Cyfarfodydd

Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru)

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 14/05/2020 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau (Eitem 5)

5 Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) - trafod yr amserlen ddiwygiedig

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor yr amserlen ddiwygiedig ar gyfer y Bil Llywodraeth Lleol ac Etholiadau (Cymru) a chytunodd arni.

 


Cyfarfod: 28/04/2020 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 6)

6 Llythyr gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol: Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru)

CLA(5)-12-20 – Papur 16 – Llythyr gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol, 23 Mawrth 2020

CLA(5)-12-20 – Papur 17 – Llythyr gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol at Gadeirydd y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau, 23 Mawrth 2020

CLA(5)-12-20 – Papur 18 – Llythyr gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol at Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid, 23 Mawrth 2020

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol.

 


Cyfarfod: 08/04/2020 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 4)

Dadl: Egwyddorion Cyffredinol y Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru)

NDM7307 - Julie James (Gorllewin Abertawe)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 26.11:

Yn cytuno i egwyddorion cyffredinol y Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru).

Gosodwyd y Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) a'r Memorandwm Esboniadol gerbron y Cynulliad ar 18 Tachwedd 2019;

Gosodwyd adroddiad y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau ar y Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) gerbron y Cynulliad ar 13 Mawrth 2020.

Dogfennau Ategol
Adroddiad y Pwyllgor Cyllid
Adroddiad y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a'r Cyfansoddiad

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 16.15

Dyfarniad y Llywydd

16.22 -  Yn unol â Rheol Sefydlog 13.11, dywedodd y Llywydd ei bod yn ofynnol Neil McEvoy ymneilltuo o drafodion y Cynulliad

Gohiriwyd pleidlais ar y cynigion o dan eitemau 4 a 5 tan y Cyfnod Pleidleisio.

NDM7307 - Julie James (Gorllewin Abertawe)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 26.11:

Yn cytuno i egwyddorion cyffredinol y Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru)

Cafodd y Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) a'r Memorandwm Esboniadol eu gosod gerbron y Cynulliad ar 18 Tachwedd 2019;

Cafodd adroddiad y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau ar y Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) ei osod gerbron y Cynulliad ar 13 Mawrth 2020.


Cyfarfod: 08/04/2020 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 5)

Cynnig i gymeradwyo'r penderfyniad ariannol ynghylch y Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru)

NDM7308 - Rebecca Evans (Gwyr)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, at ddibenion unrhyw ddarpariaethau sy’n deillio o’r Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru), yn cytuno i unrhyw gynnydd mewn gwariant o’r math y cyfeiriwyd ato yn Rheol Sefydlog 26.69, sy’n codi o ganlyniad i’r Bil.

Cofnodion:

NDM7308 - Rebecca Evans (Gŵyr)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, at ddibenion unrhyw ddarpariaethau sy'n deillio o'r Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru), yn cytuno i unrhyw gynnydd mewn gwariant o fath y cyfeirir ato yn Rheol Sefydlog 26.69, sy'n codi o ganlyniad i'r Bil.

Fel y nodir ar yr Agenda, cynhelir pleidleisiau heddiw yn unol â Rheol Sefydlog 34.11.

Enwebodd pob grŵp gwleidyddol un Aelod o'r grŵp neu'r grwpiad i gario'r un nifer o bleidleisiau ag sydd o aelodau'r grŵp. Yn achos grŵp gwleidyddol sydd â rôl weithredol, bydd yr enwebai yn cario'r un nifer o bleidleisiau ag sydd o aelodau'r grŵp hwnnw ynghyd ag unrhyw aelodau eraill o'r llywodraeth. Roedd aelodau nad ydynt yn perthyn i grŵp neu grwpiad yn pleidleisio drostynt eu hunain.

Cynhaliwyd y pleidleisiau trwy alw'r gofrestr.

Gan fod y Cynulliad wedi cytuno i grwpio'r cynigion ar Egwyddorion Cyffredinol a Phenderfyniad Ariannol y Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) ar gyfer pleidleisio, cafwyd un bleidlais fel a ganlyn.

 

 • Ar ran y Grŵp Llafur a'r llywodraeth – John Griffiths (30 pleidlais)

 

 • Ar ran Grŵp Ceidwadwyr Cymru – Darren Millar
  (11 pleidlais)

 

 • Ar ran Plaid Cymru – Helen Mary Jones
  (9 pleidlais)

 

 • Ar ran Plaid Brexit – Caroline Jones
  (4 pleidlais)

 

 • Neil Hamilton

 

Canlyniad y bleidlais ar y cynigion oedd:

O blaid:

Yn ymatal

Yn erbyn:

Cyfanswm

30

0

25

55

Derbyniwyd y cynigion.

 

 


Cyfarfod: 24/03/2020 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 15)

Dadl: Egwyddorion Cyffredinol y Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) - TYNNWYD YN ÔL

Cofnodion:

Tynnwyd yr eitem hon yn ól.


Cyfarfod: 24/03/2020 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 16)

Cynnig i gymeradwyo'r penderfyniad ariannol ynghylch y Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) - TYNNWYD YN ÔL

Cofnodion:

Tynnwyd yr eitem hon yn ól.


Cyfarfod: 12/03/2020 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau (Eitem 8)

8 Ystyried yr ymateb i’r llythyr gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol ynghylch y Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1. Cytunodd y Pwyllgor ar yr ymateb i’r llythyr gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol mewn perthynas â’r Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru).

 


Cyfarfod: 12/03/2020 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau (Eitem 5)

5 Gwybodaeth ychwanegol gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol mewn perthynas â Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.2a Nododd y Pwyllgor y wybodaeth ychwanegol gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol mewn perthynas â’r Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru).

 


Cyfarfod: 12/03/2020 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau (Eitem 5)

5 Llythyr gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol mewn perthynas â Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1a Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol mewn perthynas â’r Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru).

 


Cyfarfod: 09/03/2020 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 4)

4 Llythyr gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol: Y Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru)

CLA(5)-09-20 – Papur 22 – Llythyr gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol, 2 Mawrth 2020

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol

 


Cyfarfod: 09/03/2020 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 6)

6 Y Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru): Adroddiad drafft

CLA(5)-09-20 – Papur 25 – Adroddiad drafft

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor ei adroddiad drafft ar y Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) a chytunodd arno’n amodol ar rai mân newidiadau. Nododd yr Aelodau y byddai'r adroddiad yn cael ei osod erbyn y dyddiad cau gofynnol, sef 13 Mawrth 2020.

 


Cyfarfod: 04/03/2020 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 8)

8 Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru): Trafod yr adroddiad drafft

Papur 4 – Adroddiad drafft (Saesneg yn unig)

Papur 5 – Llythyr gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol – Gwybodaeth bellach yn dilyn y cyfarfod a gynhaliwyd ar 6 Chwefror 2020 – 20 Chwefror 2020

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Cytunodd y Pwyllgor ar yr adroddiad â newidiadau.

 


Cyfarfod: 04/03/2020 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau (Eitem 3)

3 Gwybodaeth ychwanegol gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol mewn perthynas â’r Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1.a Nododd y Pwyllgor y wybodaeth ychwanegol gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol mewn perthynas â’r Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru).


Cyfarfod: 04/03/2020 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau (Eitem 7)

7 Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) - trafod yr adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1. Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft a chytunodd arno.

 


Cyfarfod: 02/03/2020 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 9)

9 Y Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru): Adroddiad drafft

CLA(5)-08-20 – Papur 18 – Adroddiad Drafft

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor newidiadau i’w adroddiad drafft a’u cymeradwyo. Cytunodd y Pwyllgor i drafod drafft diwygiedig o'r adroddiad yn ei gyfarfod nesaf.

 


Cyfarfod: 27/02/2020 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau (Eitem 3)

3 Gwybodaeth ychwanegol gan Gyngor Caerdydd mewn perthynas â Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.3.a Nododd y Pwyllgor y wybodaeth ychwanegol gan Gyngor Caerdydd mewn perthynas â Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru).


Cyfarfod: 27/02/2020 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau (Eitem 6)

6 Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) - trafod yr adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Ystyriodd y Pwyllgor yr adroddiad drafft, a thrafododd nifer o newidiadau sydd i’w gwneud.


