Cyfarfodydd

P-05-954 Deiseb yn galw am ymchwiliad cyhoeddus gan Lywodraeth Cymru i gam-drin plant hanesyddol ar Ynys Byr

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 01/11/2021 - Y Pwyllgor Deisebau (Eitem 3)

3 P-05-954 Deiseb yn galw am ymchwiliad cyhoeddus gan Lywodraeth Cymru i gam-drin plant hanesyddol ar Ynys Byr

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Er y cafwyd rhywfaint o wybodaeth ychwanegol ers mis Rhagfyr 2020, nododd y Pwyllgor nad yw'n ymddangos yn ddigon sylweddol i newid meddwl Llywodraeth Cymru, felly cytunodd o’i anfodd i gau'r ddeiseb.

 


Cyfarfod: 01/12/2020 - Y Pwyllgor Deisebau - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 P-05-954 Deiseb yn galw am ymchwiliad cyhoeddus gan Lywodraeth Cymru i gam-drin plant hanesyddol ar Ynys Byr

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor ddiweddariad ar y ddeiseb ac ystyriodd nad oes llawer o opsiynau ar gael iddo ar hyn o bryd, o ystyried bod safbwynt Llywodraeth Cymru ar ymchwiliad cyhoeddus yn parhau i fod yr un fath. Cytunodd yr Aelodau i gadw golwg ar y mater, ac i ddychwelyd at y ddeiseb yn y flwyddyn newydd.

 

 


Cyfarfod: 17/07/2020 - Y Pwyllgor Deisebau - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 P-05-954 Deiseb yn galw am ymchwiliad cyhoeddus gan Lywodraeth Cymru i gam-drin plant hanesyddol ar Ynys Byr

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y ddeiseb am y tro cyntaf a chytunodd i ysgrifennu’n ôl at y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol i roi’r ohebiaeth a ddaeth i law’r Pwyllgor ac i ofyn iddi ddarparu ymateb pellach. Tynnodd y Pwyllgor sylw hefyd at yr arwyddion a dderbyniwyd na fydd yr Ymchwiliad Annibynnol i Gam-drin Plant yn Rhywiol yn ystyried cam-drin a ddigwyddodd ar Ynys Byr yn benodol, a gofynnodd bod rhagor o ystyriaeth i fater cynnal ymchwiliad cyhoeddus yng ngoleuni hyn.