Cyfarfodydd

Deddf Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru) 2020

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 18/03/2021 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Llythyr gan y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol at Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ynghylch Deddf Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru) 2020

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 27/02/2020 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Llythyr gan y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol - Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru) - 11 Chwefror 2020

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 28/01/2020 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 8)

Dadl: Cyfnod 4 y Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru)

NDM7246 - Julie Morgan (Gogledd Caerdydd)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 26.47:

Yn cymeradwyo'r Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru).

Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru)

Dogfen Ategol
Datganiad y Llywydd yn unol â Rheol Sefydlog 26.50A

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 18.33

Cynhaliwyd pleidlais ar y cynnig

NDM7246 - Julie Morgan (Gogledd Caerdydd)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 26.47:

Yn cymeradwyo'r Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru).

Cynhaliwyd pleidlais ar y cynnig:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

36

0

14

50

Derbyniwyd y cynnig.

 


Cyfarfod: 21/01/2020 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

Dadl: Cyfnod 3 y Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru)

Mae’r gwelliannau wedi cael eu grwpio at ddibenion y ddadl a byddant yn cael eu trafod fel a ganlyn:

1.   Dyletswydd i hybu ymwybyddiaeth y cyhoedd  

1, 2, 3, 4, 5

2. Gofynion adrodd    

6, 11

3. Dyletswydd i sicrhau cyllid digonol  

7, 8

4. Pwerau gwneud Rheoliadau yn y Bil    

9

5.   Cychwyn    

10

Dogfennau Ategol
Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru)
Memorandwm Esboniadol
Rhestr o Welliannau wedi’u didoli
Grwpio Gwelliannau

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 17.40

Yn unol â Rheol Sefydlog 26.36, mae’r gwelliannau i gael eu gwaredu yn y drefn y mae’r adrannau a’r atodlenni y maent yn cyfeirio atynt yn codi yn y Bil.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 1:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

15

0

38

53

Gwrthodwyd gwelliant 1.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 2:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

15

0

38

53

Gwrthodwyd gwelliant 2.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 3:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

15

0

38

53

Gwrthodwyd gwelliant 3.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 4:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

15

0

38

53

Gwrthodwyd gwelliant 4.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 5:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

15

0

38

53

Gwrthodwyd gwelliant 5.

Derbyniwyd gwelliant 6, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 7:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

15

0

38

53

Gwrthodwyd gwelliant 7.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 8:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

15

0

38

53

Gwrthodwyd gwelliant 8.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 9:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

15

0

38

53

Gwrthodwyd gwelliant 9.

Derbyniwyd gwelliant 11, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 10:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

16

0

37

53

Gwrthodwyd gwelliant 10.

Barnwyd bod holl adrannau ac atodlenni’r Bil wedi’u derbyn, gan ddod â thrafodion Cyfnod 3 i ben.

 


Cyfarfod: 16/01/2020 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Llythyr gan y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol - y wybodaeth ddiweddaraf am y cynnydd sydd wedi’i wneud o ran cael gafael ar ddata dibynadwy am wasanaethau cymdeithasol fel y nodir yn Asesiad Effaith Rheoleiddiol y Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru)

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 16/01/2020 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Llythyr gan y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol - Gosod y Memorandwm Esboniadol wedi'i ddiweddaru mewn perthynas â'r Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru)

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 15/01/2020 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Llythyr gan y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynghylch y Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru) - 7 Ionawr 2020

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 13/01/2020 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Llythyr gan y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru)

CLA(5)-02-20 Papur 10 Llythyr gan y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, 7 Ionawr 2020

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol.


Cyfarfod: 08/01/2020 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Llythyr gan y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol at y Grŵp Gweithredu Strategol – diweddariad am welliannau Cyfnod 3 i’r Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru)

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 08/01/2020 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Llythyr gan y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol – diweddariad am welliannau Cyfnod 3 i’r Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru)

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 24/10/2019 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

Y Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru) - Trafodion Cyfnod 2

Julie Morgan AC, y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Karen Cornish, Dirprwy Gyfarwyddwr, Is-adran Plant a Theuluoedd, Llywodraeth Cymru

Emma Gammon, Cyfreithiwr, Llywodraeth Cymru

 

Yn unol â Rheol Sefydlog 26.21, dyma’r drefn ar gyfer trafodion Cyfnod 2: Adrannau 1 i 3; Teitl hir.

 

Mae dogfennau sy'n berthnasol i'r trafodion Cyfnod 2 ar gael ar dudalen we’r Bil.

 

Bydd egwyl ar adeg briodol yn ystod y trafodion

 

Cofnodion:

2.1 Yn unol â Rheol Sefydlog 26.21, gwaredodd y Pwyllgor y gwelliannau a ganlyn i'r Bil:

 

Gwelliant 1A (Janet Finch-Saunders)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Janet Finch-Saunders

Lynne Neagle

 

Suzy Davies

Hefin David

 

 

Dawn Bowden

 

 

Siân Gwenllian

 

Gwrthodwyd gwelliant 1A.

 

Gwelliant 1B (Janet Finch-Saunders)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Janet Finch-Saunders

Lynne Neagle

 

Suzy Davies

Hefin David

 

 

Dawn Bowden

 

 

Siân Gwenllian

 

Gwrthodwyd gwelliant 1B.

 

Gwelliant 1C (Janet Finch-Saunders)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Janet Finch-Saunders

Lynne Neagle

 

Suzy Davies

Hefin David

 

 

Dawn Bowden

 

 

Siân Gwenllian

 

Gwrthodwyd gwelliant 1C.

 


Gwelliant 1D (Janet Finch-Saunders)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Janet Finch-Saunders

Lynne Neagle

 

Suzy Davies

Hefin David

 

 

Dawn Bowden

 

 

Siân Gwenllian

 

Gwrthodwyd gwelliant 1D.

 

Gwelliant 1E (Janet Finch-Saunders)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Janet Finch-Saunders

Lynne Neagle

 

Suzy Davies

Hefin David

 

 

Dawn Bowden

 

 

Siân Gwenllian

 

Gwrthodwyd gwelliant 1E.

 

Gwelliant 1 (Julie Morgan)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Lynne Neagle

Suzy Davies

 

Hefin David

Janet Finch-Saunders

 

Dawn Bowden

 

 

Siân Gwenllian

 

 

Derbyniwyd gwelliant 1.

 

Gwelliant 2C (Janet Finch-Saunders)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Janet Finch-Saunders

Lynne Neagle

 

Suzy Davies

Hefin David

 

 

Dawn Bowden

 

 

Siân Gwenllian

 

Gwrthodwyd gwelliant 2C.

 

Gwelliant 2A (Suzy Davies)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Janet Finch-Saunders

Lynne Neagle

 

Suzy Davies

Hefin David

 

 

Dawn Bowden

 

 

Siân Gwenllian

 

Gwrthodwyd gwelliant 2A.

 

Gwelliant 2D (Janet Finch-Saunders)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Janet Finch-Saunders

Lynne Neagle

 

Suzy Davies

Hefin David

 

 

Dawn Bowden

 

 

Siân Gwenllian

 

Gwrthodwyd gwelliant 2D.

 

Gwelliant 2E (Janet Finch-Saunders)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Janet Finch-Saunders

Lynne Neagle

 

Suzy Davies

Hefin David

 

 

Dawn Bowden

 

 

Siân Gwenllian

 

Gwrthodwyd gwelliant 2E.

 

Gwelliant 2F (Janet Finch-Saunders)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Janet Finch-Saunders

Lynne Neagle

 

Suzy Davies

Hefin David

 

 

Dawn Bowden

 

 

Siân Gwenllian

 

Gwrthodwyd gwelliant 2F.

 

Gwelliant 2G (Janet Finch-Saunders)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Janet Finch-Saunders

Lynne Neagle

 

Suzy Davies

Hefin David

 

 

Dawn Bowden

 

 

Siân Gwenllian

 

Gwrthodwyd gwelliant 2G.

 

Gwelliant 2H (Janet Finch-Saunders)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Janet Finch-Saunders

Lynne Neagle

 

Suzy Davies

Hefin David

 

 

Dawn Bowden

 

 

Siân Gwenllian

 

Gwrthodwyd gwelliant 2H.

 

Gwelliant 2I (Janet Finch-Saunders)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Janet Finch-Saunders

Lynne Neagle

 

Suzy Davies

Hefin David

 

 

Dawn Bowden

 

 

Siân Gwenllian

 

Gwrthodwyd gwelliant 2I.

 

Gwelliant 2J (Janet Finch-Saunders)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Janet Finch-Saunders

Lynne Neagle

 

Suzy Davies

Hefin David

 

 

Dawn Bowden

 

 

Siân Gwenllian

 

Gwrthodwyd gwelliant 2J.

 

Gwelliant 2K (Janet Finch-Saunders)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Janet Finch-Saunders

Lynne Neagle

 

Suzy Davies

Hefin David

 

 

Dawn Bowden

 

 

Siân Gwenllian

 

Gwrthodwyd gwelliant 2K.

 

Ni chafodd gwelliant 2K (Suzy Davies) ei gynnig.

 

Gwelliant 2 (Julie Morgan)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Lynne Neagle

Suzy Davies

 

Hefin David

Janet Finch-Saunders

 

Dawn Bowden

 

 

Siân Gwenllian

 

 

Derbyniwyd gwelliant 2.

 

Gwelliant 3A (Suzy Davies)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Janet Finch-Saunders

Lynne Neagle

 

Suzy Davies

Hefin David

 

 

Dawn Bowden

 

 

Siân Gwenllian

 

Gwrthodwyd gwelliant 3A.

 

Derbyniwyd gwelliant 3 (Julie Morgan) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i)

 

Gwelliant 11 (Janet Finch-Saunders)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Janet Finch-Saunders

Lynne Neagle

 

Suzy Davies

Hefin David

 

 

Dawn Bowden

 

 

Siân Gwenllian

 

Gwrthodwyd gwelliant 11.

 

Gwelliant 12 (Janet Finch-Saunders)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Janet Finch-Saunders

Lynne Neagle

 

Suzy Davies

Hefin David

 

 

Dawn Bowden

 

 

Siân Gwenllian

 

Gwrthodwyd gwelliant 12.

 

Gwelliant 4 (Julie Morgan)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Lynne Neagle

Suzy Davies

 

Hefin David

Janet Finch-Saunders

 

Dawn Bowden

 

 

Siân Gwenllian

 

 

Derbyniwyd gwelliant 4.

 

Gwelliant 5 (Julie Morgan)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Lynne Neagle

Suzy Davies

 

Hefin David

Janet Finch-Saunders

 

Dawn Bowden

 

 

Siân Gwenllian

 

 

Derbyniwyd gwelliant 5.

 

Derbyniwyd gwelliant 6 (Julie Morgan) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i)

 

Gwelliant 9 (Suzy Davies)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Janet Finch-Saunders

Lynne Neagle

 

Suzy Davies

Hefin David

 

 

Dawn Bowden

 

 

Siân Gwenllian

 

Gwrthodwyd gwelliant 9.

 

Gwelliant 13 (Janet Finch-Saunders)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Janet Finch-Saunders

Lynne Neagle

 

Suzy Davies

Hefin David

 

 

Dawn Bowden

 

 

Siân Gwenllian

 

Gwrthodwyd gwelliant 13.

 

Gwelliant 14 (Janet Finch-Saunders)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Janet Finch-Saunders

Lynne Neagle

 

Suzy Davies

Hefin David

 

 

Dawn Bowden

 

 

Siân Gwenllian

 

Gwrthodwyd gwelliant 14.

 

Gwelliant 7 (Julie Morgan)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Lynne Neagle

Suzy Davies

 

Hefin David

Janet Finch-Saunders

 

Dawn Bowden

 

 

Siân Gwenllian

 

 

Derbyniwyd gwelliant 7.

 

Gwelliant 10 (Suzy Davies)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Janet Finch-Saunders

Lynne Neagle

 

Suzy Davies

Hefin David

 

 

Dawn Bowden

 

 

Siân Gwenllian

 

Gwrthodwyd gwelliant 10.

 

Gwelliant 15 (Janet Finch-Saunders)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Janet Finch-Saunders

Lynne Neagle

 

Suzy Davies

Hefin David

 

 

Dawn Bowden

 

 

Siân Gwenllian

 

Gwrthodwyd gwelliant 15.

 

Gwelliant 16 (Janet Finch-Saunders)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Janet Finch-Saunders

Lynne Neagle

 

Suzy Davies

Hefin David

 

 

Dawn Bowden

 

 

Siân Gwenllian

 

Gwrthodwyd gwelliant 16.

 

Derbyniwyd gwelliant 8 (Julie Morgan) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i)

2.2 Cadarnhaodd y Cadeirydd y bernir bod holl adrannau’r Bil a’r holl atodlenni iddo wedi cael eu cytuno, gan gwblhau trafodion Cyfnod 2.

 


Cyfarfod: 23/09/2019 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

7 Llythyr gan y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol at Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg: Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru)

CLA(5)-25-19 – Papur 11 - Llythyr gan y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol at Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg, 13 Medi 2019

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol at Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg

 


Cyfarfod: 23/09/2019 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

7 Llythyr gan y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol at Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid: Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru)

CLA(5)-25-19 – Papur 12 – Llythyr gan y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol at Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid, 13 Medi 2019

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol at Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid.

 


Cyfarfod: 23/09/2019 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

7 Llythyr gan y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru)

CLA(5)-25-19 – Papur 10 – Llythyr gan y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, 13 Medi 2019

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol.

 


Cyfarfod: 17/09/2019 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 10)

Cynnig i gytuno ar y penderfyniad ariannol mewn perthynas â'r Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru)

NDM7131 - Julie Morgan (Gogledd Caerdydd)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, at ddibenion unrhyw ddarpariaethau sy’n deillio o’r Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru), yn cytuno i unrhyw gynnydd mewn gwariant o’r math y cyfeiriwyd ato yn Rheol Sefydlog 26.69, sy’n codi o ganlyniad i’r Bil.

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 20.00

Gohiriwyd y bleidlais ar y cynnig o dan yr eitem hon tan y Cyfnod Pleidleisio.

NDM7131 - Julie Morgan (Gogledd Caerdydd)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, at ddibenion unrhyw ddarpariaethau sy’n deillio o’r Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru), yn cytuno i unrhyw gynnydd mewn gwariant o’r math y cyfeiriwyd ato yn Rheol Sefydlog 26.69, sy’n codi o ganlyniad i’r Bil.

Cynhaliwyd pleidlais ar y cynnig:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

36

0

15

51

Derbyniwyd y cynnig.


Cyfarfod: 17/09/2019 - Y Cyfarfod Llawn - Y Bumed Senedd (Eitem 9)

Dadl ar Egwyddorion Cyffredinol y Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru)

NDM7130 - Julie Morgan (Gogledd Caerdydd)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 26.11:

Yn cytuno i egwyddorion cyffredinol y Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru).

Gosodwyd y Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru) a'r Memorandwm Esboniadol gerbron y Cynulliad ar 25 Mawrth 2019;

Gosodwyd adroddiad Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ar y Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru) gerbron y Cynulliad ar 2 Awst 2019.

Dogfennau Ategol
Adroddiad y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg
Adroddiad y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol
Adroddiad y Pwyllgor Cyllid


Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 18.29

Gohiriwyd y bleidlais ar y cynnig o dan yr eitem hon tan y Cyfnod Pleidleisio.

NDM7130 - Julie Morgan (Gogledd Caerdydd)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 26.11:

Yn cytuno i egwyddorion cyffredinol y Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru).

Gosodwyd y Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru) a'r Memorandwm Esboniadol gerbron y Cynulliad ar 25 Mawrth 2019;

Gosodwyd adroddiad Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ar y Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru) gerbron y Cynulliad ar 2 Awst 2019.

Cynhaliwyd pleidlais ar y cynnig:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

36

0

15

51

Derbyniwyd y cynnig.


Cyfarfod: 18/07/2019 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

6 Llythyr gan Gomisiynydd Plant Cymru - Gwybodaeth ychwanegol ar gyfer y Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad o Gosb Resymol) (Cymru)

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 18/07/2019 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

6 Llythyr gan y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol - gwybodaeth ychwanegol yn dilyn y cyfarfod ar 12 Mehefin ynghylch Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru)

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 18/07/2019 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 8)

Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru) - trafod yr adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft. Derbyniwyd yr adroddiad drafft, yn amodol ar fân newidiadau. Cytunodd y Pwyllgor i gyhoeddi ei adroddiad ar 2 Awst.

 


Cyfarfod: 15/07/2019 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

7 Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru): Adroddiad drafft

CLA(5)-23-19 – Papur 11 – Adroddiad drafft

CLA(5)-23-19 – Papur 12 - Nodyn Cyngor Cyfreithiol

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft ar y Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru) a chytunodd arno.  Nododd yr Aelodau y byddai’r adroddiad yn cael ei osod erbyn y dyddiad cau gofynnol sef 2 Awst 2019.

 


Cyfarfod: 10/07/2019 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru) - trafod yr adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft. Byddai adroddiad diwygiedig yn cael ei drafod yn y cyfarfod ar 18 Gorffennaf.


Cyfarfod: 08/07/2019 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 17)

17 Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru) : Adroddiad drafft

CLA(5)-22-19 – Papur 29 – Adroddiad Drafft

CLA(5)-22-19 – Papur 30 – Nodyn Cyngor Cyfreithiol

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor ei adroddiad drafft ar y Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru), a chytunodd i ystyried drafft pellach yn y cyfarfod nesaf.

 


Cyfarfod: 04/07/2019 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru) - Trafod y dystiolaeth wrth baratoi ar gyfer yr adroddiad drafft

Chaitanya Joshi, Uwch-wyddonydd Data

Louisa Nolan, Prif Wyddonydd Data

Llinos Madeley, Clerc y Pwyllgor

Sîan Thomas, Ymchwil y Senedd

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Cafodd y Pwyllgor gyflwyniad ar y dystiolaeth a dderbyniwyd.

 


Cyfarfod: 04/07/2019 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Llythyr gan y Cadeirydd at Gomisiynydd Plant Cymru - Cais am wybodaeth ychwanegol am y Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru)

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 04/07/2019 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Llythyr gan y Cadeirydd at y Dirprwy Weinidog - Cais am wybodaeth ychwanegol am y Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru)

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 03/07/2019 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 9)

9 Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru): Trafod yr adroddiad drafft

Papur 4 – Adroddiad drafft ar y Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru) – Saesneg yn unig

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

9.1 Cymeradwyodd y Pwyllgor y newidiadau i'r adroddiad drafft ar Fil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru).

