Cyfarfodydd

Darparu gofal iechyd a gofal cymdeithasol ar yr ystâd carchardai i oedolion

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 23/09/2021 - Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Eitem 4)

4 Response from the Welsh Government to the Fifth Senedd Health, Social Care and Sport Committee's report on Health and social care in the adult prison estate in Wales

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.10 Nododd y Pwyllgor yr ymateb.

 


Cyfarfod: 17/03/2021 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 2.)

2. Darparu gofal iechyd a gofal cymdeithasol ar yr ystâd carchardai i oedolion: Trafod yr adroddiad drafft

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 10/03/2021 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 8)

8 Darparu gofal iechyd a gofal cymdeithasol ar yr ystâd carchardai i oedolion: Trafod yr adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Cytunodd y Pwyllgor ar yr adroddiad drafft yn amodol ar rai diwygiadau a fydd yn cael eu trafod yn y cyfarfod yr wythnos nesaf.

 


Cyfarfod: 03/02/2021 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Llythyr gan y Gweinidog Iechyd Meddwl, Llesiant a'r Gymraeg a'r Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynghylch ymchwiliad y Pwyllgor i ofal iechyd a gofal cymdeithasol ar yr ystâd carchardai i oedolion yng Nghymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.2 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 


Cyfarfod: 03/02/2021 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

5 Llythyr at y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynghylch ymchwiliad y Pwyllgor i ofal iechyd a gofal cymdeithasol ar yr ystâd carchardai i oedolion yng Nghymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 


Cyfarfod: 02/12/2020 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 8)

8 Darparu gofal iechyd a gofal cymdeithasol ar yr ystâd carchardai i oedolion: Trafod y llythyr drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Trafododd y Pwyllgor yr llythyr a chytunodd arno.

 


Cyfarfod: 02/07/2020 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

6 Llythyr gan yr Ombwdsmon Carchardai a Phrofiannaeth ynghylch gofal diwedd oes mewn carchardai

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.2 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 


Cyfarfod: 29/01/2020 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 6)

6 Darparu gofal iechyd a gofal cymdeithasol ar yr ystâd carchardai i oedolion: Sesiwn Dystiolaeth gyda'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Vaughan Gething AC, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Matt Downton, Pennaeth Iechyd Meddwl a Grwpiau Agored i Niwed, Llywodraeth Cymru

Alistair Davey, Dirprwy Gyfarwyddwr Galluogi Pobl, Llywodraeth Cymru

 

Papur 1 – Llywodraeth Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol.

6.2 Cytunodd swyddogion Llywodraeth Cymru i ddarparu:

 

Ø  Ffigurau gwariant gan Fyrddau Iechyd ar ofal iechyd i’r carchardai.

Ø  Gwybodaeth ychwanegol ynghylch grŵp goruchwylio iechyd a gofal cymdeithasol carchardai.

Ø  Diweddariad ar y safonau drafft ar gyfer iechyd meddwl mewn carchardai.

Ø  Copi o Strategaeth HMPSS ar gyfer ymdrin â phobl hŷn yn y ddalfa yn rhanbarth Cymru.

 


Cyfarfod: 29/01/2020 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Darparu gofal iechyd a gofal cymdeithasol ar yr ystâd carchardai i oedolion: Sesiwn dystiolaeth gyda Chymdeithas y Swyddogion Carchar

Ricky McNeil, Swyddog Carchar a Swyddog Cangen POA, CEM Berwyn

 

Briff ymchwil

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Ni chynhaliwyd y sesiwn dystiolaeth gan nad oedd y cynrychiolydd o Gymdeithas y Swyddogion Carchar yn bresennol.

 


Cyfarfod: 29/01/2020 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 9)

Darparu gofal iechyd a gofal cymdeithasol ar yr ystâd carchardai i oedolion: Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

9.1 Trafododd y Pwyllgor dystiolaeth y Gweinidog a'r themâu allweddol sy'n codi yn sgîl yr ymchwiliad, ar gyfer eu cynnwys yn ei adroddiad.

 


Cyfarfod: 29/01/2020 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Darparu gofal iechyd a gofal cymdeithasol ar yr ystâd carchardai i oedolion: Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

4.1  Ni chynhaliwyd yr eitem gan nad oedd y cynrychiolydd o Gymdeithas y Swyddogion Carchar yn bresennol.

 


Cyfarfod: 09/01/2020 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Darparu gofal iechyd a gofal cymdeithasol ar yr ystâd carchardai i oedolion: Sesiwn dystiolaeth gyda Gwasanaeth Carchardai a Phrawf Ei Mawrhydi

Chris Jennings, Cyfarwyddwr Gweithredol Cymru (Dros Dro) – Gwasanaeth Carchardai a Phrawf EM

Amanda Corrigan, Llywodraethwr Carchar EM Abertawe

Janet Wallsgrove, Llywodraethwr Carchar EM Parc

 

Briff ymchwil

Papur 1 - Gwasanaeth Carchardai a Phrawf Ei Mawrhyd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Wasanaeth Carchardai a Phrawf Ei Mawrhydi.

2.2 Cytunodd cynrychiolwyr Gwasanaeth Carchardai a Phrawf Ei Mawrhydi i ddarparu copi o'r Strategaeth Pobl Hŷn i'r Pwyllgor ac i ddarparu gwybodaeth am gyllid gofal iechyd am bob person yng ngharchardai Cymru.


Cyfarfod: 09/01/2020 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

Darparu gofal iechyd a gofal cymdeithasol ar yr ystâd carchardai i oedolion: Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

4.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.


Cyfarfod: 27/11/2019 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 1.)

1. Mae’r Pwyllgor yn cynnal gwaith ymgysylltu â rhanddeiliaid ar ei ymchwiliad i ddarparu gofal iechyd a gofal cymdeithasol ar yr ystâd carchardai i oedolion. Bydd y gwaith ymgysylltu yn digwydd yng Nghanolfan yr Urdd, Bae Caerdydd (drwy wahoddiad yn unig)

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 21/11/2019 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Darparu gofal iechyd a gofal cymdeithasol yn yr ystâd carchardai i oedolion: Sesiwn dystiolaeth gyda byrddau iechyd lleol

Alison Ryland, Uwch-nyrs/Rheolwr Gofal Iechyd ym maes Gofal Sylfaenol, Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Dr Mair Strinati, Cyfarwyddwr Clinigol Grwpiau Agored i Niwed, Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro

Dr Anjula Mehta, Meddyg Teulu a Chyfarwyddwr Dros Dro Gwasanaethau Iechyd Sylfaenol a Chymunedol, Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

Emily Dibdin, Arweinydd Clinigol ar gyfer Amgylcheddau Diogel a Chamddefnyddio Sylweddau, Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

 

Papur 4 - Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Papur 5 – Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

Papur 6 - Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr byrddau iechyd lleol.

 


Cyfarfod: 21/11/2019 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Darparu gofal iechyd a gofal cymdeithasol yn yr ystâd carchardai i oedolion: Sesiwn dystiolaeth gyda byrddau iechyd lleol

Rob Smith, Cyfarwyddwr Ardal y Dwyrain, Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Rob Lightburn, Dirprwy Bennaeth Gofal Iechyd, CEM Berwyn, Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Alan Lawrie, Cyfarwyddwr Iechyd Sylfaenol, Iechyd Cymunedol ac Iechyd Meddwl, Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

Carmel Donovan, Rheolwr Gwasanaeth Cymunedau Integredig, Bwrdd Iechyd Prifysgol Carmel Donovan

 

Papur 2 – Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Papur 3 – Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr byrddau iechyd lleol.

3.2 Cytunodd cynrychiolwyr o Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf i ddarparu manylion am;

Ø  i ba raddau y mae achosion o oedi a chanslo hebryngwyr o HMP Parc i apwyntiadau gofal iechyd allanol yn cael eu monitro yn erbyn safonau amseroedd aros cenedlaethol ar gyfer diagnosteg a thriniaeth gan y gwasanaethau iechyd;

Ø  yr oedi wrth drosglwyddo cleifion i'r ysbyty o dan y Ddeddf Iechyd Meddwl, ac a yw HMP Parc yn cydymffurfio â chanllawiau trosglwyddo cyfredol; ac

Ø  unrhyw sicrwydd y gall y Bwrdd Iechyd ei roi i ddangos ei fod yn gweithio gyda'r gwasanaeth carchardai i sicrhau diogelwch staff gofal iechyd sy'n gweithio yng Ngharchar EM y Parc.

 


Cyfarfod: 21/11/2019 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

Darparu gofal iechyd a gofal cymdeithasol yn yr ystâd carchardai i oedolion: Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 21/11/2019 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Darparu gofal iechyd a gofal cymdeithasol yn yr ystâd carchardai i oedolion: Sesiwn dystiolaeth gyda Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru a Chymdeithas Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru

Jackie Davies, Pennaeth Gwasanaethau Oedolion ym Mhen-y-bont ar Ogwr, Cymdeithas Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru

Y Cyngnorydd Huw David, Llefarydd Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru dros Iechyd a Gofal Cymdeithasol ac Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

 

Briff ymchwil

Papur 1 - Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru a Chymdeithas Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Gymdeithas Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru a Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru.

 


Cyfarfod: 13/11/2019 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 4)

4 Darparu gofal iechyd a gofal cymdeithasol ar yr ystâd carchardai i oedolion: Sesiwn dystiolaeth gyda’r Ombwdsmon Carchardai a Phrawf

Sue McAllister, Ombwdsman Carchardai a Phrawf

 

 

Briff ymchwil

Crynodeb o’r ymatebion ysgrifenedig

 

Papur 1 – Ombwdsman Carchardai a Phrawf

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan yr Ombwdsmon Carchardai a Phrawf.

 


Cyfarfod: 13/11/2019 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 7)

Darparu gofal iechyd a gofal cymdeithasol ar yr ystâd carchardai i oedolion: Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 03/10/2019 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 3)

3 Darparu gofal iechyd a gofal cymdeithasol ar yr ystâd carchardai i oedolion: Sesiwn dystiolaeth gydag Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru, Arolygiaeth Carchardai Ei Mawrhydi ac Arolygiaeth Gofal Cymru

 

Rhys Jones, Pennaeth Uwchgyfeirio a Gorfodi, Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru

Tania Osborne, Pennaeth Arolygu Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Arolygiaeth Carchardai Ei Mawrhydi

Gillian Baranski, Prif Arolygydd, Arolygiaeth Gofal Cymru

 

Briff Ymchwil

Pecyn ymgynghori

Pecyn ymgynghori (preifat)

 

Papur 2 – Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru

Papur 3 – Arolygiaeth Carchardai Ei Mawrhydi

Papur 4 – Arolygiaeth Gofal Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru, Arolygiaeth Carchardai Ei Mawrhydi ac Arolygiaeth Gofal Cymru.

 


Cyfarfod: 27/06/2019 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 1.)

Mae'r Pwyllgor yn parhau â'i ymchwiliad i ddarpariaeth iechyd a gofal cymdeithasol ar yr ystâd carchardai i oedolion a bydd yn ymweld â Charchar EM Parc fel rhan o'i waith casglu tystiolaeth


Cyfarfod: 27/03/2019 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 5)

Darparu gofal iechyd a gofal cymdeithasol ar yr ystâd carchardai i oedolion: Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 

 


Cyfarfod: 27/03/2019 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd (Eitem 2)

2 Darparu gofal iechyd a gofal cymdeithasol ar yr ystâd carchardai i oedolion: Sesiwn dystiolaeth gyda Dr Robert Jones

Dr Robert Jones, Canolfan Llywodraethiant Cymru, Prifysgol Caerdydd

 

Briff Ymchwill

Papur 1: Dr Robert Jones

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Dr Robert Jones.