Cyfarfodydd

Deddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 16/05/2018 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Llythyr at Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg - Cod Trefniadaeth Ysgolion

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 28/01/2015 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5)

Deddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013 - Astudiaeth achos

CYPE (4) -03-15 - Papur Preifat 4

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cafodd y Pwyllgor y wybodaeth ddiweddaraf am drafodion cyfreithiol diweddar o dan y Ddeddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru).


Cyfarfod: 15/01/2013 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 8.)

Cynnig Cyfnod 4 o dan Reol Sefydlog 26.47 i gymeradwyo Bil Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru)

Ar ddiwedd Cyfnod 3, caiff y Gweinidog gynnig bod y Bil yn cael ei basio yn unol â Rheol Sefydlog 26.47. Os cytunir ar y cynnig.

 

Cynnig Cyfnod 4 o dan Reol Sefydlog 26.47 i gymeradwyo Bil Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru)

 

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 18.32

 

Cynnig Cyfnod 4 o dan Reol Sefydlog 26.47 i gymeradwyo’r Bil Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru)

 

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.


Cyfarfod: 15/01/2013 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 7.)

Dadl Cyfnod 3 o dan Reol Sefydlog 26.44 ar y Bil Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru)

Yn unol â Rheol Sefydlog 26.36, mae’r gwelliannau i gael eu gwaredu yn y drefn y mae’r adrannau a’r atodlenni y maent yn cyfeirio atynt yn codi yn y Bil.

Mae’r gwelliannau wedi cael eu grwpio at ddibenion y ddadl ac fe’u trafodir yn ôl y grwpiau a ganlyn:

1. Ymyrryd mewn ysgolion a gynhelirhysbysiadau a phwerau ymyrryd

61, 62

2. Canllawiau ar ymyrryd

54, 55, 56, 57, 58

3. Trefniadaeth ysgoliongwneud a chymeradwyo cynigion a phenderfynu arnynt

2, 59, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,

33, 34, 35, 44, 45, 46, 49, 53

 

4. Trefniadaeth ysgolionsefydlu ysgolion sefydledig

63

 

5. Trefniadaeth ysgolioncynigion ar ailstrwythuro addysg chweched dosbarth

64, 65, 73, 74, 75, 76, 80

 

6. Trefniadaeth ysgolionrhesymoli lleoedd ysgol

66, 67, 68

 

7. Trefniadaeth ysgoliondarpariaeth ranbarthol ar gyfer anghenion addysgol arbennig

69, 70, 71, 72

 

8. Cyfrifoldeb dros weithredu cynigion

 

36, 50, 51, 52

 

9. Trefniadaeth ysgolionhysbysiad gan gorff llywodraethu ynghylch terfynu ysgol sefydledig neu ysgol wirfoddol

37, 38, 39, 40, 41

 

10. Cynlluniau strategol Cymraeg mewn addysg

1, 77, 42, 43

 

11. Brecwast am ddim mewn ysgolion

78, 79

 

12. Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn

60

 

13. Newidiadau rheoleiddiedigrheoleiddio newidiadau i ddarpariaeth AAA

47, 48

Dogfennau Ategol
Bil Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru)
Memorandwm Esboniadol
Rhestr o welliannau wedi’u didoli

Grwpio Gwelliannau

 

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 16.52

 

Yn unol â Rheol Sefydlog 26.36, mae’r gwelliannau i gael eu gwaredu yn y drefn y mae’r adrannau a’r atodlenni y maent yn cyfeirio atynt yn codi yn y Bil.

Mae’r gwelliannau wedi cael eu grwpio at ddibenion y ddadl ac fe’u trafodir yn ôl y grwpiau a ganlyn:

1. Ymyrryd mewn ysgolion a gynhelirhysbysiadau a phwerau ymyrryd

61, 62

2. Canllawiau ar ymyrryd

54, 55, 56, 57, 58

3. Trefniadaeth ysgoliongwneud a chymeradwyo cynigion a phenderfynu arnynt

2, 59, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,

33, 34, 35, 44, 45, 46, 49, 53

 

4. Trefniadaeth ysgolionsefydlu ysgolion sefydledig

63

 

5. Trefniadaeth ysgolioncynigion ar ailstrwythuro addysg chweched dosbarth

64, 65, 73, 74, 75, 76, 80

 

6. Trefniadaeth ysgolionrhesymoli lleoedd ysgol

66, 67, 68

 

7. Trefniadaeth ysgoliondarpariaeth ranbarthol ar gyfer anghenion addysgol arbennig

69, 70, 71, 72

 

8. Cyfrifoldeb dros weithredu cynigion

36, 50, 51, 52

 

9. Trefniadaeth ysgolionhysbysiad gan gorff llywodraethu ynghylch terfynu ysgol sefydledig neu ysgol wirfoddol

37, 38, 39, 40, 41

10. Cynlluniau strategol Cymraeg mewn addysg

1, 77, 42, 43

11. Brecwast am ddim mewn ysgolion

78, 79

12. Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn

60

13. Newidiadau rheoleiddiedigrheoleiddio newidiadau i ddarpariaeth AAA

47, 48

Cynhaliwyd y pleidleisiau yn y drefn a nodir yn y Rhestr o Welliannau wedi’u Didoli:

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 61:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

13

0

43

56

Gwrthodwyd gwelliant 61.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 62:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

13

0

43

56

Gwrthodwyd gwelliant 62.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 54:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

28

0

29

57

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Llywydd ei phleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 55:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

28

0

29

57

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Llywydd ei phleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Gan y gwrthodwyd gwelliant 55, methodd gwelliannau 56 a 57.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 58:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

28

0

29

57

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Llywydd ei phleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Derbyniwyd gwelliant 2 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 59:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

18

0

38

56

Gwrthodwyd gwelliant 59.

Derbyniwyd gwelliant 3 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 63:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

13

0

43

56

Gwrthodwyd gwelliant 63.

Derbyniwyd gwelliant 4 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 5 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 6 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 7 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 8 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 64:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

13

0

43

56

Gwrthodwyd gwelliant 64.

Gan y gwrthodwyd gwelliant 64, methodd gwelliant 65 ac 80.

Derbyniwyd gwelliant 9 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 10 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 11 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 12 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 13 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 14 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 15 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 16 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 17 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 20:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

43

0

13

56

Derbyniwyd gwelliant 20.

Derbyniwyd gwelliant 18 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 19 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 21 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 22 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 23 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 24 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 25 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 26 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 27 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 28 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 29 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 30 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 31 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 32 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 33 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 66:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

13

0

43

56

Gwrthodwyd gwelliant 66.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 67:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

13

0

43

56

Gwrthodwyd gwelliant 67.

Derbyniwyd gwelliant 34 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 35 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 68:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

13

0

43

56

Gwrthodwyd gwelliant 68.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 69:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

28

0

29

57

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Llywydd ei phleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 70:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

13

0

43

56

Gwrthodwyd gwelliant 70.

Gan y gwerthodwyd gwelliant 70, methodd gwelliannau 71 a 72.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 73:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

12

0

43

55

Gwrthodwyd gwelliant 73.

Gan y gwrthodwyd gwelliant 73, methodd gwelliannau 74, 75 a 76.

Derbyniwyd gwelliant 36 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 37 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 38 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 39 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 40 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 41 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 1:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

28

0

29

57

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Llywydd ei phleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 77:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

28

0

29

57

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Llywydd ei phleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Derbyniwyd gwelliant 42 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 43 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 78:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

13

0

42

55

Gwrthodwyd gwelliant 78.

Gan y gwrthodwyd gwelliant 78, methodd gwelliant 79.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 60:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

14

13

28

55

Gwrthodwyd gwelliant 60.

Derbyniwyd gwelliant 44 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 45 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 46 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 47 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 48 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 49 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 50 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 51 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 52 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 53 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Barnwyd bod holl adrannau ac atodlenni’r Bil wedi’u derbyn, gan ddod â thrafodion Cyfnod 3 i ben.


Cyfarfod: 28/11/2012 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

Bil Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru): Cyfnod 2 - Trafod y gwelliannau

Ar ôl gwaredu Adrannau 1 - 64 yn ei gyfarfod ar 14 Tachwedd, ac yn unol â Rheol Sefydlog 26.21, bydd y pwyllgor yn gwaredu gwelliannau i’r Bil yn y drefn a ganlyn:

 

Adrannau 65 – 102
Atodlenni 1 – 6

 

Dogfennau ategol:

Rhestr o welliannau wedi'u didoli, 28 Tachwedd 2012

Grwpiau o welliannau, 28 Tachwedd 2012

 

Leighton Andrews AC, y Gweinidog Addysg a Sgiliau

 

Cofnodion:

2.1 Yn unol â Rheol Sefydlog 26.21, gwnaeth y Pwyllgor waredu’r gwelliannau canlynol i’r Bil:

 

Adran 65:

 

Ni chafodd gwelliannau eu cyflwyno i’r adran hon, felly bernir bod adran 65 wedi’i derbyn.

 

Adran 66:

 

Ni chafodd gwelliannau eu cyflwyno i’r adran hon, felly bernir bod adran 66 wedi’i derbyn.

 

Adran 67:

 

Gwelliant 52 – Leighton Andrews

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Christine Chapman

Jocelyn Davies

Rebecca Evans

Julie Morgan

Lynne Neagle

Jenny Rathbone

Aled Roberts

Simon Thomas

Angela Burns

Suzy Davies

0

8

2

0

Derbyniwyd gwelliant 52.

 

Gwelliant 53 – Leighton Andrews

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Christine Chapman

Jocelyn Davies

Rebecca Evans

Julie Morgan

Lynne Neagle

Jenny Rathbone

Aled Roberts

Simon Thomas

Angela Burns

Suzy Davies

 

0

8

2

0

Derbyniwyd gwelliant 53.

 

Gwelliant 54 – Leighton Andrews

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Christine Chapman

Jocelyn Davies

Rebecca Evans

Julie Morgan

Lynne Neagle

Jenny Rathbone

Aled Roberts

Simon Thomas

Angela Burns

Suzy Davies

 

0

8

2

0

Derbyniwyd gwelliant 54.

 

Gwelliant 55 – Leighton Andrews

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Christine Chapman

Jocelyn Davies

Rebecca Evans

Julie Morgan

Lynne Neagle

Jenny Rathbone

Aled Roberts

Simon Thomas

Angela Burns

Suzy Davies

 

0

8

2

0

Derbyniwyd gwelliant 55.

 

Gwelliant 56 – Leighton Andrews

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Christine Chapman

Jocelyn Davies

Rebecca Evans

Julie Morgan

Lynne Neagle

Jenny Rathbone

Aled Roberts

Simon Thomas

Angela Burns

Suzy Davies

 

0

8

2

0

Derbyniwyd gwelliant 56.

 

Gwelliant 57 – Leighton Andrews

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Christine Chapman

Jocelyn Davies

Rebecca Evans

Julie Morgan

Lynne Neagle

Jenny Rathbone

Aled Roberts

Simon Thomas

Angela Burns

Suzy Davies

 

0

8

2

0

Derbyniwyd gwelliant 57.

 

Gwelliant 58 – Leighton Andrews

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Christine Chapman

Jocelyn Davies

Rebecca Evans

Julie Morgan

Lynne Neagle

Jenny Rathbone

Aled Roberts

Simon Thomas

Angela Burns

Suzy Davies

 

0

8

2

0

Derbyniwyd gwelliant 58.

 

Gwelliant 59 – Leighton Andrews

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Christine Chapman

Jocelyn Davies

Rebecca Evans

Julie Morgan

Lynne Neagle

Jenny Rathbone

Aled Roberts

Simon Thomas

Angela Burns

Suzy Davies

 

0

8

2

0

Derbyniwyd gwelliant 59.

 

Gwelliant 194 – Angela Burns

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Angela Burns

Jocelyn Davies

Suzy Davies

Aled Roberts

Simon Thomas

 

Christine Chapman

Rebecca Evans

Julie Morgan

Lynne Neagle

Jenny Rathbone

 

0

5

5

0

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â RhS 6.20 (ii)). Felly, gwrthodwyd gwelliant 194.

 

Adrannau 68 a 69:

 

Gwelliannau 60 i 66 – Leighton Andrews

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Christine Chapman

Jocelyn Davies

Rebecca Evans

Julie Morgan

Lynne Neagle

Jenny Rathbone

Aled Roberts

Simon Thomas

Angela Burns

Suzy Davies

 

0

8

2

0

Derbyniwyd Gwelliannau 60-66.

 

Derbyniwyd gwelliant 67 (Leighton Andrews) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Mewnosod Adran Newydd:

 

Gwelliant 195 – Angela Burns

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Angela Burns

Suzy Davies

Christine Chapman

Jocelyn Davies

Rebecca Evans

Julie Morgan

Lynne Neagle

Jenny Rathbone

Aled Roberts

Simon Thomas

0

2

8

0

Gwrthodwyd gwelliant 195.  ...  Gweld y cofnodion lawn ar gyfer eitem 2


Cyfarfod: 14/11/2012 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

Bil Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru): Cyfnod 2 - Trafod y gwelliannau

Yn unol â Rheol Sefydlog 26.21, bydd y Pwyllgor yn gwaredu’r gwelliannau i’r Bil yn y drefn a ganlyn:

 

Adrannau 1 – 102

Atodlenni 1 – 6

 

Dogfennau Ategol:

Rhestr o welliannau wedi’u didoli, 14 Tachwedd 2012

Grwpio gwelliannau, 14 Tachwedd 2012

 

Leighton Andrews AC, y Gweinidog Addysg a Sgiliau

Cofnodion:

2.1 Yn unol â Rheol Sefydlog 26.21, gwaredodd y Pwyllgor y gwelliannau a ganlyn i’r Bil:

 

Adran 1:

 

Ni chafodd gwelliannau eu cyflwyno i’r adran hon, felly bernir bod Adran 1 wedi’i derbyn.

 

Adran 2:

 

Ni chafodd gwelliannau eu cyflwyno i’r adran hon, felly bernir bod Adran 2 wedi’i derbyn.

 

Adran 3:

 

Derbyniwyd gwelliant 1 (Leighton Andrews) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Gwelliant 177 - Angela Burns

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Angela Burns

Suzy Davies

 

Christine Chapman

Jocelyn Davies

Rebecca Evans

Julie Morgan

Lynne Neagle

Jenny Rathbone

Aled Roberts

Simon Thomas

0

2

8

0

Gwrthodwyd gwelliant 177.

 

Gwelliant 2 - Leighton Andrews

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Christine Chapman

Jocelyn Davies

Rebecca Evans

Julie Morgan

Lynne Neagle

Jenny Rathbone

Aled Roberts

Simon Thomas

Angela Burns

Suzy Davies

 

0

8

2

0

Derbyniwyd gwelliant 2.

 

Gwelliant 178 - Angela Burns

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Angela Burns

Suzy Davies

 

Christine Chapman

Jocelyn Davies

Rebecca Evans

Julie Morgan

Lynne Neagle

Jenny Rathbone

Aled Roberts

Simon Thomas

0

2

8

0

Gwrthodwyd gwelliant 178.

 

Adran 4:

 

Derbyniwyd gwelliant 3 (Leighton Andrews) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Gwelliant 4 - Leighton Andrews

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Christine Chapman

Jocelyn Davies

Rebecca Evans

Julie Morgan

Lynne Neagle

Jenny Rathbone

Aled Roberts

Simon Thomas

0

 

Angela Burns

Suzy Davies

8

0

2

Derbyniwyd gwelliant 4.

 

Adran 5:

 

Derbyniwyd gwelliant 5 (Leighton Andrews) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Adran 6:

 

Derbyniwyd gwelliant 6 (Leighton Andrews) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Adran 7:

 

Derbyniwyd gwelliant 7 (Leighton Andrews) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Gwelliant 179 - Angela Burns

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Angela Burns

Suzy Davies

 

Christine Chapman

Jocelyn Davies

Rebecca Evans

Julie Morgan

Lynne Neagle

Jenny Rathbone

Aled Roberts

Simon Thomas

0

2

8

0

Gwrthodwyd gwelliant 179.

 

Adran 8:

 

Ni chafodd gwelliannau eu cyflwyno i’r adran hon, felly bernir bod Adran 8 wedi’i derbyn.

 

Adran 9:

 

Ni chafodd gwelliannau eu cyflwyno i’r adran hon, felly bernir bod Adran 9 wedi’i derbyn.

 

Adran 10:

 

Derbyniwyd gwelliannau 8 a 9 (Leighton Andrews) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Adran 11:

 

Derbyniwyd gwelliannau 10 ac 11 (Leighton Andrews) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Adran 12:

 

Derbyniwyd gwelliant 12 (Leighton Andrews) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Adran 13:

 

Derbyniwyd gwelliant 13 (Leighton Andrews) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Ni chafodd gwelliant 180 (Angela Burns) ei gynnig.

 

Adran 14:

 

Derbyniwyd gwelliant 14 (Leighton Andrews) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Adran 15:

 

Derbyniwyd gwelliant 15 (Leighton Andrews) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Adran 16:

 

Derbyniwyd gwelliant 16 (Leighton Andrews) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Adran 17:

 

Ni chafodd gwelliannau eu cyflwyno i’r adran hon, felly bernir bod Adran 17 wedi’i derbyn.

 

Adran 18:

 

Ni chafodd gwelliannau eu cyflwyno i’r adran hon, felly bernir bod Adran 18 wedi’i derbyn.

 

Adran 19:

 

Ni chafodd gwelliannau eu cyflwyno i’r adran hon, felly bernir bod Adran 19 wedi’i derbyn.

 

Adran 20:

 

Gwelliant 140 - Aled Roberts

O blaid

Yn erbyn  ...  Gweld y cofnodion lawn ar gyfer eitem 2


Cyfarfod: 23/10/2012 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 8.)

Penderfyniad Ariannol ynghylch Bil Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru)

NDM5071 Jane Hutt (Bro Morgannwg)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, at ddibenion unrhyw ddarpariaethau sy’n deillio o Fil Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru), yn cytuno i unrhyw gynnydd mewn gwariant o’r math y cyfeirwyd ato yn Rheol Sefydlog 26.69(ii) sy’n codi o ganlyniad i’r Bil.

 

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 17.39

Gohiriwyd y bleidlais ar y cynnig o dan yr eitem hon tan y cyfnod pleidleisio.

NDM5071 Jane Hutt (Bro Morgannwg)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, at ddibenion unrhyw ddarpariaethau sy’n deillio o Fil Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru), yn cytuno i unrhyw gynnydd mewn gwariant o’r math y cyfeirwyd ato yn Rheol Sefydlog 26.69(ii) sy’n codi o ganlyniad i’r Bil.

Cynhaliwyd pleidlais ar y cynnig:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

39

0

13

52

Derbyniwyd y cynnig.

 


Cyfarfod: 23/10/2012 - Y Cyfarfod Llawn - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 7.)

Cynnig i gymeradwyo Egwyddorion Cyffredinol Bil Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru)

NDM5070 Leighton Andrews (Rhondda)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 26.11:

Yn cytuno i egwyddorion cyffredinol Bil Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru).

Gosodwyd Bil Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) a'r Memorandwm Esboniadol gerbron y Cynulliad ar 23 Ebrill 2012.

Gosodwyd adroddiad y Pwyllgor Plant a Phobl Ifanc ar Fil Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) gerbron y Cynulliad ar 12 Hydref 2012.

Dogfennau Ategol
Bil Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru)
Memorandwm Esboniadol
Adroddiad y Pwyllgor Plant a Phobl Ifanc
Adroddiad y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 16.50

NDM5070 Leighton Andrews (Rhondda)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 26.11:

Yn cytuno i egwyddorion cyffredinol Bil Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru).

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 


Cyfarfod: 04/10/2012 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5)

Bil Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru): Cyfnod 1 - Ystyried yr adroddiad terfynol

Cofnodion:

5.1 Cytunwyd â’r adroddiad drafft.


Cyfarfod: 19/07/2012 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 8)

Bil Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru): Cyfnod 1 - Ystyried y prif faterion

Cofnodion:

8.1 Bu’r Pwyllgor yn ystyried y prif faterion a godwyd wrth i’r Pwyllgor graffu ar Fil Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru).


Cyfarfod: 19/07/2012 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 6)

Bil Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru): Cyfnod 1 - Sesiwn dystiolaeth 6

Leighton Andrews AC, Y Gweinidog Addysg a Sgiliau

Cofnodion:

6.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y Gweinidog sy’n gyfrifol am y Bil, Leighton Andrews AC, y Gweinidog Addysg a Sgiliau.

 


Cyfarfod: 16/07/2012 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 8.)

Trafod yr adroddiad drafft ar Fil Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru)

 

Mae’r papurau a ganlyn ar gael fel rhan o’r pecyn ar gyfer cyfarfod y Pwyllgor ar 9 Gorffennaf 2012 

 

Papurau:

CLA(4)-17-12(p4) – Adroddiad drafft (Saesneg yn unig)

CLA(4)-17-12(p2) – Cais gan y Cadeirydd am wybodaeth ychwanegol (Saesneg yn unig)

CLA(4)-17-12(p3) – Ymateb y Gweinidog

CLA(4)-12-12(p9) – Bil Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru)

CLA(4)-12-12(p10) – Memorandwm Esboniadol

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 11/07/2012 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 8)

8 Bil Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru): Llythyr gan y Gweinidog Addysg a Sgiliau at Gadeirydd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 11/07/2012 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 8)

8 Bil Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru): llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 11/07/2012 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

3 Bil Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru): Cyfnod 1 - Sesiwn dystiolaeth 5

Comisiynydd Plant Cymru

Keith Towler, Comisiynydd Plant Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Keith Towler, Comisiynydd Plant Cymru.


Cyfarfod: 09/07/2012 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 8.)

Trafod yr adroddiad drafft ar Fil Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru)

CLA(4)-17-12(p4) – Yr adroddiad drafft

CLA(4)-17-12(p2) – Cais am wybodaeth ychwanegol oddi wrth y Cadeirydd

CLA(4)-17-12(p3) – Ymateb y Gweinidog

CLA(4)-12-12(p9) – Bil Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru)

CLA(4)-12-12(p10) – Memorandwm Esboniadol

 

 

 

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 27/06/2012 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

3 Bil Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru): Cyfnod 1 - Sesiwn Dystiolaeth 4

Llywodraethwyr Cymru

Jane Morris, Cyfarwyddwr

Terry O’Marah, Cadeirydd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Jane Morris, Cyfarwyddwr Llywodraethwyr Cymru; a Terry O’Marah, Cadeirydd Llywodraethwyr Cymru.

 


Cyfarfod: 27/06/2012 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

2 Bil Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru): Cyfnod 1 - Sesiwn Dystiolaeth 4

Cymdeithas yr Athrawon a’r Darlithwyr (ATL) ac Undeb Cenedlaethol Athrawon Cymru (UCAC)

Dr Philip Dixon, Cyfarwyddwr ATL Cymru

Dr Alec Clark, Llywydd ATL Cymru

Elaine Edwards, Ysgrifennydd Cyffredinol UCAC

Rebecca Williams, Swyddog Polisi, UCAC

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Dr Philip Dixon, Cyfarwyddwr ATL Cymru; Dr Alec Clark, Llywydd ATL Cymru; Elaine Edwards, Ysgrifennydd Cyffredinol UCAC; a Rebecca Williams, Swyddog Polisi, UCAC.

 


Cyfarfod: 27/06/2012 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4)

4 Bil Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru): Cyfnod 1 - Sesiwn Dystiolaeth 4

Undeb Cenedlaethol yr Athrawon (NUT) Cymru a Chymdeithas Genedlaethol yr Ysgolfeistri ac Undeb yr Athrawesau (NASUWT) Cymru

Neil Foden, Aelod o’r Weithrediaeth, NUT Cymru

David Evans, Ysgrifennydd NUT Cymru

Rex Phillips, Trefnydd Cymru, NASUWT Cymru

Hopkin Thomas, Aelod o’r Weithrediaeth Genedlaethol ar gyfer de-orllewin a chanolbarth Cymru, NASUWT Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan David Evans, Ysgrifennydd NUT Cymru; Neil Foden, Aelod o’r Weithrediaeth, NUT Cymru; Rex Phillips, Trefnydd Cymru, NASUWT Cymru; a Hopkin Thomas, Aelod o’r Weithrediaeth, NASUWT Cymru.

 


Cyfarfod: 13/06/2012 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

2 Bil Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru): Cyfnod 1 - Sesiwn Dystiolaeth 3

Y Gymdeithas Arweinwyr Ysgolion a Cholegau (ASCL) a’r Gymdeithas ar gyfer Holl Arweinwyr Ysgol (NAHT) Cymru

Gareth Jones, Ysgrifennydd, ASCL

Tim Pratt, Llywydd, ASCL

Anna Brychan, Cyfarwyddwr, NAHT Cymru

Graham Murphy, Llywydd, NAHT Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Anna Brychan, Cyfarwyddwr NAHT Cymru; Graham Murphy, Llywydd NAHT Cymru; Gareth Jones, Ysgrifennydd ASCL Cymru; a Tim Pratt, Llywydd ASCL Cymru.


Cyfarfod: 13/06/2012 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

3 Bil Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru): Cyfnod 1 - Sesiwn Dystiolaeth 3

Michael Imperato

Cyfreithiwr sy’n arbenigo mewn cyfraith addysg yng Nghymru.

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Michael Imperato, sef cyfreithiwr sy’n arbenigo mewn cyfraith addysg yng Nghymru.


Cyfarfod: 31/05/2012 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 6)

6 Bil Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru): Cyfnod 1 - Sesiwn dystiolaeth 2

Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC) a Chymdeithas Cyfarwyddwyr Addysg Cymru (CCAC)

Dr Chris Llewelyn, Dirprwy Brif Weithredwr a Chyfarwyddwr Dysgu Gydol Oes, Hamdden a Gwybodaeth (CLlLC)

Ian Budd, Cadeirydd CCAC

David Hopkins, CLILC

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Dr Chris Llewelyn, Dirprwy Brif Weithredwr a Chyfarwyddwr Dysgu Gydol Oes, Hamdden a Gwybodaeth, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru; Ian Budd, Cadeirydd Cymdeithas Cyfarwyddwyr Addysg Cymru; a David Hopkins, Cadeirydd Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru.

 

6.2 Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru a Chymdeithas Cyfarwyddwyr Addysg Cymru gyda rhagor o gwestiynau.

 


Cyfarfod: 31/05/2012 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5)

5 Bil Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru): Cyfnod 1 - Sesiwn dystiolaeth 2

Estyn

Ann Keane, Prif Arolygydd Ei Mawrhydi dros Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru

Meilyr Rowlands, Cyfarwyddwr Strategol

Simon Brown, Cyfarwyddwr Strategol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Ann Keane, Prif Arolygydd ei Mawrhydi dros Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru; Meilyr Rowlands, Cyfarwyddwr Strategol, Estyn; a Simon Brown, Cyfarwyddwr Strategol, Estyn.

 

5.2 Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at Estyn gyda rhagor o gwestiynau.


Cyfarfod: 28/05/2012 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 7.)

Bil Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru)


Cyfarfod: 28/05/2012 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 9.2)

Trafod y dystiolaeth a gyflwynwyd ar Fil Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru)


Cyfarfod: 28/05/2012 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 7.1)

7.1 Sesiwn dystiolaeth gyda’r Gweinidog Addysg a Sgiliau, Leighton Andrews AC

Papurau:

CLA(3)-12-12(p9) - Bil Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru)

CLA(3)-12-12(p10) – Memorandwm Esboniadol

CLA(3)-12-12(p11) – Adroddiad y Cynghorwyr Cyfreithiol

CLA(3)-12-12(p12) – Llythyr gan y Cadeirydd at y Gweinidog Addysg a Sgiliau, Leighton Andrews AC

CLA(3)-12-12(p13) – Ymateb y Gweinidog

CLA(3)-12-12(p13) – Atodiadau 1 a 2

 

Yn bresennol:

  • Leighton Andrews AC, y Gweinidog Addysg a Sgiliau, Llywodraeth Cymru
  • Anthony Jordan, Pennaeth Llywodraethu a Threfniadaeth Ysgolion, Llywodraeth Cymru
  • Amina Rix, Cyfreithiwr, Llywodraeth Cymru
  • Simon Morea, Cyfreithiwr, Llywodraeth Cymru
  • Ceri Planchant, Cyfreithiwr, Llywodraeth Cymru

 

 

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 09/05/2012 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

Bil Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru): Cyfnod 1 - Sesiwn dystiolaeth 1

Y Gweinidog Addysg a Sgiliau

Leighton Andrews AC

Cofnodion:

2.1 Bu’r Pwyllgor yn clywed tystiolaeth gan Leighton Andrews AC, y Gweinidog Addysg a Sgiliau, sef yr Aelod sy’n gyfrifol am y Bil.


Cyfarfod: 25/04/2012 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

Bil Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru): Cyfnod 1 - Y ffordd ymlaen o ran craffu

Cofnodion:

2.1 Cytunodd y Pwyllgor ar y ffordd ymlaen o ran craffu ar y Bil Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) a chytunodd i gynnal ymgynghoriad cyhoeddus cyn hir.