Cyfarfodydd

Rhwystrau i weithredu Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 yn llwyddiannus

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 24/03/2021 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 19)

Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus: Cyflawni ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol: y stori hyd yn hyn

NDM7667 Nick Ramsay (Mynwy)

Cynnig bod y Senedd:

Yn nodi adroddiad y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus, 'Cyflawni ar gyfer Cenedlaethau'r Dyfodol: Y stori hyd yn hyn', a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 17 Mawrth 2021.

 

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 17.13

NDM7667 Nick Ramsay (Mynwy)

Cynnig bod y Senedd:

Yn nodi adroddiad y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus, 'Cyflawni ar gyfer Cenedlaethau'r Dyfodol: Y stori hyd yn hyn', a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 17 Mawrth 2021.

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 


Cyfarfod: 08/03/2021 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Rhwystrau i Weithredu Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 yn llwyddiannus: Trafod yr adroddiad drafft

PAC(5)-08-21 Papur 1 – Adroddiad Drafft

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Roedd Angela Burns AS a Llyr Gruffydd AS wedi gwneud sylwadau ar nifer o feysydd y bu'r Aelodau'n eu trafod wrth iddynt ystyried yr adroddiad drafft.

2.2 Cytunodd y Pwyllgor ar yr adroddiad. Bydd yr adroddiad yn cael ei gyhoeddi ar 17 Mawrth 2021.

2.3 Nododd y Cadeirydd y bydd dadl yn cael ei chynnal ar yr adroddiad yn y Cyfarfod Llawn ar 24 Mawrth 2021.

 


Cyfarfod: 01/03/2021 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

6 Rhwystrau i Weithredu Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 yn llwyddiannus: Trafod yr adroddiad drafft, a chytuno arno

PAC(5)-07-21 Papur 1 - Adroddiad drafft

PAC(5)-07-21 Papur 2 – Datganiad ysgrifenedig Gan Lywodraeth Cymru: Llunio Dyfodol Cymru: Cyflawni’r Cerrig Milltir Llesiant Cenedlaethol a’r Dangosyddion Llesiant Cenedlaethol ac adroddiad ar ddyfodol Cymru (19 Chwefror 2021)

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Ymunodd Llyr Gruffydd AS â'r cyfarfod ar gyfer yr eitem hon.

6.2 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft. Awgrymwyd nifer o ddiwygiadau y bydd y Pwyllgor yn eu trafod ymhellach yn ei gyfarfod ar 8 Mawrth 2021.

 


Cyfarfod: 01/02/2021 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Rhwystrau i weithredu Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 yn llwyddiannus: Llythyr gan Archwilydd Cyffredinol Cymru (14 Ionawr 2021)

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 01/02/2021 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Rhwystrau i weithredu Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 yn llwyddiannus: Cyflwyniad gan Ganolfan Polisi Cyhoeddus Cymru (Ionawr 2021)

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 01/02/2021 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Rhwystrau i weithredu Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 yn llwyddiannus: Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law

Cofnodion:

6.1 Trafododd yr Aelodau y dystiolaeth a ddaeth i law, gan awgrymu meysydd yr oeddent yn dymuno gwneud argymhellion yn eu cylch yn yr adroddiad drafft.

 


Cyfarfod: 01/02/2021 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Rhwystrau i weithredu Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 yn llwyddiannus: Sesiwn dystiolaeth 9

Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

PAC(5)-04-21 Papur 1 – Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru

 

Sophie Howe - Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru

Marie Brousseau-Navarro - Swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru

Heledd Morgan - Swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru

Jacob Ellis -  Swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Gomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru fel rhan o’i ymchwiliad i’r rhwystrau rhag gweithredu Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 yn llwyddiannus.

 


Cyfarfod: 01/02/2021 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Rhwystrau i weithredu Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 yn llwyddiannus: Sesiwn dystiolaeth 10

PAC(5)-04-21 Papur 2 – Llywodraeth Cymru

 

Shan Morgan – Yr Ysgrifennydd Parhaol

Simon Brindle - Cyfarwyddwr Ailgychwyn ac Adfer ar ôl Covid-19

Andrew Charles - Pennaeth Dyfodol Cynaliadwy

Reg Kilpatrick - Cyfarwyddwr Cyffredinol, Cydgysylltu yr Argyfwng Covid

David Richards - Cyfarwyddwr Llywodraethiant

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Ysgrifennydd Parhaol Llywodraeth Cymru fel rhan o’i ymchwiliad i’r rhwystrau i weithredu Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 yn llwyddiannus.


Cyfarfod: 25/01/2021 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Rhwystrau i Weithredu Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 yn llwyddiannus: Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law

Cofnodion:

6.1 Trafododd yr Aelodau y dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 25/01/2021 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Rhwystrau i Weithredu Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 yn llwyddiannus: Sesiwn dystiolaeth 8

Cyfoeth Naturiol Cymru

Clare Pillman - Prif Weithredwr

Sian Williams - Pennaeth Gweithrediadau ar gyfer Gogledd-orllewin Cymru

 

Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro

Tegryn Jones - Prif Weithredwr

Mair Thomas - Cydlynydd Perfformiad a Chydymffurfiaeth

 

Iechyd Cyhoeddus Cymru

Tracey Cooper - Prif Weithredwr

Yr Athro Mark Bellis - Cyfarwyddwr Polisi ac Iechyd Rhyngwladol a Chanolfan Gydweithredu Sefydliad Iechyd y Byd ar Fuddsoddi ar gyfer Iechyd a Llesiant

Sumina Azam - Ymgynghorydd Iechyd y Cyhoedd

 

 

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Gyfoeth Naturiol Cymru, Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro ac Iechyd Cyhoeddus Cymru fel rhan o'i ymchwiliad i'r Rhwystrau i Weithredu Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 yn llwyddiannus.

 

 


Cyfarfod: 25/01/2021 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Rhwystrau i Weithredu Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 yn llwyddiannus: Sesiwn dystiolaeth 7

Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

 

Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Pedr ap Llwyd - Prif Weithredwr a Llyfrgellydd

David Michael - Dirprwy Brif Weithredwr a Llyfrgellydd (Adnoddau Corfforaethol

 

Amgueddfa Genedlaethol Cymru

David Anderson - Cyfarwyddwr Cyffredinol

Nia Williams - Cyfarwyddwr Addysg a Rhaglenni Cyhoeddus

Kath Davies - Cyfarwyddwr Casgliadau ac Ymchwil

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru ac Amgueddfa Cymru fel rhan o'i ymchwiliad i'r Rhwystrau i Weithredu Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 yn llwyddiannus.

 


Cyfarfod: 18/01/2021 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Rhwystrau rhag Gweithredu Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 yn llwyddiannus: Ymgysylltu â Phobl Ifanc – Crynodeb

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 18/01/2021 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Rhwystrau rhag Gweithredu Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 yn llwyddiannus: Sesiwn Dystiolaeth 6

Cyngor Sir y Fflint

Karen Armstrong - Swyddog Gweithredol Busnes a Chyfathrebu Corfforaethol

 

Cyngor Sir Powys

Dr Caroline Turner - Prif Weithredwr

Emma Palmer - Bennaeth Trawsnewid a Chyfathrebu

 

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Gyngor Sir y Fflint a Chyngor Sir Powys fel rhan o'i ymchwiliad i'r Rhwystrau rhag Gweithredu Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 yn llwyddiannus.

 


Cyfarfod: 18/01/2021 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Rhwystrau rhag Gweithredu Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 yn llwyddiannus: Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law

Cofnodion:

6.1 Trafododd yr Aelodau y dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 18/01/2021 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Rhwystrau rhag Gweithredu Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 yn llwyddiannus: Sesiwn Dystiolaeth 5

Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

 

Cyngor Sir Ceredigion

Alun Williams, Swyddog Arweiniol Corfforaethol

Diana Davies, Rheolwr Corfforaethol

 

Cyngor Sir Ynys Môn

Annwen Morgan - Prif Weithredwr

Y Cyngh. Llinos Medi – Arweinydd

Gethin Morgan - Rheolwr Rhaglen, Cynllunio Busnes a Pherfformiad

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Gyngor Sir Ceredigion a Chyngor Sir Ynys Môn fel rhan o'i ymchwiliad i'r Rhwystrau rhag Gweithredu Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 yn llwyddiannus.

 

 


Cyfarfod: 11/01/2021 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Rhwystrau rhag Gweithredu Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 yn llwyddiannus: Sesiwn dystiolaeth 4

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Eryl Powell – Ymgynghorydd Iechyd y Cyhoedd

 

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Steve Moore - Prif Weithredwr

Anna Bird - Cyfarwyddwr Cynorthwyol Partneriaethau Strategol, Amrywiaeth a Chynhwysiant

 

Bwrdd Iechyd Addysgu Powys

Carol Shillabeer - Prif Weithredwr

Hayley Thomas - Cyfarwyddwr Cynllunio a Pherfformiad

 

Cofnodion:

3.1 Oherwydd iddo gael ei ddargyfeirio i gyflawni gwaith arall yn ymwneud â phandemig COVID-19 nid oedd Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda na Bwrdd Iechyd Addysgu Powys wedi gallu bod yn bresennol.

3.2 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan yn ystod y panel cynharach.

 


Cyfarfod: 11/01/2021 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Rhwystrau rhag Gweithredu Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 yn llwyddiannus: Sesiwn dystiolaeth 3

Crynodeb o'r dystiolaeth a ddaeth i law

Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

 

Iechyd Cyhoeddus Cymru

Tracey Cooper - Prif Weithredwr

Yr Athro Mark Bellis - Cyfarwyddwr Polisi ac Iechyd Rhyngwladol a Chanolfan Gydweithredu Sefydliad Iechyd y Byd ar Fuddsoddi ar gyfer Iechyd a Llesiant

Sumina Azam - Ymgynghorydd Iechyd y Cyhoedd

 

Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre

Carl James - Cyfarwyddwr Trawsnewid Strategol, Cynllunio, Perfformiad ac Ystadau

Huw Llewellyn - Cyfarwyddwr Trawsnewid Gwasanaethau Canser

Alan Prosser - Cyfarwyddwr Gwasanaeth Gwaed Cymru

 

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Oherwydd iddo gael ei ddargyfeirio i gyflawni gwaith arall yn ymwneud â phandemig COVID-19, nid oedd Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi gallu bod yn bresennol. Y gobaith yw y gall fod yn bresennol mewn sesiwn arall.

2.2 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre a Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan, fel rhan o'i ymchwiliad i'r rhwystrau o ran rhoi Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 ar waith yn llwyddiannus.

 


Cyfarfod: 11/01/2021 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Rhwystrau rhag Gweithredu Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 yn llwyddiannus: Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law

Cofnodion:

5.1 Trafododd yr Aelodau y dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 14/12/2020 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

Rhwystrau rhag Gweithredu Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 yn llwyddiannus: Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law

Cofnodion:

7.1 Trafododd yr Aelodau y dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 14/12/2020 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 1)

1 Gwaith ar Lesiant Cenedlaethau'r Dyfodol: Trafod yr ymatebion i'r ymgynghoriad

PAC(5)-27-20 Papur 1 - Crynodeb o'r dystiolaeth a gafwyd yn ystod y digwyddiad i randdeiliaid (12 Hydref) a'r ymgynghoriad ysgrifenedig

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

1.1 Trafododd yr Aelodau grynodeb o’r ymatebion a gafwyd i’r ymgynghoriad a gynhaliwyd fel rhan o’r ymchwiliad.

 


Cyfarfod: 14/12/2020 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Rhwystrau rhag Gweithredu Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 yn llwyddiannus: Sesiwn dystiolaeth 2

Jessica McQuade – Pennaeth Polisi ac Eiriolaeth, Cronfa Bywyd Gwyllt y Byd (WWF Cymru)

Ryland Jones – Pennaeth yr Amgylchedd Adeiledig | Sustrans Cymru

Matthew Kennedy – Rheolwr Polisi a Materion Cyhoeddus, Y Sefydliad Tai Siartredig

 

Cofnodion:

4.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Gronfa Bywyd Gwyllt y Byd (WWF Cymru), Sustrans Cymru a'r Sefydliad Tai Siartredig fel rhan o'r ymchwiliad i'r Rhwystrau rhag Gweithredu Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 yn llwyddiannus.

 


Cyfarfod: 14/12/2020 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Rhwystrau rhag Gweithredu Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 yn llwyddiannus: Sesiwn dystiolaeth 1

Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

Adrian Crompton – Archwilydd Cyffredinol Cymru

Tim Buckle - Archwilio Cymru

Matthew Mortlock - Archwilio Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Archwilydd Cyffredinol Cymru fel rhan o'r ymchwiliad i'r Rhwystrau rhag Gweithredu Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 yn llwyddiannus.

 


Cyfarfod: 12/10/2020 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 1)

1 Rhwystrau rhag Gweithredu Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 yn llwyddiannus: Digwyddiad i ymgysylltu â rhanddeiliaid

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

1.1        Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i'r digwyddiad rhithwir i randdeiliaid. Roedd Llyr Gruffydd AS a Helen Mary Jones AS yn bresennol fel Cadeiryddion y Pwyllgor Cyllid a’r Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu:

1.2        Cafwyd ymddiheuriadau gan Lynne Neagle AS, David Rees AS a Janet Finch-Saunders AS.

1.3        Croesawodd y Cadeirydd y cyfranogwyr i'r digwyddiad.

1.4        Ar ddiwedd y digwyddiad, diolchodd y Cadeirydd i bawb am eu cyfraniadau ac am ddod.

 


Cyfarfod: 05/10/2020 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

6 Rhwystrau rhag Gweithredu Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 yn llwyddiannus: Cynllunio digwyddiadau rhanddeiliaid

PAC(5)-20-20 Papur 2 - Cynllunio digwyddiad rhanddeiliaid

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Trafododd yr Aelodau y papur a’i nodi.

 


Cyfarfod: 14/09/2020 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 1)

1 Ymchwiliad i Lesiant Cenedlaethau'r Dyfodol: Papur cwmpasu

PAC(5) -17-20 Papur 1 - Papur cwmpasu

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

1.1 Trafododd y Pwyllgor bapur cwmpasu ar gyfer yr ymchwiliad a chytunwyd ar sut y dylai'r ymchwiliad fynd yn ei flaen.

 


Cyfarfod: 19/06/2020 - Fforwm y Cadeiryddion - Y Bumed Senedd (Eitem 5.)

Craffu ar Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015

Dogfennau ategol:

  • Cyfyngedig 85

Cyfarfod: 18/06/2020 - Y Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Senedd - Y Pumed Cynulliad (Eitem 4)

4 Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus at Archwilydd Cyffredinol Cymru a Chomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru mewn perthynas ag adroddiadau statudol - 29 Mai 2020

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 08/06/2020 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

7 Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus at Archwilydd Cyffredinol Cymru a Chomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol: Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol - adroddiadau statudol

CLA(5)-17-20 – Papur 16 – Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus, 29 Mai 2020

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus.

 


Cyfarfod: 18/05/2020 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Gwaith ar Lesiant Cenedlaethau'r Dyfodol: Trafodaeth am Ymchwiliad y Pwyllgor sydd ar ddod

Cofnodion:

3.1 Trafododd y Pwyllgor yr ymchwiliad sydd ar ddod ar Waith Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol. Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at Gomisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol ac at Archwilydd Cyffredinol Cymru, gan anfon copi at Gadeirydd pob Pwyllgor arall y Senedd, yn amlinellu rhai o’r casgliadau ac ystyriaethau cychwynnol ar gyfer y camau nesaf i hwyluso gwaith craffu’r Senedd.

 

 


Cyfarfod: 18/05/2020 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Gwaith ar Lesiant Cenedlaethau'r Dyfodol: Briffio ar yr Adroddiadau Statudol cyntaf

Briff Ymchwil

PAC(5) -12-20 Papur 1 - Archwilio Cymru – Felly, beth sy'n wahanol? - Canfyddiadau Archwiliadau Egwyddor Datblygu Cynaliadwy yr Archwilydd Cyffredinol (Mai 2020) (1MB)

PAC(5) -12-20 Papur 2 - Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol yng Nghymru - Adroddiad Cenedlaethau'r Dyfodol 2020 (Mai 2020) (136MB)

PAC(5)-12-20 Papur 3 - Llywodraeth Cymru - Datganiad Ysgrifenedig: Adroddiad Cenedlaethau’r Dyfodol cyntaf Cymru gan Gomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru

 

Adrian Crompton - Archwilydd Cyffredinol Cymru

Sophie Howe - Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol

Marie Brousseau-Navarro – Swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru

Heledd Morgan - Swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Cafodd y Pwyllgor friff ar yr Adroddiadau Statudol cyntaf ar Waith Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol gan Sophie Howe, Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol ac Adrian Crompton, Archwilydd Cyffredinol Cymru.

2.2 Holodd yr Aelodau’r tystion.