Cyfarfodydd

Craffu ar ôl deddfu ar Ddeddf Addysg Uwch (Cymru) 2015

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 19/03/2020 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

Craffu ar ôl deddfu ar Ddeddf Addysg Uwch (Cymru) 2015 - trafod y camau nesaf - WEDI'I OHIRIO


Cyfarfod: 14/11/2019 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Craffu ar ôl deddfu ar Ddeddf Addysg Uwch (Cymru) 2015 - trafod yr adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft.

5.2 Cytunodd yr Aelodau y byddai adroddiad diwygiedig yn cael ei ddosbarthu drwy e-bost ar gyfer cytuno arno.

 


Cyfarfod: 26/09/2019 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Craffu ar ôl deddfu ar Ddeddf Addysg Uwch (Cymru) 2015 - trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a glywyd yn ystod y sesiwn â'r Gweinidog. Bydd adroddiad drafft yn cael ei drafod mewn cyfarfod yn y dyfodol.

 


Cyfarfod: 26/09/2019 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Craffu ar ôl deddfu ar Ddeddf Addysg Uwch (Cymru) 2015 - sesiwn dystiolaeth 5

Kirsty Williams AC, y Gweinidog Addysg

Huw Morris, Huw Morris, Cyfarwyddwr y Grŵp Sgiliau, Addysg Uwch a Dysgu Gydol Oes, Llywodraeth Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y Gweinidog.

 


Cyfarfod: 26/09/2019 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Craffu ar ôl deddfu ar Ddeddf Addysg Uwch (Cymru) 2015 - gwybodaeth ychwanegol gan HEFCW yn dilyn y cyfarfod ar 18 Gorffennaf

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 18/07/2019 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Craffu ar ôl deddfu ar Ddeddf Addysg Uwch (Cymru) 2015 - sesiwn dystiolaeth 4

Undeb Cenedlaethol Myfyrwyr Cymru (UCM Cymru) ac Undeb Prifysgolion a Cholegau (UCU)

Margaret Phelan, Swyddog UCU Cymru

Dr Bethan Winter, Swyddog Polisi a Chyfathrebu - UCU

Rob Simkins, Llywydd - UCM Cymru

Joni Alexander, Cyfarwyddwr Dros Dro - UCM Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan UCM Cymru ac UCU.

5.2 O dan Reol Sefydlog 17.24A, datganodd Hefin David AC ei fod yn aelod o UCU.

 


Cyfarfod: 18/07/2019 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Craffu ar ôl deddfu ar Ddeddf Addysg Uwch (Cymru) 2015 - sesiwn dystiolaeth 3

ColegauCymru

Maggie Griffiths, Pennaeth Cynorthwyol - Grŵp Llandrillo Menai (trwy Gynhadledd Fideo)

Emil Evans, Dirprwy Bennaeth - Coleg Caerdydd a'r Fro

Mike Williams, Pennaeth Cynorthwyol - Coleg Sir Gâr/Coleg Ceredigion

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan ColegauCymru.

 


Cyfarfod: 18/07/2019 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Craffu ar ôl deddfu ar Ddeddf Addysg Uwch (Cymru) 2015 - sesiwn dystiolaeth 2

Prifysgolion Cymru

Yr Athro Julie Lydon, Cadeirydd Prifysgolion Cymru

Yr Athro Elizabeth Treasure, Dirprwy Gadeirydd-Prifysgolion Cymru

Ben Arnold, Cynghorydd Polisi, Prifysgolion Cymru

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.2 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Brifysgolion Cymru.

 


Cyfarfod: 18/07/2019 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Craffu ar ôl deddfu ar Ddeddf Addysg Uwch (Cymru) 2015 - sesiwn dystiolaeth 1

Estyn a Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru

David Blaney, Prif Weithredwr - CCAUC

Bethan Owen, Dirprwy Brif Weithredwr - CCAUC

Meilyr Rowlands, Prif Arolygydd EM – Estyn

Jassa Scott, Cyfarwyddwr Strategol - Estyn

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan CCAUC ac Estyn.