Cyfarfodydd

P-05-927 Cyfleusterau toiled Changing Places

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 10/03/2020 - Y Pwyllgor Deisebau - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 P-05-927 Cyfleusterau toiled Changing Places

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor ohebiaeth bellach a chytunwyd i aros am y cynigion a wneir yn ymgynghoriad Llywodraeth Cymru sydd i ddod ar newidiadau i'r Rheoliadau Adeiladu a fydd yn golygu y disgwylir i gyfleusterau toiled Changing Places gael eu darparu mewn rhai adeiladau newydd.

 


Cyfarfod: 07/01/2020 - Y Pwyllgor Deisebau - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 P-05-927 Cyfleusterau toiled Changing Places

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y ddeiseb am y tro cyntaf a chytunodd i ysgrifennu at y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol yn gofyn iddi roi amserlenni ar gyfer ystyried cyngor ynghylch yr opsiynau ar gyfer cynyddu’r ddarpariaeth o doiledau Changing Places, a gwybodaeth am y cyfleoedd a'r meini prawf ar gyfer cael cyllid i ddatblygu cyfleusterau newydd.