Cyfarfodydd

SICM(5)26 - Rheoliadau Plaladdwyr (Diwygio) 2019

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 21/10/2019 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 9)

9 SICM(5)26 - Rheoliadau Plaleiddiaid (Diwygio) 2019

CLA(5)-29-19 – Papur 20 – Memoranda Cydsyniad Offeryn Statudol

CLA(5)-29-19 – Papur 21 – Memorandwm Esboniadol

CLA(5)-29-19 – Papur 22 - Nodyn Cyngor Cyfreithiol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr offeryn a’r llythyr gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig. Cafodd y Pwyllgor gopi caled o’r llythyr cyn y cyfarfod, ac roedd yn fodlon ag ef.