwyllgor Busnes i wneud yr hyn a ganlyn:

 

 • cyfeirio'r Memorandwm ar y Bil Tai Cymdeithasol (Rheoleiddio) ar gyfer craffu at y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai a’r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad gyda dyddiad cau ar gyfer cyflwyno adroddiad ar 1 Rhagfyr;
 • ymestyn y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno adroddiad ar gyfer y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol a’r Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol ar y Bil Caffael tan 24 Tachwedd;
 • ymestyn y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno adroddiad ar y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Masnach (Awstralia a Seland Newydd) tan 1 Rhagfyr;
 • ymestyn y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno adroddiad ar y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Ysgolion tan 1 Rhagfyr;
 • cadw’r dyddiad cau presennol ar gyfer cyflwyno adroddiad ar y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol a’r Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol ar Fil Banc Seilwaith y DU, sef 17 Tachwedd;
 • nodi’r diweddariad a ddarparwyd gan y Llywodraeth ar Filiau eraill y DU a Memoranda eraill.

 

 


Cyfarfod: 20/09/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Deddfwriaeth


Cyfarfod: 12/07/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Diweddariad ar Femoranda Cydsyniad Deddfwriaethol

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 354

Cofnodion:

Cafodd y Pwyllgor Busnes y wybodaeth ddiweddaraf am y Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol cyfredol a chytunodd ar y canlynol:       

 

 • cyfeirio'r Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Ysgolion at y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg a’r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad i graffu arno, gyda dyddiad cau ar gyfer cyflwyno adroddiad ar 17 Tachwedd.
 • cyfeirio'r Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol ar Fil Banc Seilwaith y DU at y Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith, Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig, y Pwyllgor Cyllid a'r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad i graffu arno, gyda dyddiad cau ar gyfer cyflwyno adroddiad ar 17 Tachwedd.
 • cyfeirio'r Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol ar y Bil Caffael at y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus a'r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad i graffu arno, gyda dyddiad cau ar gyfer cyflwyno adroddiad ar 10 Tachwedd.

 

Darparodd y Trefnydd ddiweddariad ar lafar ar y rhaglen Femorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ehangach.

 

 


Cyfarfod: 12/07/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 357

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr yn ei thrafodaethau ar yr amserlen ar gyfer Bil Diogelu'r Amgylchedd (Cynhyrchion Plastig Untro) (Cymru).

 


Cyfarfod: 12/07/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Bil Diogelu'r Amgylchedd (Cynhyrchion Plastig Untro) (Cymru) - amserlen

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 360

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor Busnes yr amserlen arfaethedig gan y Trefnydd a’r ohebiaeth a gafwyd gan Gadeirydd y Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith, a chytunwyd y dylai penderfyniad gael ei wneud ynghylch a ddylai Bil gael ei gyfeirio at bwyllgor cyfrifol i ystyried ei egwyddorion cyffredinol ar ôl iddo gael ei gyflwyno. Felly, cytunodd y Pwyllgor Busnes y byddai’n dychwelyd i ystyried amserlen y Bil ymhellach ar ddechrau tymor yr hydref, gan ystyried a fu modd gwneud unrhyw waith ymgynghori cyhoeddus dros yr haf. 

 

 


Cyfarfod: 12/07/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Deddfwriaeth


Cyfarfod: 28/06/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 365

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor Busnes y cais gan y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Chyfansoddiad am newidiadau i'r amserlen arfaethedig ar gyfer craffu ar Fil yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) a chytunodd i ymestyn y terfynau amser ar gyfer cyflwyno adroddiadau ar yr Ystyriaeth Gychwynnol hyd at 16 Rhagfyr 2022 ac Ystyriaeth Fanwl gan Bwyllgor hyd at 3 Mawrth 2023.

 

 


Cyfarfod: 28/06/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 368

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor Busnes y cais gan y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus am estyniad i'r terfyn amser ar gyfer cyflwyno adroddiad ar y Memorandwm ar y Bil Caffael a chytunodd i ymestyn y terfyn amser ar gyfer cyflwyno adroddiadau hyd at 10 Tachwedd 2022.

 

 


Cyfarfod: 28/06/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Deddfwriaeth


Cyfarfod: 14/06/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol y Bil Caffael

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 373

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor Busnes i gyfeirio'r Memorandwm ar y Bil Caffael at y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus a'r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad gyda dyddiad cau ar gyfer cyflwyno adroddiad ar 6 Hydref 2022.

 

 


Cyfarfod: 14/06/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol - Bil Partneriaeth Gymdeithasol a Chaffael Cyhoeddus (Cymru)

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 376

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor Busnes ar yr amserlen arfaethedig ar gyfer craffu ar y Bil Partneriaeth Gymdeithasol a Chaffael Cyhoeddus (Cymru)

 

 


Cyfarfod: 14/06/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Bil yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) - Amserlen

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 379

Cofnodion:

Cafodd y Pwyllgor Busnes friff ar y broses ar gyfer craffu ar fil cydgrynhoi a chyfeiriodd Fil yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) at y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad ar gyfer craffu. Cytunodd y Pwyllgor Busnes i ohirio penderfyniad ar yr amserlen ar gyfer y Bil er mwyn ymgynghori â'r Pwyllgor, a dychwelyd at y mater mewn cyfarfod yn y dyfodol.  

 

 


Cyfarfod: 14/06/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Deddfwriaeth


Cyfarfod: 07/06/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol - Y Bil Caffael

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 384

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 

 


Cyfarfod: 07/06/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Llythyr gan y Gweinidog Newid Hinsawdd - Y Bil Ffyniant Bro ac Adfywio

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 387

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 

 


Cyfarfod: 07/06/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Diweddariad ar Femoranda Cydsyniad Deddfwriaethol

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 390

Cofnodion:

Cafodd y Pwyllgor Busnes y wybodaeth ddiweddaraf am y Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol cyfredol a chytunodd ar y canlynol:

 

 • cyfeirio'r Memorandwm ar y Bil Masnach (Awstralia a Seland Newydd) at Bwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig, y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus a'r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad gyda dyddiad cau ar gyfer cyflwyno adroddiad ar 29 Medi 2022.  Byddai Pwyllgor yr Economi a’r Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus yn cael eu hannog i drafod rhyngddynt pa Bwyllgor fyddai'n arwain ar y gwaith craffu hwn o safbwynt polisi;
 • cyfeirio'r Memorandwm ar Fil Banc Seilwaith y DU at y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Seilwaith, Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig, y Pwyllgor Cyllid a'r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad gyda dyddiad cau ar gyfer cyflwyno adroddiad ar 29 Medi 2022. Byddai’r Pwyllgor Newid Hinsawdd, Pwyllgor yr Economi a’r Pwyllgor Cyllid yn cael eu hannog i drafod rhyngddynt pa Bwyllgor fyddai'n arwain ar y gwaith craffu hwn o safbwynt polisi;
 • nodi'r sefyllfa a'r llythyrau a dderbyniwyd mewn perthynas â'r Bil Ffyniant Bro ac Adfywio a'r Bil Caffael, ac aros am ddiweddariad pellach mewn cyfarfod yn y dyfodol.

 

 

 


Cyfarfod: 07/06/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Deddfwriaeth


Cyfarfod: 24/05/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Deddfwriaeth


Cyfarfod: 17/05/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 397

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor Busnes y llythyr gan y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad a’r pwyntiau a godwyd ynghylch y cyfleoedd ar gyfer Biliau Aelodau yn adroddiad diweddar y Pwyllgor ar Femorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Llywodraeth Cymru ar Fil Iaith Arwyddion Prydain. Cytunodd y Pwyllgor Busnes i drafod papur yn ymwneud â’r potensial ar gyfer adolygu proses ddethol Biliau Aelod.

 

 


Cyfarfod: 17/05/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Deddfwriaeth


Cyfarfod: 10/05/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 10) 2022

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 402

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor Busnes y dylai'r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad gyflwyno adroddiad ar Reoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 10) 2022erbyn bore dydd Mawrth 17 Mai 2022.

 

 


Cyfarfod: 10/05/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Deddfwriaeth


Cyfarfod: 26/04/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Diweddariad ar Femoranda Cydsyniad Deddfwriaethol

Cofnodion:

Cafodd y Pwyllgor Busnes ddiweddariad llafar am y Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol cyfredol a chytunodd i:

 

 • gyfeirio'r Memorandwm ar y Bil Diogelwch Ar-lein at y Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon a Chysylltiadau Rhyngwladol a'r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad, gyda dyddiad cau ar gyfer cyflwyno adroddiad ar 21 Gorffennaf 2022.
 • nodi, gan na chyflwynwyd unrhyw welliannau i'w hystyried yn Nhŷ'r Arglwyddi i Fil Iaith Arwyddion Prydain, y bydd yn awr yn symud i Drydydd Darlleniad Tŷ'r Arglwyddi ar 27 Ebrill.
 • nodi bod y Memorandwm Atodol ar y Bil Iechyd a Gofal wedi'i osod ar 5 Ebrill a bod dyddiad cau ar gyfer cyflwyno adroddiadau y bore yma (26 Ebrill) wedi'i bennu yn y cyfarfod blaenorol.
 • nodi bod ystyriaeth o'r Bil Lles Anifeiliaid (Anifeiliaid a Gedwir) yn San Steffan wedi dod i ben yn dilyn cyfnod Pwyllgor Tŷ'r Cyffredin ym mis Tachwedd. O ganlyniad, gwnaed y Bil yn destun cynnig cario drosodd ar 25 Ebrill ac felly bydd yn dychwelyd yn y sesiwn Seneddol nesaf.

 

 


Cyfarfod: 26/04/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad ynghylch ei adroddiad ar Fil Deddfau Trethi Cymru etc. (Pŵer i Addasu)

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 409

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor Busnes y llythyr ac argymhelliad y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a Chyfansoddiad mewn perthynas â diwygio'r Rheolau Sefydlog. Cytunodd y Pwyllgor Busnes i ddychwelyd i ystyried yr argymhelliad ymhellach os a phryd y caiff y Bil ei ddeddfu.

 

 


Cyfarfod: 26/04/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad ynghylch Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol (Memorandwm Rhif 2) ar y Bil Lles Anifeiliaid (Anifeiliaid a Gedwir).

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 412

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor Busnes y llythyr ac y rhoddir sylw i'r pryderon a godir fel rhan o drafodaethau parhaus am y broses Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol rhwng swyddogion Comisiwn y Senedd a swyddogion cyfatebol yn Llywodraeth Cymru

 


Cyfarfod: 26/04/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 9) 2022

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 415

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor Busnes y llythyr a bod y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad wedi adrodd ar y rheoliadau hyn cyn y ddadl yn y Cyfarfod Llawn dydd Mawrth 26 Ebrill.

 


Cyfarfod: 26/04/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Deddfwriaeth


Cyfarfod: 29/03/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Deddfwriaeth


Cyfarfod: 29/03/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Diweddariad ar Femoranda Cydsyniad Deddfwriaethol

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 422

Cofnodion:

Diweddariad ar Femoranda Cydsyniad Deddfwriaethol

 

Cafodd y Pwyllgor Busnes y wybodaeth ddiweddaraf am y Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol cyfredol a chytunodd:

 

 • i nodi y bydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad yn cyflwyno adroddiad ar y Memorandwm Atodol diweddaraf (Rhif 5) ar y Bil Diogelwch Adeiladau y bore yma cyn y ddadl arfaethedig y prynhawn yma;
 • i gyfeirio'r Memorandwm Atodol (Rhif 4) ar y Bil Iechyd a Gofal at y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol a’r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad i graffu arno, gyda dyddiad cau ar gyfer cyflwyno adroddiad ar fore 26 Ebrill;
 • i aros am ddiweddariad pellach ar yr amserlen mewn perthynas â'r Bil Diogelwch Ar-lein.

 

 

 


Cyfarfod: 15/03/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Deddfwriaeth


Cyfarfod: 15/03/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Diweddariad ar Femoranda Cydsyniad Deddfwriaethol

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 427

Cofnodion:

Cafodd y Pwyllgor Busnes y wybodaeth ddiweddaraf am y Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol cyfredol a chytunodd:

 

 • i gyfeirio’r Memorandwm ar Fil Iaith Arwyddion Prydain i’r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad a'r Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol ar gyfer craffu, gyda dyddiad cau o 26 Mai ar gyfer cyflwyno adroddiad.
 • i beidio â chyfeirio'r Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol (Rhif 3) ar y Bil Cymwysterau Proffesiynol at bwyllgor i graffu arno yn sgil cyflwyno gwelliannau hwyr a’r amserlen ar gyfer y cyfnodau sy’n weddill mewn perthynas â’r Bil yn San Steffan.

 


Cyfarfod: 08/03/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Diweddariad ar Femoranda Cydsyniad Deddfwriaethol

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 430

Cofnodion:

Cafodd y Pwyllgor Busnes y wybodaeth ddiweddaraf am y Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol cyfredol a chytunodd:

 

 • i beidio â chyfeirio'r Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol (Memorandwm Rhif 2) ar y Bil Rhent Masnachol (Coronafeirws) at bwyllgor i graffu arno yng ngoleuni'r ddadl a gynhelir heddiw.
 • nodi bod y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol (Memorandwm Rhif 2) ar y Bil Lles Anifeiliaid (Anifeiliaid a Gedwir) wedi'i dynnu'n ôl a'i ddisodli; a chytunwyd i gadw'r dyddiad cau presennol ar gyfer adrodd, sef 31 Mawrth, hyd nes y bydd rhagor o wybodaeth am yr amserlen ar gyfer hynt y Bil yn San Steffan yn hysbys.

 

 


Cyfarfod: 08/03/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Deddfwriaeth


Cyfarfod: 01/03/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Diweddariad ar Femoranda Cydsyniad Deddfwriaethol

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 435

Cofnodion:

Cafodd y Pwyllgor Busnes y wybodaeth ddiweddaraf am y Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol cyfredol a chytunodd:

 

 • i gyfeirio'r Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol (Memorandwm Rhif 4) ar y Bil Diogelwch Adeiladau at y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai a’r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad gyda dyddiad cau ar gyfer cyflwyno adroddiad ar 22 Mawrth.
 • i beidio â chyfeirio'r Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol (Memorandwm Rhif 5) ar y Bil Plismona, Troseddu, Dedfrydu a Llysoedd at bwyllgor i graffu arno yng ngoleuni'r ddadl y bwriedir ei chynnal yn y  Cyfarfod Llawn y prynhawn yma.
 • i ymestyn y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno adroddiad ar gyfer y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaetho Atodol (Memorandwm Rhif 2) ar y Bil Lles Anifeiliaid (Anifeiliaid a Gedwir) tan 31 Mawrth 2022.
 • i beidio â chyfeirio'r Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol (Memorandwm Rhif 2) ar y Bil Rhent Masnachol (Coronafeirws), sydd i'w osod yr wythnos hon, at bwyllgor i graffu arno yng ngoleuni'r ddadl yn y Cyfarfod Llawn y bwriedir ei chynnal ar 8 Mawrth 2022.

 

 


Cyfarfod: 01/03/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Deddfwriaeth


Cyfarfod: 01/03/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 5) 2022

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 440

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor Busnes y bydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad yn adrodd ar y rheoliadau hyn cyn y ddadl heddiw yn y Cyfarfod Llawn.

 

 


Cyfarfod: 08/02/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 443

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor Busnes y llythyr.

 


Cyfarfod: 08/02/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Deddfwriaeth


Cyfarfod: 01/02/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Iechyd a Gofal

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 448

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor Busnes i gyfeirio'r Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol (Memorandwm Rhif 3) ar y Bil Iechyd a Gofal at y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol a’r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad, gyda dyddiad cau ar gyfer cyflwyno adroddiad ar fore 15 Chwefror 2022.

 

 


Cyfarfod: 01/02/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Deddfwriaeth


Cyfarfod: 25/01/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Diogelwch Adeiladau a'r wybodaeth ddiweddaraf am Femoranda Cydsyniad Deddfwriaethol presennol

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 453

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor Busnes ar y canlynol:

 • cyfeirio'r Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol (Memorandwm Rhif 3) ar y Bil Diogelwch Adeiladau at y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai a’r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad gyda dyddiad cau ar gyfer cyflwyno adroddiad ar 17 Mawrth 2022;
 • diwygio'r dyddiad cau ar gyfer cyflwyno adroddiad ar gyfer y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol ar y Bil Iechyd a Gofal i fore 15 Chwefror 2022;
 • diwygio'r dyddiad cau ar gyfer cyflwyno adroddiad ar gyfer y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol ar y Bil Cenedligrwydd a Ffiniau i fore 15 Chwefror 2022; a
 • nodi bod Llywodraeth Cymru yn bwriadu ystyried y sefyllfa o ran Bil yr Heddlu, Troseddu, Dedfrydu a Llysoedd ymhellach unwaith y bydd mwy o eglurder ynghylch cynnwys y Bil yn San Steffan.

 

 


Cyfarfod: 25/01/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Deddfwriaeth


Cyfarfod: 11/01/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Deddfwriaeth


Cyfarfod: 11/01/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Iechyd a Gofal, y Bil Heddlu, Troseddu, Dedfrydu a Llysoedd, y Bil Rheoli Cymhorthdal a'r Bil Lles Anifeiliaid (Anifeiliaid a Gedwir)

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 460

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor Busnes ar y canlynol:

 • cyfeirio'r Memorandwm Atodol (Rhif 2) ar y Bil Iechyd a Gofal at y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol a’r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad, gyda dyddiad cau ar gyfer cyflwyno adroddiad ar 17 Chwefror 2022;
 • cyfeirio'r Memorandwm Atodol (Rhif 3) a'r Memorandwm Atodol (Memorandwm Rhif 4) ar y Bil Heddlu, Troseddu, Dedfrydu a Llysoedd at y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r  Cyfansoddiad gyda dyddiad cau ar gyfer cyflwyno adroddiad heb fod yn hwyrach na bore 18 Ionawr 2022;
 • cyfeirio'r Memorandwm Atodol (Rhif2) ar y Bil Rheoli Cymorthdaliadau at Bwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig a’r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad gyda dyddiad cau ar gyfer cyflwyno adroddiad ar 3 Mawrth 2022;
 • cyfeirio'r Memorandwm Atodol Diwygiedig (Rhif 2) ar y Bil Lles Anifeiliaid (Anifeiliaid a Gedwir) at Bwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig a’r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad gyda dyddiad cau ar gyfer cyflwyno adroddiad ar 3 Mawrth 2022.

 

 


Cyfarfod: 14/12/2021 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 22) 2021

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 463

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor Busnes y dylai'r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad gyflwyno adroddiad ar Reoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 21) 2021erbyn dydd Llun10 Ionawr 2022.

 

 


Cyfarfod: 14/12/2021 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Gwrthrychau Diwylliannol (Gwarchodaeth rhag Ymafael), Y Bil Lles Anifeiliaid (Anifeiliaid a Gedwir) a'r Bil Sgiliau ac Addysg Ôl-16

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 466

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor Busnes ar y canlynol:

 

·         cyfeirio'r Memorandwm ar y Bil Gwrthrychau Diwylliannol (Gwarchodaeth rhag Ymafael) at y Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon a Chysylltiadau Rhyngwladol a'r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad, gyda dyddiad cau ar gyfer cyflwyno adroddiad ar 10 Mawrth 2022;

·         cyfeirio'r Memorandwm Atodol ar y Bil Lles Anifeiliaid (Anifeiliaid a Gedwir) at Bwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig a’r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad gyda dyddiad cau ar gyfer cyflwyno adroddiad ar 17 Chwefror 2022; a

·         chyfeirio’r Memorandwm Atodol ar y Bil Sgiliau ac Addysg Ôl-16 at Bwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig, y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg a'r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad gyda dyddiad cau ar gyfer cyflwyno adroddiad ar 11 Ionawr 2022.

Yn ogystal, cytunwyd y gellid cyfeirio'r Memorandwm ar gyfer y Bil Cenedligrwydd a Ffiniau, a ystyriwyd yn y cyfarfod blaenorol, hefyd at y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg.

 

 


Cyfarfod: 14/12/2021 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Deddfwriaeth


Cyfarfod: 07/12/2021 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Deddfwriaeth


Cyfarfod: 07/12/2021 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Rhent Masnachol (Coronafeirws), y Bil Diwygio Cyfraith Lesddaliad (Rhent Tir), y Bil Cymwysterau Proffesiynol, Bil Cenedligrwydd a Ffiniau’r DU a diweddariad ar Femoranda Cydsyniad Deddfwriaethol presennol

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 473

Cofnodion:

At hynny, fe wnaeth y Pwyllgor Busnes gytuno i wneud y canlynol:

 

·         cyfeirio'r Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Rhent Masnachol (Coronafeirws) at y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad a Phwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig gyda dyddiad cau ar gyfer adrodd o 10 Chwefror 2022;

·         cyfeirio’r Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol (Rhif 3) ar y Bil Diwygio Cyfraith Lesddaliad (Rhent Tir) at y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad a’r Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai gyda dyddiad cau diwygiedig ar fore 14 Rhagfyr 2021 ar gyfer cyflwyno adroddiad arno;

·         cyfeirio'r Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol (Rhif 2) ar y Bil Cymwysterau Proffesiynol at y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad a Phwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig gyda dyddiad cau ar gyfer cyflwyno adroddiad ar 10 Chwefror 2022;

·         cyfeirio'r Memorandwm ar y Fil Cenedligrwydd a Ffiniau’r DU at y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad a’r Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol gyda dyddiad cau ar gyfer cyflwyno adroddiad ar 10 Chwefror 2022;

·         nodi'r sefyllfa ddiweddaraf o ran Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol.

 

 


Cyfarfod: 30/11/2021 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Deddfwriaeth


Cyfarfod: 23/11/2021 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Deddfwriaeth


Cyfarfod: 02/11/2021 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Deddfwriaeth


Cyfarfod: 02/11/2021 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a'r Cyfansoddiad ar Femoranda Cydsyniad Deddfwriaethol

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 482

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor Busnes y materion ehangach a godwyd mewn perthynas â Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol ac i ystyried y rhain ymhellach ar ôl i'r trafodaethau rhwng y Senedd a swyddogion y llywodraeth gael eu cwblhau.

 

Cytunodd y Pwyllgor Busnes hefyd mewn egwyddor y dylid ymestyn y dyddiad cau ar gyfer adrodd ar y Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol canlynol tra'n aros am gyngor pellach gan swyddogion y Senedd a Llywodraeth Cymru:

 • Bil Diwygio Cyfraith Lesddaliad (Rhent Tir);
 • Bil Rheoli Cymorthdaliadau;
 • Bil Diogelwch Adeiladau;
 • Bil Iechyd a Gofal;
 • Bil Etholiadau.

 

Bydd dyddiadau cau newydd ar gyfer adrodd ar bob Memorandwm yn cael eu cynnig i'w cytuno y tu allan i'r pwyllgor, yn dilyn trafodaeth gyda Llywodraeth Cymru.

 

 


Cyfarfod: 12/10/2021 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Deddfwriaeth


Cyfarfod: 05/10/2021 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Deddfwriaeth


Cyfarfod: 28/09/2021 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 17) 2021

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 489

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor Busnes lythyr a bwriad Llywodraeth Cymru i'r Senedd drafod y rheoliadau hyn ddydd Mawrth5 Hydref ac y byddai hyn, o dan y weithdrefn gadarnhaol ddrafft, yn golygu y byddai angen i'r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad gyflwyno adroddiad ar ddyddiad cau cynharach o ganlyniad. 

 

 


Cyfarfod: 28/09/2021 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Y wybodaeth ddiweddaraf am y Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol cyfredol

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 492

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor Busnes y dylai swyddogion y Senedd a'r llywodraeth drafod materion sy'n ymwneud â therfynau amser Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol ac edrych yn fanylach ar ba bwyllgorau sy'n wynebu heriau wrth gyflwyno adroddiad erbyn dyddiad cau cyfredol yn ogystal â sut y cynigir dyddiad cau yn fwy cyffredinol.  Byddai ystyriaeth bellach hefyd yn cael ei rhoi i'r posibilrwydd o ddarparu rhagor o slotiau cyfarfod ychwanegol y tymor hwn ar gyfer pwyllgorau sy'n ymwneud â chraffu ar Femoranda Cydsyniad Deddfwriaethol.

 

Cytunodd y Pwyllgor Busnes ar y canlynol hefyd:

 

·         cyfeirio'r Memorandwm ar y Bil Ardrethu (Coronafeirws) ac Anghymhwyso Cyfarwyddwyr (Cwmnïau a Ddiddymwyd) at Bwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig a’r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad gyda dyddiad cau dros dro ar gyfer cyflwyno adroddiad ar 18 Tachwedd 2021;

·         cyfeirio'r Memorandwm Atodol (Rhif2) ar y Bil Diogelwch Adeiladau at y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai a’r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad gyda dyddiad cau dros dro ar gyfer cyflwyno adroddiad ar 18 Tachwedd  2021;

·         adolygu'r dyddiad cau ar gyfer cyflwyno adroddiad ar y Memorandwm ar y Bil Diwygio Cyfraith Lesddaliad (Rhent Tir) i 18 Tachwedd 2021 i ddechrau; a

·         nodi'r sefyllfa ddiweddaraf o ran Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol.

 

 


Cyfarfod: 28/09/2021 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Deddfwriaeth


Cyfarfod: 14/09/2021 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 497

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor Busnes i gyfeirio'r llythyr a'r papur at y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a Chyfansoddiad i’w adolygu ac adrodd arno.

 

 


Cyfarfod: 14/09/2021 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Y wybodaeth ddiweddaraf am y Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol cyfredol

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 500

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor Busnes ar y canlynol:

·         cyfeirio'r Memorandwm ar y Bil Rheoli Cymorthdaliadau at Bwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig a’r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad gyda dyddiad cau ar gyfer cyflwyno adroddiad ar 4 Tachwedd 2021;

·         cyfeirio'r Memorandwm ar y Bil Diogelwch Adeiladau at y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai a’r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad gyda dyddiad cau ar gyfer cyflwyno adroddiad ar 4 Tachwedd  2021;

·         cyfeirio'r Memorandwm ar Fil Pensiynau’r Gwasanaeth Cyhoeddus a Swyddi Barnwrol at y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol a’r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad, gyda dyddiad cau ar gyfer cyflwyno adroddiad ar 4 Tachwedd 2021;

·         cyfeirio'r Memorandwm ar y Bil Iechyd a Gofal at y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol a’r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad, gyda dyddiad cau ar gyfer cyflwyno adroddiad ar 4 Tachwedd 2021;

·         cyfeirio'r Memorandwm atodol (Rhif 2) ar y Bil Amgylchedd at y Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith a’r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad gyda dyddiad cau ar gyfer cyflwyno adroddiad ar 23 Medi 2021;

·         cyfeirio'r Memorandwm ar y Bil Etholiadau at y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai a’r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad gyda dyddiad cau ar gyfer cyflwyno adroddiad ar 4 Tachwedd 2021; a

·         nodi'r sefyllfa ddiweddaraf o ran Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol.

 

 


Cyfarfod: 14/09/2021 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Deddfwriaeth


Cyfarfod: 13/07/2021 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Deddfwriaeth


Cyfarfod: 06/07/2021 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Y wybodaeth ddiweddaraf am y Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol cyfredol

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 507

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor Busnes y sefyllfa ddiweddaraf o ran y Memoranda, a  chytunodd i gyfeirio'r Memorandwm ar Fil y Lluoedd Arfog at y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol a’r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad gyda dyddiad cau ar gyfer cyflwyno adroddiad ar 21 Hydref 2021.

 

 


Cyfarfod: 06/07/2021 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Deddfwriaeth


Cyfarfod: 29/06/2021 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Y wybodaeth ddiweddaraf am y Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 512

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor Busnes y sefyllfa ddiweddaraf o ran Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol a chytunodd i:

 

·         cyfeirio'r Memorandwm ar y Bil Diwygio Cyfraith Lesddaliadau (Rhent Tir) at y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad a'r Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai gyda dyddiad cau ar gyfer cyflwyno adroddiad ar 14 Hydref 2021;

·         cyfeirio'r Memorandwm ar Fil y Lluoedd Arfog at y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad a’r pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol gyda dyddiad cau ar gyfer cyflwyno adroddiad ar 14 Hydref 2021;

·         cyfeirio'r Memorandwm ar y Bil Heddlu, Troseddu, Dedfrydu a Llysoedd at y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad gyda dyddiad cau ar gyfer cyflwyno adroddiad ar 14 Hydref 2021;

·         cyfeirio'r Memorandwm ar Fil yr Amgylchedd at y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad a'r Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith gyda dyddiad cau ar gyfer cyflwyno adroddiad ar 13 Medi 2021 ac i nodi dyddiad trafod y cynnig cydsyniad deddfwriaethol arfaethedig ar 14 Medi;

·         cyfeirio'r Memorandwm ar y Bil Cymwysterau Proffesiynol at y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad a Phwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig gyda dyddiad cau ar gyfer cyflwyno adroddiad ar 30 Medi 2021; a

·         cyfeirio'r Memorandwm ar y Bil Lles Anifeiliaid (Anifeiliaid a Gedwir) at y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad a Phwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig gyda dyddiad cau ar gyfer cyflwyno adroddiad ar 14 Hydref 2021.

 

 


Cyfarfod: 29/06/2021 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Deddfwriaeth


Cyfarfod: 22/06/2021 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Deddfwriaeth


Cyfarfod: 22/06/2021 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Y wybodaeth ddiweddaraf am y Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol cyfredol

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 519

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor Busnes y bydd Bil yr Amgylchedd a'r Bil Cymwysterau Proffesiynol yn cael eu cyfeirio at bwyllgorau ar ôl iddynt gael eu sefydlu.  Cytunodd y Trefnydd i gadarnhau'r amseru ar gyfer Bil yr Amgylchedd.

 

 


Cyfarfod: 08/06/2021 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Y wybodaeth ddiweddaraf am y Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol cyfredol

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 522

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor Busnes y gellid gwahodd pwyllgorau i gyflwyno adroddiad ar y Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer y Bil Diwygio Cyfraith Lesddaliad (Rhent Tir), Bil y Lluoedd Arfog a Bil yr Heddlu, Troseddau, Dedfrydu a Llysoedd ar ôl toriad yr haf, ac y byddent yn gwneud penderfyniad ffurfiol ar derfynau amser atgyfeirio ac adrodd ar ôl i bwyllgorau gael eu sefydlu.

 

 


Cyfarfod: 08/06/2021 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Deddfwriaeth