Cyfarfodydd

Cydsyniad Deddfwriaethol: Bil Amgylchedd 2020

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 09/12/2021 - Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith (Eitem 6)

6 Bil yr Amgylchedd

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 06/12/2021 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 9)

9 Gohebiaeth â’r Gweinidog Newid Hinsawdd a’r Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad: Dadl ar y Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol yn ymwneud â darpariaethau ym Mil yr Amgylchedd y DU.

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth â’r Gweinidog Newid Hinsawdd a’r Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad.

 


Cyfarfod: 25/11/2021 - Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith (Eitem 3)

3 Bil yr Amgylchedd

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 11/11/2021 - Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith (Eitem 3)

3 Bil Amgylchedd y Deyrnas Unedig

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 20/10/2021 - Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith (Eitem 4)

4 Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer Bil yr Amgylchedd:

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 04/10/2021 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 3)

3 Gohebiaeth gan y Gweinidog Newid Hinsawdd: Ymateb i adroddiad y Pwyllgor ar y Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol ar Fil yr Amgylchedd

LJC(6)-08-21 – Papur 7 – Llythyr gan y Gweinidog Newid Hinsawdd, 28 Medi 2021

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr ymateb gan Julie James AS, y Gweinidog Newid Hinsawdd, i’w adroddiad ar Femorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Llywodraeth Cymru ar Fil yr Amgylchedd.

 


Cyfarfod: 30/09/2021 - Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith (Eitem 7)

7 Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer Bil yr Amgylchedd

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 30/09/2021 - Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith (Eitem 7)

7 Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer Bil yr Amgylchedd

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 28/09/2021 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 5)

Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ar Fil yr Amgylchedd

NDM7781 - Julie James (Gorllewin Abertawe)

Cynnig bod y Senedd, yn unol â Rheol Sefydlog 29.6, yn cytuno y dylai’r darpariaethau ym Mil yr Amgylchedd, i’r graddau y maent o fewn cymhwysedd deddfwriaethol y Senedd, gael eu hystyried gan Senedd y DU.

Gosodwyd Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol a Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol yn y Swyddfa Gyflwyno ar 18 Mehefin 2021 a 3 Medi 2021, yn y drefn honno, yn unol â Rheol Sefydlog 29.2.

Bil yr Amgylchedd (Saesneg yn unig)

Dogfennau Ategol
Adroddiad y Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith
Adroddiad y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad
Ymateb Llywodraeth Cymru i adroddiad y Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith (Saesneg yn unig)

 

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 16.34

Gohiriwyd y bleidlais ar y cynnig o dan yr eitem hon tan y Cyfnod Pleidleisio.

NDM7781 - Julie James (Gorllewin Abertawe)

Cynnig bod y Senedd, yn unol â Rheol Sefydlog 29.6, yn cytuno y dylai’r darpariaethau ym Mil yr Amgylchedd, i’r graddau y maent o fewn cymhwysedd deddfwriaethol y Senedd, gael eu hystyried gan Senedd y DU.

Gosodwyd Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol a Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol yn y Swyddfa Gyflwyno ar 18 Mehefin 2021 a 3 Medi 2021, yn y drefn honno, yn unol â Rheol Sefydlog 29.2.

Bil yr Amgylchedd (Saesneg yn unig)

Cynhaliwyd pleidlais ar y cynnig:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

41

0

12

52

Derbyniwyd y cynnig.

 


Cyfarfod: 20/09/2021 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 9)

9 Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar Fil yr Amgylchedd - trafod yr adroddiad drafft

LJC(6)-06-21 – Papur 11 – Adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor ei adroddiad drafft ar Femorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol Llywodraeth Cymru ar Fil yr Amgylchedd a chytunodd arno, yn amodol ar fân ddiwygiadau.  Nododd y Pwyllgor y byddai'r adroddiad yn cael ei osod erbyn y dyddiad cau gofynnol, sef 23 Medi 2021.

