Cyfarfodydd

Deddf Etholiadau Cymru (Coronafeirws) 2021

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 22/03/2021 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 8)

8 Llythyr gan y Llywydd: Bil Etholiadau Cymru (Coronafeirws) 2021 – Effaith ar Gomisiwn y Senedd

CLA(5)-10-21 – Papur 70 – Llythyr gan y Llywydd, 15 Mawrth 2021

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Llywydd.

 


Cyfarfod: 18/03/2021 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Llythyr gan y Llywydd at holl Gadeiryddion Pwyllgorau'r Senedd ynghylch y Bil Etholiadau Cymru (Coronafeirws) 2021 – effaith ar Bwyllgorau’r Senedd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1.a Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Llywydd at holl Gadeiryddion Pwyllgorau'r Senedd ynghylch y Bil Etholiadau Cymru (Coronafeirws) 2021 – effaith ar Bwyllgorau’r Senedd.

 


Cyfarfod: 01/03/2021 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Llythyr oddi wrth Y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol. Adolygiad cyntaf o baratoadau ar gyfer etholiad y Senedd 2021 yn unol â Bil Etholiadau Cymru (Coronafeirws)

CLA(5)-07-21 – Papur 47 – Llythyr gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol, 26 Chwefror 2021

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr oddi wrth y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol, a'i fod wedi'i anfon yn unol â'r Cytundeb Cysylltiadau Rhyng-sefydliadol.

 


Cyfarfod: 22/02/2021 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 8)

8 Llythyr gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol i’r Llywydd. Busnes y Senedd yn ystod y cyfnod cyn yr etholiad

CLA(5)-06-21 – Papur 26 – Llythyr oddi wrth y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol at y Llywydd, 9 Chwefror 2021

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol.

 


Cyfarfod: 10/02/2021 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

Dadl: Cyfnod 3 Bil Etholiadau Cymru (Coronafeirws)

Yn unol â Rheol Sefydlog 26.36, cafodd y gwelliannau eu gwaredu yn y drefn y mae’r adrannau a’r atodlenni y maent yn cyfeirio atynt yn ymddangos yn y Bil.

Mae’r gwelliannau wedi cael eu grwpio at ddibenion y ddadl a byddant yn cael eu trafod fel a ganlyn:

1. Y cyfnod cyn etholiad: Canllawiau

15, 17

2. Y broses ar gyfer cynnig gohirio o dan adran 5

3, 16, 4, 6, 7

3. Y diwrnod olaf posibl ar gyfer etholiad

5, 9, 10, 11, 12, 13

4. Diwrnodau ychwanegol ar gyfer pleidleisio

8

5. Gorchmynion a rheolau yngl ŷ n â chynnal etholiadau yn 2021

1, 2

6. Pleidleisio drwy ddirprwy

14

Dogfennau Ategol

Bil Etholiadau Cymru (Coronafeirws), fel y’i diwygiwyd ar ôl Cyfnod 2

Memorandwm Esboniadol

Rhestr o welliannau wedi’u didoli

Grwpio Gwelliannau

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 16.31

Yn unol â Rheol Sefydlog 26.36, cafodd y gwelliannau eu gwaredu yn y drefn y mae’r adrannau a’r atodlenni y maent yn cyfeirio atynt yn ymddangos yn y Bil.

Derbyniwyd gwelliant 15, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Yn unol â Rheol Sefydlog 12.18, am 16.51 cafodd y cyfarfod ei atal dros dro gan y Llywydd tan 16.53.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 3:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

14

0

37

51

Gwrthodwyd gwelliant 3.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 5:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

11

3

37

51

Gwrthodwyd gwelliant 5.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 16:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

39

2

10

51

Derbyniwyd gwelliant 16.

Ni chynigiwyd gwelliant 4.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 6:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

12

3

37

52

Gwrthodwyd gwelliant 6.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 7:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

47

4

1

52

Derbyniwyd gwelliant 7.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 8:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

14

1

37

52

Gwrthodwyd gwelliant 8.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 9:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

11

4

37

52

Gwrthodwyd gwelliant 9.

Derbyniwyd gwelliant 17, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 10:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

11

4

37

52

Gwrthodwyd gwelliant 10.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 11:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

11

4

37

52

Gwrthodwyd gwelliant 11.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 12:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

11

4

37

52

Gwrthodwyd gwelliant 12.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 13:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

11

4

37

52

Gwrthodwyd gwelliant 13.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 1:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

47

1

4

52

Derbyniwyd gwelliant 1.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 2:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

48

1

3

52

Derbyniwyd gwelliant 2.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 14:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

11

5

36

52

Gwrthodwyd gwelliant 14.

Barnwyd bod holl adrannau ac atodlenni’r Bil wedi’u derbyn, gan ddod â thrafodion Cyfnod 3 i ben.

 


Cyfarfod: 10/02/2021 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 8)

Dadl: Cyfnod 4 Bil Etholiadau Cymru (Coronafeirws)

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 17.26

Cynnig Cyfnod 4 i gymeradwyo Bil Etholiadau Cymru (Coronafeirws)

Cynhaliwyd pleidlais ar y cynnig:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

36

9

5

50

Derbyniwyd y cynnig.

 

 

 


Cyfarfod: 09/02/2021 - Pwyllgor o’r Senedd Gyfan - Y Bumed Senedd (Eitem 1)

Bil Etholiadau Cymru (Coronafeirws) - Cyfnod 2: Trafod y gwelliannau

Yn unol â Rheol Sefydlog 26.21, bydd y Pwyllgor yn gwaredu’r gwelliannau i’r Bil Etholiadau Cymru (Coronafeirws) yn y drefn a ganlyn: Adrannau 1–14.

 

Dogfennau atedol:   

Bil Etholiadau Cymru (Coronafeirws)

Memorandwm Esboniadol

Rhestr o welliannau wedi’u didoli

Grwpio gwelliannau

 

Cofnodion:

Dechreuodd y cyfarfod am 13.12

Cafodd y trafodion eu hatal dros dro gan y Llywydd yn unol â Rheol Sefydlog 17.47 am 13.28

Ailddechreuodd y cyfarfod am 13.33

 

Tynnwyd gwelliant 26 yn ôl

 

Cynhaliwyd pleidlais ar Welliant 10

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

9

5

37

50

Gwrthodwyd gwelliant 10

 

Cynhaliwyd pleidlais ar Welliant 11

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

19

4

28

51

Gwrthodwyd gwelliant 11

 

Ni chafodd gwelliannau 27, 28 a 29 eu gynnig.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar Welliant 12

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

11

1

39

51

Gwrthodwyd gwelliant 12

 

Cynhaliwyd pleidlais ar Welliant 1A

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

19

1

30

50

Gwrthodwyd gwelliant 1A

 

Cynhaliwyd pleidlais ar Welliant 1

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

37

2

10

49

Derbyniwyd gwelliant 1

 

Cynhaliwyd pleidlais ar Welliant 30

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

21

0

28

49

Gwrthodwyd gwelliant 30

 

Cynhaliwyd pleidlais ar Welliant 13

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

4

37

51

Gwrthodwyd gwelliant 13

 

Cynhaliwyd pleidlais ar Welliant 15

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

5

36

51

Gwrthodwyd gwelliant 15

 

Cynhaliwyd pleidlais ar Welliant 31

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

21

1

29

51

Gwrthodwyd gwelliant 31

 

Cynhaliwyd pleidlais ar Welliant 14

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

4

37

51

Gwrthodwyd gwelliant 14

 

Ni chynigiwyd gwelliant 32

 

Cynhaliwyd pleidlais ar Welliant 16

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

11

1

39

51

Gwrthodwyd gwelliant 16

 

Cynhaliwyd pleidlais ar Welliant 33

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

22

1

28

51

Gwrthodwyd gwelliant 33

 

Cynhaliwyd pleidlais ar Welliant 2

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

37

1

13

51

Derbyniwyd gwelliant 2

 

Cynhaliwyd pleidlais ar Welliant 17

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

4

37

51

Gwrthodwyd gwelliant 17

 

Cynhaliwyd pleidlais ar Welliant 18

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

5

36

51

Gwrthodwyd gwelliant 18

 

Cynhaliwyd pleidlais ar Welliant 3

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

47

4

0

51

Derbyniwyd gwelliant 3

 

Ni chynigiwyd gwelliant 34

 

Cynhaliwyd pleidlais ar Welliant 19

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

11

3

37

51

Gwrthodwyd gwelliant 19

 

Cynhaliwyd pleidlais ar Welliant 20

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

4

37

51

Gwrthodwyd gwelliant 20

 

Cynhaliwyd pleidlais ar Welliant 21

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

4

37

51

Gwrthodwyd gwelliant 21

 

Cynhaliwyd pleidlais ar Welliant 22

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

4

37

51

Gwrthodwyd gwelliant 22

 

Cynhaliwyd pleidlais ar Welliant 23

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

4

37

51

Gwrthodwyd gwelliant 23

 

Cynhaliwyd pleidlais ar Welliant 24

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

4

36

50

Gwrthodwyd gwelliant 24

 

Cynhaliwyd pleidlais ar Welliant 4

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

47

4

0

51

Derbyniwyd gwelliant 4

 

Cynhaliwyd pleidlais ar Welliant 5

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

47

4

0

51

Derbyniwyd gwelliant 5

 

Cynhaliwyd pleidlais ar Welliant 6

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

39

1

11

51

Derbyniwyd gwelliant 6

 

Derbyniwyd gwelliant 35, yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i)

 

Cynhaliwyd pleidlais ar Welliant 7

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

47

4

0

51

Derbyniwyd gwelliant 7

 

Cynhaliwyd pleidlais ar Welliant 8

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

47

4

0

51

Derbyniwyd gwelliant 8

 

Cynhaliwyd pleidlais ar Welliant 9

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

47

4

0

51

Derbyniwyd gwelliant 9

 

Cynhaliwyd pleidlais ar Welliant 25

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

1

40

51

Gwrthodwyd gwelliant 25

 

Barnwyd bod holl adrannau Bil wedi'u cytuno, gan gwblhau trafodion y Pwyllgor o’r Senedd Gyfan.

 

 


Cyfarfod: 08/02/2021 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

7 Llythyr oddi wrth Y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol. Bil Etholiadau Cymru (Coronafeirws)

CLA(5)-05-21 – Papur 30 – Llythyr gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol, 3 Chwefror 2021

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol a'i hymateb i argymhellion y Pwyllgor mewn perthynas â'r Bil.

 


Cyfarfod: 02/02/2021 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 12)

Y penderfyniad ariannol ynghylch Bil Etholiadau Cymru (Coronafeirws)

NDM7578 Rebecca Evans (Gwyr) 

Cynnig bod y Senedd, at ddibenion unrhyw ddarpariaethau sy’n deillio o Fil Etholiadau Cymru (Coronafeirws), yn cytuno i unrhyw gynnydd mewn gwariant o’r math y cyfeiriwyd ato yn Rheol Sefydlog 26.69, sy’n codi o ganlyniad i’r Bil.

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 17.43

Gohiriwyd y bleidlais ar y cynnig o dan yr eitem hon tan y Cyfnod Pleidleisio.

NDM7578 Rebecca Evans (Gwyr) 

Cynnig bod y Senedd, at ddibenion unrhyw ddarpariaethau sy’n deillio o Fil Etholiadau Cymru (Coronafeirws), yn cytuno i unrhyw gynnydd mewn gwariant o’r math y cyfeiriwyd ato yn Rheol Sefydlog 26.69, sy’n codi o ganlyniad i’r Bil.

Cynhaliwyd pleidlais ar y cynnig:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

48

0

5

53

Derbyniwyd y cynnig.

 


Cyfarfod: 02/02/2021 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 11)

Dadl: Egwyddorion Cyffredinol Bil Etholiadau Cymru (Coronafeirws)

NDM7579 Julie James (Gorllewin Abertawe)

Cynnig bod y Senedd, yn unol â Rheol Sefydlog 26.102:

Yn cytuno i egwyddorion cyffredinol Bil Etholiadau Cymru (Coronafeirws).

Gosodwyd Bil Etholiadau Cymru (Coronafeirws) a'r Memorandwm Esboniadol gerbron y Senedd ar 27 Ionawr 2021.

Dogfennau Ategol

Adroddiad y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Saesneg yn unig)

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 17.43

Gohiriwyd y bleidlais ar y cynnig o dan yr eitem hon tan y Cyfnod Pleidleisio.

NDM7579 Julie James (Gorllewin Abertawe)

Cynnig bod y Senedd, yn unol â Rheol Sefydlog 26.102:

Yn cytuno i egwyddorion cyffredinol Bil Etholiadau Cymru (Coronafeirws).

