Cyfarfodydd

Coladu canllawiau a gyhoeddwyd gan y Llywydd o dan Reol Sefydlog 6.17

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 23/05/2023 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 6.1)

Diweddariadau a diwygiadau i'r Canllawiau ar y modd priodol o gynnal busnes y Senedd

Dogfennau ategol:

  • Cyfyngedig 2
  • Cyfyngedig 3

Cyfarfod: 23/05/2023 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 6.)

Casglu canllawiau a gyhoeddwyd gan y Llywydd o dan Reol Sefydlog 6.17


Cyfarfod: 04/06/2019 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Coladu Canllawiau - Cwestiynau Llefarwyr

Dogfennau ategol:

  • Cyfyngedig 6

Cofnodion:

Ystyriodd y Rheolwyr Busnes y canllawiau cyfredol ar gwestiynau llefarwyr a chytunwyd i newid y geiriad ychydig, er mwyn caniatáu i'r cwestiynau wyro oddi wrth thema eang mewn amgylchiadau eithriadol. Felly, mae'r Rheolwyr Busnes wedi cytuno ar y canllawiau a gasglwyd yn eu cyfanrwydd ac fe'u cyhoeddir yn fuan.

 

 


Cyfarfod: 14/05/2019 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

Coladu canllawiau a gyhoeddwyd gan y Llywydd o dan Reol Sefydlog 6.17

Dogfennau ategol:

  • Cyfyngedig 9

Cofnodion:

Coladu canllawiau a gyhoeddwyd gan y Llywydd o dan Reol Sefydlog 6.17

 

Trafododd y Rheolwyr Busnes y papur a chytunwyd i ddychwelyd at y mater o gwestiynau'r Llefarwyr yng nghyfarfod yr wythnos nesaf.

 

 

 


Cyfarfod: 26/03/2019 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Coladu Canllawiau a gyhoeddir gan y Llywydd o dan Reol Sefydlog 6.17

Dogfennau ategol:

  • Cyfyngedig 12

Cofnodion:

 

Trafododd y Rheolwyr Busnes amrywiaeth o faterion yn ymwneud â'r canllawiau a gofynnwyd i'r Ysgrifenyddiaeth gyflwyno drafft diwygiedig yn adlewyrchu'r newidiadau y cytunwyd arnynt, a darparu nodiadau ar feysydd sydd angen eu hystyried ymhellach.

 


Cyfarfod: 05/03/2019 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Casglu ynghyd Ganllawiau a gyhoeddir gan y Llywydd o dan Reol Sefydlog 6.17

Dogfennau ategol:

  • Cyfyngedig 15

Cofnodion:

Cytunodd y Rheolwyr Busnes i gais gan y Trefnydd i ohirio unrhyw drafodaeth tan 19 Mawrth i ganiatáu ystyriaeth bellach gan y grŵp Llafur.

 

 


Cyfarfod: 05/02/2019 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

Casglu ynghyd Ganllawiau a gyhoeddir gany Llywydd o dan Reol Sefydlog 6.17

Dogfennau ategol:

  • Cyfyngedig 18

Cofnodion:

Mewn ymateb i ymholiad gan y Trefnydd ynghylch cynnwys amseru 'Dadleuon sy'n ceisio cytundeb y Cynulliad i gyflwyno Bil arfaethedig Aelod', cytunodd y Rheolwyr Busnes i ychwanegu'r amseru ar gyfer Cyfnodau 1, 3 a 4.

 

Soniodd y Trefnydd am y posibilrwydd o adolygu nifer y cwestiynau a gyflwynir ar gyfer sesiynau'r cwestiynau llafar, gyda'r bwriad o'i lleihau o'r pymtheg presennol. Dywedodd y Rheolwyr Busnes eraill y gallent fod yn gefnogol i symudiad o'r fath, yn amodol ar ymgynghori â'u grwpiau.

 

Dywedodd y Llywydd y dylai'r Aelodau ymgynghori â'u grwpiau a dychwelyd ato ar ôl yr hanner tymor.