Cyfarfod: 27/02/2020 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau (Eitem 3)

3 Gwybodaeth ychwanegol gan Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru mewn perthynas â Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.2.a Nododd y Pwyllgor y wybodaeth ychwanegol gan Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru mewn perthynas â Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru).


Cyfarfod: 27/02/2020 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau (Eitem 3)

3 Gwybodaeth ychwanegol gan y Gymdeithas Diwygio Etholiadol mewn perthynas â Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1.a Nododd y Pwyllgor y wybodaeth ychwanegol gan y Gymdeithas Diwygio Etholiadol mewn perthynas â Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru).


Cyfarfod: 10/02/2020 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 4)

4 Llythyr gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol: Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru)

CLA(5)-06-20 – Papur 18 – Llythyr gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol, 6 Chwefror 2020

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol.

 


Cyfarfod: 06/02/2020 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 5)

Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru): Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

5.1     Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 06/02/2020 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 3)

3 Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru): Sesiwn dystiolaeth 2

Julie James AC, y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol, Llywodraeth Cymru

Cath Wyatt, Rheolwr Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau, Llywodraeth Cymru

Lisa James, Dirprwy Gyfarwyddwyr Democratiaeth Llywodraeth Leol, Llywodraeth Cymru

Claire Germain, Dirprwy Gyfarwyddwyr Trawsnewid a Phartneriaethau, Llywodraeth Cymru

 

Briff ymchwil

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:


Cyfarfod: 06/02/2020 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau (Eitem 5)

5 Llythyr gan y Prif Weinidog at y Llywydd mewn perthynas â Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.4.a Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Prif Weinidog at y Llywydd mewn perthynas â Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru).

 


Cyfarfod: 06/02/2020 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau (Eitem 1)

1 Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru): y prif faterion

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

1.1 Trafododd y Pwyllgor ei faterion allweddol, a chytunodd arnynt.

 


Cyfarfod: 03/02/2020 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 2)

2 Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru): sesiwn dystiolaeth

Julie James AC, y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol

Lisa James, Dirprwy Gyfarwyddwyr Democratiaeth Llywodraeth Leol, Llywodraeth Cymru

Eoghan O'Regan, Cyfreithiwr, Llywodraeth Cymru

Chris Humphreys, Cyfreithiwr, Llywodraeth Cymru

 

 

CLA(5)-05-20 – Papur briffio

CLA(5)-05-20 – Papur 1 – Llythyr gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol, 30 Ionawr 2020

CLA(5)-05-20 – Papur 2 - Llythyr gan y Prif Weinidog at y Llywydd, 27 Ionawr 2020

 

Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru), fel y’i cyflwynwyd

Memorandwm Esboniadol

Datganiad o Fwriad y Polisi

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol ar y Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru).

 


Cyfarfod: 03/02/2020 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 7)

Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru): Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a chytunodd i drafod ei adroddiad drafft mewn cyfarfod yn y dyfodol.

 


Cyfarfod: 29/01/2020 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau (Eitem 5)

Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru): trafod y dystiolaeth a’r materion allweddol.

Cofnodion:

5.1 Yn unol â Rheol Sefydlog 17.31, canslwyd eitem 5 gan fod y cyfarfod yn un ymchwiliol.


Cyfarfod: 29/01/2020 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau (Eitem 3)

3 Gohebiaeth gan Tai Pawb, Sefydliad Tai Siartredig Cymru a Shelter Cymru ynghylch Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) - 16 Ionawr 2020

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1a Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth gan Tai Pawb, Sefydliad Tai Siartredig Cymru a Shelter Cymru ynghylch Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru).


Cyfarfod: 29/01/2020 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 5)

Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru): Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

5.1     Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 29/01/2020 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 3)

3 Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru): Sesiwn dystiolaeth 1

Jon Rae, Cyfarwyddwr Adnoddau, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Y Cynghorydd Anthony Hunt, llefarydd Cyllid ac Adnoddau Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

 

Papur 1 – Tystiolaeth ysgrifenedig gan y Comisiwn Etholiadol

Papur 2 – Tystiolaeth ysgrifenedig gan Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Briff ymchwil

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1     Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Jon Rae, Cyfarwyddwr Adnoddau, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru; y Cynghorydd Anthony Hunt, Llefarydd Cyllid ac Adnoddau, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, a Daniel Hurford, Pennaeth Polisi, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, o ran y Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru).