 


Cyfarfod: 16/09/2021 - Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith (Eitem 5)

5 Ystyried adroddiad drafft y Pwyllgor ar y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer Bil yr Amgylchedd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft, a chytunodd arno.

.


Cyfarfod: 16/09/2021 - Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith (Eitem 9)

9 Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer Bil yr Amgylchedd

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 16/09/2021 - Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith (Eitem 9)

9 Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer Bil yr Amgylchedd

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 13/09/2021 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 8)

8 Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar Fil yr Amgylchedd - trafod yr adroddiad drafft

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol – Bil yr Amgylchedd

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol – Bil yr Amgylchedd

 

LJC(6)-05-21 – Papur 82 – Adroddiad drafft

LJC(6)-05-21 – Papur 83 – Nodyn cyngor cyfreithiol (Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol)

LJC(6)-05-21 – Papur 84 – Nodyn cyngor cyfreithiol (Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol)

LJC(6)-05-21 – Papur 85 – Llythyr gan y Gweinidog Newid Hinsawdd, 6 Awst 2021

LJC(6)-05-21 – Papur 86 – Llythyr gan y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd, 20 Gorffennaf 2021

LJC(6)-05-21 – Papur 87 – Llythyr gan y Gweinidog Newid Hinsawdd, 14 Gorffennaf 2021

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor ei adroddiad drafft ar Femorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Llywodraeth Cymru ar Fil yr Amgylchedd. Cytunodd y Pwyllgor i drafod drafft diwygiedig yn y cyfarfod nesaf.

 


Cyfarfod: 15/07/2021 - Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith (Eitem 6)

6 Trafod Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Bil yr Amgylchedd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Cafodd yr Aelodau friff cyfreithiol a thrafodwyd y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ynghylch Bil yr Amgylchedd.


Cyfarfod: 15/07/2021 - Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith (Eitem 3)

3 Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Bil yr Amgylchedd

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 15/07/2021 - Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith (Eitem 9)

Trafod y dystiolaeth a gafwyd o dan eitem 7 a thrafod y camau nesaf o ran Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Bil yr Amgylchedd

Cofnodion:

9.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a glywyd o dan eitem 7 a chytunwyd i ysgrifennu at y Gweinidog Newid Hinsawdd i gael rhagor o wybodaeth am rai o'r materion a godwyd yn ystod y sesiwn.


Cyfarfod: 15/07/2021 - Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith (Eitem 7)

7 Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Bil yr Amgylchedd: craffu ar waith y Gweinidog Newid Hinsawdd

Julie James AS, y Gweinidog Newid Hinsawdd

Bernadette Payne, Gwasanaethau Cyfreithiol

Eifiona Williams, Pennaeth Dŵr

Howard Davies, Rheolwr yr Economi Gylchol

Jayne Anstee, Rheolwr Polisi Rheoliadau Gwastraff

Olwen Spiller, Pennaeth Ansawdd yr Amgylchedd

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Bu’r Aelodau yn holi y Gweinidog Newid Hinsawdd ar Femorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Llywodraeth Cymru ar Fil yr Amgylchedd.


Cyfarfod: 12/07/2021 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 11)

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar Fil yr Amgylchedd: Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a gafwyd yn ystod y sesiwn gyda’r Gweinidog Newid Hinsawdd.

 

Derbyniodd y Pwyllgor gynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i gyfarfod yn breifat yn ystod yr wythnos sy'n dechrau ar 6 Medi 2021 (union ddyddiad i’w gadarnhau) i drafod ei adroddiad drafft ar Femorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Bil yr Amgylchedd, ar yr amod bod y Cadeirydd yn ymgynghori â'r Llywydd yn unol â Rheol Sefydlog 17.46 (ac ar yr amod bod yr Aelodau ar gael).

 


Cyfarfod: 12/07/2021 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 3)

3 Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar Fil yr Amgylchedd: Sesiwn dystiolaeth

Julie James AS, y Gweinidog Newid Hinsawdd

Bernadette Payne, Gwasanaethau Cyfreithiol

Eifiona Williams, Pennaeth Dŵr

Howard Davies, Rheolwr Economi Gylchol

Jayne Anstee, Rheolwr Polisi Rheoliadau Gwastraff

Olwen Spiller, Pennaeth Ansawdd yr Amgylchedd

 

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol

 

LJC(6)-04-21 Briff

LJC(6)-04-21Nodyn Cyngor Cyfreithiol

LJC(6)-04-21 - Papur briffio’r Gwasanaeth Ymchwil

LJC(6)-04-21 – Papur 2 – Llythyr gan y Pwyllgor Busnes, 7 Gorffennaf 2021

LJC(6)-04-21 – Papur 3 – Llythyr at y Pwyllgor Busnes, 2 Gorffennaf 2021

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Julie James AS, y Gweinidog Newid Hinsawdd, mewn perthynas â Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Llywodraeth Cymru ar Fil yr Amgylchedd. Cytunodd y Gweinidog i roi gwybodaeth ychwanegol i'r Pwyllgor, a fyddai'n cael ei chadarnhau mewn gohebiaeth.

 


Cyfarfod: 18/03/2021 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Gohebiaeth gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig ynghylch adroddiad y Pwyllgor ar y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol ar gyfer Bil Amgylchedd y DU

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 15/03/2021 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

6 Llythyr oddi wrth Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig: Adroddiad y Pwyllgor ar Femorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol Llywodraeth Cymru ar Fil yr Amgylchedd.

CLA(5)-09-21 – Papur 23 – Llythyr gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig, 9 Mawrth 2021

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig.

 


Cyfarfod: 01/02/2021 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 10)

10 Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol ar Fil yr Amgylchedd – trafod yr adroddiad drafft

CLA(5)-04-21 – Papur 35 – Adroddiad drafft

CLA(5)-04-21 – Papur 36 – Llythyr gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig, 26 Ionawr 2021

CLA(5)-04-21 – Papur 37 – Llythyr at Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig, 23 Rhagfyr 2020

CLA(5)-04-21 – Papur 38 – Llythyr gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig, 28 Awst 2020

CLA(5)-04-21 – Papur 39 – Nodyn Cyngor Cyfreithiol

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig a chytunodd i drafod drafft arall o’i adroddiad yn ystod cyfarfod yn y dyfodol.

 


Cyfarfod: 28/01/2021 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd (Eitem 8)

8 Trafod adroddiad drafft y Pwyllgor ar y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol ar Fil yr Amgylchedd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft ar y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol ar Fil yr Amgylchedd, ac yn amodol ar fân newidiad, cytunodd arno.


Cyfarfod: 25/01/2021 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 9)

9 Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol ar Fil yr Amgylchedd – trafod yr adroddiad drafft

CLA(5)-03-21 – Papur 47 – Adroddiad Drafft

CLA(5)-03-21 – Papur 48 – Llythyr at Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig, 23 Rhagfyr 2020

CLA(5)-03-21 – Papur 49 – Llythyr gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig, 28 Awst 2020

CLA(5)-03-21 – Papur 50 – Nodyn Cyngor Cyfreithiol

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y ffaith na chafwyd ymateb gan y Gweinidog hyd yma i'w lythyr dyddiedig 23 Rhagfyr 2020. Yn sgil hynny, cytunodd y Pwyllgor i ofyn i’r Pwyllgor Busnes ymestyn y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno adroddiad.

 


Cyfarfod: 21/01/2021 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Gohebiaeth gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig mewn perthynas â'r Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol ar gyfer Bil Amgylchedd y DU

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 14/01/2021 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

7 Sesiwn friffio gyfreithiol a thrafod y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol ynghylch Bil Amgylchedd y DU

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Cafodd yr Aelodau friff cyfreithiol a thrafodwyd y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol ynghylch Bil Amgylchedd y DU.


Cyfarfod: 14/01/2021 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Gohebiaeth gan y Cadeirydd at Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig ynghylch y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol ar gyfer Bil yr Amgylchedd

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 11/01/2021 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 12)

12 Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol atodol ar Fil yr Amgylchedd - trafod y materion o bwys

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol

 

CLA(5)-01-21 – Papur 81 – Nodyn Cyngor Cyfreithiol

CLA(5)-01-21 – Papur 82 – Llythyr at Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig, 23 Rhagfyr 2020

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor Femorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol Llywodraeth Cymru ar Fil yr Amgylchedd a chytunodd i drafod ymateb y Gweinidog i’w lythyr mewn cyfarfod yn y dyfodol.

 


Cyfarfod: 14/12/2020 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 13)

13 Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol atodol ar y Fil yr Amgylchedd

CLA(5)-37-20 – Papur 67 – Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor Femorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol Llywodraeth Cymru ar Fil yr Amgylchedd a chytunodd i drafod y prif faterion mewn cyfarfod yn y dyfodol.

 


Cyfarfod: 17/09/2020 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Ymateb Llywodraeth Cymru i Adroddiad y Pwyllgor ar y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer Bil Amgylchedd y DU

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 14/09/2020 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

6 Llythyr gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig: Ymateb i adroddiad y Pwyllgor ar y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer Bil yr Amgylchedd

CLA(5)-25-20 – Papur 43 – Llythyr gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig, 28 Awst 2020

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig a'r ymateb i'w adroddiad ar y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar Fil yr Amgylchedd.

 


Cyfarfod: 13/07/2020 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 10)

10 Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar Fil yr Amgylchedd - trafod yr adroddiad drafft

CLA(5)-22-20 – Papur 28 – Adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor ei adroddiad ar Femorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Llywodraeth Cymru ar y Bil Amgylchedd, a chytunodd arno yn amodol ar fân ddiwygiadau. Nododd y Pwyllgor y byddai'r adroddiad yn cael ei osod erbyn y dyddiad cau ar gyfer adrodd, sef 17 Gorffennaf 2020.

 


Cyfarfod: 29/06/2020 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a'r Cyfansoddiad

Dogfennau ategol:

  • Cyfyngedig 151

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor Busnes i ymestyn y dyddiad cau ar gyfer adrodd ar y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol i 17 Gorffennaf ar gyfer y Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Materion Gwledig a'r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a'r Cyfansoddiad.

 

 


Cyfarfod: 29/06/2020 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

6 Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar Fil yr Amgylchedd - trafod yr adroddiad drafft

CLA(5)-20-20 – Papur 20 – Adroddiad drafft

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor ddrafft diwygiedig ei adroddiad a chytunodd i gadarnhau'r newidiadau terfynol y tu allan i'r Pwyllgor. Yn ogystal, nododd y Pwyllgor fod y Cadeirydd wedi ysgrifennu at y Pwyllgor Busnes i ofyn am estyniad i’r dyddiad cau ar gyfer adrodd, oherwydd yr oedi i amserlen seneddol Bil Amgylchedd y DU.

 


Cyfarfod: 25/06/2020 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd (Eitem 8)

8 Trafod adroddiad drafft y Pwyllgor ar y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol mewn perthynas â Bil Amgylchedd y DU

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft, ac yn amodol ar fân newidiadau, cytunodd arno.

 

 


Cyfarfod: 22/06/2020 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar Fil yr Amgylchedd - trafod yr adroddiad drafft

CLA(5)-19-20 – Papur 12 – Adroddiad drafft

CLA(5)-19-20 – Papur 13 – Llythyr gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig, 14 Mai 2020 (Diwygiedig)

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor ei adroddiad drafft a chytunodd i drafod drafft arall yn y cyfarfod nesaf.

 


Cyfarfod: 11/06/2020 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Gohebiaeth gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig ynghylch y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer Bil yr Amgylchedd.

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 01/06/2020 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 8)

8 Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar Fil yr Amgylchedd - trafod yr ohebiaeth

CLA(5)-16-20 – Papur 13 – Llythyr gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig, 14 Mai 2020

 

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor ohebiaeth gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig a thrafododd y materion i'w cynnwys yn adroddiad y Pwyllgor ar y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer Bil yr Amgylchedd.


