Cyfarfodydd

Unrhyw Fusnes Arall

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 13/02/2023 - Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg Comisiwn y Senedd (Eitem 12)

Unrhyw Fusnes Arall

Cofnodion:

Eitem lafar

 

12.1 Nododd Ed y byddai'r cyfweliadau ar gyfer rôl y Prif Swyddog Cyllid yn cael eu cynnal ar 27 Chwefror. Cadarnhaodd fod Simon wedi bod mor garedig â chadarnhau y byddai'n parhau i fod ar gael i'r Comisiwn er mwyn sicrhau parhad yn ystod y broses o archwilio'r cyfrifon, ac er mwyn sicrhau y byddai’r awenau’n cael eu trosglwyddo i’r prif swyddog parhaol newydd mewn modd effeithiol.

 

12.2 Rhoddodd Ed sicrwydd hefyd fod mesurau interim ar waith mewn perthynas ag ymadawiad y Pennaeth Adnoddau Dynol, a oedd ar fin digwydd, ac y byddai ymgyrch recriwtio ar waith maes o law. 

 

Bu’r Pennaeth Archwilio Mewnol yn bresennol mewn sesiwn breifat gydag aelodau’r Pwyllgor wedi i’r trafodion ffurfiol ddod i ben. Ni chymerwyd cofnodion.

 

Disgwylir i'r cyfarfod nesaf gael ei gynnal ar 27 Ebrill 2023.


Cyfarfod: 21/11/2022 - Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg Comisiwn y Senedd (Eitem 16)

Unrhyw Fusnes Arall

Cofnodion:

17.1 Talodd y Cadeirydd deyrnged i Catharine Bray, y Pennaeth Cyllid, sy’n ymddeol o Gomisiwn y Senedd yn ystod yr wythnosau nesaf. Roedd yn awyddus i ddiolch iddi am ei chefnogaeth bob amser a nododd fod ei gwybodaeth a'i harbenigedd technegol wedi’u gwerthfawrogi'n fawr. Hefyd, ategodd ei ddiolch i Nia am ei chefnogaeth a'i harweiniad yn ystod y blynyddoedd diwethaf.  

 

Disgwylir i'r cyfarfod nesaf gael ei gynnal ar 13 Chwefror 2023.


Cyfarfod: 21/11/2022 - Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg Comisiwn y Senedd (Eitem 13)

Y wybodaeth ddiweddaraf am REWAC a Myfyrdodau gan Ann Beynon ar aelodaeth ARAC

Eitem lafar

Cofnodion:

Eitem lafar

13.1 Diolchodd Ann Beynon i'r Cadeirydd am neilltuo amser iddi rannu ei myfyrdodau. Roedd hi’n ddiolchgar am y cyfle i weithio gyda sefydliad sector cyhoeddus ac ychwanegodd fod gwaith y Pwyllgor wedi bod yn hynod ddiddorol.

13.2 Llongyfarchodd swyddogion ar safon broffesiynol y papurau y maent yn eu llunio, yn enwedig mewn perthynas â chyllid, a soniodd am y dull ystyrlon o archwilio mewnol a ddilynir.

13.3 Diolchodd Ann hefyd i'r Cadeirydd am y trafodaethau rheolaidd a gafwyd y tu allan i'r cyfarfodydd ffurfiol. Roedd y trafodaethau hyn wedi helpu i wella ei dealltwriaeth o weithgarwch Comisiwn y Senedd. Argymhellodd y dylai gwaith y Pwyllgor barhau i ddatblygu, a chyfeiriodd at gymhlethdod y pwyllgorau cynghori a'r byrddau wrth i'r Senedd esblygu a'r angen iddynt gydweithio.

13.4 Er bod ei chysylltiad â swyddogion wedi’i gyfyngu'n fwy diweddar oherwydd y pandemig, nododd y diwylliant cwrtais, parchus, cadarnhaol a hyderus, yn ogystal â’r amgylchedd cefnogol, yr oedd wedi dod ar ei draws. Anogodd uwch reolwyr i fod yn ymwybodol o effaith pwysau allanol ar y diwylliant hwn ac i ystyried sut y mae unigolion yn ymateb yn wahanol i bwysau o’r fath, gan awgrymu y gallai hyn gael ei gynnwys mewn hyfforddiant i reolwyr. Soniodd hefyd am bwysigrwydd rhoi adborth gonest i staff, mewn modd cwrtais, yn unol â’r gwerthoedd sefydliadol o urddas a pharch.

13.5 Yn ei sylwadau olaf, anogodd swyddogion i ofalu am eu hunain a'i gilydd.


Cyfarfod: 15/06/2022 - Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg Comisiwn y Senedd (Eitem 12)

Unrhyw Fusnes Arall

Cofnodion:

Eitem lafar

12.1 Ni chodwyd unrhyw fater arall.

Trefnwyd y cyfarfod ffurfiol nesaf ar gyfer 21 Tachwedd 2022.

 


Cyfarfod: 29/04/2022 - Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg Comisiwn y Senedd (Eitem 20)

Unrhyw Fusnes Arall

Cofnodion:

Eitem lafar

20.1 Ni chodwyd unrhyw fater arall.

Bu’r Swyddog Cyfrifyddu yn bresennol mewn sesiwn breifat gydag aelodau’r Pwyllgor wedi i’r trafodion ffurfiol ddod i ben. Ni chymerwyd cofnodion.


Trefnwyd i gynnal y cyfarfod nesaf ar 15 Mehefin 2022.

 


Cyfarfod: 29/04/2022 - Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg Comisiwn y Senedd (Eitem 3)

COVID-19 - Diweddariad corfforaethol

Y wybodaeth ddiweddaraf, ar lafar

Cofnodion:

Y wybodaeth ddiweddaraf, ar lafar

3.1 Cytunodd y Cadeirydd, oherwydd bod cyfyngiadau Llywodraeth Cymru wedi dod i ben, mai hwn fyddai’r diweddariad corfforaethol ffurfiol olaf ynghylch Covid-19.

3.1 Cadarnhaodd Ed y byddai’r Grŵp Cydnerthedd a Monitro Covid (CRAM) yn parhau tan doriad yr haf ac ar ôl hynny byddai ei gylch gwaith yn cael ei ymgorffori yn y Pwyllgor Iechyd, Diogelwch, Lles a Diogelu. Roedd yr holl fesurau Covid-19 statudol wedi'u dileu, er bod gwisgo gorchuddion wyneb gan holl ddefnyddwyr yr adeilad yn parhau i fod yn rhan o ganllawiau'r Comisiwn. Roedd achosion o Covid-19 a adroddwyd ar yr ystâd wedi cael eu rheoli’n effeithiol ac roedd yr effaith ar barhad busnes yn lleihau; roedd hyn yn dangos pa mor effeithiol oedd y mesurau a'r prosesau mewnol a oedd ar waith. 

3.2 Soniodd Ed am bresenoldeb a gweithgarwch sylweddol ar y safle, yn enwedig ar ddiwrnodau busnes. Fe wnaeth y Tîm Arwain, y Bwrdd Gweithredol a’r Comisiwn barhau i gwrdd yn rhithwir, ar ffurf hybrid ac wyneb yn wyneb. Yn amlwg, roedd hyn yn rhoi mwy o hyblygrwydd a gwytnwch i’r sefydliad, pe bai cyfyngiadau’n cael eu gosod yn y dyfodol.
      

3.3 Rhannodd Ed ragor o wybodaeth â'r Pwyllgor ynghylch yr ail bapur ar 'ffyrdd o weithio' a oedd i'w drafod gan y Comisiwn ar 9 Mai. Disgrifiodd y papur strwythur y gwasanaethau a'u dull o fynd i’r afael â ffyrdd o weithio yn y dyfodol. Cytunodd Ed i rannu ymateb y Comisiwn i’r papur â’r Pwyllgor yn y cyfarfod nesaf. 

3.4 Diolchodd y Pwyllgor i Ed am ei ddiweddariad a chan gydnabod y byddai disgwyl i fwy o staff ddychwelyd i'r ystâd nawr bod y cyfyngiadau wedi dod i ben, anogodd uwch-reolwyr i barhau i ystyried eu lles a'u llesiant.
 

Cam gweithredu

·       Rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i’r Pwyllgor am ymateb y Comisiwn i’r ail bapur ar ‘ffyrdd o weithio’.

 


Cyfarfod: 14/02/2022 - Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg Comisiwn y Senedd (Eitem 16)

Unrhyw Fusnes Arall

Eitem lafar

 

Cofnodion:

Eitem lafar

16.1 Ni chodwyd unrhyw fater arall.

16.2 Bu Gareth Lucey yn bresennol mewn sesiwn breifat gydag aelodau’r Pwyllgor wedi i’r trafodion ffurfiol ddod i ben. Ni chymerwyd cofnodion.

Disgwylir i'r cyfarfod nesaf gael ei gynnal ar 29 Ebrill 2022.


Cyfarfod: 22/11/2021 - Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg Comisiwn y Senedd (Eitem 22)

Unrhyw Fusnes Arall

Oral item

Cofnodion:

Eitem lafar

22.1    Ni chodwyd unrhyw fater arall.


Bu Gareth Watts yn bresennol mewn sesiwn breifat gydag aelodau’r Pwyllgor wedi i’r trafodion ffurfiol ddod i ben. Ni chymerwyd cofnodion.


Disgwylir i'r cyfarfod nesaf gael ei gynnal ar 14 Chwefror 2022.

 


Cyfarfod: 18/06/2021 - Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg Comisiwn y Senedd (Eitem 12)

Unrhyw fater arall

Eitem lafar

 

Cofnodion:

Eitem lafar

12.1       Ni chodwyd unrhyw fater arall.


Bu Manon Antoniazzi yn bresennol mewn sesiwn breifat gydag aelodau o’r Pwyllgor wedi i’r trafodion ffurfiol ddod i ben. Ni chymerwyd cofnodion yn ystod y sesiwn hon.


Mae'r cyfarfod nesaf wedi'i drefnu ar gyfer 9 Gorffennaf 2021.

 


Cyfarfod: 23/04/2021 - Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg Comisiwn y Senedd (Eitem 17)

Adborth ar y drafodaeth yng nghyfarfod Pwyllgor Cynghori'r Comisiwn ar Daliadau, Ymgysylltu a'r Gweithlu

Cofnodion:

Diweddariad llafar

18.1      Croesawodd Ann Beynon, fel aelod o’r Pwyllgor Cynghori, y cyfle hwn i roi adborth ar ddau gyfarfod diwethaf y Pwyllgor hwnnw, yr oedd y diweddaraf ohonynt wedi canolbwyntio’n bennaf ar drafodaethau ar daliadau i uwch reolwyr.

18.2      Yn y cyfarfod ym mis Mawrth, trafododd y Pwyllgor Cynghori y materion a ganlyn:

-      cwmpas adolygiad o effeithiolrwydd y Pwyllgor Cynghori ar Daliadau, Ymgysylltu a’r Gweithlu gan Gareth Watts, y byddai ei ganlyniadau’n cael eu rhannu â’r Pwyllgor hwn;

-      trefniadau i gynnal cyfarfod yn ystod yr haf i gynllunio senarios;

-      sut i gefnogi’r adolygiad o bolisi urddas a pharch y Comisiwn yn ystod yr hydref;

-      canlyniad yr adolygiad ‘pwls’ llesiant diweddaraf, gan nodi bod bellach modd meincnodi yn erbyn sgoriau cyrff cyhoeddus eraill a bod y sgôr gyffredinol ar gyfer bodlonrwydd yn ffafriol o’i chymharu â sefydliadau eraill;

-      ffyrdd o ymdrin ag anghydraddoldeb economaidd-gymdeithasol a chynyddu cynrychiolaeth gan bobl dduon, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig ymhlith staff y Comisiwn, gan gynnwys y posibilrwydd o wneud ymarfer meincnodi yn erbyn sefydliadau eraill, y byddai’n rhaid iddo ystyried y lefelau cymharol isaf o drosiant ymhlith y staff; a

-      strategaeth cyfathrebu ac ymgysylltu y Comisiwn.

18.3      Roedd Ann a Chadeirydd y Pwyllgor Cynghori yn ddiweddar wedi bod yn rhan o’r broses i recriwtio ar gyfer dwy swydd uwch o fewn y Gyfarwyddiaeth Ymgysylltu. Roeddent wedi’u siomi ar yr ochr orau gan safon y ceisiadau, gan arwain iddynt fod yn falch o’r cyfle i fod yn rhan o’r broses.

18.4      Diolchodd y Cadeirydd i Ann am yr adborth hwn a nododd y cynnydd da sydd wedi’i wneud ar raglen waith y Pwyllgor Cynghori.

 


Cyfarfod: 12/02/2021 - Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg Comisiwn y Senedd (Eitem 17)

Trafod y ffyrdd y gellir defnyddio'r Adroddiad Blynyddol a'r Cyfrifon i hyrwyddo gwaith y Senedd drwy gydol y flwyddyn.

Cofnodion:

15.1    Byddai’r eitem hon yn cael ei thrafod y tu allan i'r pwyllgor.


Cyfarfod: 12/02/2021 - Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg Comisiwn y Senedd (Eitem 16)

Adborth ar Fforwm Cadeiryddion y Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg

Cofnodion:

14.1    Yn anffodus, oherwydd y pandemig, cadarnhaodd y Cadeirydd na chynhaliwyd unrhyw ddigwyddiadau fforwm y Cadeiryddion i adrodd arnynt.


Cyfarfod: 12/02/2021 - Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg Comisiwn y Senedd (Eitem 15)

Adborth ar drafodaethau ym Mhwyllgor Cynghori ar Daliadau, Ymgysylltu a'r Gweithlu (REWAC) y Comisiwn

Cofnodion:

13.1    Fel aelod o Bwyllgor Cynghori ar Daliadau, Ymgysylltu a Gweithlu (REWAC) y Comisiwn, fe groesawodd Ann Beynon y cyfle hwn i roi adborth ar y cyfarfod diwethaf, a gynhaliwyd ar 30 Tachwedd 2020.  Dywedodd fod cyfradd yr ymatebion i’r arolwg Pulse, a gynhaliwyd ym mis Hydref wedi cynyddu, ond mai nifer isel iawn o Aelodau o’r Senedd a ymatebodd i’r arolwg Urddas a Pharch. 

13.2    Roedd REWAC wedi trafod ffyrdd o wella cyfathrebu dyddiol a’r ffaith y byddai dechrau tymor Senedd newydd yn gyfle gwych i hyrwyddo polisïau ac adnewyddu hyfforddiant a chanllawiau. Cyfeiriodd Ann at adroddiad ar newyddiaduraeth yng Nghymru a thrafodaethau yn REWAC a ganolbwyntiodd ar sut y gallai negeseuon o'r Senedd ac am y Senedd gael eu lledaenu'n ehangach, a hynny wrth gynnal y ffin rhyngom ni a Llywodraeth Cymru.   

13.3    Diweddarodd Arwyn yr aelodau ar y papur a oedd yn cael ei baratoi ar gyfer Comisiynwyr ar gynnal newyddiaduraeth yng Nghymru, gan adeiladu ar waith y Tasglu Digidol y cyhoeddwyd ei adroddiad yn 2017.

13.4    Diolchodd y Cadeirydd i Ann am yr adborth hwn a nododd byddai'n croesawu adborth mewn cyfarfodydd yn y dyfodol. 


Cyfarfod: 20/11/2020 - Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg Comisiwn y Senedd (Eitem 16)

Sesiwn breifat

Cofnodion:

17.1     Bu Gareth Watts yn bresennol mewn sesiwn breifat gydag aelodau’r Pwyllgor wedi i’r trafodion ffurfiol ddod i ben. Ni chymerwyd cofnodion yn ystod y sesiwn hon.

 

 Disgwylir i'r cyfarfod nesaf gael ei gynnal ar 12 Chwefror 2021.

 


Cyfarfod: 10/07/2020 - Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg Comisiwn y Senedd (Eitem 5)

Unrhyw Fusnes Arall

Cofnodion:

4.1        Bydd y Cadeirydd yn cyflwyno Adroddiad Blynyddol ARAC i’r Comisiwn ddydd Llun 13 Gorffennaf a chafwyd trafodaeth am ba negeseuon allweddol i’w cyfleu. Byddai’n adrodd yn ôl i’r Pwyllgor yn nhymor yr hydref. 

4.2        Hefyd, cytunodd y Cadeirydd i drafod ymhellach trefnu cyfarfod anffurfiol yn gynnar yn nhymor yr hydref ac y byddai’n anfon y manylion at aelodau’r Pwyllgor.

 

Camau i’w cymryd

·         (5.2) Bydd y Cadeirydd yn anfon manylion am gyfarfod anffurfiol at aelodau’r Pwyllgor.

 

Disgwylir i'r cyfarfod nesaf gael ei gynnal ar 20 Tachwedd 2020.


Cyfarfod: 15/06/2020 - Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg Comisiwn y Senedd (Eitem 11)

Unrhyw Fusnes Arall

Cofnodion:

11.1       Gofynnodd Ann i swyddogion am y wybodaeth ddiweddaraf am y cynigion ynghylch mynychu cyfarfod o'r Bwrdd Gweithredol yn y dyfodol i drafod y strategaeth ar gyfer y Chweched Senedd. Nododd swyddogion fod dyddiad yn cael ei drefnu, er mwyn i'r sesiwn gael ei chynnal rywbryd ym mis Gorffennaf.

 

Mae'r cyfarfod nesaf wedi'i drefnu ar gyfer 10 Gorffennaf 2020.