Cyfarfodydd

Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 11/03/2021 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Llythyr gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol mewn perthynas â Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.3.a Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol mewn perthynas â Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021.

 


Cyfarfod: 08/03/2021 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Llythyr gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol. Gweithredu Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021

CLA(5)-06-21 – Papur 27 – Llythyr gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol, 26 Chwefror 2021

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol:

 


Cyfarfod: 18/11/2020 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Dadl: Cyfnod 4 y Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru)

NDM7486 Julie James (Gorllewin Abertawe)

Cynnig bod y Senedd yn unol â Rheol Sefydlog 26.47:

Yn cymeradwyo Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru).

Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru), fel y'i diwygiwyd ar ôl Cyfnod 3 (heb ei wirio)

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.17

Yn unol â Rheol Sefydlog 26.50C, gohiriwyd y bleidlais ar y cynnig o dan yr eitem hon tan y Cyfnod Pleidleisio.

NDM7486 Julie James (Gorllewin Abertawe)  

Cynnig bod y Senedd yn unol â Rheol Sefydlog 26.47: 

Yn cymeradwyo Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru). 

Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru), fel y'i diwygiwyd ar ôl Cyfnod 3 (heb ei wirio) 

Cynhaliwyd pleidlais ar y cynnig:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

39

0

16

55

Derbyniwyd y cynnig.

 


Cyfarfod: 16/11/2020 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

PTN 1 - Llythyr gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol: Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) - Asesiad Effaith Rheoleiddiol Diwygiedig - 5 Tachwedd 2020


Cyfarfod: 03/11/2020 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 10)

Cynnig i amrywio trefn ystyried gwelliannau Cyfnod 3 y Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru)

NDM7446 Rebecca Evans (Gwyr)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 26.36: Yn cytuno i waredu’r adrannau a’r atodlenni i’r Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) yng Nghyfnod 3 yn y drefn ganlynol:

1) Adrannau 2 - 24;

2) Atodlen 2;

3) Adran 1;

4) Adrannau 25 - 38;

5) Atodlen 3;

6) Adrannau 40 - 50;

7) Atodlen 4;

8) Adran 51;

9) Adran 39;

10) Adran 53;

11) Atodlen 5;

12) Adrannau 54 - 56;

13) Atodlen 6;

14) Adran 57;

15) Atodlen 7;

16) Adrannau 58 - 63;

17) Atodlen 8;

18) Adrannau 64 - 66;

19) Adran 52;

20) Adrannau 67 - 87;

21) Atodlen 9;

22) Adrannau 88 - 114;

23) Atodlen 10;

24) Adrannau 115 - 135;

25) Atodlen 11;

26) Adran 136;

27) Atodlen 12;

28) Adran 137;

29) Atodlen 1;

30) Adrannau 138 - 160;

31) Atodlen 13;

32) Adrannau 161 - 163;

33) Atodlen 14;

34) Adrannau 164 - 174;

35) Teitl hir.

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 17.50

NDM7446 Rebecca Evans (Gwyr)

Cynnig bod y Senedd, yn unol â Rheol Sefydlog 26.36: Yn cytuno i waredu’r adrannau a’r atodlenni i’r Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) yng Nghyfnod 3 yn y drefn ganlynol:

1) Adrannau 2 - 24;

2) Atodlen 2;

3) Adran 1;

4) Adrannau 25 - 38;

5) Atodlen 3;

6) Adrannau 40 - 50;

7) Atodlen 4;

8) Adran 51;

9) Adran 39;

10) Adran 53;

11) Atodlen 5;

12) Adrannau 54 - 56;

13) Atodlen 6;

14) Adran 57;

15) Atodlen 7;

16) Adrannau 58 - 63;

17) Atodlen 8;

18) Adrannau 64 - 66;

19) Adran 52;

20) Adrannau 67 - 87;

21) Atodlen 9;

22) Adrannau 88 - 114;

23) Atodlen 10;

24) Adrannau 115 - 135;

25) Atodlen 11;

26) Adran 136;

27) Atodlen 12;

28) Adran 137;

29) Atodlen 1;

30) Adrannau 138 - 160;

31) Atodlen 13;

32) Adrannau 161 - 163;

33) Atodlen 14;

34) Adrannau 164 - 174;

35) Teitl hir.

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 


Cyfarfod: 02/11/2020 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 PTN 2 - Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau at Archwilio Cymru: Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) - adran 118 - 27 Hydref 2020

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 02/11/2020 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 PTN 1 - Llythyr gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol: Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) - 21 Hydref 2020

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 12/10/2020 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 PTN 1 - Llythyr gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol: Y Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) - 2 Hydref 2020

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 09/10/2020 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Gohebiaeth gan Archwilio Cymru ynghylch Adran 118 o Fil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth gan Archwilio Cymru ynghylch Adran 118 o Fil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru).