Cyfarfod: 19/03/2020 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd (Eitem 7.2)

7.2 Tystiolaeth ysgrifenedig gan Gyngor Defnyddwyr Dŵr ar y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol mewn perthynas â Bil Amgylchedd y DU

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 19/03/2020 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd (Eitem 5.)

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol mewn perthynas â Bil Amgylchedd y DU - Ansawdd Aer

Richard Brown, Pennaeth yr Amgylchedd a Gwarchod y Cyhoedd Cyngor Sir Benfro, yn cynrychioli Cymdeithas Llywodraeth Leol (CLlLC) Cymru

Joseph Carter, Pennaeth Cenhedloedd Datganoledig Asthma UK a Phartneriaeth Sefydliad Ysgyfaint Prydain, Awyr Iach Cymru 

Tom Price Arweinydd Tîm Rheoli Llygredd a Thai Sector Preifat – Cyngor Abertawe, yn cynrychioli Fforwm Ansawdd Aer Cymru

 

 


Cyfarfod: 19/03/2020 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd (Eitem 3.)

3. Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol mewn perthynas â Bil Amgylchedd y DU - gwastraff ac effeithiolrwydd adnoddau: amgylchedd

Gill Bell, Pennaeth Cadwraeth Cymru – Y Gymdeithas Cadwraeth Forol

Libby Peake, Pennaeth Polisi Adnoddau – Green Alliance (drwy gyswllt fideo)

Chris Sherrington, Pennaeth Polisi Amgylcheddol ac Economeg - Eunomia

 

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 19/03/2020 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd (Eitem 7.4)

7.4 Tystiolaeth ysgrifenedig gan Gymdeithas Gwasanaethau Amgylcheddol Cymru ar y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol mewn perthynas â Bil Amgylchedd y DU

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 19/03/2020 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd (Eitem 7.3)

7.3 Tystiolaeth ysgrifenedig gan Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol ar y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol mewn perthynas â Bil Amgylchedd y DU

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 19/03/2020 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd (Eitem 9.)

Trafod y dystiolaeth a gafwyd o dan eitemau 2,3,4,5 a 6


Cyfarfod: 19/03/2020 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd (Eitem 6.)

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol mewn perthynas â Bil Amgylchedd y DU - Dŵr

Yr Athro Tony Harrington, Cyfarwyddwr yr Amgylchedd - Dŵr Cymru

Carl Pheasey, Cyfarwyddwr, Strategaeth a Pholisi - Ofwat

Mark Squire, Rheolwr Dŵr – Cyfoeth Naturiol Cymru

 


Cyfarfod: 19/03/2020 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd (Eitem 4.)

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol mewn perthynas â Bil Amgylchedd y DU- gwastraff ac effeithiolrwydd adnoddau: busnes a llywodraeth leol

Richard Brown, Pennaeth yr Amgylchedd a Gwarchod y Cyhoedd - Cyngor Sir Benfro, yn cynrychioli  Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC)

Brian Mayne, Dirprwy Gadeirydd Sefydliad Siartredig Rheoli Gwastraff (CIWM) Cymru a Chyfarwyddwr HJL Environment Ltd – yn cynrychioli Sefydliad Siartredig Rheoli Gwastraff (CIWM) Cymru

 


Cyfarfod: 19/03/2020 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd (Eitem 2.)

2. Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol mewn perthynas â Bil Amgylchedd y DU - trosolwg a llywodraethu amgylcheddol

Ruth Chambers, Uwch Gysylltydd Materion Seneddol – Greener UK (drwy gyswllt fideo)

Annie Smith, Pennaeth Polisi Natur a Gwaith Achos – Y Gymdeithas Frenhinol er Gwarchod Adar (RSPB) Cymru, yn cynrychioli Cyswllt Amgylchedd Cymru

William Wilson, Fargyfreithiwr - Cyfarwyddwr - Wyeside Consulting Ltd

 

Dogfennau ategol: