Cyfarfodydd

P-05-912 Cynorthwyo teuluoedd sy’n colli plant a phobl ifanc yn sydyn ac yn annisgwyl

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 15/11/2021 - Y Pwyllgor Deisebau (Eitem 4)

4 P-05-912 Cynorthwyo teuluoedd sy’n colli plant a phobl ifanc yn sydyn ac yn annisgwyl

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Estynnodd y Pwyllgor ei longyfarchiadau i Rhian Mannings, y deisebydd, a phawb sydd wedi cefnogi’r ddeiseb ar sicrhau newid cadarnhaol ac ymrwymiad gan Lywodraeth Cymru i sicrhau y bydd pawb sy'n colli plentyn neu oedolyn ifanc yn cael cynnig gofal a chymorth profedigaeth ar unwaith, a hynny’n unol â safonau y cytunir arnynt. Cytunodd y Pwyllgor i gau'r ddeiseb, a chytunodd yr Aelodau hefyd i ddefnyddio'r ddeiseb hon fel astudiaeth achos ar gyfer deisebau yn y dyfodol.

 


Cyfarfod: 03/11/2021 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 6)

Dadl ar ddeiseb P-05-912 Cynorthwyo teuluoedd sy’n colli plant a phobl ifanc yn sydyn ac yn annisgwyl

NDM7814 Jack Sargeant (Alun a Glannau Dyfrdwy)

Cynnig bod y Senedd:

Yn nodi’r ddeiseb ‘P-05-912 Cynorthwyo teuluoedd sy’n colli plant a phobl ifanc yn sydyn ac yn annisgwyl’ a gasglodd 5,682 o lofnodion.

P-05-912 Cynorthwyo teuluoedd sy’n colli plant a phobl ifanc yn sydyn ac yn annisgwyl

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 16.10

NDM7814 Jack Sargeant (Alun a Glannau Dyfrdwy)

Cynnig bod y Senedd:

Yn nodi’r ddeiseb ‘P-05-912 Cynorthwyo teuluoedd sy’n colli plant a phobl ifanc yn sydyn ac yn annisgwyl’ a gasglodd 5,682 o lofnodion.

P-05-912 Cynorthwyo teuluoedd sy’n colli plant a phobl ifanc yn sydyn ac yn annisgwyl

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.


Cyfarfod: 13/09/2021 - Y Pwyllgor Deisebau (Eitem 3)

3 P-05-912 Cynorthwyo teuluoedd sy’n colli plant a phobl ifanc yn sydyn ac yn annisgwyl.

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor yr ohebiaeth a ddaeth i law, a nododd fod y ddadl a drefnwyd o'r blaen wedi'i gohirio oherwydd y pandemig. Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at y Pwyllgor Busnes yn gofyn am ail-drefnu dadl yn y Cyfarfod Llawn ar y cyfle cyntaf.

 


Cyfarfod: 18/03/2020 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 11)

Dadl ar Ddeiseb P-05-912 - Cynorthwyo teuluoedd sy’n colli plant a phobl ifanc yn sydyn ac yn annisgwyl - WEDI'I OHIRIO

NDM7301 Janet Finch-Saunders (Aberconwy)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

Yn nodi’r ddeiseb ‘P-05-912 Cynorthwyo teuluoedd sy’n colli plant a phobl ifanc yn sydyn ac yn annisgwyl’ a gasglodd 5,682 o lofnodion.

P-05-912 Cynorthwyo teuluoedd sy’n colli plant a phobl ifanc yn sydyn ac yn annisgwyl

 

Cofnodion:

Gohiriwyd yr eitem hon.


Cyfarfod: 04/02/2020 - Y Pwyllgor Deisebau - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 P-05-912 Cynorthwyo teuluoedd sy’n colli plant a phobl ifanc yn sydyn ac yn annisgwyl

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor ragor o ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunodd i ofyn am amser i ddadl gael ei chynnal ar y ddeiseb yn y Cyfarfod Llawn.

 


Cyfarfod: 19/11/2019 - Y Pwyllgor Deisebau - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 P-05-912 Cynorthwyo teuluoedd sy’n colli plant a phobl ifanc yn sydyn ac yn annisgwyl

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y ddeiseb am y tro cyntaf, a chytunodd i aros am ganfyddiadau'r adolygiad i wasanaethau profedigaeth yng Nghymru, ac ymateb y deisebydd i'r rheini, cyn ystyried cymryd rhagor o gamau mewn perthynas â’r ddeiseb.

 

Hefyd, am fod y ddeiseb wedi cael dros 5000 o lofnodion, cytunodd y Pwyllgor i ofyn am gymeradwyaeth gan y Pwyllgor Busnes i gynnal dadl yn y Cyfarfod Llawn ar ôl cyhoeddi'r adolygiad o wasanaethau profedigaeth.