 


Cyfarfod: 24/06/2019 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Llythyr gan y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru)

CLA(5)-20-19 – Papur 9 – Llythyr gan y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, 18 Mehefin 2019

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol.

 


Cyfarfod: 20/06/2019 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru) – Trafod y prif faterion

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor y prif faterion, a chaiff adroddiad drafft ei drafod ar 10 Gorffennaf.

 


Cyfarfod: 19/06/2019 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru): Trafod yr adroddiad drafft

Papur 1 – Adroddiad drafft ar y Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Cytunodd y Pwyllgor ar yr adroddiad drafft â rhai mân newidiadau.

 


Cyfarfod: 13/06/2019 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 PTN1 - Llythyr gan y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru) – 31 Mai 2019

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 12/06/2019 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru) - sesiwn dystiolaeth 11

Julie Morgan AC, Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Karen Cornish, Dirprwy Gyfarwyddwr, Is-adran Plant a Theuluoedd

Emma Gammon, Cyfreithiwr

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Craffodd y Pwyllgor ar waith y Dirprwy Weinidog.

2.2 Cytunodd y Dirprwy Weinidog i ddarparu nodyn ar y materion a ganlyn:

 • Gwybodaeth am y cysylltiadau â rhieni, gan gynnwys manylion am y negeseuon a ddefnyddiwyd mewn perthynas â rhianta, cyn y cyswllt cyn-ysgol yn 3.5 oed yn Rhaglen Plant Iach Cymru;
 • Nodyn ar yr ymarfer mapio sy'n cael ei gynnal mewn perthynas ag argaeledd cymorth blynyddoedd cynnar i rieni, gan gynnwys manylion y broses fapio, amserlenni, a sut y caiff y canfyddiadau eu datblygu;
 • Y wybodaeth ddiweddaraf am waith Llywodraeth Cymru ar warediadau y tu allan i'r llys, gan gynnwys costau amcangyfrifedig;
 • Ffigurau sy'n ymwneud â pha mor aml y datgelir gwybodaeth 'heb euogfarn, a pha mor aml y disgwylir iddi gael ei datgelu;
 • Nodyn yn rhoi rhagor o fanylion am y trafodaethau â'r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) y cyfeiriodd Llywodraeth Cymru atynt mewn perthynas â'r Bil a datgelu gwybodaeth 'heb euogfarn; ac
 • Ymateb ysgrifenedig i'r cwestiynau nas cyrhaeddwyd isod:
  • Sut y bydd Llywodraeth Cymru yn sicrhau bod y Bil hwn yn amddiffyn y plant ieuengaf na allant leisio eu profiadau?
  • Pa asesiad a wnaed o ran a fydd y Bil hwn yn effeithio yn anghymesur ar fenywod, yn enwedig y rhai sy'n agored i niwed, o ystyried mai menywod yw'r prif roddwyr gofal mewn llawer o achosion?
  • Mae Asesiad Effaith Cydraddoldeb y Bil yn nodi: “Mae rhywfaint o dystiolaeth gyfyngedig y gall plant o rai grwpiau ethnig gael eu cosbi’n gorfforol yn amlach oherwydd tarddiad ethnig neu ddiwylliannol eu rhieni", “Mae rhieni o leiafrifoedd ethnig yn wynebu nifer o rwystrau gwahanol i fanteisio ar wasanaethau, gan gynnwys gwahaniaethu, rhwystrau iaith a diwylliannol a diffyg ymwybyddiaeth o wasanaethau a sut i gael gafael arnynt”, a bod teuluoedd Sipsiwn a Theithwyr “yn amharod defnyddio gwasanaethau oherwydd ofn stigma a rhagfarn, diffyg ymddiriedaeth mewn darparwyr gwasanaethau, a sgiliau llythrennedd cyfyngedig o bosibl”. A all Llywodraeth Cymru amlinellu pa mor arwyddocaol yw'r mater hwn yn ei barn hi, gan roi enghreifftiau ymarferol o sut y bydd yn lliniaru'r effeithiau posibl hyn?  

 

 


Cyfarfod: 12/06/2019 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Llythyr gan y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol - gwybodaeth ychwanegol yn dilyn y sesiwn dystiolaeth ar 2 Mai ynghylch Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru)

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 12/06/2019 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru) – Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a glywyd yn ystod y sesiwn.

 


Cyfarfod: 12/06/2019 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Llythyr gan y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol - Adroddiad ymchwil ar ymwybyddiaeth y cyhoedd a barn am Fil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru)

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 12/06/2019 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Llythyr gan y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol - Ymateb CAFASS Cymru i'r pwyntiau penodol mewn perthynas â Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru)

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 10/06/2019 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Llythyr gan y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru)

CLA(5)-18-19 – Papur 5 – Llythyr gan y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, 5 Mehefin 2019

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth.

 


Cyfarfod: 06/06/2019 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Llythyr gan y Cadeirydd at y Pwyllgor Busnes - Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru) - cais am estyniad i’r dyddiad cau ar gyfer adroddiad Cyfnod 1

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 06/06/2019 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Llythyr gan y Cadeirydd at y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol - Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru) - i ofyn i CAFCASS Cymru am wybodaeth

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 06/06/2019 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru) - sesiwn dystiolaeth 11

Gwasanaeth Erlyn y Goron Cymru

Barry Hughes, Prif Erlynydd y Goron

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Brif Erlynydd y Goron Cymru.


Cyfarfod: 06/06/2019 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru) - trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a glywyd yn ystod y dystiolaeth.


Cyfarfod: 06/06/2019 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 1)

Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru) - Digwyddiad ymgysylltu (Gwahoddedigion yn unig) (Ystafelloedd Cynadledda C a D, Tŷ Hywel)

Bydd y Pwyllgor yn cwrdd â rhieni a gofalwyr mewn dwy sesiwn i drafod y Bil. Gwahoddwyd hwy gan Rwydwaith Amddiffyniad Cyfartal Cymru a Byddwch yn Rhesymol Cymru. Nid yw'r digwyddiad hwn yn agored i'r cyhoedd.  

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

 1.1 Cyfarfu'r Pwyllgor â rhieni a gofalwyr i drafod y Bil.


Cyfarfod: 03/06/2019 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru): Sesiwn dystiolaeth

Julie Morgan AC, y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Karen Cornish, Dirprwy Gyfarwyddwr Yr Is-adran Plant a Theuluoedd

Emma Gammon, Cyfreithiwr

 

CLA(5)-17-19 – Papur briffio

 

Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru) 2019, fel y'i cyflwynwyd

Memorandwm esboniadol

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol.

 

Cytunodd y Dirprwy Weinidog i ysgrifennu at y Pwyllgor er mwyn darparu rhagor o eglurder ynghylch adran 1(4) o'r Bil.

 


Cyfarfod: 03/06/2019 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Llythyr gan y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol at Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg: Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru)

CLA(5)-17-19 – Papur 8 – Llythyr gan y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, 25 Ebrill 2019

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr a gafwyd gan y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol.

 

 


Cyfarfod: 03/06/2019 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Llythyr gan y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol at Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg: Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru)

CLA(5)-17-19 – Papur 7 – Llythyr gan y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, 5 Ebrill 2019

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr a gafwyd gan y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol.

 


Cyfarfod: 22/05/2019 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Y Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru) – sesiwn dystiolaeth 10

Coleg Brenhinol Pediatreg ac Iechyd Plant, Coleg Brenhinol y Meddygon Teulu, Coleg Nyrsio Brenhinol

Dr Lorna Price, cynrychiolydd Cymru ar Bwyllgor Amddiffyn Plant canolog y Coleg Brenhinol Pediatreg ac Iechyd Plant

Dr Rowena Christmas, cynrychiolydd o Goleg Brenhinol y Meddygon Teulu

Michelle Moseley, cynrychiolydd o Goleg Brenhinol y Nyrsys

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr o Goleg Brenhinol yr Ymarferwyr Cyffredinol, y Coleg Nyrsio Brenhinol a'r Coleg Brenhinol Pediatreg ac Iechyd Plant.

 


Cyfarfod: 22/05/2019 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Y Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru) – sesiwn dystiolaeth 9

Y Bwrdd Diogelu Annibynnol Cenedlaethol

Jane Randall, Cadeirydd y Bwrdd Diogelu Annibynnol Cenedlaethol

Jan Pickles, Aelod o'r Bwrdd Diogelu Annibynnol Cenedlaethol

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y Bwrdd Diogelu Annibynnol Cenedlaethol.

 


Cyfarfod: 22/05/2019 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Y Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru) – Sesiwn dystiolaeth 8

Cynrychiolwyr GIG Cymru

Dave Williams, Cyfarwyddwr yr Is-adran - Gwasanaethau Teulu a Therapi, Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Nicola Edwards, Pennaeth Diogelu, Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr y GIG.

2.2 Cytunodd cynrychiolwyr y GIG i ddarparu nodyn ar ba wasanaethau cymorth ymyrraeth gynnar i deuluoedd sydd ar gael ym mhob Bwrdd Iechyd ledled Cymru. 

