Cyfarfodydd

Ymchwiliad i ariannu cyrff a ariennir yn uniongyrchol

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 15/01/2021 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

7 Ceisiadau o ran Cyllideb Atodol 2020-21 gan Gyrff a Ariennir yn Uniongyrchol

Papurau ategol:

FIN(5)-03-21 P4 – Papur blaen

FIN(5)-03-21 P5 – Cyllideb Comisiwn y Senedd 2020-21

FIN(5)-03-21 P6 – Amcangyfrif Atodol Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru 2020-21

FIN(5)-03-21 P7 – Amcangyfrif Atodol Swyddfa Archwilio Cymru ar gyfer 2020-21

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Trafododd a chymeradwyodd y Pwyllgor yr amrywiadau arfaethedig i gyllidebau 2020-21 ar gyfer Archwilio Cymru, Comisiwn y Senedd ac Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru.

 

7.2 Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at Archwilio Cymru i ofyn am ragor o fanylion am gost ychwanegol gwyliau blynyddol cronedig staff.

 


Cyfarfod: 14/09/2020 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 PTN 5 – Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd: Gwybodaeth am y blaengynllunio ariannol ar gyfer cyrff a ariennir yn uniongyrchol - 11 Awst 2020

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 04/03/2020 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

6 Trafod y datganiad o egwyddorion i gyrff a ariennir yn uniongyrchol

Papur 2 - Ystyried y datganiad o egwyddorion i gyrff a ariennir yn uniongyrchol

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor y datganiad o egwyddorion y mae’n disgwyl i gyrff a ariennir yn uniongyrchol ei ystyried wrth wneud cynigion cyllidebol, a gyhoeddwyd gan y Pwyllgor ym mis Mai 2019. Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at y cyrff a ariennir yn uniongyrchol i gadarnhau pwysigrwydd yr egwyddorion hyn, cyn y rownd nesaf o gynigion cyllidebol.

 


Cyfarfod: 19/09/2019 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd - Datganiad o Egwyddorion ar gyfer Cyrff a Ariennir yn Uniongyrchol - 19 Gorffennaf 2019

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 15/05/2019 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Ymchwiliad i ariannu cyrff a ariennir yn uniongyrchol: Ystyried yr ohebiaeth a ddaeth i law

Papur 3 - Trafod y Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth drafft

Papur 4 - Llythyr gan Gomisiwn y Cynulliad - 30 Ebrill 2019

Papur 5 - Llythyr gan Swyddfa Archwilio Cymru - 1 Mai 2019

Papur 6 - Llythyr gan Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru - 1 Mai 2019

Papur 7 - Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd - 2 Mai 2019

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Trafododd y Pwyllgor yr ymatebion gan y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd a chan y cyrff a ariennir yn uniongyrchol a chytunodd ar y newidiadau a gynigiwyd.

 

 


Cyfarfod: 04/04/2019 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 8)

8 Ymchwiliad i ariannu cyrff a ariennir yn uniongyrchol: Ystyried yr ohebiaeth a gafwyd

Papur 2 – Cyrff a ariennir yn uniongyrchol: Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth Drafft

Papur 3 – Cyrff a ariennir yn uniongyrchol: Llythyr at y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd

Papur 4 - Cyrff a ariennir yn uniongyrchol: Llythyr at gyrff a ariennir yn uniongyrchol

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Trafododd y Pwyllgor y Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth drafft a'r ohebiaeth arfaethedig at y cyrff a ariennir yn uniongyrchol, gan gytuno arnynt.

 


Cyfarfod: 13/03/2019 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Papur cwmpasu: Cynigion cyllideb flynyddol cyrff a ariennir yn uniongyrchol

Papur 2 - Papur cwmpasu

Papur 3 - Llythyr gan Suzy Davies, Comisiynydd y Cynulliad – 31 Ionawr 2019

Papur 4 - Llythyr gan Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru – 4 Chwefror 2019

Papur 5 - Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd – 11 Chwefror 2019

Papur 6 - Llythyr gan Archwilydd Cyffredinol Cymru – 22 Chwefror 2019

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor y papur cwmpasu.

 


Cyfarfod: 09/01/2019 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

7 Ariannu cyrff a ariennir yn uniongyrchol

Papur 3 - Llythyrau drafft at y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd a chyrff a ariennir yn uniongyrchol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Cytunodd y Pwyllgor ar y llythyrau.

 


Cyfarfod: 29/11/2018 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

7 Ariannu cyrff a ariennir yn uniongyrchol

Papur 5 – Ariannu cyrff a ariennir yn uniongyrchol

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at gyrff a ariennir yn uniongyrchol ac at Lywodraeth Cymru yn gofyn am sylwadau ynghylch y cyfarwyddyd a'r arweiniad a ddarperir gan y Pwyllgor wrth iddynt bennu eu hamcangyfrifon.