Cyfarfodydd

Gwneud i Gyfiawnder weithio yng Nghymru

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 03/08/2020 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 6.5)

6.5 Llythyr gan y Prif Weinidog: Data ynghylch mynediad at gyfiawnder

CLA(5)-23-20 – Papur 63 – Llythyr gan y Prif Weinidog, 23 Gorffennaf 2020

 

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 13/07/2020 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 7)

7 Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - gohebiaeth gan yr Ombwdsmon Carchardai a Phrawf

CLA(5)-22-20 – Papur 26 – Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon, 3 Gorffennaf 2020.

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon mewn perthynas â'i ymchwiliad i Wneud i Gyfiawnder weithio yng Nghymru.

 


Cyfarfod: 13/07/2020 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 9)

Gwneud i Gyfiawnder weithio yng Nghymru - trafod y dystiolaeth.

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law yn ystod y sesiwn gyda Llywydd Tribiwnlysoedd Cymru.

 


Cyfarfod: 13/07/2020 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 7)

7 Llythyr gan yr Aelod Seneddol Alex Chalk, Is-Ysgrifennydd Gwladol Seneddol dros Gyfiawnder - data ar fynediad at gyfiawnder

CLA(5)-22-20 – Paper 27 – Llythyr gan yr Is-Ysgrifennydd Gwladol Seneddol dros Gyfiawnder, 7 Gorffennaf 2020

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan yr Is-Ysgrifennydd Gwladol Seneddol dros Gyfiawnder mewn ymateb i'w gais am wybodaeth ar ddata ar fynediad at gyfiawnder.

 


Cyfarfod: 13/07/2020 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 2)

2 Gwneud i Gyfiawnder weithio yng Nghymru: Sesiwn dystiolaeth 1

Syr Wyn Williams, Llywydd Tribiwnlysoedd Cymru

Rhian Davies-Rees, Pennaeth Tribiwnlysoedd Cymru

 

CLA(5)-22-20 – Papur briffio

CLA(5)-22-20 - Papur 1 - Llythyr gan Lywydd Tribiwnlysoedd Cymru, 26 Mehefin 2020

CLA(5)-22-20 - Papur 2 - Ail Adroddiad Blynyddol Llywydd Tribiwnlysoedd Cymru, 29 Mehefin 2020

CLA(5)-22-20 - Papur 3 - Adroddiad Blynyddol Cyntaf Llywydd Tribiwnlysoedd Cymru, 9 Ebrill 2019

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Syr Wyn Williams, Llywydd Tribiwnlysoedd Cymru, mewn perthynas â'i ymchwiliad i Wneud i Gyfiawnder weithio yng Nghymru. Bu'r Pwyllgor hefyd yn holi Syr Wyn ar ei ddau adroddiad blynyddol cyntaf yn rhinwedd ei swydd fel Llywydd Tribiwnlysoedd Cymru.

 


Cyfarfod: 29/06/2020 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 8)

8 Gwneud i Gyfiawnder weithio yng Nghymru - canlyniad yr ymgynghoriad

CLA(5)-20-20 - Papur 22 - Papur eglurhaol

CLA(5)-20-20 - Papur 23 – Crynodeb o'r ymatebion i'r ymgynghoriad

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor ganlyniad yr ymarfer ymgynghori, a thrafododd ei flaenraglen waith. Nododd y Pwyllgor y byddai Llywydd Tribiwnlysoedd Cymru yn dod i’r sesiwn dystiolaeth ar 13 Gorffennaf 2020.

 


Cyfarfod: 15/06/2020 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 6)

6 Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol: Gwneud i Gyfiawnder weithio yng Nghymru

CLA(5)-18-20 – Papur 11 – Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol, 4 Mehefin 2020

CLA(5)-18-20 – Papur 12 – Llythyr at y Cwnsler Cyffredinol, 11 Mehefin 2020

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr.


Cyfarfod: 01/06/2020 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 12)

12 Gwneud i Gyfiawnder weithio yng Nghymru - y wybodaeth ddiweddaraf

CLA(5)-16-20 - Papur 19 – Papur Briffio gan Ymchwil y Senedd

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y papur briffio gan ymchwilwyr y Senedd.


Cyfarfod: 01/06/2020 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 11)

11 Gwneud i Gyfiawnder weithio yng Nghymru – briff gan gynghorydd arbenigol y Pwyllgor

CLA(5)-16-20 – Papur 18 - Adroddiad gan gynghorydd arbenigol y Pwyllgor

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Rhoddodd cynghorydd arbenigol y Pwyllgor gyflwyniad i'r Aelodau ynghylch y gwaith y mae wedi’i wneud fel rhan o ymchwiliad y Pwyllgor.


Cyfarfod: 11/05/2020 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 8)

8 Gwneud i Gyfiawnder Weithio yng Nghymru - trafod cynllunio’r flaenraglen waith

CLA(5)-14-20 – Papur 13 – Cynllunio’r flaenraglen waith

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cafodd y Pwyllgor y wybodaeth ddiweddaraf am yr ymchwiliad cyfredol a chytunodd i’w drafod ymhellach ar ôl i’r ymgynghoriad gau.

 


Cyfarfod: 02/03/2020 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 7)

7 Ymchwiliad i faterion yn ymwneud â chyfiawnder: Trafod penodi cynghorydd arbenigol

CLA(5)-8-20 - Papur 16 - Papur trafod

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor benodiad cynghorydd arbenigol a chytunodd arno.

 


 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu