Cyfarfodydd

Effeithiau COVID-19: Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Galwad Agored am dystiolaeth a phrofiadau

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 18/11/2020 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau (Eitem 4)

Rôl y Partneriaethau Sgiliau Rhanbarthol yn y gwaith o adfer yr economi ar ôl y pandemig

Sian Lloyd Roberts, Rheolwr Sgiliau Rhanbarthol, Partneriaeth Sgiliau Rhanbarthol Gogledd Cymru

David Roberts, Cadeirydd, Partneriaeth Sgiliau Rhanbarthol Gogledd Cymru

Richard Tobutt, Rheolwr Partneriaeth Sgiliau Rhanbarthhol, Prifddinas-Ranbarth Caerdydd

Huw Wilkinson, Rheolwr Partneriaeth Sgiliau Rhanbarthhol, De-ddwyrain Cymru

Jane Lewis, Rheolwr Partneriaeth Ranbarthol, Partneriaeth Dysgu a Sgiliau Rhanbarthol De-Orllewin a Canolbarth Cymru

Cofnodion:

4.1 Atebodd Sian Lloyd Roberts, Rheolwr Sgiliau Rhanbarthol, Partneriaeth Sgiliau Rhanbarthol Gogledd Cymru, David Roberts, Cadeirydd Partneriaeth Sgiliau Rhanbarthol Gogledd Cymru, Richard Tobutt, Rheolwr Partneriaeth Sgiliau Rhanbarthol, Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, Huw Wilkinson, Rheolwr Partneriaeth Sgiliau Rhanbarthol De-ddwyrain Cymru a Rachel Clegg, Cydlynydd Datblygu, Partneriaeth Dysgu a Sgiliau Rhanbarthol De Cymru a Chanolbarth Cymru gwestiynau gan aelodau o'r Pwyllgor


Cyfarfod: 18/11/2020 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau (Eitem 2)

Llythyr gan Brif Weithredwr Banc Datblygu Cymru ynghylch: COVID-19 - ymateb Banc Datblygu Cymru

Cofnodion:

2.2.1 Nododd y Pwyllgor y llythyr


Cyfarfod: 04/11/2020 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau (Eitem 3)

3 Covid-19: Adferiad i bawb 2

Ali Abdi, Citizens Cymru a Race Council Cymru

Shavanah Taj, Is-gadeirydd, is-grŵp economaidd gymdeithasol Grŵp Cynghorol Pobl Dduon, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig y Prif Weinidog ar Covid-19

Ginger Wiegand, Ymchwil a Pholisi, Tîm Cymorth Lleiafrifoedd Ethnig ac Ieuenctid Cymru

Dogfennau ategol:

  • EIS(5)-21-20- Papur 3: Papur Briffio

Cofnodion:

3.1 Atebodd y tystion a ganlyn gwestiynau gan Aelodau’r Pwyllgor: Ali Abdi, Citizens Cymru a Race Council Cymru; Shavanah Taj, Is-gadeirydd, is-grŵp economaidd gymdeithasol Grŵp Cynghorol Pobl Dduon, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig y Prif Weinidog ar Covid-19; a Ginger Wiegand, ymchwil a pholisi, Tîm Cymorth Lleiafrifoedd Ethnig ac Ieuenctid Cymru.


Cyfarfod: 04/11/2020 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau (Eitem 4)

Covid-19: Adferiad Gwyrdd

Sophie Howe, Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol

Haf Elgar, Cyfarwyddwr, Cyfeillion y Ddaear Cymru

Tabea Wilkes, Swyddog Prosiect Natur, RSPB Cymru

Cofnodion:

4.1 Atebodd y tystion a ganlyn gwestiynau gan Aelodau'r Pwyllgor: Sophie Howe, Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol; Haf Elgar, cyfarwyddwr, Cyfeillion y Ddaear Cymru; a Tabea Wilkes, swyddog prosiect natur, RSPB Cymru.

4.2 Cytunodd Haf Elgar i ddarparu rhagor o fanylion am adroddiad a gafodd ei gomisiynu gan sefydliad Cyfeillion y Ddaear Cymru, sef yr adroddiad gan y corff ymgynghori Transport for Quality of Life.


Cyfarfod: 02/11/2020 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau (Eitem 5)

5 Llythyr oddi wrth Gadeirydd y Pwyllgor Economi, Seilwaith a Sgiliau at Weinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru ynghylch effaith COVID-19

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.2.a. Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Gadeirydd Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau at Weinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru mewn perthynas ag effaith COVID-19.

 


Cyfarfod: 14/10/2020 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau (Eitem 4)

COVID-19: Adferiad i bawb

Cerys Furlong, Prif Weithredwr, Chwarae Teg

Dr Alison Parken, Ysgol Busnes Caerdydd, Prifysgol Caerdydd

Ruth Coombs, Pennaeth Cymru, y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol

Rhian Davies, Prif Weithredwr, Anabledd Cymru

Cofnodion:

4.1 Atebodd Cerys Furlong, Prif Weithredwr Chwarae Teg, Dr Alison Parken, Ysgol Fusnes Caerdydd, Prifysgol Caerdydd, Ruth Coombs, Pennaeth Cymru, y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol a Rhian Davies, Prif Weithredwr Anabledd Cymru gwestiynau gan Aelodau'r Pwyllgor


Cyfarfod: 07/10/2020 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau (Eitem 2)

2 Covid-19: Adferiad - Sectorau yr effeithir arnynt yn y tymor hir

Andrew Campbell, Cadeirydd Cynghrair Twristiaeth Cymru

David Chapman, Cyfarwyddwr Gweithredol Cymru, Lletygarwch y DU

Victoria Brownlie, Cyfarwyddwr Polisi a Materion Cyhoeddus, Y Ffederasiwn Cenedlaethol ar gyfer Gwallt a Harddwch

Sara Jones, Pennaeth Consortiwm Manwerthu Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Atebodd Andrew Campbell, Cadeirydd Cynghrair Twristiaeth Cymru, David Chapman, Cyfarwyddwr Gweithredol Cymru, Lletygarwch y DU, Victoria Brownlie, Cyfarwyddwr Polisi a Materion Cyhoeddus, y Ffederasiwn Cenedlaethol ar gyfer Gwallt a Harddwch, a Sara Jones, Pennaeth Consortiwm Manwerthu Cymru gwestiynau gan Aelodau'r Pwyllgor.


Cyfarfod: 07/10/2020 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau (Eitem 3)

Covid-19: Adferiad - Diwydiannau Gweithgynhyrchu

John Whalley, Prif Weithredwr, Fforwm Awyrofod Cymru LTD

Richard Warren, Pennaeth Polisi a Materion Allanol, UK Steel

Cofnodion:

3.1 Atebodd John Whalley, Prif Weithredwr, Fforwm Awyrofod Cymru, a Richard Warren, Pennaeth Polisi a Materion Allanol, UK Steel gwestiynau gan Aelodau'r Pwyllgor.


Cyfarfod: 30/09/2020 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau (Eitem 6)

Preifat

Covid-19: Ystyried tystiolaeth yn dilyn eitem 3 a 4

Cofnodion:

6.1 Bu’r Aelodau yn trafod y dystiolaeth a glywyd yn ystod y sesiwn.


Cyfarfod: 30/09/2020 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau (Eitem 4)

4 Covid-19: Adfer Trafnidiaeth - Safbwyntiau Academaidd a Diwydiannol

Yr Athro Glenn Lyons, Athro Symudedd y Dyfodol, Prifysgol Gorllewin Lloegr

Nick Richardson, Cyfarwyddwr Technegol (Trafnidiaeth), Mott Macdonald a Chadeirydd Grŵp Polisi Bysiau a Choetsys y Sefydliad Siartredig Logisteg a Thrafnidiaeth

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Atebodd Yr Athro Glenn Lyons, Athro Symudedd y Dyfodol – Prifysgol Gorllewin Lloegr a Nick Richardson, Cyfarwyddwr Technegol (Trafnidiaeth) - Mott Macdonald a Chadeirydd Grŵp Polisi Bysiau a Choetsys y Sefydliad Siartredig Logisteg a Thrafnidiaeth, gwestiynau gan Aelodau’r Pwyllgor.


Cyfarfod: 30/09/2020 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau (Eitem 3)

3 Covid-19: Adfer Trafnidiaeth - Grwpiau Eiriolaeth a Buddiannau Teithwyr

Christine Boston, Cyfarwyddwr Cymru, Transform Cymru

Ryland Jones, Dirprwy Gyfarwyddwr Dros Dro, Sustrans Cymru

Norman Baker, Cyngorydd i’r Prif Swyddog Gweithredol, yr Ymgyrch dros Drafnidiaeth Well

David Beer, Uwch-reolwr Cymru, Transport Focus

 

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Atebodd Christine Boston, Cyfarwyddwr Cymru, Transform Cymru, Ryland Jones, Dirprwy Gyfarwyddwr Dros Dro, Sustrans Cymru, Norman Baker, Cynghorydd y Prif Swyddog Gweithredol, Yr Ymgyrch Dros Drafnidiaeth Well a David Beer, Uwch Reolwr Cymru, Ffocws ar Drafnidiaeth, gwestiynau gan Aelodau'r Pwyllgor.

3.2 Cytunodd Norman Baker i anfon dogfen Covid-19 Recovery Yr Ymgyrch Dros Drafnidiaeth at y Pwyllgor.


Cyfarfod: 16/09/2020 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau (Eitem 2)

2 Llythyr gan Weinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru parthed: Rhagor o wybodaeth yn dilyn y cyfarfod ar 16 Gorffennaf

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.5.1 Nododd y Pwyllgor y llythyr.


Cyfarfod: 16/09/2020 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau (Eitem 2)

2 Llythyr gan Weinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru parthed: Gweithredu dilynol i gyfarfod y Pwyllgor ar 11 Mai

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.4.1 Nododd y Pwyllgor y llythyr.


Cyfarfod: 16/09/2020 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau (Eitem 4)

Covid19: Adferiad - Melinau Trafod

Dr Victoria Winckler, Cyfarwyddwr Sefydliad Bevan

David Hagendyk, Cyfarwyddwr Cymru, y Sefydliad Dysgu a Gwaith

 

Cofnodion:

4.1 Atebodd David Hagendyk, Cyfarwyddwr Cymru, y Sefydliad Dysgu a Gwaith a Helen Cunningham, Swyddog Polisi ac Ymchwil, Sefydliad Bevan gwestiynau gan Aelodau'r Pwyllgor.


Cyfarfod: 16/09/2020 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau (Eitem 3)

3 Covid-19: Adferiad - Academyddion

Yr Athro Dylan Jones-Evans, Dirprwy Is-ganghellor Cynorthwyol, Prifysgol De Cymru

Yr Athro Andrew Henley, Cyfarwyddwr Ymgysylltu ag Ymchwil ac Effaith Ymchwil, Prifysgol Caerdydd

Yr Athro Gillian Bristow, Athro mewn Daearyddiaeth Economaidd, Prifysgol Caerdydd

Dogfennau ategol:

  • EIS(5)-16-20 - Papur Briffio

Cofnodion:

3.1 Atebodd yr Athro Dylan Jones-Evans, Dirprwy Is-Ganghellor Cynorthwyol, Prifysgol De Cymru, yr Athro Andrew Henley, Cyfarwyddwr Ymgysylltu ag Ymchwil ac Effaith Ymchwil, Prifysgol Caerdydd a'r Athro Gillian Bristow, Athro mewn Daearyddiaeth Economaidd, Prifysgol Caerdydd gwestiynau gan Aelodau'r Pwyllgor.


Cyfarfod: 16/09/2020 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau (Eitem 2)

2 Llythyr gan Weinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru parthed: Tystiolaeth a glywyd yng nghyfarfod y Pwyllgor ar 18 Mehefin

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.3.1 Nododd y Pwyllgor y llythyr.


Cyfarfod: 02/07/2020 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau (Eitem 4)

Covid-19: Manwerthu, lletygarwch a thwristiaeth

Sara Jones, Consortiwm Manwerthu Cymru

Andrew Campbell, Cadeirydd Cynghrair Twristiaeth Cymru

Yr Athro Nigel Morgan, Ysgol Lletygarwch a Rheoli Twristiaeth, Prifysgol Surrey

David Chapman, Cyfarwyddwr Gweithredol Cymru, Lletygarwch y DU

Cofnodion:

4.1 Andrew Campbell, Cadeirydd Cynghrair Twristiaeth Cymru

Atebodd yr Athro Nigel Morgan, Pennaeth Ysgol Rheoli Lletygarwch a Thwristiaeth, Prifysgol Surrey a David Chapman, Cyfarwyddwr Gweithredol Cymru, UK Hospitality,  gwestiynau gan Aelodau'r Pwyllgor

4.2 Derbyniwyd ymddiheuriadau gan Sara Jones, Consortiwm Manwerthu Cymru


Cyfarfod: 02/07/2020 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau (Eitem 3)

3 Covid-19: Trafnidiaeth gyhoeddus - Trafnidiaeth Cymru

James Price, Prif Weithredwr, Trafnidiaeth Cymru

Dogfennau ategol:

  • EIS(5)-14-20(P2) Papur Briffio

Cofnodion:

4.1 Atebodd James Price, Prif Weithredwr Trafnidiaeth Cymru, gwestiynau gan aelodau'r Pwyllgor

3.2 Cytunodd James Price i ddarparu manylion ychwanegol am drosglwyddo rheilffyrdd y Cymoedd ac asiantau gorsafoedd


Cyfarfod: 18/06/2020 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau (Eitem 4)

4 COVID-19: Trafnidiaeth - Maes Awyr Caerdydd

Deb Bowen Rees, Prif Weithredwr, Maes Awyr Caerdydd

Spencer Birns, Prif Swyddog Masnachol, Maes Awyr Caerdydd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Gwnaeth Deb Bowen Rees, Prif Swyddog Gweithredol Maes Awyr Caerdydd, a Spencer Birns, Prif Swyddog Masnachol Maes Awyr Caerdydd, ateb cwestiynau gan Aelodau'r Pwyllgor.


Cyfarfod: 18/06/2020 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau (Eitem 5)

COVID-19: Trafnidiaeth Gyhoeddus - Trafnidiaeth Cymru a Gweithredwyr Bysiau

James Price, Prif Weithredwr, Trafnidiaeth Cymru

Nigel Winter, Rheolwr Gyfarwyddwr, Stagecoach De Cymru

Scott Pearson, Rheolwr Gyfarwyddwr, Trafnidiaeth Casnewydd

Cofnodion:

5.1 Gwnaeth Nigel Winter, Rheolwr Gyfarwyddwr Stagecoach De Cymru, a Scott Pearson, Rheolwr Gyfarwyddwr Trafnidiaeth Casnewydd, ateb cwestiynau gan Aelodau'r Pwyllgor.


Cyfarfod: 18/06/2020 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau (Eitem 3)

3 COVID-19: Trafnidiaeth - Undebau Llafur

Peter Hughes, Ysgrifennydd Rhanbarthol, Uno’r Undeb yng Nghymru

Brendan Kelly, Trefnydd Rhanbarthol Undeb Cenedlaethol y Gweithwyr Rheilffordd, Morwrol a Thrafnidiaeth, Cangen De Cymru a De Orllewin Cymru

Dogfennau ategol:

  • EIS(5)-13-20(P4) Papur Briffio

Cofnodion:

3.1 Gwnaeth Peter Hughes, Ysgrifennydd Rhanbarthol Unite a Mick Lynch, Ysgrifennydd Cyffredinol Cynorthwyol Undeb Cenedlaethol y Gweithwyr Rheilffordd, Morwrol a Thrafnidiaeth, ateb cwestiynau gan Aelodau'r Pwyllgor.


Cyfarfod: 01/06/2020 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau (Eitem 3)

3 COVID-19: Sgiliau

Jeff Protheroe, Cyfarwyddwr Gweithrediadau, Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru

Dafydd Evans, Cadeirydd, Colegau Cymru

Yr Athro Ewart Keep, Adran Addysg, Prifysgol Rhydychen

Dogfennau ategol:

  • EIS(5)-12-20(P2) Papur Briffio

Cofnodion:

3.1 Atebodd Jeff Protheroe, Cyfarwyddwr Gweithrediadau, Ffederasiwn Hyforddiant Cenedlaethol Cymru, Dafydd Evans, Cadeirydd, Colegau Cymru a'r Athro Ewart Keep, Adran Addysg, Prifysgol Rhydychen, gwestiynau gan Aelodau'r Pwyllgor


Cyfarfod: 11/05/2020 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau (Eitem 3)

3 COVID-19: Craffu ar waith Gweinidogion

Ken Skates AS, Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru

Sioned Evans, Cyfarwyddwr, Busnes a Rhanbarthau, Llywodraeth Cymru

Emma Watkins, Dirprwy Gyfarwyddwr Polisi Economaidd, Llywodraeth Cymru

Simon Jones, Cyfarwyddwr ar gyfer Seilwaith yr Economi, Llywodraeth Cymru

Huw Morris, Cyfarwyddwr, Sgiliau, Addysg Uwch a Dysgu Gydol Oes, Llywodraeth Cymru

Dogfennau ategol:

  • EIS(5)-11-20(P3) Papur Briffio

Cofnodion:

3.1 Atebodd Ken Skates AS, Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru, Sioned Evans, Cyfarwyddwr, Busnes a Rhanbarthau, Llywodraeth Cymru, Emma Watkins, Dirprwy Gyfarwyddwr Polisi Economaidd, Llywodraeth Cymru, Simon Jones, Cyfarwyddwr ar gyfer Seilwaith yr Economi, Llywodraeth Cymru a Huw Morris, Cyfarwyddwr, Sgiliau, Addysg Uwch a Dysgu Gydol Oes, Llywodraeth Cymru gwestiynau gan Aelodau'r Pwyllgor.

3.2 Mae Ken Skates AS, Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru wedi cytuno i roi manylion pellach i'r Pwyllgor fel y trafodwyd yn y cyfarfod


Cyfarfod: 30/04/2020 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau (Eitem 3)

COVID-19: Panel Cymorth Busnes a Swyddi 2

Shavanah Taj, Ysgrifennydd Cyffredinol Dros Dro, Cyngres yr Undebau Llafur Cymru

Mike Payne, Uwch Drefnwr, Cymru a De Orllewin, Undeb GMB

Peter Hughes, Ysgrifennydd Rhanbarthol, UNITE Cymru

Cofnodion:

3.1 Atebodd Shavanah Taj, Ysgrifennydd Cyffredinol Dros Dro Cyngres yr Undebau Llafur Cymru, Mike Payne, Uwch Drefnwr Cymru a De Orllewin, Undeb GMB a Peter Hughes, Ysgrifennydd Rhanbarthol UNITE Cymru gwestiynau gan Aelodau'r Pwyllgor.


Cyfarfod: 30/04/2020 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau (Eitem 2)

2 COVID-19: Panel Cymorth Busnes a Swyddi 1

Joshua Miles, Rheolwr Polisi, Ffederasiwn Busnesau Bach Cymru

Adrian Greason-Walker, Eiriolwr Polisi, Cynghrair Twristiaeth Cymru

Leighton Jenkins, Cyfarwyddwr Cynorthwyol, CBI Cymru

 

Dogfennau ategol:

  • EIS(5)-10-20(P1) Papur Briffio

Cofnodion:

2.1 Roedd Ian Price Cyfarwyddwr CBI Cymru yn dirprwyo ar ran Leighton Jenkins, Cyfarwyddwr Cynorthwyol CBI Cymru.

2.2 Atebodd Joshua Miles, Rheolwr Polisi, Ffederasiwn Busnesau Bach Cymru, Adrian Greason-Walker, Eiriolwr Polisi, Cynghrair Twristiaeth Cymru ac Ian Price Cyfarwyddwr CBI Cymru gwestiynau gan Aelodau'r Pwyllgor.

2.3 Mae Joshua Miles wedi cytuno i roi mwy o fanylion i'r Pwyllgor am arolwg y coronafeirws a gomisiynwyd gan Ffederasiwn Busnesau Bach Cymru


 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu