Cyfarfodydd

Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2020-21

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 08/01/2021 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 PTN 1 - Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd at y Cadeirydd: Trydedd Gyllideb Atodol 2020-21 - 23 Rhagfyr 2020

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 13/07/2020 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 PTN4 – Llythyr gan y Gweinidog Addysg – Mwy o gyllid at ddibenion Anghenion Dysgu Ychwanegol ar gyfer y sector Addysg Uwch – 23 Mehefin 2020

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 13/07/2020 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 PTN 6 – Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd – Cronfa Wrth Gefn y DU – 3 Gorffennaf 2020

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 09/06/2020 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 9)

9 Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid ynghylch gweithgareddau ymgysylltu a dadl yn y Cyfarfod Llawn ar flaenoriaethau gwariant Llywodraeth Cymru ar gyfer 2021-22.

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 04/06/2020 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

6 Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid ynghylch gwaith craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2021-2022

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.2 Nododd y Pwyllgor y llythyr.


Cyfarfod: 18/03/2020 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 2.1)

2.1 PTN1 - Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd - Cyfarfod pedairochrog y Gweinidogion Cyllid

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 12/03/2020 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Ymateb Llywodraeth Cymru i’r Gyllideb Ddrafft ar gyfer 2020-21

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.5.1 Nododd y Pwyllgor yr ymateb.


Cyfarfod: 12/03/2020 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Llythyr gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol mewn perthynas â chyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru 2020-21

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.3.a Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol mewn perthynas â chyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru 2020-21.

 


Cyfarfod: 11/03/2020 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Llythyr gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol ynghylch y trefniadau technegol ar gyfer blaenoriaethu cyllid ar gyfer cyflogau a phensiynau athrawon

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 05/03/2020 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Ymateb Llywodraeth Cymru i adrodiad y Pwyllgor ar Gyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru 2020-2021

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 05/03/2020 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Ymateb Llywodraeth Cymru i adroddiad y Pwyllgor ar ein gwaith craffu ar gyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2020-21

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 04/03/2020 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 PTN2 - Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2020-21 - Ymateb gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd i argymhellion y Pwyllgor Cyllid - 28 Chwefror 2020

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 04/03/2020 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Ymateb Llywodraeth Cymru i’r adroddiad ar y Gyllideb Ddrafft 2020

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.2.a Nododd y Pwyllgor yr ymateb gan Lywodraeth Cymru i'r adroddiad ar Gyllideb Ddrafft 2020.

 


Cyfarfod: 03/03/2020 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

Dadl: Cyllideb Derfynol 2020-2021

NDM7282 - Rebecca Evans (Gwyr)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 20.25, yn cymeradwyo'r Gyllideb Flynyddol ar gyfer y flwyddyn ariannol 2020-21 a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd ar 25 Chwefror 2020.

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 16.16

Gohiriwyd y bleidlais ar y cynnig o dan yr eitem hon tan y Cyfnod Pleidleisio.

NDM7282 - Rebecca Evans (Gwyr)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 20.25, yn cymeradwyo'r Gyllideb Flynyddol ar gyfer y flwyddyn ariannol 2020-21 a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd ar 25 Chwefror 2020.

Cynhaliwyd pleidlais ar y cynnig:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

27

1

22

50

Derbyniwyd y cynnig.


Cyfarfod: 27/02/2020 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 8)

8 Cyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru 2020-21: Trafodaeth cyn y Gyllideb derfynol

Papur 4 - Adroddiadau’r Pwyllgorau Polisi ar Gyllideb Ddrafft 2020-21

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Nododd y Pwyllgor adroddiadau pwyllgorau eraill wedi iddynt graffu ar Gyllideb ddrafft 2020-21, cyn y ddadl ar 3 Mawrth 2020.

 


Cyfarfod: 13/02/2020 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Gohebiaeth â Chomisiynydd y Gymraeg: Cyllideb ddrafft 2020-21

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cytunodd yr Aelodau i ysgrifennu at Weinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol i ofyn am ei sylwadau ar y llythyr gan Gomisiynydd y Gymraeg.

 


Cyfarfod: 13/02/2020 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Gohebiaeth â’r Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth: Cyllideb ddrafft 2020-21

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cytunodd yr Aelodau i ysgrifennu at y Gweinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth ynghylch y methiant i recriwtio cyfarwyddwr masnachol ar gyfer Amgueddfa Cymru.

 

 


Cyfarfod: 05/02/2020 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd at Ysgrifennydd y Trysorlys ynghylch Cronfeydd Ymddiriedolaeth Plant

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 05/02/2020 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Llythyr gan y Pwyllgor Cyllid at y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol - Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru)

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 05/02/2020 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Llythyr gan y Gweinidog Addysg – gwybodaeth ychwanegol yn dilyn y sesiwn graffu ar y gyllideb ddrafft ar 8 Ionawr

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 05/02/2020 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol - gwybodaeth ychwanegol yn dilyn y sesiwn graffu ar y gyllideb ddrafft ar 8 Ionawr

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 04/02/2020 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Dadl: Cyllideb Ddrafft 2020-2021

NDM7259 - Rebecca Evans (Gwyr)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 20.12:

Yn nodi'r Gyllideb Ddrafft ar gyfer blwyddyn ariannol 2020-21 a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd ar 16 Rhagfyr 2019.

Dogfennau Ategol
Adroddiad y Pwyllgor Cyllid
Adroddiad y Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau
Adroddiad y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig
Adroddiad y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon
Adroddiad y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg
Adroddiad y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.45

Gohiriwyd y bleidlais ar y cynnig o dan yr eitem hon tan y Cyfnod Pleidleisio.

NDM7259 - Rebecca Evans (Gwyr)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 20.12:

Yn nodi'r Gyllideb Ddrafft ar gyfer blwyddyn ariannol 2020-21 a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd ar 16 Rhagfyr 2019.

Cynhaliwyd pleidlais ar y cynnig:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

28

0

23

51

Derbyniwyd y cynnig.

 


Cyfarfod: 30/01/2020 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Llythyr gan Gymdeithas yr Iaith Gymraeg at Weinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd yr Aelodau y papur.

 


Cyfarfod: 30/01/2020 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

Trafod adroddiad drafft y Pwyllgor ar graffu ar gyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru 2020-21

Cofnodion:

7.1 Cytunodd y Pwyllgor ar yr adroddiad drafft, yn amodol ar fân newidiadau.


Cyfarfod: 29/01/2020 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 10)

10 Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2020-21: Trafod yr adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

10.1  Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft gan dderbyn casgliadau ac argymhellion yr adroddiad, yn amodol ar fân newidiadau a oedd i’w cytuno drwy e-bost.

 


Cyfarfod: 29/01/2020 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Gohebiaeth gan Gymorth Cymru, Cartrefi Cymunedol Cymru a Chymorth i Ferched Cymru ynghylch y Grant Cymorth Tai a Chyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2020-21 – 22 Ionawr 2020

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.4a Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth gan Cymorth Cymru, Cartrefi Cymunedol Cymru a Chymorth i Ferched Cymru ynghylch y Grant Cymorth Tai a Chyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2020-21.


Cyfarfod: 29/01/2020 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Gohebiaeth gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynghylch gwybodaeth ychwanegol am gyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru 2020-21 - 21 Ionawr 2020

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.3a  Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynghylch gwybodaeth ychwanegol am Gyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2020-21. 

 


Cyfarfod: 29/01/2020 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Gohebiaeth gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol, y Gweinidog Cyllid a'r Dirprwy Weinidog a'r Prif Chwip ynghylch gwybodaeth ychwanegol am gyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru 2020-21 - 21 Ionawr 2020

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.2a Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol, y Gweinidog Cyllid a'r Dirprwy Weinidog a’r Prif Chwip ynghylch gwybodaeth ychwanegol sy’n ofynnol am gyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru 2020-21.


Cyfarfod: 23/01/2020 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2020-21: Trafod yr adroddiad drafft

Papur 1 – Adroddiad drafft

Papur 2 – Llythyr gan Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth, 14 Ionawr 2020

Papur 3 – Llythyr gan y Gweinidog Addysg, 14 Ionawr 2020

Papur 4 – Llythyr gan Gomisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru, 20 Ionawr 2020

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1     Bu’r Pwyllgor yn trafod yr adroddiad drafft a’r llythyrau perthnasol ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2020-21, a chytunwyd ar yr adroddiad yn amodol ar newidiadau.

 


Cyfarfod: 23/01/2020 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 1)

1 Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2020-21: trafod yr adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

1.1 Trafododd y Pwyllgor gyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru 2020– 21 a chytunodd arno yn amodol ar rai mân newidiadau.

 


Cyfarfod: 22/01/2020 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Llythyr gan y Cadeirydd at y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth ynghylch Cyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2020/21

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Nododd yr Aelodau y papur.

 


Cyfarfod: 22/01/2020 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Llythyr gan y Cadeirydd at Weinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol ynghylch Cyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2020/21

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.2 Nododd yr Aelodau y papur.

 


Cyfarfod: 22/01/2020 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Llythyr gan y Cadeirydd at Gomisiynydd y Gymraeg ynghylch Cyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2020/21

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.3 Nododd yr Aelodau y papur.

 


Cyfarfod: 22/01/2020 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

Cyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2020-2021 - Trafod yr adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft a chytunwyd y byddai fersiwn ddiwygiedig yn cael ei dosbarthu ar gyfer cytundeb yr Aelodau.


Cyfarfod: 22/01/2020 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Llythyr gan y Cadeirydd at Bwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Diweddariad yn dilyn y sesiwn graffu ar gyllideb ddrafft y Gweinidog ar 8 Ionawr

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 16/01/2020 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Llythyr gan Adoption UK - effaith penderfyniadau cyllido diweddar ar wasanaethau cymorth i bobl ifanc mabwysiedig a'u teuluoedd yng Nghymru

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 16/01/2020 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2020-21 - Craffu ar waith Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig.

Lesley Griffiths AC, Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig

Tim Render, Cyfarwyddwr Tir, Natur a Bwyd - Llywodraeth Cymru

Gian Marco Currado, Cyfarwyddwr yr Amgylchedd a Morol - Llywodraeth Cymru

Dean Medcraft, Cyfarwyddwr Cyllid, Gweithrediadau a Masnachol - Llywodraeth Cymru

Christianne Glossop, Prif Swyddog Milfeddygol - Llywodraeth Cymru.

 

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Craffodd y Pwyllgor ar waith Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig mewn perthynas â chyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru 2020-21.

 


Cyfarfod: 16/01/2020 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law o dan eitem 2 ac eitem 3

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a gyflwynwyd yn y sesiynau ar gyfer craffu ar waith y Gweinidogion.

 


Cyfarfod: 16/01/2020 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2020-21 - Craffu ar waith Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth a Dirprwy Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth

Ken Skates AC, Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth

Simon Jones, Cyfarwyddwr Seilwaith Economaidd - Llywodraeth Cymru

John Howells, Cyfarwyddwr Tai ac Adfywio -Llywodraeth Cymru

Dean Medcraft, Cyfarwyddwr, Cyllid Gweithrediadau a Masnachol - Llywodraeth Cymru

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Craffodd y Pwyllgor ar waith Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth a Dirprwy Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth mewn perthynas â chyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru.


Cyfarfod: 15/01/2020 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2020-21: Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

4.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 15/01/2020 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2020-21: Sesiwn dystiolaeth gyda'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a’r Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Vaughan Gething AC, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Julie Morgan AC, y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Dr Andrew Goodall, Cyfarwyddwr Cyffredinol Iechyd - Llywodraeth Cymru

Alan Brace, Cyfarwyddwr Cyllid - Llywodraeth Cymru

Albert Heaney, Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Cymdeithasol ac Integreiddio - Llywodraeth Cymru

 

Briff Ymchwil

Papur 2 - Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a'r Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol – Cyllideb Ddrafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a’r Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol.

 

5.2 Cytunodd swyddogion Llywodraeth Cymru i ddarparu manylion am;

 

Ø  faint sy'n cael ei wario ym maes gofal sylfaenol yn GIG Cymru, y diffiniad o ofal sylfaenol sydd wedi'i ddefnyddio a'i dderbyn yn yr Alban, beth mae hynny'n ei gwmpasu, sut mae Cymru'n cymharu â hynny, a sut mae'r gyllideb hon yn symud hynny ymlaen.

Ø   

Ø  camau pob un o'r 19 prosiect gofal sylfaenol a gofal cymunedol y disgwylir iddynt gael eu cyflawni ledled Cymru erbyn 2021.

Ø   

Ø  pryd fydd yr adroddiadau gan y byrddau iechyd sy'n darparu diweddariad blynyddol ar eu cynnydd wrth symud adnoddau tuag at ofal sylfaenol ar gael ar gyfer gwaith craffu.

 

 

 


Cyfarfod: 15/01/2020 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2020-21: Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

7.1  Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 15/01/2020 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2020-21: Sesiwn dystiolaeth gyda’r Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth

Dafydd Elis-Thomas AC, y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth

David Rosser, Prif Swyddog Rhanbarthol - Llywodraeth Cymru

Jon Beynon, Dirprwy Bennaeth yr Is- Adran Chwaraeon - Llywodraeth Cymru

 

Briff Ymchwil

Papur 1 – y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth – Cyllideb Ddrafft

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth.

 


Cyfarfod: 15/01/2020 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2020-21: Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

7.1     Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 15/01/2020 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2020-21: Sesiwn dystiolaeth 7

Rebecca Evans, y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd

Andrew Jeffreys, Cyfarwyddwr, Trysorlys Cymru

Matt Wellington, Pennaeth Cyflawni’r Gyllideb, Llywodraeth Cymru

 

Brîff Ymchwil

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1     Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Rebecca Evans, y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd; Andrew Jeffreys, Cyfarwyddwr, Trysorlys Cymru; a Matthew Wellington, Pennaeth Cyflawni’r Gyllideb, Llywodraeth Cymru.


Cyfarfod: 15/01/2020 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2020-21: Sesiwn dystiolaeth 6

David Phillips, Cyfarwyddwr Cyswllt, y Sefydliad Astudiaethau Cyllid

 

Guto Ifan, Cymrawd Ymchwil, Canolfan Llywodraethiant Cymru, Prifysgol Caerdydd

Cian Sion, Cynorthwyydd Ymchwil, Canolfan Llywodraethiant Cymru, Prifysgol Caerdydd

Michael Trickey, Uwch Gymrawd Ymchwil er Anrhydedd, rhaglen Dadansoddi Cyllidol Cymru, Prifysgol Caerdydd

 

Brîff Ymchwil

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1     Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan David Phillips, Cyfarwyddwr Cyswllt, y Sefydliad Astudiaethau Cyllid; Guto Ifan, Cydymaith Ymchwil, Canolfan Llywodraethiant Cymru, Prifysgol Caerdydd; Cian Sion, Cynorthwyydd Ymchwil, Canolfan Llywodraethiant Cymru, Prifysgol Caerdydd; a Michael Trickey, Uwch Gymrawd Ymchwil er Anrhydedd, Rhaglen Dadansoddi Cyllidol Cymru, Prifysgol Caerdydd.


Cyfarfod: 15/01/2020 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 1)

Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2020-21: Sesiwn friffio breifat gydag ymgynghorydd arbenigol

Dr Edward Jones, Darlithydd mewn Economeg, Prifysgol Bangor

 

Cofnodion:

1.1     Cafodd y Pwyllgor sesiwn friffio breifat gan yr ymgynghorydd arbenigol Dr Edward Jones, Darlithydd mewn Economeg, Prifysgol Bangor.

 


Cyfarfod: 09/01/2020 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Craffu ar y gyllideb gyda Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth

Ken Skates AC, Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth

Lee Waters AC, Diprwy Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth

Simon Jones, Cyfarwyddwr Seilwaith Economaidd

Huw Morris, Cyfarwyddwr Grŵp, SAUDGO

Dean Medcraft, Cyfarwyddwr Cyllid a Gweithrediadau

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Atebodd Ken Skates, Lee Waters, Simon Jones, Huw Morris a Simon Jones gwestiynau gan Aelodau'r Pwyllgor.

3.2 Cytunodd Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth i roi manylion pellach i'r Pwyllgor am brosiectau cronfa her yr economi sylfaenol ac enghreifftiau o brosiectau buddsoddi mawr.


Cyfarfod: 09/01/2020 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Gohebiaeth gan Gomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol ynglŷn â chyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2020-21

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.3.1 Nododd y Pwyllgor y wybodaeth ychwanegol.


Cyfarfod: 09/01/2020 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 9)

Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2020-21: Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

9.1     Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 09/01/2020 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2020-21: Sesiwn dystiolaeth 3

Sophie Howe, Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru

Cathy Madge, Arweinydd Ysgogi Newid, Swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol

Alex Chapman, Ymgynghorydd, New Economics Foundation

 

Papur 1 - Tystiolaeth ysgrifenedig gan Gomisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru

Briff Ymchwil

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1     Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Cathy Madge, Arweinydd Ysgogi Newid, Swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol; Eurgain Powell, Ysgogwr Newid, Swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru; ac Alex Chapman, Ymgynghorydd, Sefydliad Economeg Newydd.

 

5.2     Ymddiheurodd Sophie Howe, Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol.

 

 


Cyfarfod: 09/01/2020 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 1)

Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2020-21: Sesiwn friffio breifat gydag ymgynghorydd arbenigol

Dr Edward Jones, Darlithydd mewn Economeg, Prifysgol Bangor

 

Cofnodion:

1.1     Cafodd y Pwyllgor sesiwn friffio breifat gan yr ymgynghorydd arbenigol Dr Edward Jones, Darlithydd mewn Economeg, Prifysgol Bangor.

 


Cyfarfod: 09/01/2020 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2020-21: sesiwn dystiolaeth 1

Rebecca Evans AC, Y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd

Hannah Blythyn AC, y Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol

John Howells, Cyfarwyddwr Tai ac Adfywio, Llywodraeth Cymru

Reg Kilpatrick, Cyfarwyddwr Llywodraeth Leol, Llywodraeth Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

·         Rebecca Evans AC, y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd

·         Hannah Blythyn AC, y Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol

·         John Howells, Cyfarwyddwr Tai ac Adfywio, Llywodraeth Cymru

·         Reg Mitchell-Kilpatrick, Cyfarwyddwr -  Llywodraeth Leol, Llywodraeth Cymru

 

2.2 Cytunodd y Gweinidog i:

 • Ddarparu'r wybodaeth poblogaeth a ddefnyddiwyd fel rhan o'r cyfrifiadau ar gyfer setliad Llywodraeth Leol a manylion o ran y rhesymau dros ddefnyddio’r set ddata benodol hon;
 • Rhoi cyfanswm yr holl gronfeydd cyfalaf sydd ar gael i awdurdodau lleol i gefnogi'r agenda ddatgarboneiddio;
 • i'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ddarparu gwybodaeth i'r Pwyllgor ynghylch:

o   sut yr eir i'r afael â'r gwahaniaeth rhwng staff gofal/gwasanaethau cymdeithasol a gyflogir yn y GIG a'r rheini mewn awdurdodau lleol o ran cyflog, telerau ac amodau, a statws; a pha gamau eraill a gymerir i wella amodau cyflogaeth ac ansawdd gwaith ar gyfer staff cyflogedig awdurdodau lleol yn y sector gofal/gwasanaethau cymdeithasol;

o   sut y mae'r Gweinidog yn disgwyl i'r cynnydd yng Ngrant y Tasglu Gofal Cymdeithasol a Phwysau Cynaliadwyedd gael ei ddefnyddio a'r canlyniadau a ddymunir;

o   a yw'r £2.3miliwn a ddyrannwyd fel grant penodol i'r Gwasanaeth Mabwysiadu yn ddigonol, a sut y bydd yr arian ychwanegol hwn yn arwain at ganlyniadau gwell?

o   sut mae Llywodraeth Cymru yn monitro cyflawniad y gofynion a nodir yn Neddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles 2014?

 

 


Cyfarfod: 09/01/2020 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

7 Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2020-21: Sesiwn dystiolaeth 5

Robert Chote, Cadeirydd y Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidebol

Andy King, Aelod o'r Pwyllgor Cyfrifoldeb Cyllidebol, Y Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidebol

 

Briff Ymchwil

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1     Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Robert Chote, Cadeirydd, y Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidebol ac Andy King, aelod o'r Pwyllgor Cyfrifoldeb Cyllidebol, y Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidebol.

 

 


Cyfarfod: 09/01/2020 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

6 Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2020-21: Sesiwn dystiolaeth 4

Edward Evans, Cyfarwyddwr Cwmni ac Ysgrifennydd, Cymdeithas Contractwyr Peirianneg Sifil Cymru

 

Briff Ymchwil

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1     Canslwyd y sesiwn hon. Ymddiheurodd Edward Evans, Cyfarwyddwr ac Ysgrifennydd Cwmni, Cymdeithas Contractwyr Peirianneg Sifil Cymru

 

 


Cyfarfod: 09/01/2020 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2020-21: Sesiwn dystiolaeth 2

Dr Victoria Winckler, Cyfarwyddwr, Sefydliad Bevan

Dr Helen Tilley, Uwch Gymrawd Ymchwil, Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru

Anna Nicholl, Cyfarwyddwr Strategaeth, Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru

 

Briff Ymchwil

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1     Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Dr Victoria Winckler, Cyfarwyddwr, Sefydliad Bevan; Dr Helen Tilley, Uwch Gymrawd Ymchwil, Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru; ac Anna Nicholl, Cyfarwyddwr Strategaeth, Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru.

 

 


Cyfarfod: 09/01/2020 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2020-21: sesiwn dystiolaeth 2

Jane Hutt AC, y Dirprwy Weinidog a’r Prif Chwip

Gary Haggaty, Dirprwy Gyfarwyddwr yr Is-adran Diogelwch Cymunedol, Llywodraeth Cymru

Alyson Francis, Dirprwy Gyfarwyddwr yr Is-adran Cymunedau, Llywodraeth Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

·       Jane Hutt AC, y Dirprwy Weinidog a’r Prif Chwip

·       Karin Phillips, Dirprwy Gyfarwyddwr yr Is-adran Diogelwch Cymunedol, Llywodraeth Cymru

·       Alyson Francis, Dirprwy Gyfarwyddwr yr Is-adran Cymunedau, Llywodraeth Cymru

 

3.2 Yn ystod y cyfarfod, cytunodd y Gweinidog i ddarparu:

·       Rhagor o wybodaeth am ddatblygiad Cynllun Gwella’r Gyllideb ac, yn benodol, y gwaith sy’n mynd rhagddo i adolygu a gwerthuso cynnydd a rhagor o fanylion am y prif gerrig milltir;

·       Pryd y mae Llywodraeth Cymru yn disgwyl pederfynu’n derfynol ynghylch gweithredu argymhellion y cyd-bwyllgorau mewn perthynas â chyhoeddi’r holl asesiadau unigol o effaith mewn un lle:

·       Manylion ymatebion Llywodraeth Cymru i’r argymhellion perthnasol yn adroddiad Cam 2 Chwarae Teg ar asesiadau o effaith y gyllideb; a

·       Rhagor o wybodaeth am y gwersi a ddysgwyd yn dilyn y cynllun peilot i baratoi cyllidebau ar sail rhyw yn 2007

 

 

 

 

 


Cyfarfod: 09/01/2020 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2020-21: trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law o dan eitemau 2 a 3. 

 


Cyfarfod: 08/01/2020 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2020-21 - Gweinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhwngwladol

Eluned Morgan AC, Gweinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol

Bethan Webb, Dirprwy Gyfarwyddwr yr Iaith Gymraeg

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Atebodd Gweinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol gwestiynau gan Aelodau’r Pwyllgor.

 

 


Cyfarfod: 08/01/2020 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2020-21 - y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth

Dafydd Elis-Thomas AC, y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth

Jason Thomas, Cyfarwyddwr Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth

Huw Davies, Pennaeth Cyllid, Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Atebodd y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Twristiaeth a Chwaraeon gwestiynau gan Aelodau'r Pwyllgor.

 


Cyfarfod: 08/01/2020 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2020-21

Vaughan Gething AC, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Julie Morgan AC, y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Jo-Anne Daniels, Cyfarwyddwr Iechyd Meddwl, Grwpiau Agored i Niwed a Llywodraethu'r GIG

Albert Heaney, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol ac Integreiddio

Yr Athro Jean White, Prif Swyddog Nyrsio

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Craffodd y Pwyllgor ar waith y Gweinidog a’r Dirprwy Weinidog mewn perthynas â chyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru.

2.2 Cytunodd y Gweinidog a’r Dirprwy Weinidog i ddarparu’r wybodaeth isod, yn ysgrifenedig, ar ôl y cyfarfod:

 • y wybodaeth ddiweddaraf am ganfyddiadau Llywodraeth Cymru yn dilyn ei gwaith archwilio gyda Swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol i archwilio Bondiau Effaith Gymdeithasol fel model buddsoddi ar sail canlyniadau i leihau nifer y Plant sy’n Derbyn Gofal, a hynny cyn gynted ag y bydd y gwaith hwnnw wedi'i gwblhau;  
 • cadarnhad o ble yn union yn yr Asesiad Effaith Integredig Strategol eleni mae manylion am yr “ystyriaeth glir o effaith penderfyniadau cyllidebol ar hawliau plant” y cyfeirir ato yn nhystiolaeth ysgrifenedig Llywodraeth Cymru ar gyfer y sesiwn hon; 
 • rhestr o brosiectau sy'n derbyn cyllid o dan y cynnig gofal plant ar gyfer lleoliadau sy’n cynnig darpariaeth Cyfnod Sylfaen a Gofal Plant;   
 • copi o'r llythyr a anfonwyd at Chwarae Cymru yn amlinellu'r cylch gwaith sy'n gysylltiedig â'i gyllid yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf, a syniad o'r hyn y disgwylir i’r corff ei gyflawni â'r cyllid a ddyrennir iddo yng Nghyllideb Ddrafft 2020-21; 
 • manylion pellach am y £2.3 miliwn y mae Llywodraeth Cymru wedi’i ddyrannu i awdurdodau lleol yn ei Chyllideb Ddrafft 2020-21 ar gyfer gwasanaethau mabwysiadu, a rhagor o fanylion am ei hymateb i bryderon Adoption UK Wales am y modd y bydd eu cais aflwyddiannus am gyllid Grant Gwasanaethau Cymdeithasol Cynaliadwy i’r Trydydd Sector ar gyfer 2020-21 yn effeithio ar wasanaethau cymorth.

 

 

 


Cyfarfod: 08/01/2020 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2020-2021

Kirsty Williams AC, y Gweinidog Addysg

Huw Morris, Cyfarwyddwr, Sgiliau, Addysg Uwch a Dysgu Gydol Oes

Steve Davies, Cyfarwyddwr, Cyfarwyddiaeth Addysg

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Craffodd y Pwyllgor ar waith y Gweinidog mewn perthynas â chyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru.

2.2 Cytunodd y Gweinidog i ddarparu’r wybodaeth isod, yn ysgrifenedig, ar ôl y cyfarfod:

 • manylion swm y dyraniad ar gyfer addysg sydd wedi'i gynnwys yn Grant Cymorth Refeniw Llywodraeth Leol 2020-21, ynghyd â dadansoddiad sy'n cynnwys manylion y swm y bwriedir ei wario ar y cynnydd yng nghostau  tâl a phensiynau athrawon a faint, wedyn, fydd yn gyllid ychwanegol gwirioneddol i ysgolion. Gofynnodd y Pwyllgor hefyd i’w Gweinidog gadarnhau’r canlynol:

­   faint o gyllid canlyniadol Barnett ar gyfer 2020-21 y mae Llywodraeth Cymru wedi'i dderbyn gan Lywodraeth y DU y gellir ei briodoli i gynydd mewn gwariant ar addysg yn Lloegr;

­   faint o arian ychwanegol y mae Llywodraeth Cymru wedi'i ddarparu ar gyfer addysg, gan gynnwys dadansoddiad o faint sydd wedi'i gynnwys yn y setliad llywodraeth leol a faint sy'n cael ei sianelu drwy'r MEG Addysg

 • sut y bydd Llywodraeth Cymru yn monitro'r gwariant sy'n deillio o'r £15 miliwn a ddyrannwyd i ariannu dysgu a datblygiad proffesiynol athrawon i baratoi ar gyfer y cwricwlwm newydd;   
 • pryd y cyhoeddir y dyddiad y bydd angen darparu gwybodaeth am y dyraniadau amrywiol yng Nghyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer ymchwil ac arloesi, gan gynnwys manylion y swm o arian preifat y disgwylir ei drosoli  (DS cadarnhawyd y caiff y wybodaeth hon ei darparu cyn gynted ag y bydd ar gael) - bydd y Pwyllgor yn rhannu'r wybodaeth hon gyda'r Pwyllgor EIS ga ei bod yn berthnasol i bortffolio’r Pwyllgor hwnnw
 • manylion pellach am ganfyddiadau adolygiad mewnol Llywodraeth Cymru o sut y mae’r £100m a ddyrannwyd i wella safonau ysgolion drwy gydol y Cynulliad hwn yn cael ei wario a sut y mae canfyddiadau’r adolygiad wedi dylanwadodd y canfyddiadau hyn ar ddyraniadau cyllideb yn 2019-20 a 2020-21

·         Oherwydd prinder amser, ni lwyddodd y Pwyllgor i ofyn cwestiwn am gyllid ar gyfer plant o Leiafrifoedd Ethnig a phlant Sipsiwn, Roma a Theithwyr ond mae wedi gofyn am ymateb ysgrifenedig.

 

 

 


Cyfarfod: 07/01/2020 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Dadl ar Ddatganiad: Cyllideb Ddrafft 2020-21

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.20

 


Cyfarfod: 18/12/2019 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 1)

Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2020-21: Sesiwn friffio breifat gydag ymgynghorydd arbenigol

Dr Edward Jones, Darlithydd mewn Economeg, Prifysgol Bangor

Cofnodion:

1.1     Cafodd y Pwyllgor sesiwn friffio breifat gan yr ymgynghorydd arbenigol Dr Edward Jones, Darlithydd mewn Economeg, Prifysgol Bangor.

 


Cyfarfod: 18/12/2019 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2020-21: Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

5.1     Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 18/12/2019 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2020-21: Sesiwn dystiolaeth 1 (y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd)

Rebecca Evans, y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd

Andrew Jeffreys, Cyfarwyddwr, Trysorlys Cymru

Matthew Wellington, Pennaeth Cyflenwi Cyllid, Llywodraeth Cymru

 

Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2020-21

Briff ymchwil

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1     Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Rebecca Evans AC, y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd; Andrew Jeffreys, Cyfarwyddwr, Trysorlys Cymru; a Matthew Wellington, Pennaeth Cyflawni’r Gyllideb, Llywodraeth Cymru.

 


Cyfarfod: 27/11/2019 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Llythyr gan Archwilydd Cyffredinol Cymru at Gadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus: proses gyllidebol Seland Newydd

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 27/11/2019 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Sesiwn friffio breifat: Gwaith monitro Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru ar gyllideb Llywodraeth Cymru - y canfyddiadau allweddol hyd yn hyn

Cathy Madge, Arweinydd Ysgogi Newid, Swyddfa'r Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru

Eurgain Powell, Ysgogwr Newid, Swyddfa'r Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru

 

Papur 2 - Papur briffio

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1     Cafodd y Pwyllgor sesiwn friffio breifat gan Cathy Madge, Arweinydd Ysgogi Newid ac Eurgain Powell, Ysgogwr Newid, Swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru, ar waith monitro Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru o gyllideb Llywodraeth Cymru.

 

 


Cyfarfod: 13/11/2019 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2020-21: Y dull o gynnal gwaith craffu

Papur 2 – Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2019-20: Dull o graffu

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1     Trafododd y Pwyllgor y dull diwygiedig o graffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2020-21 a chytunodd ar y dull gweithredu.

 


Cyfarfod: 12/11/2019 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 277

Cofnodion:

Nododd y Rheolwyr Busnes y llythyr.

 

 


Cyfarfod: 12/11/2019 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 280

Cofnodion:

Cytunodd y Rheolwyr Busnes ar yr amserlen gyllidebol ddiwygiedig, gyda dyddiad cau diwygiedig o 31 Ionawr i bwyllgorau adrodd, a nodwyd y byddai'r Pwyllgor Cyllid yn penderfynu ddydd Mercher yr wythnos hon a ddylid cyfarfod yn ystod wythnos gyntaf y toriad. Cytunodd y Trefnydd i sicrhau bod Gweinidogion yn ymwybodol o'r angen i fod ar gael yn ystod wythnos gyntaf y tymor ym mis Ionawr ar gyfer craffu gan bwyllgorau.

 

 


Cyfarfod: 12/11/2019 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2020-21


Cyfarfod: 23/10/2019 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2020-21: Cyllideb llywodraeth leol

Guto Ifan, Canolfan Llywodraethiant Cymru

Cian Sion, Canolfan Llywodraethiant Cymru

Emma Taylor-Collins, Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru

Michael Trickey, Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru

 

Adroddiadau

 

Canolfan Llywodraethu Cymru: Cut to the bone? An analysis of Local Government Finances in Wales, 2009-10 to 2017-18, and the outlook to 2023-24

Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru : Wedi cyrraedd y pwynt tyngedfennol: Llywodraeth leol Cymru a chyni

 

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1. Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

·       Guto Ifan, Canolfan Llywodraethiant Cymru

·       Cian Sion, Canolfan Llywodraethiant Cymru

·       Emma Taylor-Collins, Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru

·       Michael Trickey, Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru

 

 

 


Cyfarfod: 23/10/2019 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2020-21: Cyllideb llywodraeth leol - trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a gafwyd o dan eitem 2.

 


Cyfarfod: 16/10/2019 - Fforwm y Cadeiryddion - Y Bumed Senedd (Eitem 3.)

Ymatebion y Llywodraeth i’r broses graffu ar y gyllideb ddrafft

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 291
 • Cyfyngedig 292

Cyfarfod: 25/09/2019 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 8)

8 Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2020-21: Y dull o gynnal gwaith craffu

Papur 5: Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2019-20: Dull o graffu

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Cytunodd y Pwyllgor ar y dull diwygiedig o graffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2020-21.

 


Cyfarfod: 24/09/2019 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 298
 • Cyfyngedig 299

Cofnodion:

Trafododd y Rheolwyr Busnes y llythyr a chytunwyd i gyhoeddi amserlen gyllidebol ddiwygiedig, gyda dyddiad cau dydd Mawrth 14 Ionawr 2020 ar gyfer adrodd gan bwyllgor.

 

 

 


Cyfarfod: 24/09/2019 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2020-21


Cyfarfod: 19/09/2019 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 12)

12 Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd - amserlen ar gyfer Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2020-21 - 13 Medi 2019

Papur 8 - Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd - Amserlen ar gyfer Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2020-21 - 13 Medi 2019

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

12.1 Trafododd y Pwyllgor y llythyr a'r amserlen ddiwygiedig ar gyfer Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2020-21.

 


Cyfarfod: 19/09/2019 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

7 Cyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2020-21: Penodi cynghorydd arbenigol

Papur 5 - Cais am rôl y cynghorydd arbenigol

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Cytunodd y Pwyllgor i benodi cynghorydd arbenigol.

 


Cyfarfod: 19/09/2019 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Gohebiaeth at y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol, y Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol a'r Dirprwy Weinidog a'r Prif Chwip ynghylch gwaith craffu ar y gyllideb ddrafft ar gyfer 2020-21 - 10 Medi 2019

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.11a Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth at y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol, y Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol a'r Dirprwy Weinidog a'r Prif Chwip ynghylch gwaith craffu ar y gyllideb ddrafft ar gyfer 2020-21 - 10 Medi 2019

 


Cyfarfod: 18/09/2019 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Llythyr at Gyfarwyddwyr Cyllid Byrddau Iechyd Lleol - Cais am wybodaeth am Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2020-21

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 18/09/2019 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Llythyr at Gymdeithas Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol - Cais am wybodaeth am Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2020-21

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 18/09/2019 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Llythyr at y Gweinidog Addysg - Cais am wybodaeth am Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2020-21

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 18/09/2019 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Llythyr at y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol - Cais am wybodaeth am Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2020-21

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 18/09/2019 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Llythyr gan y Gweinidog Addysg - Ymateb i lythyr y Pwyllgor ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2020-21

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 17/09/2019 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Llythyr gan y Gweinidog Cyllid

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 336

Cofnodion:

Trafododd y Rheolwyr Busnes y cais a chytuno i ddychwelyd ato yn y cyfarfod nesaf, fel y gallent ystyried barn y Pwyllgor Cyllid.

 

 


Cyfarfod: 17/09/2019 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2020-21


Cyfarfod: 18/07/2019 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

6 Gohebiaeth gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid at y Cadeirydd - Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2020-21

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 18/07/2019 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid ynghylch Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2020-21

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.2 Nododd yr Aelodau y papur.

 


Cyfarfod: 18/07/2019 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

6 Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid - Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2020-21

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 18/07/2019 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 9)

9 Cyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru 2020-21 – trafod y dull gweithredu

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

9.1 Cytunodd y Pwyllgor ar ei ddull ar gyfer craffu ar gyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru.

 


Cyfarfod: 17/07/2019 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd (Eitem 7)

7 Trafodaeth ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2020-21

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor ei flaenoriaethau ar gyfer Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2020-21, a chytunodd arnynt. Cytunodd y Pwyllgor hefyd i gadw capasiti yn rhaglen waith yr hydref i allu cynnwys unrhyw newidiadau i amserlen y gyllideb.

 

 


Cyfarfod: 17/07/2019 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.3        Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 


Cyfarfod: 17/07/2019 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid ynghylch Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2020-21

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.2        Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 


Cyfarfod: 17/07/2019 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 8)

8 Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2020-21: Trafod cynghorydd arbenigol

Papur 4 – Cyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2020-21: Trafod penodi cynghorydd arbenigol

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Trafododd y Pwyllgor ddisgrifiad swydd drafft ar gyfer cynghorydd arbenigol.

 


Cyfarfod: 16/07/2019 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Letter from the Chair of the Finance Committee on the Timetable for the Welsh Government Budget 2020-21

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 374

Cofnodion:

Business Managers noted the letter and the concerns of Finance Committee regarding the proposed timetable and the fact that they welcome the timetable moving forward if possible, and in that situation more time should be allowed for scrutiny.

 

Business Committee agreed the budget timetable, but noted again that it may change in the autumn.

 

Business Managers agreed to schedule a Finance Committee debate on 25 September, and asked whether the outcomes of the Committee consultation could form the basis of the debate.

 


Cyfarfod: 16/07/2019 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Welsh Government Draft Budget 2020-21


Cyfarfod: 15/07/2019 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Papur i'w nodi 1: Gohebiaeth gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid at y Cadeirydd ynglŷn â Chyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2020-21 - 10 Gorffennaf 2019

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1.1  Nodwyd y papur.

 


Cyfarfod: 11/07/2019 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 12)

12 Cyllideb Llywodraeth Cymru ar gyfer 2020-21: Amserlen y gyllideb

Papur 10 – Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd - Amserlen ar gyfer Cyllideb - 5 Gorffennaf 2019

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

12.1 Trafododd y Pwyllgor amserlen cyllideb Llywodraeth Cymru ar gyfer 2020-21.

 


Cyfarfod: 10/07/2019 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Cyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru 2020 - 2021 – trafod y dull gweithredu

Cofnodion:

3.1 Bu'r Pwyllgor yn trafod y dull ar gyfer cyllideb ddrafft eleni. Byddai papur ar y dull yn cael ei drafod yn y cyfarfod ar 18 Gorffennaf.


Cyfarfod: 09/07/2019 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Amserlen Cyllideb Llywodraeth Cymru 2020-21

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 389

Cofnodion:

Amserlen Cyllideb Llywodraeth Cymru 2020-21

 

Dywedodd y Trefnydd wrth y Rheolwyr Busnes ei bod wedi ysgrifennu at y Pwyllgor Cyllid i'w hysbysu am yr amserlen gyllidebol arfaethedig, ac y bydd yn awr yn ysgrifennu at bob Pwyllgor arall.

 

Cytunodd y Rheolwyr Busnes i ymgynghori â'r Pwyllgor Cyllid, yn unol â'r Rheolau Sefydlog, a dychwelyd at y mater yn eu cyfarfod cyntaf ym mis Medi.

 

 


Cyfarfod: 09/07/2019 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Cyllideb Llywodraeth Cymru 2020-21