 


Cyfarfod: 22/05/2019 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

Y Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru) – trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

7.1 Bu'r Pwyllgor yn trafod y dystiolaeth a glywyd yn ystod y sesiynau tystiolaeth.

 


Cyfarfod: 21/05/2019 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Amserlen ar gyfer y Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru)

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 184

Cofnodion:

Business Managers agreed the request from the Committee to extend the stage 1 reporting deadline by 2 weeks.

 


Cyfarfod: 16/05/2019 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru) - Llythyr gan Senedd Ieuenctid Cymru

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 16/05/2019 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru) - trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a glywyd yn ystod y sesiynau.

 


Cyfarfod: 16/05/2019 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru) - sesiwn dystiolaeth 7

Cymdeithas Gweithwyr Cymdeithasol Prydain yng Nghymru

 

Allison Hulmes, Cyfarwyddwr Cenedlaethol Cymru

 

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan BASW Cymru.

3.2 Cytunodd y Cyfarwyddwr i ddarparu nodyn am y materion a ganlyn:

·         Tystiolaeth o ran unrhyw ddwysâd o ran gweithgarwch sy’n is na’r trothwy presennol ar gyfer defnyddio’r amddiffyniad cosb resymol i weithgarwch yr ystyrir ei fod yn ymosodiad

·         Ymwneud BASW Cymru hyd yn hyn â’r gwaith o ddatblygu’r Bil

 


Cyfarfod: 16/05/2019 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru) - sesiwn dystiolaeth 6

Cynrychiolwyr yr Heddlu

Jeff Cuthbert, Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent a Chadeirydd Grŵp Plismona Cymru Gyfan.

Matt Jukes, Prif Gwnstabl Heddlu De Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr yr Heddlu.

2.2 Cytunodd cynrychiolwyr yr Heddlu i ddarparu nodyn ynghylch y sefyllfa bresennol, fel y maent yn ei deall mewn perthynas â datblygiad a gwaith canolfannau diogelu amlasiantaeth.

 


Cyfarfod: 09/05/2019 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Y Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru): trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 09/05/2019 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Y Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru): sesiwn dystiolaeth

Julie Morgan AC, Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol 

Karen Cornish, Dirprwy Gyfarwyddwr, Is-adran Plant a Theuluoedd

Sarah Canning, Pennaeth y Gangen Deddfwriaeth, Ymchwil a Rhianta

 

Papur 1 - Llythyr gan y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol at y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg – 5 Ebrill 2019

Papur 2 - Llythyr gan y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol at Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg – 25 Ebrill 2019

Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru)

Memorandwm Esboniadol

Briff Ymchwil

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Julie Morgan AC, Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol; Karen Cornish, Dirprwy Gyfarwyddwr, Is-adran Plant a Theuluoedd; a Sarah Canning, Pennaeth y Gangen Deddfwriaeth, Ymchwil a Rhianta, ar oblygiadau ariannol y Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Rhesymol) (Cymru).

 

3.2 Cytunodd y Dirprwy Weinidog i ddarparu rhagor o wybodaeth ar sut yr amcangyfrifwyd nifer yr achosion o gosb resymol a adroddwyd i'r heddlu a sut y mae hyn yn gysylltiedig â nifer yr erlyniadau yng Nghymru bob blwyddyn.


Cyfarfod: 08/05/2019 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru) - sesiwn dystiolaeth 6

Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC), Cymdeithas Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (ADSS), a Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CCAC)

Sally Jenkins, Cadeirydd Penaethiaid Gwasanaethau Plant Cymru Gyfan a chynrychiolydd ADSS

Alastair Birch, Uwch-arweinydd System Cydraddoldeb a Diogelu, Cyngor Sir Penfro a chynrychiolydd CCAC

Y Cynghorydd Huw David, Llefarydd Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru ar Iechyd a Gofal Cymdeithasol ac Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Penybont

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, y Gymdeithas Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol a Chymdeithas Cyfarwyddwyr Addysg Cymru.

 


Cyfarfod: 08/05/2019 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru) - trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth.

 


Cyfarfod: 02/05/2019 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

6 Llythyr gan y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol - Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru)

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 02/05/2019 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

6 Llythyr at y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol - Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru)

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 02/05/2019 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru) - Sesiwn dystiolaeth 2

Byddwch yn Rhesymol Cymru

Jamie Gillies, llefarydd dros Byddwch yn Rhesymol

Sally Gobbett, Rhiant/Ymgyrchydd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Byddwch yn Rhesymol Cymru.

3.2 Cytunodd i ddarparu nodyn am y canlynol:

·         manylion y dystiolaeth y soniwyd amdani ynghylch effeithiau cosbi plant yn gorfforol ac yn anghorfforol;

·         rhagor o fanylion am yr honiad bod yr amddiffyniad cosb resymol wedi cael ei ddefnyddio tair gwaith dros gyfnod o naw mlynedd yn Lloegr, gan gynnwys a oedd cyhuddiadau pelau wedi'u dwyn yn ystod adeg yr achosion unigol hynny a

·         rhagor o wybodaeth am y cyfraddau erlyn mewn perthynas â chosb gorfforol yn Seland Newydd.  

 


Cyfarfod: 02/05/2019 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru) - Sesiwn dystiolaeth 1

Llywodraeth Cymru

Julie Morgan AC, y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Dirprwy Gyfarwyddwr Yr Is-adran Plant a Theuluoedd

Emma Gammon, Cyfreithiwr

Dogfennau ategol:

Cofnodion:


Cyfarfod: 02/05/2019 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 8)

ChilBil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru) - trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

8.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a glywyd yn ystod y sesiynau.

 


Cyfarfod: 02/05/2019 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru) - Sesiwn dystiolaeth 4

Swyddfa Comisiynydd Plant Cymru

Sally Holland, Comisiynydd Plant Cymru

Rachel Thomas, Pennaeth Polisi a Materion Cyhoeddus

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y Comisiynydd Plant.

 


Cyfarfod: 02/05/2019 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru) - Sesiwn dystiolaeth 3

Rhwydwaith Amddiffyniad Cyfartal Cymru (Sefydliad olynol i'r gynghrair Does Dim Curo Plant Cymru)

 

Andy James, Cadeirydd dros dro - Rhwydwaith Amddiffyniad Cyfartal Cymru

Catriona Williams, OBE, Prif Swyddog Gweithredol – Plant yng Nghymru

Vivienne Laing, Rheolwr Polisi a Materion Cyhoeddus – NSPCC Cymru/Wales

Menna Thomas, Cyfarwyddwr Cynorthwyol (Polisi) – Barnardo's Cymru

Dr Katherine Shelton, Uwch-ddarlithydd Seicoleg, Prifysgol Caerdydd ac aelod o Academyddion dros Amddiffyniad Cyfartal.

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Rhwydwaith Amddiffyniad Cyfartal Cymru.

4.2 Cytunodd i ddarparu nodyn am y canlynol:

 • manylion y dystiolaeth y soniwyd amdani ynghylch effeithiau cosbi plant yn gorfforol ac yn anghorfforol;
 • manylion achosion perthnasol yng Ngweriniaeth Iwerddon;
 • manylion y dystiolaeth y cyfeiriwyd ati sy'n gwrth-ddweud honiadau bod data o Sweden wedi dangos cysylltiad rhwng newid y gyfraith ar gosb resymol a chynnydd mewn trais gan blentyn tuag at blentyn arall.

 

 

 

 


Cyfarfod: 28/03/2019 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

Trafod y dull gweithredu o ran y Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Trafododd y Pwyllgor ei ddull gweithredu o ran y Bil. Cytunodd yr Aelodau ar y canlynol:

 

·         Y cylch gorchwyl drafft ar gyfer craffu ar egwyddorion cyffredinol y Bil yng Nghyfnod 1;

·         Cyhoeddi galwad agored am dystiolaeth ac ysgrifennu at randdeiliaid allweddol am dystiolaeth ysgrifenedig;

·         Rhestr o dystion ar gyfer sesiynau tystiolaeth lafar; a

·         Cynnal gweithgareddau ymgysylltu ehangach gyda Senedd Ieuenctid Cymru a gwahodd y ddau brif grŵp ymgyrchu (‘Sdim Curo Plant a Byddwch yn Rhesymol Cymru) i hwyluso grwpiau ffocws rhwng Aelodau ac oedolion.

 


Cyfarfod: 28/03/2019 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

Nodyn briffio technegol Llywodraeth Cymru - Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru)

Cofnodion:

2.1 Cafodd y Pwyllgor frîff ar y Bil.

 


Cyfarfod: 19/03/2019 - Y Pwyllgor Busnes - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Amserlen ar gyfer trafod y Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru), Ymateb y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 249

Cofnodion:

Cadarnhaodd y Rheolwyr Busnes eu penderfyniad mewn egwyddor ar 5 Mawrth i gyfeirio'r Bil at y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ar gyfer ystyriaeth Cyfnod 1 gyda dyddiad cau ar gyfer adrodd yn ôl ar 19 Gorffennaf. Cytunodd y Rheolwyr Busnes ar ddyddiad cau o 8 Tachwedd 2019 ar gyfer trafodion pwyllgor Cyfnod 2.