Cyfarfodydd

P-05-945 Yr Argyfwng Hinsawdd a Choedwig Genedlaethol i Gymru

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 17/11/2020 - Y Pwyllgor Deisebau - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 P-05-945 Yr Argyfwng Hinsawdd a Choedwig Genedlaethol i Gymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y wybodaeth ddiweddaraf am y ddeiseb ac, yng ngoleuni’r wybodaeth bellach a gafwyd am ddatblygiad parhaus cysyniad y Goedwig Genedlaethol i Gymru ac ymglymiad y deisebwyr â’r Panel Cynghori ar y Strategaeth Goetiroedd, cytunodd y Pwyllgor i ddiolch i’r deisebydd a chau'r ddeiseb.

 

 


Cyfarfod: 10/03/2020 - Y Pwyllgor Deisebau - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 P-05-945 Yr Argyfwng Hinsawdd a Choedwig Genedlaethol i Gymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y ddeiseb am y tro cyntaf a chytunwyd i rannu’r sylwadau manwl a ddarparwyd gan y deisebwyr â Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig a gofyn am ymateb pellach i'r materion a'r cwestiynau a godwyd, yn enwedig mewn perthynas â pholisïau coed a choetiroedd, a thargedau tymor byr a thymor canolig ar gyfer plannu coed.