Cyfarfodydd

SL(5)476 - Rheoliadau Cig (Ffioedd Rheolaethau Swyddogol) (Cymru) (Diwygio) 2019

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 06/01/2020 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 SL(5)476 - Rheoliadau Cig (Ffioedd Rheolaethau Swyddogol) (Cymru) (Diwygio) 2019

CLA(5)-01-20 – Papur 15 – Adroddiad

CLA(5)-01-20 – Papur 16 - Ymateb Llywodraeth Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor ei adroddiad, ynghyd ag ymateb y Llywodraeth, a chytunodd i gywiro’r camgymeriadau a nodwyd yn yr adroddiad drafft, ac i adrodd i'r Cynulliad yn unol â'r pwyntiau adrodd a nodwyd.

 


Cyfarfod: 09/12/2019 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 SL(5)476 – Rheoliadau Cig (Ffioedd Rheolaethau Swyddogol) (Cymru) (Diwygio) 2019

CLA(5)-34-19 – Papur 10 – Adroddiad

CLA(5)-34-19 – Papur 11 – Rheoliadau

CLA(5)-34-19 – Papur 12 – Memorandwm Esboniadol

CLA(5)-34-19 – Papur 13 - Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd at y Llywydd, 28 Tachwedd 2019

 

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a chytunodd i drafod ymateb Llywodraeth Cymru mewn cyfarfod yn y dyfodol, a hynny cyn gosod ei adroddiad cyn y dyddiad cau ar gyfer adrodd, sef 8 Ionawr 2020.