Cyfarfodydd

Ymchwiliad i effaith Covid-19, a'r modd y mae'n cael ei reoli, ar iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru - Y Bumed Senedd

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 23/09/2021 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Eitem 4)

4 Response from the Minister for Health and Social Services and Deputy Minister for Social Services regarding the key themes which emerged from the final phase of the predecessor's Committee's inquiry into the impact of the COVID-19 pandemic, and the response to it, on health and social care in Wales

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.6 Nododd y Pwyllgor yr ymateb.

 


Cyfarfod: 23/09/2021 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Eitem 4)

4 Letter to the then Minister for Health and Social Services regarding key themes which emerged from the final phase of the predecessor's Committee's inquiry into the impact of the COVID-19 pandemic, and the response to it, on health and social care in Wales

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.5 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 


Cyfarfod: 15/07/2021 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Eitem 3)

3 Ymateb gan y Gweinidog Iechyd Meddwl, Llesiant a'r Gymraeg ar y pryd i argymhellion a wnaeth Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon y Bumed Senedd yn ei adroddiad ar effaith COVID-19 ar y sector gofal cymdeithasol a gofalwyr di-dâl

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.2 Nododd y Pwyllgor yr ymateb.

 


Cyfarfod: 17/03/2021 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 1.)

1. COVID-19: Llythyr at y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 10/03/2021 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 COVID-19: Sesiwn dystiolaeth gyda chyrff proffesiynol

Dr Mair Hopkin, Cyd-gadeirydd – Coleg Brenhinol yr Ymarferwyr Cyffredinol, Cymru (RCGP Cymru Wales)

Calum Higgins, Rheolwr Polisi a Materion Cyhoeddus Cymru – Cymdeithas Siartredig Ffisiotherapi

Dai Davies, Arweinydd Ymarfer Proffesiynol – Cymru – Coleg Brenhinol y Therapyddion Galwedigaethol

Pippa Cotterill, Pennaeth Swyddfa Cymru – Coleg Brenhinol y Therapyddion Iaith a Lleferydd

 

Papur 3 - Coleg Brenhinol yr Ymarferwyr Cyffredinol Cymru

Papur 4 – Coleg Brenhinol y Therapyddion Galwedigaethol

Papur 5 – Coleg Brenhinol y Therapyddion Iaith a Lleferydd

Papur 6 – Cymdeithas Siartredig Ffisiotherapi

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr cyrff proffesiynol.

 


Cyfarfod: 10/03/2021 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 COVID-19: Sesiwn dystiolaeth gydag academyddion

Dr Elaine Maxwell, Arweinydd Cynnwys – Canolfan Ymgysylltu a Lledaenu’r Sefydliad Cenedlaethol dros Ymchwil Iechyd 

Yr Athro Daniel Altmann, Athro Imiwnoleg – Coleg Imperial Llundain

 

Papur 2 – Dr Elaine Maxwell

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan yr Athro Daniel Altmann, Athro ym maes Imiwnoleg - Coleg Imperial Llundain a Dr Elaine Maxwell, Arweinydd Cynnwys - Canolfan Ymgysylltu a Lledaenu’r Sefydliad Cenedlaethol dros Ymchwil Iechyd.

 


Cyfarfod: 10/03/2021 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

COVID-19: Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 10/03/2021 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 COVID-19: Sesiwn dystiolaeth gyda Long COVID Wales

 

Leanne Lewis - Long Covid Wales

Lee Bowen - Long Covid Wales

Georgia Walby - Long Covid Wales

Dr Ian Frayling - Long Covid Wales

 

Briff ymchwil

Papur 1 – Long Covid Wales

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr Long Covid Wales.

 


Cyfarfod: 10/03/2021 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Llythyr at y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynghylch COVID hir

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 


Cyfarfod: 10/03/2021 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynghylch COVID hir

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.2 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 


Cyfarfod: 03/03/2021 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon: Ymchwiliad i effaith Covid-19, a'r modd y mae'n cael ei reoli, ar iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru: Adroddiad 2 - Yr effaith ar iechyd meddwl a llesiant

NDM7610 Dai Lloyd (Gorllewin De Cymru)

Cynnig bod y Senedd:

Yn nodi adroddiad y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon ar ei ymchwiliad i effaith Covid-19, a’r modd y mae’n cael ei reoli, ar iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru: Adroddiad 2 - Yr effaith ar iechyd meddwl a llesiant, a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 17 Rhagfyr 2020.

Nodyn: Gosodwyd ymateb Llywodraeth Cymru i'r adroddiad yn y Swyddfa Gyflwyno ar 24 Chwefror 2021.

 

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.57

NDM7610 Dai Lloyd (Gorllewin De Cymru)

Cynnig bod y Senedd:

Yn nodi adroddiad y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon ar ei ymchwiliad i effaith Covid-19, a’r modd y mae’n cael ei reoli, ar iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru: Adroddiad 2 - Yr effaith ar iechyd meddwl a llesiant, a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 17 Rhagfyr 2020.

Nodyn: Gosodwyd ymateb Llywodraeth Cymru i'r adroddiad yn y Swyddfa Gyflwyno ar 24 Chwefror 2021.

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 


Cyfarfod: 03/03/2021 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Ymchwiliad i effaith Covid-19, a'r modd y mae'n cael ei reoli, ar iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru: Adroddiad 3 - Effaith ar y sector gofal cymdeithasol a gofalwyr di-dâl: Trafod yr adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Cytunodd y Pwyllgor ar yr adroddiad drafft, yn amodol ar fân ddiwygiadau, a fydd yn cael ei gylchredeg drwy e-bost.


Cyfarfod: 03/03/2021 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 COVID-19: Sesiwn dystiolaeth gyda'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Vaughan Gething AS, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Dr Frank Atherton, Prif Swyddog Meddygol Cymru – Llywodraeth Cymru

Dr Rob Orford, Prif Gynghorydd Gwyddonol dros Iechyd – Llywodraeth Cymru

Dr Andrew Goodall, Cyfarwyddwr Cyffredinol Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a Phrif Weithredwr GIG Cymru – Llywodraeth Cymru

Jo-Anne Daniels, Cyfarwyddwr Iechyd Meddwl, Grwpiau Agored i Niwed a Llywodraethiant y GIG – Llywodraeth Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a’i swyddogion.


Cyfarfod: 03/03/2021 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

COVID-19: Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

4.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law a chytunodd i ysgrifennu at y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol.


Cyfarfod: 24/02/2021 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Llythyr at y Cadeirydd gan y Gweinidog a'r Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol yn dilyn cyfarfod y Pwyllgor ar 27 Ionawr 2021

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.5 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 


Cyfarfod: 24/02/2021 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Llythyr at y Gweinidog a'r Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol yn dilyn cyfarfod y Pwyllgor ar 27 Ionawr 2021

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.4 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 


Cyfarfod: 24/02/2021 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 8)

8 Ymchwiliad i effaith Covid-19, a'r modd y mae'n cael ei reoli, ar iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru: Adroddiad 2 - Yr effaith ar iechyd meddwl a llesiant: Trafod ymateb Llywodraeth Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Trafododd y Pwyllgor ymateb y Gweinidog i adroddiad  y Pwyllgor.

8.2 Dywedodd yr Aelodau eu bod yn siomedig mai dim ond 30 munud a neilltuwyd ar gyfer dadl ar yr adroddiad yn y Cyfarfod Llawn ar 3 Mawrth 2021, a chytunwyd i drafod sut i baratoi at y ddadl dy tu allan i’r pwyllgor.

 


Cyfarfod: 24/02/2021 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu at y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth ynghylch gwaith dilynol ar effaith COVID-19 ar chwaraeon

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 


Cyfarfod: 24/02/2021 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

7 Ymchwiliad i effaith Covid-19, a'r modd y mae'n cael ei reoli, ar iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru: Adroddiad 3 - Effaith ar y sector gofal cymdeithasol a gofalwyr di-dâl: Trafod yr adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Cytunodd y Pwyllgor ar yr adroddiad drafft a chytunodd i anfon drafft diwygiedig at yr Aelodau drwy’r e-bost cyn ei drafod ymhellach yn y cyfarfod yr wythnos nesaf.

 


Cyfarfod: 24/02/2021 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

COVID-19: Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 24/02/2021 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 COVID-19: Sesiwn dystiolaeth gyda byrddau iechyd lleol

Gill Harris, Dirprwy Brif Weithredwr a Chyfarwyddwr Gweithredol Nyrsio a Bydwreigaeth – Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Arpan Guha, Cyfarwyddwr Meddygol - Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Steve Moore, Prif Weithredwr - Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Andrew Carruthers, Cyfarwyddwr Gweithredol Gweithrediadau - Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Paul Mears, Prif Weithredwr – Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

Yr Athro Kelechi Nnoaham, Cyfarwyddwr Gweithredol Iechyd Cyhoeddus - Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

 

Briff ymchwil

Papur 1 – Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Papur 2 – Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Papur 3 – Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

Papur 4 – Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Papur 5 – Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro

Papur 6 – Bwrdd Iechyd Addygsu Powys

Papur 7 – Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr a Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf.

2.2 Cytunodd Steve Moore, Prif Weithredwr, Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda i rannu copi o 'Adroddiad Darganfod Strategol' y bwrdd iechyd gyda'r Pwyllgor.

 


Cyfarfod: 03/02/2021 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Profiadau'r cyhoedd o'r system Profi, Olrhain, Diogelu yng Nghymru: Ymchwil a gomisiynwyd gan Senedd Cymru, wedi'i chynhyrchu drwy ymgynghori â Gwasanaeth Ymchwil y Senedd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.3 Nododd y Pwyllgor y papur ymchwil.

 


Cyfarfod: 03/02/2021 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 COVID-19: Sesiwn dystiolaeth gyda Choleg Brenhinol yr Ymarferwyr Cyffredinol Cymru, Coleg Fferylliaeth Gymunedol Cymru a'r Gymdeithas Fferyllol Frenhinol

Yr Athro Peter Saul, Cyd-Gadeirydd Coleg Brenhinol yr Ymarferwyr Cyffredinol Cymru

Mark Griffiths, Cadeirydd Fferylliaeth Gymunedol Cymru

Suzanne Scott-Thomas, Cadeirydd Bwrdd Fferylliaeth Cymru - Y Gymdeithas Fferyllol Frenhinol

 

Papur 2 – Coleg Brenhinol yr Ymarferwyr Cyffredinol

Papur 3 – Coleg Fferylliaeth Gymunedol Cymru

Papur 4 – Cymdeithas Fferyllol Frenhinol

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Sesiwn dystiolaeth gyda chynrychiolwyr Coleg Brenhinol yr Ymarferwyr Cyffredinol Cymru, Coleg Fferylliaeth Gymunedol Cymru a Chymdeithas Fferyllol Frenhinol Cymru.

3.2 Cyhoeddodd y Cadeirydd fod gan ei ferch swydd fel cynorthwyydd fferyllol.

 


Cyfarfod: 03/02/2021 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Llythyr gan y Cadeirydd at fyrddau iechyd lleol ynghylch amseroedd aros

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.4 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 


Cyfarfod: 03/02/2021 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

COVID-19: Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 03/02/2021 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynghylch cyllid amseroedd aros

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.5 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 


Cyfarfod: 03/02/2021 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 COVID-19: Sesiwn dystiolaeth gyda Choleg Brenhinol y Meddygon, Coleg Brenhinol y Llawfeddygon, a Choleg Nyrsio Brenhinol Cymru

Richard Johnson, Cyfarwyddwr Coleg Brenhinol y Llawfeddygon yng Nghymru

Dr Olwen Williams, Is-Lywydd Coleg Brenhinol y Meddygon dros Gymru

Lisa Turnbull, Rheolwr polisi, materion seneddol a chysylltiadau cyhoeddus, Coleg Nyrsio Brenhinol Cymru

 

Papur 5 – Coleg Brenhinol y Meddygon

Papur 6 - Coleg Brenhinol y Llawfeddygon

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Goleg Brenhinol y Meddygon, Coleg Brenhinol y Llawfeddygon, a Choleg Nyrsio Brenhinol Cymru.

 


Cyfarfod: 03/02/2021 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 COVID-19: Sesiwn dystiolaeth gyda Chynghorau Iechyd Cymuned Cymru

Alyson Thomas, Prif Weithredwr, Bwrdd y Cynghorau Iechyd Cymuned yng Nghymru

Donna Coleman, Prif Swyddog - Cyngor Iechyd Cymuned Hywel Dda

Geoff Ryall-Harvey, Prif Swyddog - Cyngor Iechyd Cymuned Gogledd Cymru

Angela Mutlow, Prif Swyddog - Cyngor Iechyd Cymuned Aneurin Bevan

 

Briff ymchwil

Papur 1 – Cynghorau Iechyd Cymuned Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr Cynghorau Iechyd Cymuned Cymru.

2.2 Datganodd Jayne Bryant AS fod ei mam yn aelod gwirfoddol o Gyngor Iechyd Cymuned Aneurin Bevan.

 


Cyfarfod: 27/01/2021 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

COVID-19: Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.


Cyfarfod: 27/01/2021 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 COVID-19: Sesiwn dystiolaeth gydag Iechyd Cyhoeddus Cymru

Dr Tracey Cooper, Prif Weithredwr – Iechyd Cyhoeddus Cymru

Dr Giri Shankar, Arweinydd Proffesiynol Diogelu Iechyd a Chyfarwyddwr Digwyddiad ar gyfer yr ymateb i COVID-19 – Iechyd Cyhoeddus Cymru

Dr Robin Howe, Prif Arweinydd Proffesiynol ym maes Microbioleg – Iechyd Cyhoeddus Cymru

 

Papur 1: Iechyd Cyhoeddus Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr Iechyd Cyhoeddus Cymru.

3.2 Cytunodd Dr Tracey Cooper i rannu â’r Pwyllgor gopi o adroddiad tueddiadau Iechyd Cyhoeddus Cymru o’i arolwg ymgysylltiad cyhoeddus pan fydd ar gael. 

3.3 Cytunodd Dr Giri Shankar i ddarparu manylion yr amserlen fonitro ar gyfer effeithiolrwydd brechlynnau COVID-19 (gan gynnwys yr amser rhwng y dos cyntaf a'r ail ddos y mae unigolyn yn ei gael), ac i amlinellu rôl Iechyd Cyhoeddus Cymru yn y broses fonitro.

3.4 Cytunodd Dr Tracey Cooper i rannu â’r Pwyllgor Arolygon Neges Destun ynghylch Hyder mewn Ymlyniad Cysylltiadau (ACTS) diweddar i ddangos sut mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn cefnogi awdurdodau lleol a byrddau iechyd sy'n rheoli ac yn cydlynu Profi, Olrhain, Diogleu a'r system olrhain cysylltiadau. 


Cyfarfod: 27/01/2021 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 COVID-19: Sesiwn dystiolaeth gyda'r Gweinidog a’r Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Vaughan Gething AS, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Julie Morgan AS, y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Dr Andrew Goodall, Cyfarwyddwr Cyffredinol Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a Phrif Weithredwr GIG Cymru – Llywodraeth Cymru

Albert Heaney, Dirprwy Gyfarwyddwr Cyffredinol, Grŵp Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol Llywodraeth Cymru

Jean White, Prif Swyddog Nyrsio – Llywodraeth Cymru

 

Briff ymchwil

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y Gweinidog a’r Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol.

2.2 Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at y Gweinidog a'r Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol gyda chwestiynau nas cyrhaeddwyd yn ystod y sesiwn dystiolaeth. 


Cyfarfod: 13/01/2021 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Gwybodaeth ychwanegol gan Gymdeithas Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol (ADSS) Cymru yn dilyn y sesiwn dystiolaeth ar 9 Rhagfyr 2020.

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.5 Nododd y Pwyllgor y wybodaeth ychwanegol.

 


Cyfarfod: 09/12/2020 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

7 Ymchwiliad i effaith Covid-19, a’r modd y mae’n cael ei reoli, ar iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru, Adroddiad 2 - Effaith ar iechyd meddwl: Trafod yr adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Cytunodd aelodau’r Pwyllgor i anfon unrhyw sylwadau terfynol ac i gytuno ar yr adroddiad dros e-bost.

 


Cyfarfod: 09/12/2020 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 COVID-19: Sesiwn dystiolaeth gyda Gofalwyr Cymru ac Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru

Claire Morgan, Cyfarwyddwr - Gofalwyr Cymru

Simon Hatch, Cyfarwyddwr - Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru

Llinos Roberts, Prif Swyddog - Gwasanaeth Cynnal Gofalwyr

 

Papur 1 – Gofalwyr Cymru

Papur 2 - Cynghrair Cynhalwyr Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Gofalwyr Cymru ac Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru.

 


Cyfarfod: 09/12/2020 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

COVID-19: Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 09/12/2020 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 COVID-19: Sesiwn dystiolaeth gydag ADSS Cymru

Nicola Stubbins – Llywydd Cymdeithas Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru a Chyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol Cyngor Sir Ddinbych

Alwyn Jones – Dirprwy Lywydd Cymdeithas Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru a Chyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol – Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

 

Papur 3 – ADSS Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan ADSS Cymru.

3.2  Cytunodd Nicola Stubbins, Llywydd ADSS Cymru, i anfon nodyn esboniadol at y Pwyllgor i nodi unrhyw fylchau yn y data sy’n cael eu casglu gan Lywodraeth Cymru ynghylch dangosyddion gofal cymdeithasol allweddol i helpu i lywio’r broses o wneud penderfyniadau a sut i wella’r broses hon.

 

 


Cyfarfod: 02/12/2020 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

7 Ymchwiliad i effaith Covid-19, a'r modd y mae'n cael ei reoli, ar iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru: Adroddiad 2 - Yr effaith ar iechyd meddwl a llesiant: Trafod yr adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Cytunodd y Pwyllgor ar yr adroddiad drafft yn amodol ar rai diwygiadau a fydd yn cael eu trafod yn y cyfarfod yr wythnos nesaf.

 


Cyfarfod: 02/12/2020 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 COVID-19: Sesiwn dystiolaeth gydag Oxfam Cymru

Rachel Cable, Pennaeth Oxfam Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Oxfam Cymru.

 


Cyfarfod: 02/12/2020 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

COVID-19: Sesiwn dystiolaeth gyda Chomisiynydd Pobl Hŷn Cymru

Heléna Herklots, Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Gomisiynydd Pobl Hŷn Cymru.

 


Cyfarfod: 02/12/2020 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 COVID-19: Sesiwn dystiolaeth gyda Chymdeithas Alzheimer Cymru ac Age Cymru

Sue Phelps, Cyfarwyddwr y Gymdeithas Alzheimer's yng Nghymru

Heather Ferguson, Pennaeth Polisi a Phrosiectau - Age Cymru

 

Briff Ymchwil

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Gymdeithas Alzheimer's Cymru ac Age Cymru.

2.2 Cytunodd Sue Phelps, Cyfarwyddwr Gwlad, Cymdeithas Alzheimer Cymru i sicrhau bod copi o'u hadroddiad ‘Worst hit: dementia during coronavirus’ ar gael i'r Aelodau.

 


Cyfarfod: 25/11/2020 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 COVID-19: Sesiwn dystiolaeth gyda'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a Chyfarwyddwr Cyffredinol Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a Phrif Weithredwr GIG Cymru.

Vaughan Gething AS, Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Dr Andrew Goodall, Cyfarwyddwr Cyffredinol Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a Phrif Weithredwr GIG Cymru.

 

Briff ymchwil

Dogfennau ategol:

  • Briff Ymchwil

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y Gweinidog a’r Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a chan Gyfarwyddwr Cyffredinol Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a Phrif Weithredwr GIG Cymru.

 


Cyfarfod: 25/11/2020 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

COVID-19: Sesiwn dystiolaeth gyda'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a Chyfarwyddwr Cyffredinol Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a Phrif Weithredwr GIG Cymru (parhad)

Vaughan Gething AS, Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Dr Andrew Goodall, Cyfarwyddwr Cyffredinol Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a Phrif Weithredwr GIG Cymru

Cofnodion:

3.1 Parhaodd y Pwyllgor â’i sesiwn dystiolaeth gyda’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a Chyfarwyddwr Cyffredinol Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a Phrif Weithredwr GIG Cymru.

 

 


Cyfarfod: 25/11/2020 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

COVID-19: Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 18/11/2020 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

COVID-19: Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 18/11/2020 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 COVID-19: Sesiwn dystiolaeth gyda'r Athro David Heymann a'r Athro Devi Sridhar

Yr Athro David Heymann, Athro Epidemioleg Clefydau Heintus - Ysgol Hylendid a Meddygaeth Drofannol Llundain a Phennaeth y Ganolfan ar Ddiogelwch Iechyd Byd-eang yn Chatham House, Llundain
Yr Athro Devi Sridhar, Athro a Chadeirydd Iechyd Cyhoeddus Byd-eang - Prifysgol Caeredin

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan yr Athro David Heymann a'r Athro Devi Sridhar.

 


Cyfarfod: 18/11/2020 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

COVID-19: Sesiwn dystiolaeth gyda'r Athro Robert West a'r Athro Susan Michie

Yr Athro Robert West, Athro mewn Seicoleg Iechyd - Coleg Prifysgol Llundain

Yr Athro Susan Michie, Athro Seicoleg Iechyd a Chyfarwyddwr y Ganolfan er Newid Ymddygiad – Coleg Prifysgol Llundain

Cofnodion:

2.1 Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan yr Athro Robert West a'r Athro Susan Michie.

2.2 Mewn ymateb i gwestiynau ynghylch a oes gan y cyhoedd ymdeimlad o ymgysylltu a grymuso i gymryd rhan yn yr ymateb i’r pandemig, cytunodd yr Athro Susan Michie i ddarparu gwybodaeth bellach am ymgynghori â dinasyddion a chyd-gynhyrchu atebion wedi'u teilwra.

 


Cyfarfod: 04/11/2020 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

COVID-19: Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

7.1 Ystyriodd y Pwyllgor y dystiolaeth a gafwyd a nododd gasgliadau ac argymhellion i’w cynnwys yn yr adroddiad drafft.

7.2 Fel eitem Unrhyw Fater Arall heb ei drefnu, mewn perthynas ag eitem 5.5, cytunodd y Pwyllgor i gadw golwg ar ofal mamolaeth yn ystod y pandemig.

 


Cyfarfod: 04/11/2020 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Llythyr gan Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru gyda gwybodaeth ychwanegol yn dilyn y cyfarfod ar 23 Medi 2020

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 


Cyfarfod: 04/11/2020 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 COVID-19: Sesiwn dystiolaeth gyda'r Gweinidog Iechyd Meddwl, Llesiant a'r Gymraeg

Eluned Morgan AS, Y Gweinidog Iechyd Meddwl, Llesiant a’r Gymraeg

Tracey Breheny, Dirprwy Gyfarwyddwr Iechyd Meddwl, Camddefnyddio Sylweddau a Grwpiau Bregus - Llywodraeth Cymru

Liz Davies, Uwch Swyddog Meddygol Iechyd Meddwl, Camddefnyddio Sylweddau a Grwpiau Bregus - Llywodraeth Cymru

 

Papur 2 – Llywodraeth Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau yn ôl i’r cyfarfod.

4.2 Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y Gweinidog Iechyd Meddwl, Llesiant a’r Gymraeg.

 


Cyfarfod: 04/11/2020 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 COVID-19: Trafodaeth ar y prif faterion o ran yr ymchwiliad i effaith Covid-19 ar iechyd meddwl

Papur 1 – Papur materion allweddol

Briff ymchwil

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Trafododd y Pwyllgor y themâu allweddol sydd wedi codi yn sgîl y dystiolaeth a glywsom hyd yma ar effaith Covid-19 ar iechyd meddwl, a chytunwyd i ail-afael yn y drafodaeth ar ôl y sesiwn dystiolaeth gyda’r Gweinidog.

 


Cyfarfod: 14/10/2020 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 COVID-19: Sesiwn dystiolaeth gyda Papyrus a Samariaid Cymru

Kate Heneghan, Pennaeth Papyrus yng Nghymru

Sarah Stone, Cyfarwyddwr Gweithredol Cymru - Samariaid Cymru

 

Briff ymchwil

Papur 1 – Samariaid Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr Papyrus a Samariaid Cymru.

 


Cyfarfod: 14/10/2020 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

COVID-19: Sesiwn dystiolaeth gydag academyddion

Professor Ann John, Professor of Public Health and Psychiatry, Swansea University, and Chair of the National Advisory Group on suicide and self-harm prevention

Dr Antonis Kousoulis, Director for England and Wales - Mental Health Foundation

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan yr Athro Ann John a Dr Antonis Kousoulis.

 


Cyfarfod: 14/10/2020 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

COVID-19: Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 07/10/2020 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 COVID-19: Sesiwn dystiolaeth gyda Choleg Brenhinol y Seiciatryddion yng Nghymru a Chymdeithas Seicolegol Prydain

Dr Jenny Nam, Cadeirydd yr Adran Seicoleg Cwnsela yng Nghymru -Cymdeithas Seicolegol Prydain
Dr Clementine Maddock, Is-Gadeirydd – Coleg Brenhinol y Seiciatryddion yng Nghymru

 

Papur 3 – Coleg Brenhinol y Seiciatryddion Cymru

Papur 4 – Cymdeithas Seicolegol Prydain

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr Coleg Brenhinol y Seiciatryddion yng Nghymru a Chymdeithas Seicolegol Prydain.

 


Cyfarfod: 07/10/2020 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

COVID-19: Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 07/10/2020 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 COVID-19: Sesiwn dystiolaeth gyda Hafal, Mind Cymru a Platfform

Alun Thomas, Prif Weithredwr – Hafal

Ewan Hilton, Prif Weithredwr – Platfform

Sara Moseley, Cyfarwyddwr  - Mind Cymru

 

Briff ymchwil

Papur 1 – Hafal

Papur 2 – Mind Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr Hafal, Mind Cymru a Platfform.

 


Cyfarfod: 30/09/2020 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon: Effaith Covid-19, a'r modd y mae'n cael ei reoli, ar iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru

NDM7401 Dai Lloyd (Gorllewin De Cymru)

Cynnig bod Senedd Cymru:

Yn nodi adroddiad y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon ar ei Ymchwiliad i effaith Covid-19, a'r modd y mae'n cael ei reoli, ar iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru, a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 8 Gorffennaf 2020.

Nodyn: Gosodwyd ymateb Llywodraeth Cymru i'r adroddiad yn y Swyddfa Gyflwyno ar 8 Medi 2020.

 

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.40

NDM7401 Dai Lloyd (Gorllewin De Cymru)

Cynnig bod Senedd Cymru:

Yn nodi adroddiad y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon ar ei Ymchwiliad i effaith Covid-19, a'r modd y mae'n cael ei reoli, ar iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru, a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 8 Gorffennaf 2020.

Nodyn: Gosodwyd ymateb Llywodraeth Cymru i’r adroddiad yn y Swyddfa Gyflwyno ar 8 Medi 2020.

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.


Cyfarfod: 30/09/2020 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Sesiwn dystiolaeth gyda'r Gweinidog a'r Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a'r Cyfarwyddwr Cyffredinol Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a Phrif Weithredwr GIG Cymru ynghylch: (i) cynigion ar gyfer canolfan ganser newydd Felindre; (ii) Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol y Bil Meddyginiaethau a Dyfeisiau Meddygol; ac (iii) ymchwiliad y Pwyllgor i Covid-19

Vaughan Gething AS, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Julie Morgan AS, y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Dr Andrew Goodall, Cyfarwyddwr Cyffredinol Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, a Phrif Weithredwr GIG Cymru – Llywodraeth Cymru

Dr Frank Atherton, Prif Swyddog Meddygol – Llywodraeth Cymru

Albert Heaney, Dirprwy Gyfarwyddwr Cyffredinol, Y Grŵp Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol – Llywodraeth Cymru

Jo-Anne Daniels, Cyfarwyddwr Iechyd Meddwl, Grwpiau Agored i Niwed a Llywodraethiant y GIG – Llywodraeth Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y Gweinidog a’r Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a Chyfarwyddwr Cyffredinol Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a Phrif Weithredwr GIG Cymru.

2.2 Gyda chytundeb y Cadeirydd, ymunodd y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol â'r sesiwn dystiolaeth ar ôl y drafodaeth ar y Ganolfan Ganser Felindre newydd arfaethedig.

2.3 Cytunodd y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol i rannu â’r Pwyllgor gopi o'r llythyr a gafwyd gan yr Arglwydd Bethell, Arweinydd y Bil Meddyginiaethau a Dyfeisiau Meddygol.

2.4. Cafodd y Pwyllgor anawsterau technegol a bu’n rhaid dod â’r trafodion i ben am gyfnod byr.

 


Cyfarfod: 30/09/2020 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Sesiwn dystiolaeth gyda'r Gweinidog a'r Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a'r Cyfarwyddwr Cyffredinol Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a Phrif Weithredwr GIG Cymru ynghylch: (i) cynigion ar gyfer canolfan ganser newydd Felindre; (ii) Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol y Bil Meddyginiaethau a Dyfeisiau Meddygol; ac (iii) ymchwiliad y Pwyllgor i Covid-19 (parhad)

Vaughan Gething AS, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Julie Morgan AS, y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Dr Andrew Goodall, Cyfarwyddwr Cyffredinol Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, a Phrif Weithredwr GIG Cymru – Llywodraeth Cymru

Dr Frank Atherton, Prif Swyddog Meddygol – Llywodraeth Cymru

Albert Heaney, Dirprwy Gyfarwyddwr Cyffredinol, Y Grŵp Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol – Llywodraeth Cymru

Jo-Anne Daniels, Cyfarwyddwr Iechyd Meddwl, Grwpiau Agored i Niwed a Llywodraethiant y GIG – Llywodraeth Cymru

Cofnodion:

3.1 Parhaodd y Pwyllgor â’i sesiwn dystiolaeth gyda’r Gweinidog a’r Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a Chyfarwyddwr Cyffredinol Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a Phrif Weithredwr GIG Cymru.

 


Cyfarfod: 30/09/2020 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

6.1 O ran Canolfan Ganser Felindre, cytunodd y Pwyllgor i aros am ganfyddiadau Ymddiriedolaeth Nuffield. 

6.2. Mewn perthynas â'r Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol, cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol yn gofyn iddo amlinellu’r pryderon sydd ganddo o hyd.

6.3 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a gafwyd a chytunwyd i ysgrifennu at y Gweinidog a'r Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol gyda chwestiynau nad modd i’r Aelodau eu gofyn yn ystod y cyfarfod oherwydd cyfyngiadau amser.

 


Cyfarfod: 23/09/2020 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

COVID-19: Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 23/09/2020 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 COVID-19: Sesiwn dystiolaeth gyda Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Y Cynghorydd Andrew Morgan, Arweinydd CLlLC ac Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf

Y Cynghorydd Huw David, Llefarydd CLlLC ar Iechyd a Gofal Cymdeithasol ac Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Y Cynghorydd Llinos Medi, Arweinydd Cyngor Sir Ynys Môn

Chris Llewelyn, Prif Weithredwr – CLILC

Y Cynghorydd Mark Pritchard, Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

 

Papur 2 – Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru.

3.2 Datganodd Andrew RT Davies MS ei fod yn aelod o awdurdod lleol.

3.3. Cytunodd cynrychiolwyr Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru i roi'r wybodaeth ddiweddaraf am statws taliadau'r bonws o £500 i weithwyr gofal cymdeithasol ym mhob awdurdod lleol.

 


Cyfarfod: 23/09/2020 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 COVID-19: Sesiwn dystiolaeth gydag Iechyd Cyhoeddus Cymru

Dr Tracy Cooper, Prif Weithredwr - Iechyd Cyhoeddus Cymru

Dr Quentin Sandifer, Cyfarwyddwr Gweithredol Gwasanaethau Iechyd Cyhoeddus a Chyfarwyddwr Meddygol - Iechyd Cyhoeddus Cymru

Dr Giri Shankar, Cyfarwyddwr Digwyddiad ar gyfer yr ymateb i COVID-19 - Iechyd Cyhoeddus Cymru

 

Briff ymchwil

Papur 1 – Iechyd Cyhoeddus Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr Iechyd Cyhoeddus Cymru.

 


Cyfarfod: 16/09/2020 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 COVID-19: Sesiwn dystiolaeth gyda Chell Cyngor Technegol Llywodraeth Cymru

Dr Rob Orford, Cyd-Gadeirydd y Gell Cyngor Technegol a Phrif Gynghorydd Gwyddonol (Iechyd)

Fliss Bennee, Cyd-Gadeirydd y Gell Cyngor Technegol

Dr Heather Payne, Uwch-swyddog Meddygol ar gyfer Iechyd Mamau a Phlant

Dr Marion Lyons, Uwch-swyddog Meddygol

 

Briff ymchwil

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Gell Cyngor Technegol Llywodraeth Cymru.

2.2. Gwnaeth Dr Rob Orford, Cyd-Gadeirydd y Gell Cyngor Technegol a Phrif Gynghorydd Gwyddonol (Iechyd) , ddatganiad agoriadol.

 


Cyfarfod: 16/09/2020 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol yn dilyn y sesiwn dystiolaeth ar 16 Gorffennaf 2020

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.4 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 


Cyfarfod: 16/09/2020 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Llythyr gan y Cadeirydd at y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynghylch yr amserlen i gael canlyniadau profion

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.10 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 


Cyfarfod: 16/09/2020 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynghylch y cyhoeddiad ar warchod

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.12 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 


Cyfarfod: 16/09/2020 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Gwybodaeth ychwanegol gan Goleg Brenhinol y Therapyddion Iaith a Lleferydd i helpu ag ymchwiliad y Pwyllgor i effaith Covid-19, a'r modd y mae'n cael ei reoli, ar iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.8 Nododd y Pwyllgor y wybodaeth ychwanegol.

 


Cyfarfod: 16/09/2020 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

COVID-19: Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 16/09/2020 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

7 COVID-19: Trafod ymateb Llywodraeth Cymru i adroddiad y Pwyllgor ar ei ymchwiliad i effaith Covid-19, a'r modd y mae'n cael ei reoli, ar iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru

Papur 17 - Ymateb Llywodraeth Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor ymateb y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol i adroddiad y Pwyllgor cyn y ddadl yn y Cyfarfod Llawn ar 30 Medi.

 


Cyfarfod: 16/09/2020 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Llythyr gan y Cadeirydd at y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol yn dilyn y sesiwn dystiolaeth ar 16 Gorffennaf 2020

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.3 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 


Cyfarfod: 16/09/2020 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynghylch Cynllunio Gofal Ymlaen Llaw

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.7 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 


Cyfarfod: 16/09/2020 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Llythyr gan y Cadeirydd at y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynghylch Cynllunio Gofal Ymlaen Llaw

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.6 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 


Cyfarfod: 16/09/2020 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynghylch yr amserlen i gael canlyniadau profion

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.11 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 


Cyfarfod: 16/09/2020 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Llythyr gan y Cadeirydd at y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynghylch Adroddiad Holden

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.15 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 


Cyfarfod: 16/09/2020 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Llythyr gan Dr Goodall, Cyfarwyddwr Cyffredinol Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a Phrif Weithredwr GIG Cymru mewn ymateb i'r llythyr gan Goleg Brenhinol yr Ymarferwyr Cyffredinol Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.14 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 


Cyfarfod: 16/09/2020 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Llythyr gan y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynghylch darpariaeth gofal plant ar gyfer plant gweithwyr hanfodol sydd o oedran ysgol dros gyfnod yr haf

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.9 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 


Cyfarfod: 16/07/2020 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

COVID-19: Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 16/07/2020 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 COVID-19: Sesiwn dystiolaeth gyda'r Gweinidog a'r Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, a Chyfarwyddwr Cyffredinol Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a Phrif Weithredwr GIG Cymru

Vaughan Gething AS, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Julie Morgan AS, y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Dr Andrew Goodall, Cyfarwyddwr Cyffredinol Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, a Phrif Weithredwr GIG Cymru

Albert Heaney, Dirprwy Gyfarwyddwr Cyffredinol, y Grŵp Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

 

Briff Ymchwil

Adroddiad Arolwg Interim

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y Gweinidog a’r Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a Chyfarwyddwr Cyffredinol Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a Phrif Weithredwr GIG Cymru.

2.2 Cytunodd Cyfarwyddwr Cyffredinol Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a Phrif Weithredwr GIG Cymru i roi nodyn i'r Pwyllgor yn rhoi enghreifftiau o fewn llwybr gofal llygaid o weithgareddau a newidiadau sy'n digwydd ledled Cymru i fynd i’r afael â'r ôl-groniad yn y galw am wasanaethau a'r cleifion newydd sy’n dod i mewn i'r system.

 


Cyfarfod: 16/07/2020 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

COVID-19: Sesiwn dystiolaeth gyda'r Gweinidog a'r Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, a Chyfarwyddwr Cyffredinol Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a Phrif Weithredwr GIG Cymru (parhad)

Vaughan Gething AS, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Julie Morgan AS, y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Dr Andrew Goodall, Cyfarwyddwr Cyffredinol Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, a Phrif Weithredwr GIG Cymru

Albert Heaney, Dirprwy Gyfarwyddwr Cyffredinol, y Grŵp Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Cofnodion:

3.1 Parhaodd y Pwyllgor â’i sesiwn dystiolaeth gyda’r Gweinidog a’r Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a Chyfarwyddwr Cyffredinol Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a Phrif Weithredwr GIG Cymru.

 


Cyfarfod: 10/07/2020 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

COVID-19: Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

4.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 10/07/2020 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 COVID-19: Sesiwn dystiolaeth gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe a Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Charles Janczewski, Cadeirydd - Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro

Len Richards, Prif Weithredwr - Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro

Steve Curry, Prif Swyddog Gweithredu - Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro

Emma Woollett, Cadeirydd - Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

Tracy Myhill, Prif Weithredwr - Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

Dr Richard Evans, Cyfarwyddwr Meddygol - Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

 

Papur 3 – Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

Papur 4 – Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro a Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe.

5.2 Datganodd y Cadeirydd fod ei fab yn Gofrestrydd Meddygol yn Ysbyty Treforys.

 


Cyfarfod: 10/07/2020 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 8)

COVID-19: Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

8.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 10/07/2020 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

6 Gwybodaeth ychwanegol gan Gymdeithas Ddeintyddol Prydain yng Nghymru yn dilyn y sesiwn dystiolaeth ar 2 Gorffennaf

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Nododd y Pwyllgor y wybodaeth ychwanegol a ddaeth i law.


Cyfarfod: 10/07/2020 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 COVID-19: Sesiwn dystiolaeth gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg a Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Yr Athro Marcus Longley, Cadeirydd - Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

Dr Sharon Hopkins, Prif Weithredwr Dros Dro - Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

Alan Lawrie, Cyfarwyddwr Gweithredol dros Weithrediadau - Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

Maria Battle, Cadeirydd -Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Steve Moore, Prif Weithredwr - Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Andrew Carruthers, Cyfarwyddwr Gweithrediadau -Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

 

Briff ymchwil

Papur 1 – Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

Papur 2 – Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg a Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda.

 


Cyfarfod: 02/07/2020 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 COVID:19 - Sesiwn dystiolaeth gyda BMA Cymru a Choleg Brenhinol y Llawfeddygon

Richard Johnson, Cyfarwyddwr Coleg Brenhinol y Llawfeddygon, Cymru

Alice Jones, Rheolwr Polisi a Materion Cyhoeddus Cymru, Coleg Brenhinol y Llawafeddygon

Dr David Bailey, Cadeirydd Cyngor BMA Cymru

Dr Phil Banfield, Cadeirydd Pwyllgor yr Ymgynghorwyr, BMA Cymru

 

Briff ymchwil

Papur 1 – Cymdeithas Feddygol Prydain Cymru

Papur 2 – Coleg Brenhinol y Llawafeddygon

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr o BMA Cymru a Choleg Brenhinol y Llawfeddygon.

 


Cyfarfod: 02/07/2020 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

COVID-19: Sesiwn dystiolaeth gyda Chymdeithas Ddeintyddol Prydain yng Nghymru

Tom Bysouth, Cadeirydd Pwyllgor Ymarfer Deintyddol Cyffredinol Cymru, Cymdeithas Ddeintyddol Prydain

Lauren Harrhy, Dirprwy Gadeirydd Ymarfer Deintyddol Cyffredinol Cymru, Cymdeithas Ddeintyddol Prydain

Dr David Johnson, Cadeirydd Pwyllgor Deintyddiaeth Gymunedol Cymru, Cymdeithas Ddeintyddol Prydain

Cofnodion:

5.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Gymdeithas Ddeintyddol Prydain yng Nghymru.

5.2 Cytunodd Tom Bysouth i rannu rhestr o argymhellion Pwyllgor Ymarferwyr Deintyddol Cyffredinol Cymru gyda'r Pwyllgor hwn.

 


Cyfarfod: 02/07/2020 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

COVID-19: Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

4.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 02/07/2020 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 8)

COVID-19: Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

8.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 26/06/2020 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 COVID-19: Sesiwn dystiolaeth gyda Choleg Brenhinol y Therapyddion Galwedigaethol a'r Gymdeithas Siartredig Ffisiotherapi

Dai Davies, Swyddog Polisi Cymru, Coleg Brenhinol y Therapyddion Galwedigaethol

Adam Morgan, Uwch Swyddog Negodi - Cymru a Gorllewin Canolbarth Lloegr, Cymdeithas Siartredig Ffisiotherapi

 

 

Briff Ymchwil

 

Papur 1: Coleg Brenhinol y Therapyddion Galwedigaethol

 

Papur 2: Cymdeithas Siartredig Ffisiotherapi

 

Papur 3: Gweithwyr Proffesiynol Perthynol i Iechyd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr Coleg Brenhinol y Therapyddion Galwedigaethol a’r Gymdeithas Siartredig Ffisiotherapi.

 


Cyfarfod: 26/06/2020 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

COVID-19: Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

4.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 26/06/2020 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Ymchwiliad i effaith Covid-19, a'r modd y mae'n cael ei reoli, ar iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru: trafod yr adroddiad drafft

Adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Derbyniodd y Pwyllgor yr adroddiad drafft, yn amodol ar rai newidiadau i’w dosbarthu a’u cymeradwyo drwy e-bost.

 


Cyfarfod: 18/06/2020 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

Covid-19: Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 18/06/2020 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Covid-19: Sesiwn dystiolaeth gyda chynrychiolwyr y Grŵp Cynghori Gwyddonol Annibynnol ar Argyfyngau (SAGE Annibynnol)

Syr David King, Cadeirydd y Grŵp Cynghori Gwyddonol Annibynnol ar Argyfyngau (SAGE Annibynnol)

Yr Athro Deenan Pillay, Aelod o'r Grŵp Cynghori Gwyddonol Annibynnol ar Argyfyngau (SAGE Annibynnol)

 

Papur 3 - Y Grŵp Cynghori Gwyddonol Annibynnol ar Argyfyngau (SAGE Annibynnol)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr SAGE Annibynnol.

 


Cyfarfod: 18/06/2020 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Covid-19: Trafod materion allweddol ar gyfer yr adroddiad drafft

Briff ymchwil

Papur 1 – Adroddiad Drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Cytunodd y Pwyllgor ar y materion allweddol sydd i'w cynnwys yn yr adroddiad drafft a bydd yn trafod yr adroddiad drafft yr wythnos nesaf.

 


Cyfarfod: 12/06/2020 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 8)

COVID-19: Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

8.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 12/06/2020 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

COVID-19: Sesiwn dystiolaeth gydag awdurdodau lleol am y dull o olrhain cysylltiadau

Eifion Evans, Prif Weithredwr, Cyngor Sir Ceredigion

Barry Rees, Cyfarwyddwr Corfforaethol, Cyngor Sir Ceredigion

Annwen Morgan, Prif Weithredwr, Cyngor Sir Ynys Môn

Cofnodion:

5.1 Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr Cyngor Sir Ceredigion a Chyngor Sir Ynys Môn ynghylch eu dulliau olrhain cysylltiadau.

 


Cyfarfod: 12/06/2020 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

COVID-19: Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

4.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 12/06/2020 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 COVID-19: Sesiwn dystiolaeth gydag Iechyd Cyhoeddus Cymru ynghylch y strategaeth Profi, Olrhain, Diogelu

Jan Williams OBE, Cadeirydd, Iechyd Cyhoeddus Cymru

Dr Tracy Cooper, Prif Weithredwr, Iechyd Cyhoeddus Cymru

Dr Quentin Sandifer, Cyfarwyddwr Gweithredol Gwasanaethau Iechyd Cyhoeddus a Chyfarwyddwr Meddygol, Iechyd Cyhoeddus Cymru

Dr Giri Shankar, Arweinydd Proffesiynol ar Ddiogelu Iechyd a Chyfarwyddwr Digwyddiadau o ran yr ymateb i COVID -19, Iechyd Cyhoeddus Cymru

 

Briff ymchwil

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr Iechyd Cyhoeddus Cymru ynghylch y strategaeth Profi, Olrhain, Diogelu.

 


Cyfarfod: 04/06/2020 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 COVID-19: Sesiwn dystiolaeth gyda'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Vaughan Gething AS, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Dr Rob Orford, Prif Gynghorydd Gwyddonol dros Iechyd

Alan Brace, Cyfarwyddwr Cyllid

Samia Saeed-Edmonds, Cyfarwyddwr y Rhaglen Gynllunio

Jo-Anne Daniels, Cyfarwyddwr Iechyd Meddwl, Grwpiau Agored i Niwed a Llywodraethiant y GIG

Albert Heaney, Dirprwy Gyfarwyddwr y Grŵp Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

 

Briff ymchwil

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol.

2.2. Cytunodd y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol i ysgrifennu at y Pwyllgor, ac at y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg, i gadarnhau dull Llywodraeth Cymru o ran cyhoeddi’n rheolaidd y data y mae’n eu casglu ynghylch monitro gwasanaethau iechyd meddwl yn ystod y pandemig a lefelau gwaith y gwasanaethau hyn.


Cyfarfod: 04/06/2020 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

COVID-19: Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

4.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 04/06/2020 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 8)

COVID-19: Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

8.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 04/06/2020 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 COVID-19: Sesiwn dystiolaeth gyda Choleg Brenhinol y Meddygon

Dr Olwen Williams, Is-lywydd - Coleg Brenhinol y Meddygon ar gyfer Cymru

Derin Adebiyi, Uwch-gynghorydd Polisi ac Ymgyrchoedd (Cymru)

 

Papur 1 – Coleg Brenhinol y Meddygon

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr Coleg Brenhinol y Meddygon.

 


Cyfarfod: 21/05/2020 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

COVID-19: Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.


Cyfarfod: 21/05/2020 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 COVID-19: Sesiwn dystiolaeth gyda byrddau iechyd lleol

Ann Lloyd, Cadeirydd, Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Judith Paget, Prif Weithredwr, Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Dr Sarah Aitken, Cyfarwyddwr Meddygol Dros Dro, Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan (Cyfarwyddwr Aur)

 

Mark Polin, Cadeirydd, Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Simon Dean, Prif Swyddog Gweithredol Dros Dro, Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Dr Chris Stockport, Cyfarwyddwr Gweithredol Gwasanaethau Gofal Sylfaenol a Chymunedol, Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (Cyfarwyddwr Aur).

 

Papur 1 – Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Papur 2 - Conffederasiwn GIG Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr Byrddau Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan a Betsi Cadwaladr.

 


Cyfarfod: 21/05/2020 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

COVID-19: Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

4.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a gafwyd.


Cyfarfod: 21/05/2020 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 COVID-19: Sesiwn dystiolaeth gyda Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Y Cynghorydd Huw David, Llefarydd Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru ar Iechyd a Gofal Cymdeithasol ac Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Y Cynghorydd Andrew Morgan, Arweinydd Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru ac Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf

 

Briff ymchwil

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru.

2.2. Cytunodd y Cynghorydd Huw David i roi gwybodaeth i’r Pwyllgor am y gwaith sy’n mynd rhagddo i bennu union gostau pob darparwr yng Nghymru er mwyn sicrhau bod y cyllid dynodedig o £40 miliwn gan Lywodraeth Cymru yn cael ei ddyrannu i dalu costau gwirioneddol yn hytrach nag amcangostau.

2.3. Cytunodd y Cynghorydd Huw David i roi’r ffigurau cyfredol ar gyfer absenoldeb staff yn y sector gofal cymdeithasol i’r Pwyllgor.

 

 


Cyfarfod: 14/05/2020 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

6 Llythyr gan Iechyd Cyhoeddus Cymru gyda gwybodaeth ychwanegol am COVID-19 yn dilyn ei sesiwn dystiolaeth ar 7 Mai 2020

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1  Nododd y Pwyllgor gynnwys y llythyr. Codwyd pryderon ynghylch cyfathrebu rhwng Iechyd Cyhoeddus Cymru a Llywodraeth Cymru, a chytunodd y Pwyllgor i fynd ar drywydd y materion hyn gyda’r ddwy ochr.

 


Cyfarfod: 14/05/2020 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 9)

9 Ymchwiliad i effaith Covid-19 ar iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru: ymgysylltu â’r cyhoedd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

9.1 Trafododd y Pwyllgor y dull gweithredu o ran ymgysylltu â’r cyhoedd a chytunodd arno.

 


Cyfarfod: 14/05/2020 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

COVID-19: Sesiwn dystiolaeth gyda Fferylliaeth Gymunedol Cymru a’r Gymdeithas Fferyllol Frenhinol

Judy Thomas, Cyfarwyddydd Gwasanaethau Contractor - Fferylliaeth Gymunedol Cymru

Mark Griffiths, Cadeirydd - Fferylliaeth Gymunedol Cymru

Elen Jones, Cyfarwyddwr - Cymdeithas Fferyllol Frenhinol Cymru

Suzanne Scott-Thomas, Cadeirydd - Bwrdd Fferylliaeth Cymdeithas Fferyllol Frenhinol Cymru

Cofnodion:

5.1 Dywedodd y Cadeirydd fod aelod o’i deulu yn Gynorthwyydd Fferylliaeth.

5.2 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr o Fferylliaeth Gymunedol Cymru a’r Gymdeithas Fferyllol Frenhinol.

 

 


Cyfarfod: 14/05/2020 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 COVID-19: Sesiwn dystiolaeth gyda Choleg Brenhinol yr Ymarferwyr Cyffredinol a’r Coleg Nyrsio Brenhinol

Helen Whyley, Cyfarwyddwr - Coleg Nyrsio Brenhinol Cymru

Dr Peter Saul, Cyd-gadeirydd - Coleg Brenhinol yr Ymarferwyr Cyffredinol, Cymru

Dr Rob Morgan, Is-gadeirydd Polisi - Coleg Brenhinol yr Ymarferwyr Cyffredinol, Cymru

 

Briff Ymchwil

Papur 1 – Coleg Nyrsio Brenhinol Cymru

Papur 2 – Coleg Brenhinol yr Ymarferwyr Cyffredinol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr o’r Coleg Nyrsio Brenhinol a Choleg Brenhinol yr Ymarferwyr Cyffredinol.

 


Cyfarfod: 14/05/2020 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

COVID-19: Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

4.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 14/05/2020 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 8)

COVID-19: Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

8.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 07/05/2020 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

COVID-19: Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

4.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 07/05/2020 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 8)

8 Llythyr gan Gadeirydd Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu ynghylch effaith COVID-19 ar faterion chwaraeon

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Cytunodd y Pwyllgor i gais Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu i gynnwys materion chwaraeon fel rhan o'r gwaith y mae'r Pwyllgor yn ei wneud ar Covid-19.

 


Cyfarfod: 07/05/2020 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

COVID-19: Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 07/05/2020 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 COVID-19: Sesiwn dystiolaeth gydag Iechyd Cyhoeddus Cymru

Dr Tracey Cooper, Prif Weithredwr – Iechyd Cyhoeddus Cymru

Dr Quentin Sandifer, Cyfarwyddwr Gweithredol Gwasanaethau Iechyd Cyhoeddus a Chyfarwyddwr Meddygol – Iechyd Cyhoeddus Cymru

Dr Giri Shankar, Arweinydd Proffesiynol ar Ddiogelu Iechyd a Chyfarwyddwr Digwyddiadau o ran yr ymateb i COVID -19 – Iechyd Cyhoeddus Cymru

 

Briff ymchwil

Papur 1: Iechyd Cyhoeddus Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr Iechyd Cyhoeddus Cymru.

2.2 Cytunodd Iechyd Cyhoeddus Cymru i ddarparu gwybodaeth bellach ynghylch ei ragamcanion ar gyfer cyflenwi profion Covid-19.

 


Cyfarfod: 30/04/2020 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

COVID-19: Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

4.1  Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.


Cyfarfod: 30/04/2020 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

COVID-19: Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

7.1  Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.


Cyfarfod: 30/04/2020 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 COVID-19: Sesiwn dystiolaeth gyda Phrif Swyddog Meddygol Cymru a Phrif Gynghorydd Gwyddonol Cymru

Dr Frank Atherton, Prif Swyddog Meddygol Cymru, Llywodraeth Cymru

Dr Rob Orford, Prif Gynghorydd Gwyddonol dros Iechyd, Llywodraeth Cymru

 

Briff ymchwil

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1  Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Brif Swyddog Meddygol Cymru, a Phrif Gynghorydd Gwyddonol Cymru..


Cyfarfod: 30/04/2020 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

COVID-19: Sesiwn dystiolaeth gyda'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Vaughan Gething AC, Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Dr Andrew Goodall, Cyfarwyddwr Cyffredinol Iechyd a Gwasanaethau

Cymdeithasol a Phrif Weithredwr GIG Cymru

Cofnodion:

5.1  Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a Chyfarwyddwr Cyffredinol Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a Phrif Weithredwr GIG Cymru.


Cyfarfod: 04/03/2020 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Briff technegol ar Covid-19

Dr Andrew Goodall, Cyfarwyddwr Cyffredinol Iechyd a Gwasanaethau

Cymdeithasol a Phrif Weithredwr GIG Cymru

Dr Frank Atherton, Prif Swyddog Meddygol Cymru

Dr Giri Shankar, Prif Ymgynghorydd Proffesiynol ar gyfer Diogelu Iechyd

Cofnodion:

5.1  Cafodd y Pwyllgor frîff technegol preifat ar Covid-19.