Cyfarfodydd

Sefydlu pwyllgorau a'u cylchoedd gorchwyl

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 15/03/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 7)

Llythyr gan y Llywydd at y Gweinidog Gwladol dros Gydraddoldeb, Ffyniant Bro a Chymunedau

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 2

Cyfarfod: 15/03/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 7)

Llythyr gan y Gweinidog Gwladol dros Gydraddoldeb, Ffyniant Bro a Chymunedau

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 5

Cyfarfod: 15/03/2022 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 7)

Enwebiadau i bwyllgorau Ewropeaidd

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor Busnes fod gohebiaeth wedi’i chyfnewid rhwng Gweinidog Gwladol Llywodraeth y DU dros Gydraddoldeb, Ffyniant Bro a Chymunedau a’r Llywydd ynghylch enwebiadau’r Senedd ar gyfer dirprwyaeth y DU i’r Gyngres Awdurdodau Lleol a Rhanbarthol yng Nghyngor Ewrop, a chytunodd i drafod y mater pellach unwaith y ceir ymateb gan y Gweinidog. Gofynnodd y Pwyllgor Busnes i swyddogion am nodyn cefndir ar enwebiadau blaenorol i Gyngor Ewrop.

 

 


Cyfarfod: 31/01/2022 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 13)

13 Adolygiad o gylch gorchwyl y Pwyllgor

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor ei ymateb, a chytuno arno, i lythyr y Llywydd ar yr adolygiad o amserlen a chylchoedd gorchwyl y pwyllgorau.

 


Cyfarfod: 06/10/2021 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 7)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 16.5 i sefydlu Pwyllgor Diben Arbennig ar Ddiwygio'r Senedd

NDM7781 Elin Jones (Ceredigion)

Cynnig bod y Senedd, yn unol â Rheol Sefydlog 16.5:

1. Yn sefydlu Pwyllgor Diben Arbennig ar Ddiwygio'r Senedd.

2. Yn cytuno mai cylch gwaith y Pwyllgor yw:

a) ystyried y casgliadau a wnaed yn flaenorol gan y Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Senedd yn y Bumed Senedd fel y nodir yn ei adroddiad Diwygio'r Senedd: Y camau nesaf a osodwyd gerbron y Senedd ar 10 Medi 2020;

b) erbyn 31 Mai 2022, gwneud argymhellion ar gyfer cyfarwyddiadau polisi ar Fil Llywodraeth Cymru i Ddiwygio'r Senedd.

3. Yn cytuno y caiff y Pwyllgor ei ddiddymu yn dilyn dadl yn y Cyfarfod Llawn ar ei adroddiad terfynol.

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.24

NDM7801 Elin Jones (Ceredigion)

Cynnig bod y Senedd, yn unol â Rheol Sefydlog 16.5:

1. Yn sefydlu Pwyllgor Diben Arbennig ar Ddiwygio'r Senedd.

2. Yn cytuno mai cylch gwaith y Pwyllgor yw:

a) ystyried y casgliadau a wnaed yn flaenorol gan y Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Senedd yn y Bumed Senedd fel y nodir yn ei adroddiad Diwygio'r Senedd: Y camau nesaf a osodwyd gerbron y Senedd ar 10 Medi 2020;

b) erbyn 31 Mai 2022, gwneud argymhellion ar gyfer cyfarwyddiadau polisi ar Fil Llywodraeth Cymru i Ddiwygio'r Senedd.

3. Yn cytuno y caiff y Pwyllgor ei ddiddymu yn dilyn dadl yn y Cyfarfod Llawn ar ei adroddiad terfynol.

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 


Cyfarfod: 06/10/2021 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 5)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 16.1 i sefydlu Pwyllgor Craffu ar Waith y Prif Weinidog

NDM7798 Elin Jones (Ceredigion)

Cynnig bod Senedd, yn unol â Rheol Sefydlog 16.1, yn sefydlu Pwyllgor Craffu ar Waith y Prif Weinidog i graffu ar waith y Prif Weinidog o safbwynt unrhyw fater sy'n berthnasol i'r gwaith o arfer swyddogaethau Llywodraeth Cymru.

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.24

NDM7798 Elin Jones (Ceredigion)

Cynnig bod Senedd, yn unol â Rheol Sefydlog 16.1, yn sefydlu Pwyllgor Craffu ar Waith y Prif Weinidog i graffu ar waith y Prif Weinidog o safbwynt unrhyw fater sy'n berthnasol i'r gwaith o arfer swyddogaethau Llywodraeth Cymru.

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.


Cyfarfod: 05/10/2021 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 6)

Pwyllgorau'r Chweched Senedd - Pwyllgor Craffu ar Waith y Prif Weinidog

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 18

Cofnodion:

Mae’r Pwyllgor Busnes wedi penderfynu yn flaenorol y dylai’r Pwyllgor gael chwe aelod, a fyddai’n cynnwys cadeiryddion pwyllgorau, i’w henwebu gan y grwpiau - 3 Llafur, 2 o’r Ceidwadwyr, 1 Plaid Cymru. 

 

Cytunodd y Pwyllgor Busnes y gallai dirprwyon fod yn unrhyw Aelod o grŵp, ac eithrio Arweinwyr y Pleidiau. Roedd yn cytuno hefyd y dylai'r Pwyllgor Craffu ar Waith y Prif Weinidog gwrdd unwaith y tymor, yn ddelfrydol mewn lleoliad y tu allan i Gaerdydd.

 

Cytunodd y Pwyllgor Busnes y dylai’r cynigion i sefydlu'r Pwyllgor gael eu cymryd yfory, a fyddai'n gofyn am atal Rheolau Sefydlog.

 

 


Cyfarfod: 05/10/2021 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 6)

Sefydlu Pwyllgor Diben Arbennig ar gyfer datblygu cynigion polisi ar Ddiwygio'r Senedd

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 21

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor Busnes i gynnig y dylid sefydlu Pwyllgor Diben Arbennig ar Ddiwygio'r Senedd gyda'r cylch gwaith a ganlyn:

 

·         Ystyried y casgliadau a wnaed yn flaenorol gan y Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Senedd yn y Bumed Senedd.

·         Erbyn 31 Mai 2022, gwneud argymhellion o ran cyfarwyddiadau polisi ar gyfer Bil Llywodraeth Cymru i Ddiwygio'r Senedd.

·         I gael ei ddiddymu yn dilyn dadl yn y Cyfarfod Llawn ar ei adroddiad terfynol.

 

Cytunodd y Pwyllgor Busnes i gynnig yr aelodaeth a ganlyn:

 

·         Cadeirydd - Huw Irranca-Davies AS (fel Cadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad) mewn rôl heb bleidlais;

·         Y Llywydd - hefyd mewn rôl heb bleidlais; a

·         pedwar Aelod arall, gydag un o bob un o bedair plaid wleidyddol y Senedd. Cynigir pleidleisio wedi'i bwysoli, gyda phob un o'r pedwar Aelod yn cael pleidlais sy'n cyfateb i nifer yr Aelodau yn eu grŵp, neu un bleidlais os nad oes ganddynt grŵp.

 

Cytunodd y Pwyllgor Busnes i gynnig bod yn rhaid i argymhellion y Pwyllgor i'r Senedd gael eu hategu gan bleidlais wedi'i phwysoli o 40 o leiaf. Awgrymwyd hefyd y dylai unrhyw ddadl ar adroddiad ac argymhellion y Pwyllgor fod yn destun uwchfwyafrif yn y Cyfarfod Llawn.

 

Cytunodd y Pwyllgor Busnes y dylai’r cynigion perthnasol gael eu cymryd yfory, a fyddai'n gofyn am atal Rheolau Sefydlog.

 

 


Cyfarfod: 05/10/2021 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 6)

Sefydlu Pwyllgorau a’u cylchoedd gorchwyl


Cyfarfod: 28/09/2021 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5)

Pwyllgorau'r Chweched Senedd - Pwyllgor Craffu ar Waith y Prif Weinidog

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 26

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor Busnes drefniadau ar gyfer dirprwyon ar y Pwyllgor Crafu arfaethedig ar Waith y Prif Weinidog, a chytunodd i ddychwelyd at y mater mewn cyfarfod yn y dyfodol. 

 

 


Cyfarfod: 28/09/2021 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5)

Sefydlu Pwyllgorau a’u cylchoedd gorchwyl


Cyfarfod: 21/09/2021 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5)

Pwyllgorau'r Chweched Senedd - Pwyllgor Craffu ar Waith y Prif Weinidog

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 31

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor Busnes y byddai’r chwe aelod yn cynnwys cadeiryddion pwyllgorau, i’w henwebu gan y grwpiau (3 Llafur, 2 o’r Ceidwadwyr ac 1 Plaid Cymru). Byddai’r Rheolwyr Busnes yn trafod cynigion ar gyfer aelodau dirprwyol y pwyllgor gyda’u grwpiau, ac yn dychwelyd at y mater yn y cyfarfod yr wythnos nesaf.

 

 


Cyfarfod: 21/09/2021 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5)

Sefydlu pwyllgorau a’u cylchoedd gorchwyl


Cyfarfod: 16/09/2021 - Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith (Eitem 9)

9 Amserlen y Pwyllgor

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 14/09/2021 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 7)

Sefydlu Pwyllgorau a’u cylchoedd gorchwyl


Cyfarfod: 14/09/2021 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 7)

Pwyllgorau'r Chweched Senedd - Pwyllgor Craffu ar Waith y Prif Weinidog

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 42

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor Busnes i gynnig y cylch gorchwyl canlynol ar gyfer y Pwyllgor Craffu ar Waith y Prif Weinidog:

Craffu ar y Prif Weinidog o safbwynt unrhyw fater sy’n berthnasol i’r gwaith o arfer swyddogaethau Llywodraeth Cymru.

Cytunodd y Rheolwyr Busnes i drafod cylch gwaith ac aelodaeth y pwyllgor ymhellach gyda’u grwpiau, a dychwelyd at y mater yn y cyfarfod yr wythnos nesaf.

 

 


Cyfarfod: 16/07/2021 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol (Eitem 3)

3 Cylch gwaith y Pwyllgor

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Nododd yr Aelodau'r cylch gwaith.

 


Cyfarfod: 15/07/2021 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Eitem 2)

2 Cylch gwaith y Pwyllgor

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Nododd yr aelodau gylch gwaith y Pwyllgor.

 


Cyfarfod: 15/07/2021 - Y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai (Eitem 3)

3 Llythyr gan y Llywydd ynghylch amserlenni'r Pwyllgorau

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.5a Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Llywydd ynghylch amserlenni'r Pwyllgorau.

 


Cyfarfod: 15/07/2021 - Y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai (Eitem 2)

2 Cylch gwaith y Pwyllgor

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Nododd y Pwyllgor y papur ar ei gylch gwaith.

 


Cyfarfod: 15/07/2021 - Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith (Eitem 2)

2 Cylch gorchwyl y Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Nododd y Pwyllgor y papur ar ei gylch gorchwyl.


Cyfarfod: 14/07/2021 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 6)

Cynnig i sefydlu pwyllgor o dan Reol Sefydlog 16.1: Pwyllgor y Llywydd

NDM7765 Elin Jones (Ceredigion)

Cynnig bod Senedd, yn unol â Rheol Sefydlog 16.1, yn sefydlu Pwyllgor y Llywydd i gyflawni’r swyddogaethau a nodir yn Rheol Sefydlog 18B.2.

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 16.12

NDM7765 Elin Jones (Ceredigion)

Cynnig bod Senedd, yn unol â Rheol Sefydlog 16.1, yn sefydlu Pwyllgor y Llywydd i gyflawni’r swyddogaethau a nodir yn Rheol Sefydlog 18B.2.

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 


Cyfarfod: 14/07/2021 - Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol (Eitem 2.)

2. Cylch gwaith y pwyllgor

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 13/07/2021 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5)

Amserlen y Pwyllgorau

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 70

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor Busnes ar yr amserlen, a chytunodd hefyd i ganiatáu i'r Pwyllgor Deisebau gael cyfarfod ychwanegol fore Llun yn wythnos 1 i'w helpu i glirio unrhyw ddeisebau a dderbyniwyd dros yr haf.

 

 


Cyfarfod: 13/07/2021 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5)

Sefydlu Pwyllgorau a’u cylchoedd gorchwyl


Cyfarfod: 13/07/2021 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5)

Cylch gwaith pwyllgorau: cyfrifoldeb dros gyfiawnder a phlismona

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 75

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor Busnes y papur a chytunodd y dylid neilltuo materion polisi cyfiawnder lefel uchel, megis datganoli cyfiawnder a phlismona, ac unrhyw faterion sy'n ymwneud â deddfu, i'r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad.  Dylai materion eraill sy'n ymwneud â chymhwyso polisi cyfiawnder yn ymarferol fod yn agored i waith craffu gan bwyllgorau polisi a deddfwriaeth priodol.

 

 


Cyfarfod: 13/07/2021 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5)

Y Pwyllgor Craffu ar Waith y Prif Weinidog

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 78

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor Busnes mai’r Dirprwy Lywydd ddylai gadeirio'r pwyllgor, ac y byddai tri aelod Llafur, dau aelod o’r Ceidwadwyr ac un aelod o Blaid Cymru ar y pwyllgor.

 

Cytunodd y Rheolwyr Busnes i drafod cylch gwaith ac aelodaeth y pwyllgor ymhellach, a dychwelyd at y mater yn eu cyfarfod nesaf.

 

 


Cyfarfod: 12/07/2021 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus (Eitem 2)

2 Sefydlu pwyllgorau a’u cylchoedd gorchwyl

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Nododd yr Aelodau bapur cylch gorchwyl.y Pwyllgor.

 


Cyfarfod: 06/07/2021 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 6)

Pwyllgorau'r Chweched Senedd: Pwyllgor y Llywydd

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 85

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor Busnes mai'r Dirprwy Lywydd ddylai gadeirio Pwyllgor y Llywydd, ac i ychwanegu cynigion i sefydlu'r pwyllgor a chytuno ar ei aelodaeth i agenda dydd Mercher nesaf.

 

 


Cyfarfod: 06/07/2021 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 6)

Pwyllgorau'r Chweched Senedd: Y Pwyllgor Craffu ar Waith y Prif Weinidog

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 88

Cofnodion:

Cytunodd y Rheolwyr Busnes i drafod gyda'u grwpiau a dychwelyd at y mater yng nghyfarfod yr wythnos nesaf. 

 

 


Cyfarfod: 06/07/2021 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 6)

Sefydlu pwyllgorau: aelodaeth ac amserlen sy'n weddill

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 91
 • Cyfyngedig 92
 • Cyfyngedig 93

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor Busnes ar ddyraniadau aelodaeth y pwyllgorau, gan gynnwys dyrannu lle i Jane Dodds ar y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol.

 

Cytunodd y Pwyllgor Busnes ar amserlen sy'n caniatáu i'r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad gyfarfod yn wythnosol, gyda phob pwyllgor arall yn cyfarfod bob pythefnos. Bydd rhai pwyllgorau hefyd yn cael y dewis o slot ychwanegol mewn rhai wythnosau penodol. Cytunodd y Pwyllgor hefyd y gallai'r Pwyllgor Cyllid gynnal cyfarfodydd ychwanegol at ddibenion craffu ar y gyllideb.

 

Cytunodd y Pwyllgor Busnes hefyd ar amserlen y pwyllgorau ar gyfer wythnos olaf y tymor, gyda disgwyliad y byddai pwyllgorau'n cyfarfod yn gyfan gwbl rithiol.

 

Cytunodd y Pwyllgor Busnes i gyflwyno cynigion i ethol Aelodau i bwyllgorau yfory.

 

 


Cyfarfod: 06/07/2021 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 6)

Sefydlu Pwyllgorau a’u cylchoedd gorchwyl


Cyfarfod: 29/06/2021 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 1)

Enwebiadau ar gyfer cadeiryddion pwyllgorau

Bydd y Llywydd yn gwahodd enwebiadau ar gyfer cadeiryddion y pwyllgorau canlynol yn unol â Rheol Sefydlog 17.2F:

 

1. Y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol (Llafur)

2. Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus (Ceidwadwyr Cymreig)

3. Y Pwyllgor Cyllid (Plaid Cymru)

4. Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Llafur)

5. Y Pwyllgor Deisebau (Llafur)

6. Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon a Chysylltiadau Rhyngwladol (Plaid Cymru)

7. Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig (Ceidwadwyr Cymreig)

8. Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ceidwadwyr Cymreig)

9. Y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai (Llafur)

10. Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith (Plaid Cymru)

11. Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Llafur)

12. Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad (Llafur)

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 13.30

Gwahoddodd y Llywydd enwebiadau ar gyfer cadeiryddion y pwyllgorau yn unol â Rheol Sefydlog 17.2F. Galwyd am enwebiadau yn y drefn a ganlyn:

Y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol (Llafur)

Enwebwyd Jenny Rathbone gan Jayne Bryant.
Eiliodd Mike Hedges yr enwebiad.

Gan nad oedd ond un enwebiad, ac na chafwyd gwrthwynebiad i’r enwebiad, datganodd y Llywydd fod Jenny Rathbone wedi ei hethol yn Gadeirydd y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol.

Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus (Ceidwadwyr Cymreig)

Enwebwyd Mark Isherwood gan Laura Anne Jones.

Gan nad oedd ond un enwebiad, ac na chafwyd gwrthwynebiad i’r enwebiad, datganodd y Llywydd fod Mark Isherwood wedi ei ethol yn Gadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus.

Y Pwyllgor Cyllid (Plaid Cymru)

Enwebwyd Peredur Owen Griffiths gan Delyth Jewell.

Enwebwyd Rhys ab Owen gan Sioned Williams.

Gan fod dau enwebiad, cyfeiriodd y Llywydd yr enwebiadau ar gyfer pleidlais gyfrinachol yn unol â Rheol Sefydlog 17.21.

Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Llafur)

Enwebwyd Huw Irranca-Davies gan Sarah Murphy.
Eiliodd Buffy Williams yr enwebiad.

Gan nad oedd ond un enwebiad, ac na chafwyd gwrthwynebiad i’r enwebiad, datganodd y Llywydd fod Huw Irranca-Davies wedi ei ethol yn Gadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad.

Y Pwyllgor Deisebau (Llafur)

Enwebwyd Jack Sargeant gan Jayne Bryant.
Eiliodd Ken Skates yr enwebiad.

Gan nad oedd ond un enwebiad, ac na chafwyd gwrthwynebiad i’r enwebiad, datganodd y Llywydd fod Jack Sargeant wedi ei ethol yn Gadeirydd y Pwyllgor Deisebau.

Y Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon a Chysylltiadau Rhyngwladol (Plaid Cymru)

Enwebwyd Delyth Jewell gan Llyr Gruffydd.

Enwebwyd Heledd Fychan gan Rhys ab Owen.

Gan fod dau enwebiad, cyfeiriodd y Llywydd yr enwebiadau ar gyfer pleidlais gyfrinachol yn unol â Rheol Sefydlog 17.21.

Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig (Ceidwadwyr Cymreig)

Enwebwyd Paul Davies gan Laura Anne Jones.

Gan nad oedd ond un enwebiad, ac na chafwyd gwrthwynebiad i’r enwebiad, datganodd y Llywydd fod Paul Davies wedi ei ethol yn Gadeirydd Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig.

Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ceidwadwyr Cymreig)

Enwebwyd Russell George gan Laura Anne Jones.

Gan nad oedd ond un enwebiad, ac na chafwyd gwrthwynebiad i’r enwebiad, datganodd y Llywydd fod Russell George wedi ei ethol yn Gadeirydd y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol.

Y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai (Llafur)

Enwebwyd John Griffiths gan Jayne Bryant.
Eiliodd Ken Skates yr enwebiad.

Enwebwyd Mike Hedges gan Rhianon Passmore.
Eiliodd Jack Sargeant yr enwebiad.

Gan fod dau enwebiad, cyfeiriodd y Llywydd yr enwebiadau ar gyfer pleidlais gyfrinachol yn unol â Rheol Sefydlog 17.21.

Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith (Plaid Cymru)

Enwebwyd Llyr Gruffydd gan Mabon ap Gwynfor.

Gan nad oedd ond un enwebiad, ac na chafwyd gwrthwynebiad i’r enwebiad, datganodd y Llywydd fod Llyr Gruffydd wedi ei ethol yn Gadeirydd y Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith.

Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Llafur)

Enwebwyd Jayne Bryant gan Ken Skates.
Eiliodd Jenny Rathbone yr enwebiad.

Gan nad oedd ond un enwebiad, ac na chafwyd gwrthwynebiad i’r enwebiad, datganodd y Llywydd fod Jayne Bryant wedi ei hethol yn Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg.

Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad (Llafur)

Enwebwyd Vikki Howells gan Huw Irranca-Davies.
Eiliodd Buffy Williams yr enwebiad.

Gan nad oedd ond un enwebiad, ac na chafwyd gwrthwynebiad i’r enwebiad, datganodd y Llywydd fod Vikki Howells wedi ei hethol yn Gadeirydd y Pwyllgor Safonau Ymddygiad.

 


Cyfarfod: 29/06/2021 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 6)

Sefydlu pwyllgorau: Aelodaeth sy'n weddill ac amserlen

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 100

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor Busnes i gyflwyno cynnig ar aelodaeth y Pwyllgor Cyllid ar gyfer y Cyfarfod Llawn ddydd Mercher. Cytunodd y Pwyllgor hefyd i ddarparu slotiau cyfarfod ar gyfer y pwyllgor ddydd Gwener 2 Gorffennaf a dydd Iau 8 Gorffennaf.

 

Trafododd y Rheolwyr Busnes y trefniadau ar gyfer gweddill aelodaeth y pwyllgorau a'r opsiynau amserlennu, a chytunwyd i drafod y rhain gyda'u grwpiau a dychwelyd at y mater yn eu cyfarfod nesaf.

           

Cytunodd y Pwyllgor Busnes y dylid adolygu strwythur ac amserlen y pwyllgorau y Pasg nesaf.

 

 


Cyfarfod: 29/06/2021 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5)

Sefydlu Pwyllgorau a’u cylchoedd gorchwyl


Cyfarfod: 22/06/2021 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 2)

Pwyllgorau Chweched Senedd - adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 105

Cofnodion:

Gofynnodd y Pwyllgor Busnes i'r adroddiad gael ei ddiwygio yng ngoleuni'r trafodaethau heddiw, fel y gellid cytuno arno y tu allan i'r Pwyllgor a'i osod yfory.

 

 


Cyfarfod: 22/06/2021 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 2)

Pwyllgorau'r Chweched Senedd - Cyfrifoldebau Gweinidogol

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 108

Cofnodion:

Cytunodd y Rheolwyr Busnes i ystyried y papur dros nos a chadarnhau eu bod yn fodlon bod y cyfrifoldebau Gweinidogol i gyd yn dod o dan gylchoedd gorchwyl y pwyllgorau, fel sy'n ofynnol gan Reol Sefydlog 16.4(ii).

 

 


Cyfarfod: 22/06/2021 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 2)

Pwyllgorau'r Chweched Senedd - cylchoedd gorchwyl

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 111

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor Busnes ar deitlau a chylchoedd gorchwyl y pwyllgorau, a chytunodd i wneud cynigion i'w hystyried yn y Cyfarfod Llawn yfory. Cytunodd y Pwyllgor Busnes i ddychwelyd at sefydlu Pwyllgor Craffu ar Waith y Prif Weinidog a Pwyllgor y Llywydd yn ddiweddarach.

 

Cytunodd y Pwyllgor hefyd i wneud cynnig yfory ar gyfer dyrannu cadeiryddion rhwng grwpiau gwleidyddol.

 

Y pwyllgorau sydd i'w sefydlu a dyrannu cadeiryddion yw fel a ganlyn:

 

·         Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Llafur;

·         Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol – Ceidwadwyr Cymreig;

·         Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig - Ceidwadwyr Cymreig;

·         Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith - Plaid Cymru;

·         Y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol - Llafur;

·         Y Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon a Chysylltiadau Rhyngwladol - Plaid Cymru;

·         Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai - Llafur;

·         Y Pwyllgor Cyllid - Plaid Cymru;

·         Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus - Ceidwadwyr Cymreig;

·         Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Llafur

·         Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad - Llafur;

·         Y Pwyllgor Deisebau - Llafur.

Cytunodd y Pwyllgor Busnes y dylai fod gan bob pwyllgor polisi a deddfwriaeth chwe Aelod, a phob pwyllgor arbenigol bedwar, ar wahân i'r Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus a fydd â phump, fel y'u rhagnodir yn y Rheolau Sefydlog.

 

Cytunodd y Pwyllgor mewn egwyddor y byddai enwebiadau ac etholiadau ar gyfer Cadeiryddion yn cael eu cynnal ddydd Mawrth nesaf, gyda'r bwriad o gytuno ar aelodaeth cynifer â phosibl o bwyllgorau sy'n weddill ddydd Mercher nesaf.

 

 


Cyfarfod: 22/06/2021 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 2)

Sefydlu Pwyllgorau a’u cylchoedd gorchwyl


Cyfarfod: 22/06/2021 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5)

Pwyllgorau'r Chweched Senedd - cylchoedd gorchwyl

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 116

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor Busnes gylchoedd gorchwyl arfaethedig y pwyllgorau. Dywedodd Siân Gwenllian fod Plaid Cymru yn ffafrio rhoi’r cyfansoddiad a deddfwriaeth mewn dau bwyllgor gwahanol, o ystyried y llwyth gwaith tebygol. Nododd Darren Millar wrthwynebiad y grŵp Ceidwadol i fodel deuddeg pwyllgor, gan nad yw'n caniatáu i ddyraniad cadeiryddion rhwng y Ceidwadwyr a Phlaid Cymru adlewyrchu maint cymharol y grwpiau, a dywedodd pe bai deuddeg pwyllgor yn cael eu sefydlu, y byddai'r grŵp yn disgwyl cadeirio tri o'r pwyllgorau mwy.

 

Cytunodd y Pwyllgor Busnes i barhau i drafod cylchoedd gorchwyl posibl o fewn model deuddeg pwyllgor, ac ailymgynnull yn ddiweddarach y diwrnod hwnnw.

 

 


Cyfarfod: 22/06/2021 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5)

Sefydlu Pwyllgorau a’u cylchoedd gorchwyl


Cyfarfod: 22/06/2021 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5)

Amserlen Arfaethedig ar gyfer Sefydlu Pwyllgorau

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 121

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor Busnes y dylai'r balotau ar gyfer Cadeiryddion gael eu cynnal yn gorfforol, gydag unrhyw Aelodau a fyddai'n methu â bod yn bresennol oherwydd cyfyngiadau neu am resymau meddygol yn gallu gwneud cais i bleidleisio drwy ddulliau electronig o bell pe bai angen.

 

 


Cyfarfod: 15/06/2021 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Pwyllgorau'r Chweched Senedd

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 124

Cofnodion:

Cylchoedd gorchwyl y Pwyllgorau

 

Cytunodd y Rheolwyr Busnes i drafod ymhellach gyda'u grwpiau.

 

 


Cyfarfod: 15/06/2021 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Sefydlu Pwyllgorau a’u cylch gwaith


Cyfarfod: 08/06/2021 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5)

Pwyllgorau'r Chweched Senedd

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 129

Cofnodion:

Cylchoedd gorchwyl y Pwyllgorau

 

Cytunodd y Pwyllgor Busnes i gyfarfod yn anffurfiol am 5.00pm heddiw, i drafod ymhellach ar ôl cyfarfodydd y grwpiau y bore yma.

 

 


Cyfarfod: 08/06/2021 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5)

Sefydlu Pwyllgorau a’u Cylchoedd Gorchwyl


Cyfarfod: 26/05/2021 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 11)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 16.1 i sefydlu Pwyllgor Is-ddeddfwriaeth Dros Dro

NDM7697 Elin Jones (Ceredigion)

Cynnig bod y Senedd, yn unol â Rheol Sefydlog 16.1:

Yn sefydlu Pwyllgor Is-ddeddfwriaeth Dros Dro i gyflawni swyddogaethau’r pwyllgor cyfrifol a nodir yn Rheol Sefydlog 21.

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 16.37

NDM7697 Elin Jones (Ceredigion)

Cynnig bod y Senedd, yn unol â Rheol Sefydlog 16.1:

Yn sefydlu Pwyllgor Is-ddeddfwriaeth Dros Dro i gyflawni swyddogaethau’r pwyllgor cyfrifol a nodir yn Rheol Sefydlog 21.

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 


Cyfarfod: 25/05/2021 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 6)

Sefydlu pwyllgor dros dro at ddibenion Rheol Sefydlog 21

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 136

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor Busnes i gyflwyno'r cynigion arfaethedig i sefydlu'r Pwyllgor Is-ddeddfwriaeth Dros Dro (gan gynnwys ei deitl, ei gylch gwaith, ei aelodaeth a'i gadeirydd) i'w ystyried yn y Cyfarfod Llawn ddydd Mercher 26 Mai, yn ogystal â chynnig i atal y Rheolau Sefydlog er mwyn caniatáu i'r cynnig i sefydlu'r pwyllgor gael ei ystyried. Nododd y Pwyllgor hefyd hyd y Pwyllgor Dros Dro.

 

 


Cyfarfod: 25/05/2021 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 6)

Sefydlu pwyllgorau: Ystyriaeth gychwynnol

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 139

Cofnodion:

Cytunodd y Rheolwyr Busnes i ymgynghori â'u grwpiau, gyda'r bwriad i'r Pwyllgor Busnes wneud penderfyniadau ar ei ddewis ddull o weithredu yn y cyfarfod nesaf. Byddai swyddogion yn darparu modelu pellach i lywio ymgynghoriad â grwpiau.

 

 


Cyfarfod: 25/05/2021 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 6)

Sefydlu Pwyllgorau a’u Cylchoedd Gorchwyl