Gosodwyd Bil Etholiadau Cymru (Coronafeirws) a'r Memorandwm Esboniadol gerbron y Senedd ar 27 Ionawr 2021.

Cynhaliwyd pleidlais ar y cynnig:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

48

0

5

53

Derbyniwyd y cynnig.

 

 


Cyfarfod: 01/02/2021 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Bil Etholiadau Cymru (Coronafeirws): Sesiwn dystiolaeth

Julie James, y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol

Christopher Warner, Dirprwy Gyfarwyddwr – y Cyfansoddiad a Chyfiawnder, Llywodraeth Cymru

Dorian Brunt, Uwch Gyfreithiwr, Llywodraeth Cymru

 

Bil Etholiadau Cymru (Coronafeirws) (fel y'i cyflwynwyd)

Bil Etholiadau Cymru (Coronafeirws) – Memorandwm Esboniadol

 

CLA(5)-04-21 – Papur briffio

CLA(5)-04-21 – Papur 1 - Crynodeb o’r Bil

CLA(5)-04-21 – Papur 2 - Datganiad ysgrifenedig

 

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol ynghylch Bil Etholiadau Cymru (Coronafeirws).

 


Cyfarfod: 26/01/2021 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 11)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 26.98(ii) i gytuno ar amserlen ar gyfer y Bil a elwir yn Fil Etholiadau Cymru (Coronafeirws)

NDM7558 Rebecca Evans (Gwyr)

Cynnig bod y Senedd, yn unol â Rheol Sefydlog 26.98(ii) yn:

Cytuno y bydd yr amserlen ar gyfer Bil Brys llywodraeth a gaiff ei alw'n Fil Etholiadau Cymru (Coronafeirws) fel ag y mae yn yr Amserlen ar gyfer ystyried Bil Etholiadau Cymru (Coronafeirws) a osodwyd gerbron y Senedd ar 19 Ionawr 2021.

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 16.56

Gohiriwyd y bleidlais ar y cynnig o dan yr eitem hon tan y Cyfnod Pleidleisio.

NDM7558 Rebecca Evans (Gwyr)

Cynnig bod y Senedd, yn unol â Rheol Sefydlog 26.98(ii) yn:

Cytuno y bydd yr amserlen ar gyfer Bil Brys llywodraeth a gaiff ei alw'n Fil Etholiadau Cymru (Coronafeirws) fel ag y mae yn yr Amserlen ar gyfer ystyried Bil Etholiadau Cymru (Coronafeirws) a osodwyd gerbron y Senedd ar 19 Ionawr 2021.

Cynhaliwyd pleidlais ar y cynnig:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

47

0

5

52

Derbyniwyd y cynnig.


Cyfarfod: 26/01/2021 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 10)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 26.95 fod Bil a elwir yn Fil Etholiadau Cymru (Coronafeirws) yn cael ei drin fel Bil Brys y Llywodraeth

NDM7557 Rebecca Evans (Gwyr)

Cynnig bod y Senedd, yn unol â Rheol Sefydlog 26.95 yn:

Cytuno bod Bil llywodraeth a gaiff ei alw'n Fil Etholiadau Cymru (Coronafeirws) a gyflwynir yn y Senedd, yn cael ei drin fel Bil Brys llywodraeth. 

Yn unol â Rheol Sefydlog 26.95A, gosodwyd datganiad ynglŷn â'r Bil a gaiff ei alw'n Fil Etholiadau Cymru (Coronafeirws) gerbron y Senedd ar 19 Ionawr 2021.

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 16.56

Gohiriwyd y bleidlais ar y cynnig o dan yr eitem hon tan y Cyfnod Pleidleisio.

NDM7557 Rebecca Evans (Gwyr)

Cynnig bod y Senedd, yn unol â Rheol Sefydlog 26.95 yn:

Cytuno bod Bil llywodraeth a gaiff ei alw'n Fil Etholiadau Cymru (Coronafeirws) a gyflwynir yn y Senedd, yn cael ei drin fel Bil Brys llywodraeth. 

Yn unol â Rheol Sefydlog 26.95A, gosodwyd datganiad ynglŷn â'r Bil a gaiff ei alw'n Fil Etholiadau Cymru (Coronafeirws) gerbron y Senedd ar 19 Ionawr 2021.

Cynhaliwyd pleidlais ar y cynnig:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

47

0

5

52

Derbyniwyd y cynnig.