Cyfarfodydd

SL(5)736 - Rheoliadau Lles Anifeiliaid (Trwyddedu Gweithgareddau sy'n Ymwneud ag Anifeiliaid) (Cymru) 2021 - TYNNWYD YN ÔL

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 22/02/2021 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 5)

5 SL(5)736 – Rheoliadau Lles Anifeiliaid (Trwyddedu Gweithgareddau sy’n Ymwneud ag Anifeiliaid) (Cymru) 2021

CLA(5)-06-21 – Papur 16 – Adroddiad

CLA(5)-06-21 – Papur 17 – Rheoliadau

CLA(5)-06-21 – Papur 18 – Memorandwm Esboniadol

CLA(5)-06-21 – Papur 19 – Datganiad ysgrifenedig, 27 Ionawr 2021

CLA(5)-06-21 – Papur 20 – Datganiad ysgrifenedig, 3 Chwefror 2021

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn ac ymateb y Llywodraeth a chytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Senedd yn unol â'r pwyntiau adrodd a nodwyd. Yn ogystal, nododd y Pwyllgor y byddai Llywodraeth Cymru yn gosod fersiwn newydd o'r Rheoliadau cyn bo hir.