Cyfarfodydd

Ethol Senedd fwy amrywiol

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 18/06/2020 - Y Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Senedd (Eitem 3)

Ethol Senedd fwy amrywiol: tystiolaeth ysgrifenedig

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1  Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.


Cyfarfod: 18/06/2020 - Y Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Senedd (Eitem 4)

4 Ymatebion i ymgynghoriad y Pwyllgor ar ethol Senedd fwy amrywiol

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 16/03/2020 - Y Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Senedd (Eitem 8)

Ethol Cynulliad mwy amrywiol: diweddariad ar yr ymchwiliad

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1  Ystyriodd y Pwyllgor y dystiolaeth a gafwyd mewn perthynas â’i ymchwiliad i amrywiaeth y Cynulliad.

8.2  Ystyriodd y Pwyllgor gofnod ysgrifenedig o’r materion a drafodwyd yn ystod ei drafodaeth â rhanddeiliad ar amrywiaeth y Cynulliad ar 10 Chwefror 2020, a chytunodd i’w gyhoeddi.


Cyfarfod: 24/02/2020 - Y Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Senedd (Eitem 5)

5 Llythyr gan Bennaeth y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol yng Nghymru â gwybodaeth ychwanegol yn dilyn y cyfarfod ar 13 Ionawr 2020 – 12 Chwefror 2020

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 24/02/2020 - Y Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Senedd (Eitem 2)

Ethol Cynulliad mwy amrywiol: dull ymgynghori

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1   Cytunodd y Pwyllgor ar ei ddull gweithredu o ran yr ymgynghoriad ar gyfer ei ymchwiliad i amrywiaeth y Cynulliad.


Cyfarfod: 10/02/2020 - Y Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Senedd (Eitem 1.)

Ethol Cynulliad mwy amrywiol: Digwyddiad trafod (drwy wahoddiad yn unig) (Ystafelloedd Cynadledda C a D, Tŷ Hywel)

Bydd y Pwyllgor yn cwrdd â rhanddeiliaid i drafod amrywiaeth y Cynulliad. Nid yw’r digwyddiad hwn yn agored i’r cyhoedd.

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 03/02/2020 - Y Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Senedd (Eitem 5)

Ethol Cynulliad mwy amrywiol – ystyried y dystiolaeth lafar ar rannu swyddi

Cofnodion:

5.1   Ystyriodd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.


Cyfarfod: 03/02/2020 - Y Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Senedd (Eitem 2)

2 Ethol Cynulliad mwy amrywiol – sesiwn dystiolaeth ar rannu swyddi

Yr Athro Sarah Childs, Birkbeck, Prifysgol Llundain

Y Cynghorydd Mary Sherwood, Cyngor Dinas a Sir Abertawe

Dr bob Watt

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1   Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y panel.


Cyfarfod: 27/01/2020 - Y Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Senedd (Eitem 5)

Ethol Cynulliad mwy amrywiol – ystyried y dystiolaeth lafar gan y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd

Cofnodion:

5.1   Ystyriodd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.


Cyfarfod: 27/01/2020 - Y Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Senedd (Eitem 3)

3 Llythyr gan y Llywydd – gwybodaeth ychwanegol yn dilyn y cyfarfod ar 2 Rhagfyr 2019

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1   Nodwyd y papur.


Cyfarfod: 27/01/2020 - Y Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Senedd (Eitem 2)

2 Ethol Cynulliad mwy amrywiol – sesiwn dystiolaeth gyda'r Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd

Rebecca Evans AC, y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd

Lisa James, Dirprwy Gyfarwyddwr, Democratiaeth Llywodraeth Leol, Llywodraeth Cymru

Elaina Chamberlain, Pennaeth Democratiaeth, Amrywiaeth a Chydnabyddiaeth Ariannol, Llywodraeth Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1   Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y Gweinidog.

2.2   Cytunodd y Gweinidog i:

i.      ysgrifennu at y Pwyllgor i ddarparu unrhyw wybodaeth bellach yn dilyn ystyriaeth y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol o’r trawsgrifiad; a

ii.     darparu crynodeb o faterion a godwyd yn ystod trafodaethau â llywodraeth leol ynghylch galluogi cynghorwyr i gymryd ym musnes cynghorau o bell.


Cyfarfod: 20/01/2020 - Y Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Senedd (Eitem 6)

Amrywiaeth y Cynulliad: y dull o ymgysylltu

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1   Cytunodd y Pwyllgor ar ei ddull o ymgysylltu ar gyfer ei ymchwiliad i amrywiaeth y Cynulliad.


Cyfarfod: 20/01/2020 - Y Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Senedd (Eitem 5)

Sesiwn dystiolaeth lafar ar amrywiaeth yn y Cynulliad - trafod y dystiolaeth


Cyfarfod: 20/01/2020 - Y Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Senedd (Eitem 5)

Sesiynau tystiolaeth lafar gydag academyddion a'r Bwrdd Taliadau - trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

5.1   Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

5.2   Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at y Bwrdd Taliadau i ofyn am ragor o fanylion am feysydd o ddiddordeb.


Cyfarfod: 20/01/2020 - Y Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Senedd (Eitem 3)

Sesiwn dystiolaeth lafar ar amrywiaeth yn y Cynulliad - sesiwn dystiolaeth gyda’r Bwrdd Taliadau


Cyfarfod: 20/01/2020 - Y Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Senedd (Eitem 3)

Sesiwn dystiolaeth lafar am amrywiaeth a chapasiti yn y Cynulliad - sesiwn dystiolaeth gyda’r Bwrdd Taliadau

Dawn Primarolo, Cadeirydd y Bwrdd Taliadau

Anna Daniel, Uwch-gynghorydd i’r Bwrdd Taliadau, Comisiwn y Cynulliad

 

Cofnodion:

3.1   Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y panel.


Cyfarfod: 13/01/2020 - Y Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Senedd (Eitem 5)

Sesiynau tystiolaeth lafar am amrywiaeth y Cynulliad - trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

5.1     Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

5.2     Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at Gomisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol Cymru i ofyn am ei farn ar rannu swyddi a sut y gallai wella amrywiaeth.

 


Cyfarfod: 13/01/2020 - Y Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Senedd (Eitem 3)

Sesiwn dystiolaeth lafar ar amrywiaeth yn y Cynulliad - sesiwn dystiolaeth gydag academyddion

Yr Athro Rosie Campbell, Kings College London

Dr Nicole Martin, The University of Manchester

Cofnodion:

3.1     Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y panel.

3.2     Cytunodd yr Athro Rosie Campbell i ddarparu ymchwil berthnasol i’r Pwyllgor mewn perthynas â rhannu swyddi.

 


Cyfarfod: 13/01/2020 - Y Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Senedd (Eitem 2)

2 Sesiwn dystiolaeth lafar ar amrywiaeth yn y Cynulliad - sesiwn dystiolaeth gyda Chomisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol Cymru

Ruth Coombs, Pennaeth y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol yng Nghymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1     Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Gomisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol Cymru.

 


Cyfarfod: 02/12/2019 - Y Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Senedd (Eitem 4)

Sesiwn tystiolaeth lafar am amrywiaeth y Cynulliad - trafod y dystiolaeth


Cyfarfod: 02/12/2019 - Y Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Senedd (Eitem 2)

Sesiwn tystiolaeth lafar am amrywiaeth y Cynulliad - sesiwn dystiolaeth gyda'r Llywydd a Chomisiwn y Cynulliad


Cyfarfod: 02/12/2019 - Y Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Senedd (Eitem 2)

2 Sesiwn tystiolaeth lafar gyda'r Llywydd a Chomisiwn y Cynulliad

Elin Jones AC, y Llywydd

Manon Antoniazzi, Prif Weithredwr a Chlerc y Cynulliad

Anna Daniel, Pennaeth Trawsnewid Strategol, Comisiwn y Cynulliad

Matthew Richards, Pennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol, Comisiwn y Cynulliad

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1     Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan aelodau’r panel.

2.2     Cytunodd y Llywydd i roi rhagor o wybodaeth i'r Pwyllgor.

 


Cyfarfod: 02/12/2019 - Y Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Senedd (Eitem 4)

Sesiwn tystiolaeth lafar am amrywiaeth a chapasiti'r Cynulliad - trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

4.1     Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

4.2     Cytunodd yr Aelodau i ofyn i’r Llywydd roi’r wybodaeth ychwanegol a ganlyn i'r Pwyllgor:

·         Mesurau i gynyddu capasiti'r Cynulliad heb gynyddu maint y Cynulliad.

·         Enghreifftiau o ddeddfwrfeydd datganoledig sydd â threfniadau ar waith i weithio ar y cyd â haenau llywodraethu eraill fel rhan o'u busnes seneddol ffurfiol.

·         Dadansoddiad o amseroedd eistedd y Cynulliad a nifer yr wythnosau y mae’r sefydliad yn eistedd, ac unrhyw oblygiadau o ran capasiti'r Cynulliad a gallu’r Aelodau i gyflawni eu rolau a’u cyfrifoldebau eraill.

·         Amcangyfrif o gostau unrhyw gynnydd yn nifer yr Aelodau Cynulliad.

·         Gwybodaeth am sut y gallai mesurau i annog amrywiaeth gael eu cyflwyno er mwyn dod o fewn cymhwysedd deddfwriaethol y Cynulliad.

·         Barn ar i ba raddau y mae'r fframwaith datganoli presennol yn galluogi casglu data am ymgeiswyr yn etholiadau’r Cynulliad, ac unrhyw gamau y gallai Comisiwn y Cynulliad neu eraill eu cymryd heb yr angen am ddeddfwriaeth bellach.

 

 


 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu