Cyfarfodydd

Unrhyw Fusnes Arall

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 29/06/2020 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 8)

Unrhyw Fater Arall

Cofnodion:

Adborth ar waith craffu Pwyllgor ar adfer ar ôl Covid

Gofynnodd Darren Millar am adborth ar y drafodaeth yn Fforwm y Cadeiryddion mewn perthynas â goruchwylio'r adfer ar ôl COVID. Cadarnhaodd y Dirprwy Lywydd fod cytundeb ynghylch ffurfio is-bwyllgor o'r Pwyllgor Craffu ar Waith y Prif Weinidog ar gyfer y mater penodol hwn, a bod swyddogion yn paratoi opsiynau.

Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Senedd

Nododd Darren Millar sylwadau diweddar ar y cyfryngau cymdeithasol a wnaed gan Gadeirydd y Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Senedd. Dywedodd y Llywydd wrth y Pwyllgor fod David Rowlands wedi ymddiswyddo fel aelod o'r Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Senedd, a dywedodd na fydd Plaid Brexit yn enwebu rhywun yn ei le. Mae hyn yn gadael tri aelod ar y pwyllgor: dau aelod Llafur (gan gynnwys y cadeirydd) ac un aelod o Blaid Cymru. Awgrymodd Darren Millar y dylai’r Pwyllgor, felly, ddwyn ei waith i derfyn; dywedodd y Llywydd y byddai’n cael cyngor ar y materion hyn.

 

 


Cyfarfod: 08/06/2020 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 6)

Unrhyw Fater Arall

Cofnodion:

Bil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru)

 

Esboniodd y Trefnydd fod y Bil gyda'r Llywydd ar gyfer Penderfyniad ar hyn o bryd ac y bydd papur yn nodi amserlen arfaethedig yn cael ei gyflwyno i'r Pwyllgor Busnes yr wythnos nesaf.  Gofynnodd Sian Gwenllian yn ffurfiol i amser sydd ar gael cyn ei gyflwyno gael ei roi i lefarwyr pleidiau i drafod cynnwys y Bil gyda'r Gweinidog Addysg.

 

Dychwelyd i ystâd y Senedd

 

Gofynnodd y Llywydd am farn y Rheolwyr Busnes ynghylch dychwelyd busnes y Senedd i ystâd y Senedd.  Nododd y Rheolwyr Busnes fod gwaith yn mynd rhagddo i baratoi ar gyfer unrhyw benderfyniad i ddychwelyd i'r adeilad, a chytunwyd ei bod yn bwysig ystyried yr egwyddorion a fyddai'n eu llywio i wneud penderfyniadau mewn perthynas â dychwelyd i'r adeilad. Gofynnwyd i'r ysgrifenyddiaeth am bapur yn amlinellu'r egwyddorion hyn, gan gynnwys cydraddoldeb, iechyd y cyhoedd a chysylltiadau gweithwyr, ac opsiynau ar gyfer Cyfarfod Llawn hybrid a chorfforol.

 

Cytunodd y Rheolwyr Busnes mewn egwyddor i weithredu proses bleidleisio electronig o bell (gan Aelodau unigol) cyn gynted â phosibl.

 

Gofynnodd y Llywydd i Reolwyr Busnes ystyried cynnwys y Cyfarfod Llawn, yn enwedig ailgyflwyno cwestiynau a materion nad ydynt yn gysylltiedig â Covid.

 

 

 


Cyfarfod: 01/06/2020 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 7)

Unrhyw Fater Arall

Cofnodion:

Y wybodaeth ddiweddaraf am Femoranda Cydsyniad Deddfwriaethol

 

Rhoddodd y Trefnydd y wybodaeth ddiweddaraf i'r pwyllgor am y Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol a ganlyn: 

 

Y Bil Pysgodfeydd - Mae hwn wedi cael ei ddal yn ôl ymhellach am resymau technegol ac mae'n debygol o gael ei gyflwyno ar ôl toriad yr haf. Felly mae'r ddadl a oedd wedi cael ei hamserlennu dros dro ar gyfer 8 Gorffennaf wedi cael ei gohirio. 

  

Y Bil Ardrethu Annomestig (Rhestri) a'r Bil Ardrethu Annomestig (Toiledau Cyhoeddus) - Cafodd y Biliau hyn eu cyflwyno ar gyfer gwaith craffu gan Bwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau a'r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a'r Cyfansoddiad, ond ni osodwyd terfynau amser ar gyfer adroddiadau gan fod y llywodraeth yn aros am wybodaeth ychwanegol am amserlenni'r Senedd. Gan fod y rhain yn parhau i fod yn ansicr, cynigiodd y llywodraeth bod y pwyllgorau yn cael terfyn amser o 2 Gorffennaf ar gyfer cyflwyno adroddiad. Cytunodd y Pwyllgor Busnes i'r terfyn amser arfaethedig. 

  

Y Bil Ansolfedd a Llywodraethu Corfforaethol - Mae'r llywodraeth yn ystyried a oes angen cydsyniad deddfwriaethol y Senedd ar gyfer y Bil hwn ac, os felly, mae'n rhagweld gosod y Memorandwm yr wythnos hon ac yn awgrymu cynnal dadl ar 10 Mehefin. 

 

 

Cwestiynau ysgrifenedig

 

Cododd Rheolwyr Busnes y Gwrthbleidiau bryderon pellach ynghylch amseru a chynnwys atebion ysgrifenedig. Cytunodd y Trefnydd i drafod hyn gyda chyd-Weinidogion a chododd y mater fod Aelodau yn gofyn am wybodaeth a oedd eisoes ar gael yn gyhoeddus. Gofynnodd y Llywydd i'r swyddogion ddarparu rhagor o wybodaeth iddi ynghylch pryd roedd cwestiynau yn cael eu hateb.

 

 


Cyfarfod: 17/04/2020 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 6)

Unrhyw Fater Arall

Cofnodion:

Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol

 

Esboniodd y Trefnydd nad yw'r Memoranda ar y Biliau Amaethyddiaeth a Physgodfeydd yn ymddangos ar y Datganiad a Chyhoeddiad Busnes oherwydd oedi yn yr amserlen Seneddol, ac nid yw'n glir pryd y bydd angen trafod y Memoranda. Cytunodd y Pwyllgor Busnes i ymestyn y dyddiadau cau i'r pwyllgorau ar gyfer adrodd yn ôl i 14 Mai ar gyfer y Bil Amaethyddiaeth a 21 Mai ar gyfer y Bil Pysgodfeydd.

 

Dywedodd y Trefnydd wrth y Pwyllgor Busnes hefyd fod y gwaith craffu Seneddol ar Fil yr Amgylchedd wedi cael ei oedi, felly cytunodd y Pwyllgor Busnes i ymestyn y dyddiadau cau i'r pwyllgorau ar gyfer adrodd yn ôl i 4 Mehefin.

 

Dywedodd y Trefnydd wrth y Pwyllgor Busnes hefyd bod y broses o osod Memoranda ar y Bil Ardrethu Annomestig (Rhestrau) 2020, y Bil Ardrethu Annomestig (Toiledau Cyhoeddus) 2020 a'r Bil Diogelwch Tân wedi cael ei gohirio oherwydd bod gwaith ymateb i COVID-19 yn cael ei flaenoriaethu.  Gobaith y Llywodraeth yw gosod y Memoranda ar y rhain yr wythnos nesaf.

 

Cwestiynau Ysgrifenedig

 

Cododd rheolwyr busnes yr wrthblaid faterion sy’n ymwneud ag amseroldeb a chynnwys atebion ysgrifenedig, ac roedd gan y Trefnydd bryderon ynghylch nifer a chynnwys y cwestiynau, gyda rhai ohonynt am wybodaeth a oedd eisoes ar gael i'r cyhoedd. Roedd rheolwyr busnes yr wrthblaid o'r farn nad oedd y wybodaeth ar gael i'r cyhoedd ar yr adeg y gofynnwyd y cwestiwn.  Gofynnodd y Llywydd i swyddogion roi rhagor o wybodaeth iddi er mwyn llywio trafodaeth y Pwyllgor Busnes yn y dyfodol.

 

Cyfarfodydd y Pwyllgor Busnes yn y Dyfodol

 

Cytunodd y Rheolwyr Busnes i drefnu cyfarfodydd y Pwyllgor Busnes yn y dyfodol ar ddechrau'r wythnos, gyda'r diwrnod a'r amser i'w cytuno y tu allan i'r pwyllgor.

 

 


Cyfarfod: 03/04/2020 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Unrhyw Fater Arall

Cofnodion:

Gan y cynhelir cyfarfodydd rhithwir y Pwyllgor Busnes a'r Cyfarfod Llawn yn llwyddiannus, gofynnodd y Rheolwyr Busnes i swyddogion ddarparu papur i amlinellu'r busnes hanfodol sy'n debygol o ddod i’r pwyllgorau. Bydd hyn yn caniatáu i'r Pwyllgor Busnes ystyried a allai pwyllgorau gwrdd, ac ar ba ffurf, ar ôl y toriad.

 

 


Cyfarfod: 27/03/2020 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 6)

Unrhyw fater arall

Cofnodion:

Cwestiynau Ysgrifenedig y Cynulliad:

 

Yng ngoleuni'r cynnydd yn nifer y cwestiynau ysgrifenedig a gyflwynwyd, mynegodd y Llywydd ei bwriad i arfer disgresiwn o ran y nifer o Gwestiynau Ysgrifenedig y Cynulliad a dderbynnir, yn unol â Rheol Sefydlog 14.4, ac y byddai'n cyfyngu nifer y Cwestiynau Ysgrifenedig i uchafswm o 10 yr wythnos i bob Aelod ar unwaith.

 

 


Cyfarfod: 23/03/2020 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5)

Unrhyw Fusnes arall

Cofnodion:

Deddfwriaeth y llywodraeth

 

Rhoddodd y Trefnydd y wybodaeth ddiweddaraf i’r Rheolwyr Bunses am raglen ddeddfwriaethol y llywodraeth.

 

Y ddwy brif flaenoriaeth yw’r Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) a’r Bil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru).

 

Bydd y llywodraeth yn ystyried yr amserlenni ar gyfer y Bil Rhentu Cartrefi (Diwygio) (Cymru) a’r Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru); bydd yr olaf yn cael ei anfon i gael penderfyniad y Llywydd fel y bwriadwyd.

 

Efallai mai lle’r llywodraeth nesaf fydd cyflwyno’r Bil Partneriaeth Gymdeithasol – bydd y llywodraeth yn ceisio ymgynghori ar Fil drafft. Caiff y gwaith craffu ar y Bil Anifeiliaid Gwyllt mewn Syrcasau a’r Bil Gwasanaethau Bysiau eu hatal dros dro a bydd y llywodraeth yn ailystyried yn y dyfodol.

 

Bydd y llywodraeth yn blaenoriaethu is-ddeddfwriaeth i ymateb i COVID-19 a phontio Ewropeaidd, yn ogystal ag unrhyw rai sy’n gyfreithiol angenrheidiol.

 

Bydd Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol yn parhau i gael eu hystyried os yn bosibl.

 

 


Cyfarfod: 17/03/2020 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 7)

Coronafeirws (COVID-19)

Cofnodion:

Cytunodd y Rheolwyr Busnes y dylai'r pwyllgorau, am y dyfodol, ganolbwyntio ar fusnes hanfodol. Cytunwyd hefyd y dylai'r Pwyllgor Busnes gwrdd eto yfory i ystyried opsiynau ar gyfer trefnu ac amserlennu busnes dros yr wythnosau nesaf.

 

 


Cyfarfod: 10/03/2020 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5)

Unrhyw Fater Arall

Cofnodion:

Cwestiynau

 

Gofynnodd y Llywydd i'r Rheolwyr Busnes ddweud wrth yr Aelodau i beidio â dyfynnu o ohebiaeth yn ystod cwestiynau, gan fod hyn yn gwneud cyfraniadau yn rhy hir. Dylai'r aelodau fod yn gofyn cwestiynau, yn hytrach na gwneud areithiau.

 

Coronafirws

 

Dywedodd y Llywydd wrth y Rheolwyr Busnes y bydd y Comisiwn yn ystyried papur ar Coronafirws yr wythnos nesaf.

 

 


Cyfarfod: 21/01/2020 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 7)

Unrhyw Fater Arall

Cofnodion:

Cafodd y Rheolwyr Busnes eu hatgoffa gan y Llywydd y byddant yn dychwelyd at y papur ar aelodaeth Pwyllgorau, cadeiryddion a chydbwysedd gwleidyddol, gan gynnwys d'Hondt, yn y cyfarfod yr wythnos nesaf.


Cyfarfod: 14/01/2020 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 6)

Unrhyw Fater Arall

Cofnodion:

Dywedodd y Trefnydd wrth y Pwyllgor fod y llywodraeth yn bwriadu gosod memorandwm cydsyniad deddfwriaethol mewn perthynas â'r Bil Taliadau Uniongyrchol i Ffermwyr (Parhad Deddfwriaethol) heddiw, a bod yr amserlen seneddol yn ei gwneud yn ofynnol i'r cynnig gael ei drefnu ar gyfer yr wythnos nesaf. Cytunodd y Rheolwyr Busnes i gyfeirio'r memorandwm at y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol a'r Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig gyda dyddiad cau o ddydd Mawrth 21 Ionawr ar gyfer adrodd yn ôl. 

 

 

 


Cyfarfod: 07/01/2020 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Unrhyw fater arall

Cofnodion:

LCM ar Fil yr UE (Ymadael) 

 

Hysbysodd y Trefnydd y Rheolwyr Busnes fod y llywodraeth wedi gosod Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer Bil yr UE (Ymadael). Mae gofynion amserlen Seneddol y Bil yn golygu y bydd angen i'r Cynulliad ystyried y Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol cysylltiedig ddydd Mawrth 21 Ionawr fan bellaf.  

 

Cytunodd y Rheolwyr Busnes i gyfeirio'r LCM at y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol a’r Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol, ac mai dydd Gwener 17 Ionawr fyddai’r dyddiad cau ar gyfer adrodd. 

 

Papurau sydd ar ddod i’r Pwyllgor Busnes 

 

Atgoffwyd y Rheolwyr Busnes gan y Llywydd y bydd yr ymgynghoriad ar bleidleisio drwy ddirprwy ar agor tan 13 Ionawr, a bydd ymatebion yn cael eu crynhoi mewn papur i'w drafod yn y cyfarfod ar 21 Ionawr. Yn dilyn hyn, bydd y Pwyllgor Busnes yn edrych eto ar y papur ar aelodaeth Pwyllgorau, Cadeiryddion Pwyllgorau a chydbwysedd gwleidyddol ar Bwyllgorau, gan gynnwys system d'Hondt ar 28 Ionawr. Mae'r rhain wythnos yn hwyrach na'r hyn a ddywedwyd o'r blaen, er mwyn caniatáu rhagor o amser ar gyfer yr ymgynghoriad ar Bleidleisio drwy Ddirprwy.  

 

Gofynnodd y Rheolwyr Busnes i'r Clerc ddarganfod beth yw’r sefyllfa o ran adolygu'r weithdrefn yn Nhŷ'r Cyffredin, sydd i fod i gael ei wneud gan y Pwyllgor Gweithdrefnau yno. 

 

Dywedodd y Llywydd wrth y Pwyllgor hefyd nad oedd hi'n gallu bod yn bresennol yng nghyfarfod y Pwyllgor Busnes yr wythnos nesaf, ac y byddai'r Dirprwy Lywydd yn cadeirio yn ei habsenoldeb. 

 

 

 


 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu