Cyfarfodydd

P-05-923 Ydych chi'n gwrando arnom ni? Hawliau a Pharch i Addysg yn y Cartref!

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 07/07/2020 - Y Pwyllgor Deisebau - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 P-05-923 Ydych chi’n gwrando arnom ni? Hawliau a Pharch i Addysg yn y Cartref!

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y ddeiseb ochr yn ochr â P-05-922 Tynnu’n ôl y canllawiau arfaethedig ar gyfer addysg yn y cartref. Yn sgil cyhoeddiad y Gweinidog Addysg na fydd y diwygiadau arfaethedig i’r canllawiau a’r rheoliadau addysg yn y cartref yn parhau yn ystod tymor y Senedd hon, cytunodd y Pwyllgor i gau’r deisebau, gan ddiolch i bawb sydd wedi ymgysylltu â nhw ynghylch y mater hwn.

 

 


Cyfarfod: 04/02/2020 - Y Pwyllgor Deisebau - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 P-05-923 Ydych chi’n gwrando arnom ni? Hawliau a Pharch i Addysg yn y Cartref!

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor y ddeiseb ochr yn ochr â’r ddeiseb P-05-922 Tynnu’n ôl y canllawiau arfaethedig ar gyfer addysg yn y cartref a chytunwyd i:

·  ysgrifennu at Gomisiynydd Plant Cymru i ofyn am ei barn ar y materion a godwyd a sut, yn ei barn hi, y gellir sicrhau’r cydbwysedd priodol rhwng y buddion sy’n cystadlu o ran y mater hwn;

·  gofyn am ragor o dystiolaeth ysgrifenedig gan gyrff sy’n cynrychioli addysg yn y cartref yng Nghymru; ac

·  yn dilyn hyn, gwahodd y Gweinidog Addysg i ddarparu tystiolaeth gerbron cyfarfod o’r pwyllgor yn y dyfodol.

 


Cyfarfod: 03/12/2019 - Y Pwyllgor Deisebau - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 P-05-923 Ydych chi’n gwrando arnom ni? Hawliau a Pharch i Addysg yn y Cartref!

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y ddeiseb am y tro cyntaf a chytunodd i:

·         grwpio’r ddeiseb gyda’r ddeiseb P-05-922 Tynnu’n ôl y canllawiau arfaethedig ar gyfer addysg yn y cartref a’u hystyried gyda’i gilydd yn y dyfodol; ac

·         ysgrifennu unwaith yn rhagor at y Gweinidog Addysg i ofyn am fanylion y gyfradd ymateb i’r ymgynghoriad, ac i gael syniad o’r amserlenni arfaethedig ar gyfer pennu’r camau nesaf.

 

Mynegodd Janet Finch-Saunders AC ddiddordeb fel aelod o’r Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg sydd wedi edrych ar y mater hwn.