 

 


Cyfarfod: 23/01/2020 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau (Eitem 6)

6 Gohebiaeth gan Chris Highcock ynghylch y Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) - 14 Ionawr 2020

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.2a Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth gan Chris Highcock ynghylch y Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru).


Cyfarfod: 23/01/2020 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau (Eitem 6)

6 Gohebiaeth gan y Cymdeithas Llywodraeth Leol ynghylch y Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) - 6 Ionawr 2020

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1a Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth gan y Gymdeithas Llywodraeth Leol ynghylch y Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru).


Cyfarfod: 23/01/2020 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau (Eitem 8)

Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru): trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

8.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law o dan eitemau 3, 4 a 5.  

 


Cyfarfod: 23/01/2020 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau (Eitem 4)

4 Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru): sesiwn dystiolaeth 13

Rob Thomas, Cadeirydd, SOLACE Cymru

Michelle Morris, Is-gadeirydd ac Arweinydd Portffolio’r Gweithlu, SOLACE Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

·       Rob Thomas, Cadeirydd SOLACE Cymru

·       Michelle Morris, Is-gadeirydd ac Arweinydd Portffolio’r Gweithlu, SOLACE Cymru

 


Cyfarfod: 23/01/2020 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau (Eitem 3)

3 Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru): sesiwn dystiolaeth 12

Cyng Huw Thomas, Arweinydd Cyngor Caerdydd, Grŵp Llafur CLlLC a Llefarydd CLlLC ar gyfer Diwylliant, Twristiaeth a Digwyddiadau Mawr

Cyng Emlyn Dole, Arweinydd Cyngor Sir Caerfyrddin, Arweinydd Grŵp Plaid Cymru CLlLC

Cyng Peter Fox, Arweinydd Cyngor Sir Fynwy, Arweinydd Grŵp Ceidwadwyr CLlLC

Cyng Ray Quant, Dirprwy Arweinydd Cyngor Sir Ceredigion, Dirprwy Lywydd CLlLC

Chris Llewelyn, Prif Weithredwr, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Daniel Hurford, Pennaeth Polisi, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

 3.1 Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

·       Y Cynghorydd Huw Thomas, Arweinydd Cyngor Caerdydd, Grŵp Llafur CLlLC a Llefarydd CLlLC ar Ddiwylliant, Twristiaeth a Digwyddiadau Mawr

·       Y Cynghorydd Emlyn Dole, Arweinydd Cyngor Sir Caerfyrddin, Arweinydd Grŵp Plaid Cymru CLlLC

·       Y Cynghorydd Peter Fox, Arweinydd Cyngor Sir Fynwy, Arweinydd Grŵp y Ceidwadwyr CLlLC

·       Y Cynghorydd Ray Quant, Dirprwy Arweinydd Cyngor Sir Ceredigion, Dirprwy Lywydd CLlLC

·       Chris Llywelyn, Prif Weithredwr Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

·       Daniel Hurford, Pennaeth Polisi Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

 

3.2 Yn ystod y cyfarfod, cytunodd y tystion i ddarparu rhagor o astudiaethau achos ar y Pŵer Cymhwysedd Cyffredinol a phryd y cafodd ei ddefnyddio’n effeithiol gan awdurdodau lleol Lloegr.

 

 


Cyfarfod: 20/01/2020 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 8)

Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru): Trafod y dystiolaeth - GOHIRIWYD


Cyfarfod: 20/01/2020 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 4)

4 Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru): Sesiwn dystiolaeth - GOHIRIWYD

Julie James AC, y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol

Cath Wyatt, Rheolwr Bil, y Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru), Llywodraeth Cymru

Eoghan O'Regan, Cyfreithiwr, Llywodraeth Cymru

Christopher Humphreys, Cyfreithiwr, Llywodraeth Cymru

 

 

CLA(5)-03-20 – Papur briffio 2

 

Y Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru), fel y’i cyflwynwyd

Memorandwm Esboniadol

Datganiad am y Bwriad Polisi

 

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 15/01/2020 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau (Eitem 4)

4 Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru): sesiwn dystiolaeth 11

Catherine Fookes, Cyfarwyddwr, Rhwydwaith Cydraddoldeb Menywod Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

·       Catherine Fookes, Cyfarwyddwr, Rhwydwaith Cydraddoldeb Menywod Cymru

 


Cyfarfod: 15/01/2020 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau (Eitem 5)

5 Gohebiaeth gan Martin Peters, Swyddfa Archwilio Cymru ynghylch y Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) - 6 Ionawr 2020

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.2a Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth gan Martin Peters, Swyddfa Archwilio Cymru ynghylch y Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru).

 


Cyfarfod: 15/01/2020 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau (Eitem 5)

5 Gohebiaeth gan Gadeirydd dros dro y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus ynghylch Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) – 8 Ionawr 2020

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.3a Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth gan Gadeirydd dros dro y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus ynghylch y Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru).

 


Cyfarfod: 15/01/2020 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau (Eitem 7)

Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru): trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law o dan eitemau 2, 3 a 4.

 


Cyfarfod: 15/01/2020 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau (Eitem 5)

5 Gohebiaeth gan Tracey Burke, Llywodraeth Cymru i Gadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus ynghylch cynghorau tref a chymuned yng Nghymru - 11 Rhagfyr 2020

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1a Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth gan Tracey Burke, Llywodraeth Cymru, i Gadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus ynghylch cynghorau tref a chymuned yng Nghymru.

 


Cyfarfod: 15/01/2020 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau (Eitem 2)

2 Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru): sesiwn dystiolaeth 9

Elan Closs Stephens CBE, Comisiynydd Etholiadol, y Comisiwn Etholiadol yng Nghymru

Rhydian Thomas, Pennaeth y Comisiwn Etholiadol, y Comisiwn Etholiadol yng Nghymru

Rhys George, Cadeirydd, Cymdeithas Gweinyddwyr Etholiadol Cymru

Ian Westley, Bwrdd Cydlynu Etholiadol Cymru

 

Ymatebion i’r ymgynghoriad

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

·       Elan Closs Stephens CBE, Comisiynydd Etholiadol, y Comisiwn Etholiadol yng Nghymru

·       Rhydian Thomas, Pennaeth y Comisiwn Etholiadol, y Comisiwn Etholiadol yng Nghymru

·       Rhys George, Cadeirydd, Cymdeithas Gweinyddwyr Etholiadol Cymru

·       Ian Westley, Bwrdd Cydlynu Etholiadol Cymru

 

2.2 Yn ystod y sesiwn dystiolaeth, cytunodd Ian Westley i rannu adroddiad ar ddigwyddiad 'Democratiaeth a Hyrwyddwyr' Cyngor Sir Benfro gyda'r Pwyllgor.

 


Cyfarfod: 09/01/2020 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau (Eitem 4)

4 Gohebiaeth gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol mewn ymateb i gais y Pwyllgor am wybodaeth ychwanegol yn dilyn y cyfarfod ar 27 Tachwedd – 19 Rhagfyr 2019

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.5a Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol yn ymateb i gais y Pwyllgor am ragor o wybodaeth yn dilyn y cyfarfod ar 27 Tachwedd.


Cyfarfod: 09/01/2020 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau (Eitem 4)

4 Gohebiaeth gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus at Tracey Burke, Cyfarwyddwr Cyffredinol y Grŵp Addysg a Gwasanaethau Cyhoeddus, Llywodraeth Cymru ynghylch Rheoli Ariannol a Llywodraethu mewn Cynghorau Cymuned - 17 Rhagfyr 2019

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.3a Nodod y Pwyllgor yr ohebiaeth gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus at Tracy Burke, Llywodaeth Cymru ynghylch Rheoli Ariannol a Llywodraethu mewn Cynghorau Cymuned.

 


Cyfarfod: 09/01/2020 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau (Eitem 4)

4 Gohebiaeth gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol ynghylch Rheoliadau Cynrychiolaeth y Bobl (Canfasiad Blynyddol) (Diwygio) (Cymru) 2020 - 10 Rhagfyr 2019

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1a Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol ynghylch Rheoliadau Cynrychiolaeth y Bobl (Canfasiad Blynyddol) (Diwygio) (Cymru) 2020.

 


Cyfarfod: 09/01/2020 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau (Eitem 10)

Y Bil Llywodraeth Leol (Cymru) drafft: trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

10.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law o dan eitemau 7, 8 a 9.

 


Cyfarfod: 09/01/2020 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau (Eitem 8)

8 Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru): sesiwn dystiolaeth 7

Dominic MacAskill, Rheolwr Rhanbarthol, UNSAIN Cymru

Amber Courtney, Trefnydd Datblygu Gwybodaeth, UNSAIN Cymru

Mike Payne, Uwch-drefnydd y GMB

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

·       Dominic MacAskill, Rheolwr Rhanbarthol UNSAIN Cymru

·       Amber Courtney, Trefnydd Datblygu Gwybodaeth UNSAIN Cymru

·       Mike Payne, Uwch Drefnydd GMB

 

 

 


Cyfarfod: 09/01/2020 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau (Eitem 9)

9 Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru): sesiwn dystiolaeth 8

Sally Chapman, Dirprwy Brif Swyddog a Swyddog Monitro, Awdurdod Tân ac Achub De Cymru

Y Cynghorydd Jan Curtice, Cadeirydd, Awdurdod Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru

Dave Daycock, Clerc a Swyddog Monitro, Awdurdod Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

9.1 Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan: 

·       Sally Chapman, Dirprwy Brif Swyddog a Swyddog Monitro Awdurdod Tân ac Achub De Cymru

·       Y Cynghorydd Jan Curtice, Cadeirydd Awdurdod Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru

·       Dave Daycock, Clerc a Swyddog Monitro Awdurdod Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru

 


Cyfarfod: 09/01/2020 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau (Eitem 7)

7 Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru): sesiwn dystiolaeth 6

Ceri Stradling, Dirprwy Gadeirydd, Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru

Shereen Williams, Prif Weithredwr, Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru

 

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

·       Ceri Stradling, Dirprwy Gadeirydd Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru

·       Shereen Williams, Prif Weithredwr Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru

 

 

 


Cyfarfod: 06/01/2020 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus (Eitem 2)

2 Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru): Gohebiaeth gan Archwilydd Cyffredinol Cymru (5 Rhagfyr 2019)

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 11/12/2019 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 2)

2 Llythyr gan Archwilydd Cyffredinol Cymru at Gadeirydd y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau - Ymgynghoriad ar y Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) - 5 Rhagfyr 2019

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 11/12/2019 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau (Eitem 6)

6 Gohebiaeth gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol ynghylch yr ymgynghoriad ar newidiadau i drefniadau llywodraethu gweithredol mewn prif gynghorau – 5 Rhagfyr 2019

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.3a Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol ynghylch yr ymgynghoriad ar newidiadau i drefniadau llywodraethu gweithredol mewn prif gynghorau.

 


Cyfarfod: 11/12/2019 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau (Eitem 5)

5 Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru): sesiwn dystiolaeth 5

Sophie Howe, Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

·       Sophie Howe, Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru

·       Heledd Morgan, Ysgogwr Newid yn Swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol

 

 


Cyfarfod: 11/12/2019 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau (Eitem 6)

6 Gohebiaeth at y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol ynghylch y sesiwn graffu ddiweddar ar Fil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) - 5 Rhagfyr 2019

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.2a Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth at y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol ynghylch y sesiwn graffu ddiweddar ar Fil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru).

 


Cyfarfod: 11/12/2019 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau (Eitem 3)

3 Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru): sesiwn dystiolaeth 3

Jess Blair, Cyfarwyddwr, Cymdeithas Diwygio Etholiadol Cymru

                   

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

·       Jess Blair, Cyfarwyddwr Cymdeithas Diwygio Etholiadol Cymru

 

 


Cyfarfod: 11/12/2019 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau (Eitem 8)

Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru): trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

8.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law o dan eitemau 2, 3, 4 a 5.

 


Cyfarfod: 11/12/2019 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau (Eitem 4)

4 Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru): sesiwn dystiolaeth 4

Huw Rees, Cyfarwyddwr Archwilio Perfformiad, Swyddfa Archwilio Cymru

Martin Peters, Pennaeth Cyfraith a Moeseg, Swyddfa Archwilio Cymru

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

·       Huw Rees, Cyfarwyddwr Archwilio Perfformiad, Swyddfa Archwilio Cymru

·       Martin Peters, Pennaeth y Gyfraith a Moeseg, Swyddfa Archwilio Cymru

 

4.2 Cytunodd swyddogion i ysgrifennu at y Pwyllgor gyda'u cynigion ar gyfer mecanwaith amgen i'r amod o ddefnyddio adroddiadau arolygu arbennig yn rheoliadau ailstrwythuro Adran 128.

 


Cyfarfod: 11/12/2019 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau (Eitem 2)

2 Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru): sesiwn dystiolaeth 2

John Bader, Cadeirydd, Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol

Greg Owens, Is-gadeirydd, Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol

 

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

·       John Bader, Cadeirydd Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol

·       Greg Owens, Is-gadeirydd Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol

 

 

 


Cyfarfod: 11/12/2019 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau (Eitem 6)

6 Gohebiaeth gan y Llywydd ynghylch amserlen y Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) – 4 Rhagfyr 2019

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1a Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth gan y Llywydd ynghylch amserlen Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru).

 


Cyfarfod: 27/11/2019 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau (Eitem 2)

2 Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru): sesiwn dystiolaeth 1

Julie James AC, y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol

Cath Wyatt, Rheolwr Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau

Claire Germain, Dirprwy Gyfarwyddwr Trawsnewid a Phartneriaethau

Angharad Thomas Richards, Pennaeth Tîm Polisi Llywodraeth Leol ac Etholiadau

Lisa James, Dirprwy Gyfarwyddwyr Democratiaeth Llywodraeth Leol

 

Papurau:

Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru)

Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) - Memorandwm Esboniadol

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

·         Julie James AC, y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol

·         Cath Wyatt, Rheolwr Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau

·         Claire Germain, Dirprwy Gyfarwyddwr Trawsnewid a Phartneriaethau

·         Angharad Thomas Richards, Pennaeth Tîm Polisi Llywodraeth Leol ac Etholiadau

·         Lisa James, Dirprwy Gyfarwyddwyr Democratiaeth Llywodraeth Leol

 

2.2 Cytunodd y Gweinidog i ysgrifennu at y Pwyllgor er mwyn darparu rhagor o fanylion ar y materion a ganlyn:  

 • unrhyw ddadansoddiad a wnaed gan Lywodraeth Cymru mewn perthynas â chynlluniau deisebau, y cynnydd posibl yn y defnydd a wneir ohonynt gan y cyhoedd, a’r goblygiadau cost i’r prif gynghorau dros y tymor hir.
 • yr amserlen ar gyfer cyd-gynhyrchu unrhyw ganllawiau a threfniadau rheoleiddio a gaiff eu creu gan y Bil.
 • enghreifftiau neu dystiolaeth o drefniadau hunanasesu effeithiol sydd ar waith ar draws y byd ar hyn o bryd.

 

 

 


Cyfarfod: 26/11/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Deddfwriaeth


Cyfarfod: 26/11/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Amserlen ar gyfer y Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru)

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 265

Cofnodion:

Trafododd y Rheolwyr Busnes ymateb y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau i'r amserlen arfaethedig ar gyfer y Bil, a'r cyfaddawd arfaethedig a ddaeth i'r amlwg ar ôl y cyfarfod yr wythnos diwethaf ar gyfer ymestyn Cyfnod 1 trwy gael Cyfnod 2 byrrach.

 

Mynegodd Darren Millar, Rhun ap Iorwerth a Caroline Jones gefnogaeth i safbwynt y pwyllgor, gan bwysleisio pwysigrwydd tystiolaeth dda ar gyfer deddfwriaeth dda. Fe wnaethant nodi y dylid cael isafswm o 12 wythnos ar gyfer Cyfnod 1, yn hytrach na chyfnod safonol neu uchaf, yn enwedig ar gyfer Bil mor sylweddol.

 

Gwrthwynebodd y Trefnydd unrhyw newid i'r amserlen arfaethedig, gan bwysleisio bod yr amserlen eisoes yn dynn ar gyfer ei gweithredu a bod angen ffenestr lawn ar gyfer Cyfnod 2 er mwyn caniatáu ar gyfer cyflwyno gwelliannau, gan gynnwys amser i weithredu argymhellion disgwyliedig y pwyllgor.

 

Gan fod mwyafrif ar gyfer amserlen arfaethedig y llywodraeth o dan system bleidleisio wedi'i phwysoli'r Pwyllgor Busnes, cytunwyd ar yr amserlen a gynigiwyd gan y llywodraeth. Cytunodd y Rheolwyr Busnes i ysgrifennu at y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau i'w hysbysu o'u barn. Cytunodd y Pwyllgor i edrych ar amserlennu gwaith craffu ar ddeddfwriaeth fel rhan o'i baratoadau ar gyfer y Chweched Cynulliad.

 

 

 


Cyfarfod: 21/11/2019 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau (Eitem 1)

Briffio technegol ar Fil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru)

Cofnodion:

1.1 Cafodd y Pwyllgor sesiwn friffio dechnegol ar Fil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru).

 

 


Cyfarfod: 21/11/2019 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau (Eitem 2)

2 Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru): ystyried y dull o graffu

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.2 Trafododd y Pwyllgor ei ddull gweithredu ar gyfer gwaith craffu ar Fil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru), a chytunodd arno.

 

 


Cyfarfod: 21/11/2019 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau (Eitem 5)

5 Gohebiaeth â'r Llywydd ynghylch amserlen Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) - 12 Tachwedd 2019

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

·       5.1a Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth â'r Llywydd ynghylch amserlen Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru).

 

 


Cyfarfod: 19/11/2019 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 4)

Datganiad gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol: Y Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru)

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.07

 

 


Cyfarfod: 19/11/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 280

Cofnodion:

Ystyriodd y Rheolwyr Busnes y cais gan y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau i ymestyn craffu Cyfnod 1 i 14 wythnos, a newid canlyniadol i ddyddiad cau Cyfnod 2.

Cefnogodd Darren Millar, Rhun ap Iorwerth a Caroline Jones gynnig y pwyllgor i ymestyn yr amserlen. Roedd y Trefnydd yn gwrthwynebu i unrhyw newid gan y byddai'n dileu'r siawns o hyblygrwydd yn ddiweddarach, gan gynnwys ymestyn Cyfnodau 2 a 3 pe bai angen, a'r posibilrwydd o Gyfnod Adrodd.  Yng ngoleuni'r gwahanol safbwyntiau a fynegwyd, cytunodd y Pwyllgor Busnes i archwilio gyda'r Pwyllgor y posibilrwydd o gyfaddawd nad oedd yn golygu symud dyddiad cau cyfnod 2, hy cyfnod 1 hirach a chyfnod 2 byrrach.

Nododd y Pwyllgor fod Llywodraeth Cymru wedi sôn y bydd yn cyflwyno Bil Tai yn ymwneud â throi allan heb fai yn gynnar yn 2020, y disgwylir iddo gael ei drosglwyddo i'r Pwyllgor. Awgrymodd y Rheolwyr Busnes y gellid trosglwyddo'r Bil hwn i'r Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol yn lle'r Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau pe bai hynny o gymorth i leddfu'r pwysau ar y Pwyllgor.

 

 

 

 


Cyfarfod: 22/10/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Amserlen ar gyfer y Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru)

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 283

Cofnodion:

Cytunodd y Rheolwyr Busnes mewn egwyddor i gyfeirio'r Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) i'r Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau i ystyried ei egwyddorion cyffredinol, ac ysgrifennu at y pwyllgor i ymgynghori ar yr amserlen arfaethedig.

 

 


Cyfarfod: 22/10/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Deddfwriaeth


 

 

Rydych chi yma :

 1. Hafan
 2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu