Cyfarfodydd

P-05-1069 Arbed y tir fferm a'r caeau gwyrdd yn Cosmeston

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 13/09/2021 - Y Pwyllgor Deisebau (Eitem 3)

3 P-05-1069 Arbed y tir fferm a'r caeau gwyrdd yn Cosmeston

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth a ddaeth i law a chytunodd nad oedd llawer o gamau pellach y gallai eu cymryd ar y mater, ac felly cytunodd i gau'r ddeiseb a diolch i'r deisebydd.

 


Cyfarfod: 09/02/2021 - Y Pwyllgor Deisebau - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 P-05-1069 Arbed y tir fferm a'r caeau gwyrdd yn Cosmeston

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Datganodd Neil McEvoy y buddiant perthnasol a ganlyn o dan Reol Sefydlog 17.24A:

 

Mae wedi cwrdd â'r deisebwyr

 

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth a ddaeth i law ac, o ystyried penderfyniad Llywodraeth Cymru i beidio â thynnu ei chais yn ôl, cytunodd i gadw golwg ar y camau nesaf y broses gynllunio a gofyn i'w Bwyllgor olynol adolygu'r ddeiseb ar adeg briodol.

 


Cyfarfod: 15/12/2020 - Y Pwyllgor Deisebau - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 P-05-1069 Arbed y tir fferm a'r caeau gwyrdd yn Cosmeston

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu yn ôl at y Gweinidog Cyllid i rannu'r pryderon manwl pellach a godwyd gan y deisebydd a gofyn i Lywodraeth Gymru eu hystyried mewn perthynas â'r datblygiad, ac i ofyn am ymateb i'r pwyntiau penodol a godwyd gan y deisebydd.

 

Cytunodd yr Aelodau hefyd i ofyn sut mae Llywodraeth Cymru yn ceisio cydbwyso buddiannau sy’n gwrthdaro o ran diogelu'r amgylchedd a datblygu tai ychwanegol, gan gynnwys eiddo fforddiadwy.