 


Cyfarfod: 09/10/2020 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 2)

Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) – trafodion Cyfnod 2

Yn bresennol:

Julie James AS, y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol

Cath Wyatt, Rheolwr Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau

 

Cytunodd y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau ar 16 Gorffennaf 2020, o dan Reol Sefydlog 26.21, y bydd trefn yr ystyriaeth o ran trafodion Cyfnod 2 fel a ganlyn:

 

Adrannau 88 – 114; Atodlen 9; Adrannau 115 – 135; Atodlen 10; Adran 136; Atodlen 11; Adran 137; Atodlen 1; Adrannau 138 – 158; Atodlen 12; Adrannau 159 – 161; Atodlen 13; Adrannau 162 – 172; Teitl hir.

 

Dogfennau ategol:

Papur 1 – Rhestr o welliannau wedi'u didoli

Papur 2 – Grwpio gwelliannau 

 

Nodyn: Cyfarfu'r Pwyllgor ddydd Gwener 2 Hydref ac fe wnaeth drafod a gwaredu gwelliannau i Adrannau 1 i 87 ac Atodlenni 2 i 8. Barnwyd bod yr Adrannau a'r Atodlenni hynny wedi'u cytuno.

 

Bydd dogfennau sy'n berthnasol i'r trafodion Cyfnod 2 ar gael ar dudalen y Bil.

 

 

Cofnodion:

2.1 Yn unol â Rheol Sefydlog 26.21, gwaredodd y Pwyllgor y gwelliannau a ganlyn i'r Bil:

 

Tynnwyd Gwelliant 288 (Delyth Jewell AS) yn ôl yn unol â Rheol Sefydlog 26.66(i).

 

Ni chafodd gwelliant 289 (Delyth Jewell AS) ei gynnig.

 

Gwelliant 39 (Julie James AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

John Griffiths

 Caroline Jones

Dawn Bowden

 

Huw Irranca-Davies

 

Mark Isherwood

 

 

 Delyth Jewell

 

Derbyniwyd gwelliant 39.

 

Gwelliant 40 (Julie James AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

John Griffiths

 Caroline Jones

Dawn Bowden

 

Huw Irranca-Davies

 

Mark Isherwood

 

 

 Delyth Jewell

 

Derbyniwyd gwelliant 40.

 

Gwelliant 41 (Julie James AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

John Griffiths

 

Caroline Jones

Dawn Bowden

 

Huw Irranca-Davies

 

Mark Isherwood

 

Delyth Jewell

 

 

Derbyniwyd gwelliant 41.

 

Gwelliant 42 (Julie James AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

John Griffiths

 Caroline Jones

Dawn Bowden

 

Huw Irranca-Davies

 

Mark Isherwood

 

 

 Delyth Jewell

 

Derbyniwyd gwelliant 42.

 

Gwelliant 43 (Julie James AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

John Griffiths

 Caroline Jones

Dawn Bowden

 

Huw Irranca-Davies

 

Mark Isherwood

 

 

 Delyth Jewell

 

Derbyniwyd gwelliant 43.

 

Gwelliant 215 (Mark Isherwood AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Mark Isherwood

John Griffiths

 Caroline Jones

Delyth Jewell

Dawn Bowden

 

Huw Irranca-Davies

 

Gwrthodwyd gwelliant 215.

 

Gwelliant 44 (Julie James AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

John Griffiths

 Caroline Jones

Dawn Bowden

 

Huw Irranca-Davies

 

Mark Isherwood

 

 

 Delyth Jewell

 

Derbyniwyd gwelliant 44.

 

Gwelliant 45 (Julie James AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

John Griffiths

 Caroline Jones

Dawn Bowden

 

Huw Irranca-Davies

 

Mark Isherwood

 

 

 Delyth Jewell

 

Derbyniwyd gwelliant 45.

 

Gwelliant 46 (Julie James AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

John Griffiths

 Caroline Jones

Dawn Bowden

 

Huw Irranca-Davies

 

Mark Isherwood

 

 

 Delyth Jewell

 

Derbyniwyd gwelliant 46.

 

Gwelliant 47 (Julie James AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

John Griffiths

 Caroline Jones

Dawn Bowden

 

Huw Irranca-Davies

 

Mark Isherwood

 

 

 Delyth Jewell

 

Derbyniwyd gwelliant 47.

 

Gwelliant 146 (Julie James AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

John Griffiths

 Caroline Jones

Dawn Bowden

 

Huw Irranca-Davies

 

Mark Isherwood

 

 

 Delyth Jewell

 

Derbyniwyd gwelliant 146.

 

Tynnwyd Gwelliant 290 (Delyth Jewell AS) yn ôl yn unol â Rheol Sefydlog 26.66(i).

 

Gwelliant 48 (Julie James AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

John Griffiths

 Caroline Jones

Dawn Bowden

 

Huw Irranca-Davies

 

Mark Isherwood

 

 

 Delyth Jewell

 

Derbyniwyd gwelliant 48.

 

Gwelliant 216 (Mark Isherwood AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Mark Isherwood

John Griffiths

 Delyth Jewell

Caroline Jones

Dawn Bowden

 

Huw Irranca-Davies

 

Gwrthodwyd gwelliant 216.

 

Gwelliant 291 (Delyth Jewell AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Delyth Jewell

John Griffiths

 Caroline Jones

Dawn Bowden

 

Huw Irranca-Davies

 

 

Mark Isherwood

 

Gwrthodwyd gwelliant 291.

 

Gwelliant 49 (Julie James AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

John Griffiths

 Caroline Jones

Dawn Bowden

 

Huw Irranca-Davies

 

Mark Isherwood

 

 

 Delyth Jewell

 

Derbyniwyd gwelliant 49.

 

Gwelliant 50 (Julie James AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

John Griffiths

 Caroline Jones

Dawn Bowden

 

Huw Irranca-Davies

 

Mark Isherwood

 

 

 Delyth Jewell

 

Derbyniwyd gwelliant 50.

 

Gwelliant 239 (Caroline Jones AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Mark Isherwood

John Griffiths

 

Caroline Jones

Dawn Bowden

 

Huw Irranca-Davies

 

 

Delyth Jewell

 

Gwrthodwyd gwelliant 239.

 

Ni chafodd gwelliant 292 (Delyth Jewell AS) ei gynnig.

 

Gwelliant 240 (Caroline Jones AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Mark Isherwood

John Griffiths

 

Caroline Jones

Dawn Bowden

 

Huw Irranca-Davies

 

 

Delyth Jewell

 

Gwrthodwyd gwelliant 240.

 

Gwelliant 241 (Caroline Jones AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Mark Isherwood

John Griffiths

 

Caroline Jones

Dawn Bowden

 

Huw Irranca-Davies

 

 

Delyth Jewell

 

Gwrthodwyd gwelliant 241.

 

Ni chafodd gwelliant 294 (Delyth Jewell AS) ei gynnig.

 

Derbyniwyd gwelliant 51 (Julie James AS) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i)

 

Gwelliant 242 (Caroline Jones AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Mark Isherwood

John Griffiths

 

Caroline Jones

Dawn Bowden

 

Huw Irranca-Davies

 

 

Delyth Jewell

 

Gwrthodwyd gwelliant 242.

 

Derbyniwyd gwelliant 52 (Julie James AS) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i)

 

Derbyniwyd gwelliant 86 (Julie James AS) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i)

 

Derbyniwyd gwelliant 87 (Julie James AS) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i)

 

Gwelliant 88 (Julie James AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

John Griffiths

 Caroline Jones

Dawn Bowden

 

Huw Irranca-Davies

 

Mark Isherwood

 

 

 Delyth Jewell

 

Derbyniwyd gwelliant 88.

 

Gwelliant 89 (Julie James AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

John Griffiths

 Caroline Jones

Dawn Bowden

 

Huw Irranca-Davies

 

Mark Isherwood

 

 

 Delyth Jewell

 

Derbyniwyd gwelliant 89.

 

Gwelliant 90 (Julie James AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

John Griffiths

 Caroline Jones

Dawn Bowden

 

Huw Irranca-Davies

 

Mark Isherwood

 

 

 Delyth Jewell

 

Derbyniwyd gwelliant 90.

 

Gwelliant 243 (Caroline Jones AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Mark Isherwood

John Griffiths

 

Caroline Jones

Dawn Bowden

 

Huw Irranca-Davies

 

 

Delyth Jewell

 

Gwrthodwyd gwelliant 243.

 

Gwelliant 251 (Caroline Jones AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Mark Isherwood

John Griffiths

 

Caroline Jones

Dawn Bowden

 

Huw Irranca-Davies

 

 

Delyth Jewell

 

Gwrthodwyd gwelliant 251.

 

Gwelliant 53 (Julie James AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

John Griffiths

 Caroline Jones

Dawn Bowden

 

Huw Irranca-Davies

 

Mark Isherwood

 

 

 Delyth Jewell

 

Derbyniwyd gwelliant 53.

 

Gwelliant 54 (Julie James AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

John Griffiths

Caroline Jones

 

Dawn Bowden

 

Huw Irranca-Davies

 

Mark Isherwood

 

 

 Delyth Jewell

 

Derbyniwyd gwelliant 54.

 

Gwelliant 55 (Julie James AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

John Griffiths

 Caroline Jones

Dawn Bowden

 

Huw Irranca-Davies

 

Mark Isherwood

 

 

 Delyth Jewell

 

Derbyniwyd gwelliant 55.

 

Derbyniwyd gwelliant 56 (Julie James AS) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i)

 

Gwelliant 57 (Julie James AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

John Griffiths

 Caroline Jones

Dawn Bowden

 

Huw Irranca-Davies

 

Mark Isherwood

 

 

 Delyth Jewell

 

Derbyniwyd gwelliant 57.

 

Derbyniwyd gwelliant 58 (Julie James AS) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i)

 

Derbyniwyd gwelliant 147 (Julie James AS) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i)

 

Derbyniwyd gwelliant 91 (Julie James AS) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i)

 

Gwelliant 254 (Caroline Jones AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Caroline Jones

John Griffiths

 Mark Isherwood

Dawn Bowden

 

Huw Irranca-Davies

 

 

Delyth Jewell

 

Gwrthodwyd gwelliant 254.

 

Gwelliant 59 (Julie James AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

John Griffiths

 Caroline Jones

Dawn Bowden

 

Huw Irranca-Davies

 

Mark Isherwood

 

 

 Delyth Jewell

 

Derbyniwyd gwelliant 59.

 

Gwelliant 60 (Julie James AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

John Griffiths

 Caroline Jones

Dawn Bowden

 

Huw Irranca-Davies

 

Mark Isherwood

 

 

 Delyth Jewell

 

Derbyniwyd gwelliant 60.

 

Gwelliant 217 (Mark Isherwood AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Mark Isherwood

John Griffiths

 Caroline Jones

Delyth Jewell

Dawn Bowden

 

Huw Irranca-Davies

 

Gwrthodwyd gwelliant 217.

 

Gwelliant 218 (Mark Isherwood AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Mark Isherwood

John Griffiths

 Caroline Jones

Dawn Bowden

 

Huw Irranca-Davies

 

 

Delyth Jewell

 

Gwrthodwyd gwelliant 218.

 

Derbyniwyd gwelliant 61 (Julie James AS) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i)

 

Gwelliant 62 (Julie James AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

John Griffiths

 Caroline Jones

Dawn Bowden

 

Huw Irranca-Davies

 

Mark Isherwood

 

 

 Delyth Jewell

 

Derbyniwyd gwelliant 62.

 

Gwelliant 63 (Julie James AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

John Griffiths

 Caroline Jones

Dawn Bowden

 

Huw Irranca-Davies

 

Mark Isherwood

 

 

 Delyth Jewell

 

Derbyniwyd gwelliant 63.

 

Gwelliant 244 (Caroline Jones AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Caroline Jones

John Griffiths

 Mark Isherwood

Dawn Bowden

 

Huw Irranca-Davies

 

 

Delyth Jewell

 

Gwrthodwyd gwelliant 244.

 

Gwelliant 64 (Julie James AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

John Griffiths

 Caroline Jones

Dawn Bowden

 

Huw Irranca-Davies

 

Mark Isherwood

 

 

 Delyth Jewell

 

Derbyniwyd gwelliant 64.

 

Gwelliant 148 (Julie James AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

John Griffiths

 Mark Isherwood

Dawn Bowden

 Caroline Jones

Huw Irranca-Davies

 

Delyth Jewell

 

 

Derbyniwyd gwelliant 148.

 

Gwelliant 149 (Julie James AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

John Griffiths

 Caroline Jones

Dawn Bowden

 

Huw Irranca-Davies

 

Mark Isherwood

 

 

 Delyth Jewell

 

Derbyniwyd gwelliant 149.

 

Gwelliant 65 (Julie James AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

John Griffiths

 Mark Isherwood

Dawn Bowden

 Caroline Jones

Huw Irranca-Davies

 

Delyth Jewell

 

 

Derbyniwyd gwelliant 65.

 

Gwelliant 66 (Julie James AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

John Griffiths

Mark Isherwood

 Caroline Jones

Dawn Bowden

 

Huw Irranca-Davies

 

Delyth Jewell

 

 

Derbyniwyd gwelliant 66.

 

Gwelliant 245 (Caroline Jones AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Caroline Jones

John Griffiths

 

Mark Isherwood

Dawn Bowden

 

Huw Irranca-Davies

 

 

Delyth Jewell

 

Gwrthodwyd gwelliant 245.

 

Gwelliant 246 (Caroline Jones AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Caroline Jones

John Griffiths

 Mark Isherwood

Dawn Bowden

 

Huw Irranca-Davies

 

 

Delyth Jewell

 

Gwrthodwyd gwelliant 246.

 

Gwelliant 247 (Caroline Jones AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Caroline Jones

John Griffiths

 Mark Isherwood

Dawn Bowden

 

Huw Irranca-Davies

 

 

Delyth Jewell

 

Gwrthodwyd gwelliant 247.

 

Gwelliant 67 (Julie James AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

John Griffiths

 Mark Isherwood

Dawn Bowden

 Caroline Jones

Huw Irranca-Davies

 

Delyth Jewell

 

 

Derbyniwyd gwelliant 67.

 

Gwelliant 248 (Caroline Jones AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Caroline Jones

John Griffiths

 

Mark Isherwood

Dawn Bowden

 

Huw Irranca-Davies

 

 

Delyth Jewell

 

Gwrthodwyd gwelliant 248.

 

Gwelliant 68 (Julie James AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

John Griffiths

 Mark Isherwood

Dawn Bowden

 Caroline Jones

Huw Irranca-Davies

 

Delyth Jewell

 

 

Derbyniwyd gwelliant 68.

 

Gwelliant 69 (Julie James AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

John Griffiths

 Caroline Jones

Dawn Bowden

 

Huw Irranca-Davies

 

Mark Isherwood

 

 

 Delyth Jewell

 

Derbyniwyd gwelliant 69.

 

Methodd gwelliant 249 (Caroline Jones AS).

 

Methodd gwelliant 219 (Mark Isherwood AS).

 

Gwelliant 70 (Julie James AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

John Griffiths

 Mark Isherwood

Dawn Bowden

 Caroline Jones

Huw Irranca-Davies

 

Delyth Jewell

 

 

Derbyniwyd gwelliant 70.

 

Gwelliant 71 (Julie James AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

John Griffiths

Mark Isherwood

 Caroline Jones

Dawn Bowden

 

Huw Irranca-Davies

 

Delyth Jewell

 

 

Derbyniwyd gwelliant 71.

 

Gwelliant 72 (Julie James AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

John Griffiths

Mark Isherwood

 Caroline Jones

Dawn Bowden

 

Huw Irranca-Davies

 

Delyth Jewell

 

 

Derbyniwyd gwelliant 72.

 

Gwelliant 73 (Julie James AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

John Griffiths

 Caroline Jones

Dawn Bowden

 

Huw Irranca-Davies

 

Mark Isherwood

 

 

 Delyth Jewell

 

Derbyniwyd gwelliant 73.

 

Gwelliant 74 (Julie James AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

John Griffiths

 Caroline Jones

Dawn Bowden

 

Huw Irranca-Davies

 

Mark Isherwood

 

 

 Delyth Jewell

 

Derbyniwyd gwelliant 74.

 

Derbyniwyd gwelliant 75 (Julie James AS) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i)

 

Gwelliant 150 (Julie James AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

John Griffiths

 Mark Isherwood

Dawn Bowden

 Caroline Jones

Huw Irranca-Davies

 

Delyth Jewell

 

 

Derbyniwyd gwelliant 150.

 

Gwelliant 76 (Julie James AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

John Griffiths

 Caroline Jones

Dawn Bowden

 

Huw Irranca-Davies

 

Mark Isherwood

 

 

 Delyth Jewell

 

Derbyniwyd gwelliant 76.

 

Derbyniwyd gwelliant 151 (Julie James AS) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i)

 

Gwelliant 77 (Julie James AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

John Griffiths

 Mark Isherwood

Dawn Bowden

 Caroline Jones

Huw Irranca-Davies

 

Delyth Jewell

 

 

Derbyniwyd gwelliant 77.

 

Gwelliant 220 (Mark Isherwood AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Caroline Jones

John Griffiths

 

Mark Isherwood

Dawn Bowden

 

Huw Irranca-Davies

 

 

Delyth Jewell

 

Gwrthodwyd gwelliant 220.

 

Gwelliant 250 (Caroline Jones AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Caroline Jones

John Griffiths

 

Mark Isherwood

Dawn Bowden

 

Huw Irranca-Davies

 

 

Delyth Jewell

 

Gwrthodwyd gwelliant 250.

 

Gwelliant 225 (Caroline Jones AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Caroline Jones

John Griffiths

 Mark Isherwood

Dawn Bowden

 

Huw Irranca-Davies

 

 

Delyth Jewell

 

Gwrthodwyd gwelliant 225.

 

 


Cyfarfod: 05/10/2020 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 PTN 4 - Llythyr gan Archwilio Cymru at Gadeirydd y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau: Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau - Cymhwysedd Deddfwriaethol - 30 Medi 2020

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 02/10/2020 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 2)

Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) – trafodion Cyfnod 2

Julie James AS, y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol

 

Bydd y dogfennau sy’n berthnasol i drafodion Cyfnod 2 ar gael ar dudalen y Bil.

 

Cytunodd y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau ar 16 Gorffennaf 2020, o dan Reol Sefydlog 26.21, y bydd trefn yr ystyriaeth o ran trafodion Cyfnod 2 fel a ganlyn:

 

Adrannau 2 i 30; Atodlen 2; Adran 1; Adrannau 31 i 44; Atodlen 3; Adrannau 46 i 56; Atodlen 4; Adran 57; Adran 45; Adran 59; Atodlen 5; Adrannau 60 i 63; Atodlen 6; Adran 64; Atodlen 7; Adrannau 65 i 69; Atodlen 8; Adrannau 70 i 72; Adran 58; Adrannau 73 i 114; Atodlen 9; Adrannau 115 i 135; Atodlen 10; Adran 136; Atodlen 11; Adran 137; Atodlen 1; Adrannau 138 i 158; Atodlen 12; Adrannau 159 i 161; Atodlen 13; Adrannau 162 i 172; Teitl Hir.

 

Papur 1 – Rhestr o welliannau wedi'u didoli

Papur 2 – Grwpio gwelliannau 

 

 

 

Cofnodion:

2.1 Yn unol â Rheol Sefydlog 26.21, gwaredodd y Pwyllgor y gwelliannau a ganlyn i'r Bil:

 

Gwelliant 228 (Caroline Jones AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Caroline Jones

John Griffiths

Mark Isherwood

Dawn Bowden

 

Huw Irranca-Davies

 

 

Delyth Jewell

 

Gwrthodwyd gwelliant 228.

 

Gwelliant 157 (Mark Isherwood AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Mark Isherwood

John Griffiths

Caroline Jones

Dawn Bowden

 

Huw Irranca-Davies

 

 

Delyth Jewell

 

Gwrthodwyd gwelliant 157.

 

Gwelliant 158 (Mark Isherwood AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Mark Isherwood

John Griffiths

Caroline Jones

Dawn Bowden

 

Huw Irranca-Davies

 

 

Delyth Jewell

 

Gwrthodwyd gwelliant 158.

 

Gwelliant 229 (Caroline Jones AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Caroline Jones

John Griffiths

Mark Isherwood

Dawn Bowden

 

Huw Irranca-Davies

 

 

Delyth Jewell

 

Gwrthodwyd gwelliant 229.

 

Gwelliant 3 (Julie James AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

John Griffiths

Caroline Jones

 Mark Isherwood

Dawn Bowden

 

Huw Irranca-Davies

 

 Delyth Jewell

 

Derbyniwyd gwelliant 3.

 

Gwelliant 4 (Julie James AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

John Griffiths

Caroline Jones

 Mark Isherwood

Dawn Bowden

 

Huw Irranca-Davies

 

 Delyth Jewell

 

Derbyniwyd gwelliant 4.

 

Gwelliant 230 (Caroline Jones AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Caroline Jones

John Griffiths

 Mark Isherwood

Dawn Bowden

 

Huw Irranca-Davies

 

 

Delyth Jewell

 

Gwrthodwyd gwelliant 230.

 

Gwelliant 159 (Mark Isherwood AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

 Mark Isherwood

John Griffiths

Caroline Jones

Dawn Bowden

 

Huw Irranca-Davies

 

 

Delyth Jewell

 

Gwrthodwyd gwelliant 159.

 

Gwelliant 5 (Julie James AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

John Griffiths

Caroline Jones

 

Dawn Bowden

 

Huw Irranca-Davies

 

Mark Isherwood

 

 

 Delyth Jewell

 

Derbyniwyd gwelliant 5.

 

Gwelliant 6 (Julie James AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

John Griffiths

Caroline Jones

 

Dawn Bowden

 

Huw Irranca-Davies

 

Mark Isherwood

 

 

 Delyth Jewell

 

Derbyniwyd gwelliant 6.

 

Gwelliant 257 (Delyth Jewell AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Delyth Jewell

John Griffiths

Caroline Jones

Dawn Bowden

 

Huw Irranca-Davies

 

 

Mark Isherwood

 

Gwrthodwyd gwelliant 257.

 

Gwelliant 160 (Mark Isherwood AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

 Mark Isherwood

John Griffiths

Caroline Jones

Dawn Bowden

 

Huw Irranca-Davies

 

 

Delyth Jewell

 

Gwrthodwyd gwelliant 160.

 

Gwelliant 161 (Mark Isherwood AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

 Mark Isherwood

John Griffiths

Caroline Jones

Dawn Bowden

 

Huw Irranca-Davies

 

 

Delyth Jewell

 

Gwrthodwyd gwelliant 161.

 

Gwelliant 258 (Delyth Jewell AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Delyth Jewell

John Griffiths

Caroline Jones

Dawn Bowden

 

Huw Irranca-Davies

 

 

Mark Isherwood

 

Gwrthodwyd gwelliant 258.

 

Gwelliant 259 (Delyth Jewell AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Delyth Jewell

John Griffiths

Caroline Jones

Dawn Bowden

 

Huw Irranca-Davies

 

 

Mark Isherwood

 

Gwrthodwyd gwelliant 259.

 

Gwelliant 162 (Mark Isherwood AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

 Mark Isherwood

John Griffiths

Caroline Jones

Dawn Bowden

 

Huw Irranca-Davies

 

 

Delyth Jewell

 

Gwrthodwyd gwelliant 162.

 

Gwelliant 260 (Delyth Jewell AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Delyth Jewell

John Griffiths

Caroline Jones

Dawn Bowden

 

Huw Irranca-Davies

 

 

Mark Isherwood

 

Gwrthodwyd gwelliant 260.

 

Gwelliant 163 (Mark Isherwood AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

 Mark Isherwood

John Griffiths

Caroline Jones

Dawn Bowden

 

Huw Irranca-Davies

 

 

Delyth Jewell

 

Gwrthodwyd gwelliant 163.

 

Gwelliant 164 (Mark Isherwood AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

 Mark Isherwood

John Griffiths

Caroline Jones

Dawn Bowden

 

Huw Irranca-Davies

 

 

Delyth Jewell

 

Gwrthodwyd gwelliant 164.

 

Gwelliant 165 (Mark Isherwood AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

 Mark Isherwood

John Griffiths

Caroline Jones

Dawn Bowden

 

Huw Irranca-Davies

 

 

Delyth Jewell

 

Gwrthodwyd gwelliant 165.

 

Gwelliant 166 (Mark Isherwood AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

 Mark Isherwood

John Griffiths

Caroline Jones

Dawn Bowden

 

Huw Irranca-Davies

 

 

Delyth Jewell

 

Gwrthodwyd gwelliant 166.

 

Derbyniwyd gwelliant 7 (Julie James AS) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i)

Derbyniwyd gwelliant 8 (Julie James AS) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i)

 

Gwelliant 167 (Mark Isherwood AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

 Mark Isherwood

John Griffiths

Caroline Jones

Dawn Bowden

 

Huw Irranca-Davies

 

 

Delyth Jewell

 

Gwrthodwyd gwelliant 167.

 

Gwelliant 261 (Delyth Jewell AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Delyth Jewell

John Griffiths

Caroline Jones

Dawn Bowden

 

Huw Irranca-Davies

 

 

Mark Isherwood

 

Gwrthodwyd gwelliant 261.

 

Gwelliant 231 (Caroline Jones AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

 Caroline Jones

John Griffiths

Mark Isherwood

Dawn Bowden

 

Huw Irranca-Davies

 

 

Delyth Jewell

 

Gwrthodwyd gwelliant 231.

 

Gwelliant 168 (Mark Isherwood AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

 Mark Isherwood

John Griffiths

Caroline Jones

Dawn Bowden

 

Huw Irranca-Davies

 

 

Delyth Jewell

 

Gwrthodwyd gwelliant 168.

 

Gwelliant 262 (Delyth Jewell AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Delyth Jewell

John Griffiths

Caroline Jones

Dawn Bowden

 

Huw Irranca-Davies

 

 

Mark Isherwood

 

Gwrthodwyd gwelliant 262.

 

Gwelliant 92 (Julie James AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

John Griffiths

Mark Isherwood

Caroline Jones 

Dawn Bowden

 

Huw Irranca-Davies

 

 Delyth Jewell

 

Derbyniwyd gwelliant 92.

 

Gwelliant 93 (Julie James AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

John Griffiths

Mark Isherwood

Dawn Bowden

Caroline Jones 

 

Huw Irranca-Davies

 

 Delyth Jewell

 

Derbyniwyd gwelliant 93.

 

Gwelliant 9 (Julie James AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

John Griffiths

Caroline Jones 

Mark Isherwood

Dawn Bowden

 

Huw Irranca-Davies

 

 Delyth Jewell

 

Derbyniwyd gwelliant 9.

 

Gwelliant 169 (Mark Isherwood AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

 Mark Isherwood

John Griffiths

Caroline Jones

Dawn Bowden

 

Huw Irranca-Davies

 

 

Delyth Jewell

 

Gwrthodwyd gwelliant 169.

 

Gwelliant 10 (Julie James AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

John Griffiths

Caroline Jones 

Dawn Bowden

 

Huw Irranca-Davies

 

Mark Isherwood

 

 

 Delyth Jewell

 

Derbyniwyd gwelliant 10.

 

Gwelliant 170 (Mark Isherwood AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

 Mark Isherwood

John Griffiths

Caroline Jones

Dawn Bowden

 

Huw Irranca-Davies

 

 

Delyth Jewell

 

Gwrthodwyd gwelliant 170.

 

Gwelliant 263 (Delyth Jewell AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Delyth Jewell

John Griffiths

Caroline Jones

Dawn Bowden

 

Huw Irranca-Davies

 

 

Mark Isherwood

 

Gwrthodwyd gwelliant 263.

 

Gwelliant 11 (Julie James AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

John Griffiths

Mark Isherwood

Dawn Bowden

 

Huw Irranca-Davies

 

Delyth Jewell

 

 

 Caroline Jones 

 

Derbyniwyd gwelliant 11.

 

Gwelliant 12 (Julie James AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

John Griffiths

Mark Isherwood

Dawn Bowden

 

Huw Irranca-Davies

 

Delyth Jewell

 

 

 Caroline Jones 

 

Derbyniwyd gwelliant 12.

 

Gwelliant 13 (Julie James AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

John Griffiths

Mark Isherwood

Dawn Bowden

 

Huw Irranca-Davies

 

Delyth Jewell

 

 

 Caroline Jones 

 

Derbyniwyd gwelliant 13.

 

Gwelliant 14 (Julie James AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

John Griffiths

Mark Isherwood

Dawn Bowden

 

Huw Irranca-Davies

 

Delyth Jewell

 

 

 Caroline Jones 

 

Derbyniwyd gwelliant 14.

 

Gwelliant 264 (Delyth Jewell AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Delyth Jewell

John Griffiths

Dawn Bowden

 

Huw Irranca-Davies

 

 

Mark Isherwood

 

 

Caroline Jones

 

Gwrthodwyd gwelliant 264.

 

Gwelliant 232 (Caroline Jones AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Caroline Jones

John Griffiths

 Mark Isherwood

Dawn Bowden

 

Huw Irranca-Davies

 

 

Delyth Jewell

 

Gwrthodwyd gwelliant 232.

 

Gwelliant 171 (Mark Isherwood AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

 Mark Isherwood

John Griffiths

Caroline Jones

Dawn Bowden

 

Huw Irranca-Davies

 

 

Delyth Jewell

 

Gwrthodwyd gwelliant 171.

 

Gwelliant 172 (Mark Isherwood AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

 Mark Isherwood

John Griffiths

Caroline Jones

Dawn Bowden

 

Huw Irranca-Davies

 

 

Delyth Jewell

 

Gwrthodwyd gwelliant 172.

 

Gwelliant 173 (Mark Isherwood AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

 Mark Isherwood

John Griffiths

Caroline Jones

Dawn Bowden

 

Huw Irranca-Davies

 

 

Delyth Jewell

 

Gwrthodwyd gwelliant 173.

 

Gwelliant 174 (Mark Isherwood AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

 Mark Isherwood

John Griffiths

Caroline Jones

Dawn Bowden

 

Huw Irranca-Davies

 

 

Delyth Jewell

 

Gwrthodwyd gwelliant 174.

 

Gwelliant 234 (Caroline Jones AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Caroline Jones

John Griffiths

 Mark Isherwood

Dawn Bowden

 

Huw Irranca-Davies

 

 

Delyth Jewell

 

Gwrthodwyd gwelliant 234.

 

Gwelliant 15 (Julie James AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

John Griffiths

 Caroline Jones

Dawn Bowden

 

Huw Irranca-Davies

 

Mark Isherwood

 

 

 Delyth Jewell

 

Derbyniwyd gwelliant 15.

 

Gwelliant 16 (Julie James AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

John Griffiths

Caroline Jones

Dawn Bowden

 

Huw Irranca-Davies

 

Mark Isherwood

 

 

 Delyth Jewell

 

Derbyniwyd gwelliant 16.

 

Gwelliant 94 (Julie James AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

John Griffiths

 Delyth Jewell

Dawn Bowden

 Caroline Jones

Huw Irranca-Davies

 

Mark Isherwood

 

 

Derbyniwyd gwelliant 94.

 

Gwelliant 175 (Mark Isherwood AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

 Mark Isherwood

John Griffiths

Caroline Jones

Dawn Bowden

 

Huw Irranca-Davies

 

 

Delyth Jewell

 

Gwrthodwyd gwelliant 175.

 

Gwelliant 235 (Caroline Jones AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Caroline Jones

John Griffiths

 Mark Isherwood

Dawn Bowden

 

Huw Irranca-Davies

 

 

Delyth Jewell

 

Gwrthodwyd gwelliant 235.

 

Derbyniwyd gwelliant 17 (Julie James AS) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Gwelliant 18 (Julie James AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

John Griffiths

Mark Isherwood

 

Dawn Bowden

 

Huw Irranca-Davies

 

 Delyth Jewell

 

Caroline Jones

 

 

Derbyniwyd gwelliant 18.

 

Gwelliant 236 (Caroline Jones AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Caroline Jones

John Griffiths

 

Mark Isherwood

Dawn Bowden

 

Huw Irranca-Davies

 

 

Delyth Jewell

 

Gwrthodwyd gwelliant 236.

 

Gwelliant 265 (Delyth Jewell AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Delyth Jewell

John Griffiths

Mark Isherwood

Dawn Bowden

 Caroline Jones

Huw Irranca-Davies

 

Gwrthodwyd gwelliant 265.

 

Gwelliant 237 (Caroline Jones AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Caroline Jones

John Griffiths

 

Dawn Bowden

 

Huw Irranca-Davies

 

 

Mark Isherwood

 

 

Delyth Jewell

 

Gwrthodwyd gwelliant 237.

 

Gwelliant 176 (Mark Isherwood AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

 Mark Isherwood

John Griffiths

Caroline Jones

Delyth Jewell

Dawn Bowden

 

Huw Irranca-Davies

 

Gwrthodwyd gwelliant 176.

 

Gwelliant 238 (Caroline Jones AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Caroline Jones

John Griffiths

 Mark Isherwood

Dawn Bowden

 

Huw Irranca-Davies

 

 

Delyth Jewell

 

Gwrthodwyd gwelliant 238.

 

Gwelliant 252 (Caroline Jones AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Caroline Jones

John Griffiths

 Mark Isherwood

Dawn Bowden

 

Huw Irranca-Davies

 

 

Delyth Jewell

 

Gwrthodwyd gwelliant 252.

 

Gwelliant 152 (Julie James AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

John Griffiths

Mark Isherwood

 Caroline Jones

Dawn Bowden

 

Huw Irranca-Davies

 

 Delyth Jewell

 

Derbyniwyd gwelliant 152.

 

Gwelliant 78 (Julie James AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

John Griffiths

Caroline Jones

 Mark Isherwood

Dawn Bowden

 

Huw Irranca-Davies

 

 Delyth Jewell

 

Derbyniwyd gwelliant 78.

 

Gwelliant 79 (Julie James AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

John Griffiths

 Caroline Jones

Dawn Bowden

 

Huw Irranca-Davies

 

Mark Isherwood

 

 

 Delyth Jewell

 

Derbyniwyd gwelliant 79.

 

Gwelliant 221 (Mark Isherwood AS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

 Mark Isherwood

John Griffiths

Caroline Jones

Dawn Bowden