Cyfarfodydd

SL(5)586 - Rheoliadau Treth Trafodiadau Tir (Amrywio Dros Dro Gyfraddau a Bandiau ar gyfer Trafodiadau Eiddo Preswyl) (Cymru) 2020

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 10/03/2021 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 9)

Offerynnau Statudol ym maes treth: Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

9.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law, gan gytuno i gyflwyno adroddiad ar yr offeryn statudol.

 


Cyfarfod: 10/03/2021 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Offerynnau Statudol ym maes treth: Sesiwn dystiolaeth

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth ar yr offeryn statudol ym maes treth gan Rebecca Evans AS, y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd; Andrew Jeffreys, Cyfarwyddwr Trysorlys; Gawain Evans, Cyfarwyddwr Cyllid; Debra Carter, Dirprwy Gyfarwyddwr Cyllid Strategol Llywodraeth Leol; a Marcella Maxwell, Dirprwy Gyfarwyddwr Caffael Masnachol a Strategaeth Grŵp.

 

4.2 Diolchodd y Cadeirydd i'r Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd a'i swyddogion am y ffordd adeiladol y maent wedi ymgysylltu â'r Pwyllgor dros gyfnod y Bumed Senedd.

 


Cyfarfod: 29/09/2020 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 13)

Rheoliadau Treth Trafodiadau Tir (Amrywio Dros Dro Gyfraddau a Bandiau ar gyfer Trafodiadau Eiddo Preswyl) (Cymru) 2020

NDM7393 Rebecca Evans (Gwyr)

Cynnig bod y Senedd, yn unol â Rheol Sefydlog 27.5:

1. Yn cymeradwyo Rheoliadau Treth Trafodiadau Tir (Amrywio Dros Dro Gyfraddau a Bandiau ar gyfer Trafodiadau Eiddo Preswyl) (Cymru) 2020 a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 24 Gorffennaf 2020.

Dogfennau Ategol

Adroddiad y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 17.55

Gohiriwyd y bleidlais ar y cynnig o dan yr eitem hon tan y Cyfnod Pleidleisio.

NDM7393 Rebecca Evans (Gwyr)

Cynnig bod y Senedd, yn unol â Rheol Sefydlog 27.5:

1. Yn cymeradwyo Rheoliadau Treth Trafodiadau Tir (Amrywio Dros Dro Gyfraddau a Bandiau ar gyfer Trafodiadau Eiddo Preswyl) (Cymru) 2020 a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 24 Gorffennaf 2020.

Cynhaliwyd pleidlais ar y cynnig:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

52

2

0

54

Derbyniwyd y cynnig.

 


Cyfarfod: 14/09/2020 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Rheoliadau Treth Trafodiadau Tir (Amrywio Dros Dro Gyfraddau a Bandiau ar gyfer Trafodiadau Eiddo Preswyl) (Cymru) 2020: Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

6.1 Roedd y Pwyllgor yn fodlon â’r dystiolaeth a chytunodd i beidio â chyflwyno adroddiad ar y rheoliadau.

 


Cyfarfod: 14/09/2020 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Rheoliadau Treth Trafodiadau Tir (Amrywio Dros Dro Gyfraddau a Bandiau ar gyfer Trafodiadau Eiddo Preswyl) (Cymru) 2020: Sesiwn dystiolaeth

Rebecca Evans AS, y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd

Andrew Hewitt, Pennaeth Trethi a Deddfwriaeth

Dr Tom Nicholls, Cynghorydd Economaidd

 

Papurau ategol:

Rheoliadau Treth Trafodiadau Tir (Amrywio Dros Dro Gyfraddau a Bandiau ar gyfer Trafodiadau Eiddo Preswyl) (Cymru) 2020 

Memorandwm Esboniadol

FIN(5)-15-20 P2 - Cyngor cyfreithiol

Papur briffio’r Gwasanaeth Ymchwil

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Rebecca Evans AS, y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd; Andrew Hewitt, Pennaeth Trethi a Deddfwriaeth a Dr Tom Nicholls, Cynghorydd Economaidd ar Reoliadau Treth Trafodiadau Tir (Amrywio Dros Dro Gyfraddau a Bandiau ar gyfer Trafodiadau Eiddo Preswyl) (Cymru) 2020.

 


Cyfarfod: 03/08/2020 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 SL(5)586 – Rheoliadau Treth Trafodiadau Tir (Amrywio Dros Dro Gyfraddau a Bandiau ar gyfer Trafodiadau Eiddo Preswyl) (Cymru) 2020

CLA(5)-23-20 – Papur 49 – Adroddiad

CLA(5)-23-20 – Papur 50 – Rheoliadau

CLA(5)-23-20 – Papur 51 – Memorandwm Esboniadol

CLA(5)-23-20 – Papur 52 – Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd, 22 Gorffennaf 2020

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a chytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Senedd yn unol â'r pwynt adrodd a nodwyd.